Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

25 wrze?nia 2011 Wie?min: ?wit PGRu

25 wrze?nia 2011 - Wie?min: ?wit PGRu

Radzio :) D-ca Special Forces Airsoft Team - Szczecin. Specjalizacja: Nowo?ci ze ?wiata ASG. Milsim'y

W imieniu grupy Special Forces Airsoft Team i osób Zaprzyja?nionych chcia?bym zaprosi? was do udzia?u w przygotowanym przez nas scenariuszu. Dla odmiany ten jest w wiejskich klimatach…

 

Wystarczaj?co trudno jest ?y? w krainie, gdzie prawem s? niejasne zasady i chwiejna wola rz?du. Prawdziwy koszmar zaczyna si?, gdy mocno niedoskonali rz?dz?cy uznaj?, ?e znale?li idealne narz?dzie dla realizacji swych pokr?tnych celów - PGR.
Kombinat Rolniczy maj?cy zapewni? wszystkim dobrobyt, jednak nie wszystko co si? pi?knie ko?czy ma taki pocz?tek.
Dwie wioski walcz? o dominuj?c? pozycj? w zbli?aj?cym si? powo?aniu do istnienia Kombinatu Rolniczego, zwyci?zca mo?e by? tylko jeden.
Jest jeden sposób na przypodobanie si? Cz?onkom Partii, którzy odwiedz? wioski, w celu sprawdzenia, które jest bardziej gospodarna.
Aby osi?gn?? przewag? nad konkurencj?, ka?da z wiosek musi zgromadzi? w swojej zagrodzie jak najwi?ksz? ilo?? krów, które beztrosko hasaj? po okolicznych polach.
Wy?cig rozpocz?ty…


Na nasz PGR musimy zas?u?y?!
Zbiórka: Do godziny 09:50.
Miejsce zbiórki: Mapka - Click (zielona strza?ka)[Wkrótce]
Rozpocz?cie: 10:00
Zako?czanie: 16:00
Mapa terenu rozgrywki: Mapa – Click [Wkrótce]


Limit fps: Tak, wed?ug szczeci?skich zasad z limitem.

Limit amunicji: Brak ogranicze? w ilo?ci przenoszonej amunicji.

Miejsce: Krzekowo

Wst?p: Wpisowe wynosi 10z? od osoby, po zg?oszeniu si? na forum i dokonaniu wp?aty do 19 wrze?nia.
Po 19 wrze?nia wp?ata na miejscu w wysoko?ci 15z?.

Wiek: Scenariusz dla osób, które maj? uko?czone 16 lat, wymagane pozwolenie od rodziców.

Limit miejsc: Ilo?? miejsce nieograniczona [Jednak strony zostan? podzielone na równe liczebnie, w miar? mo?liwo?ci, przy zg?oszeniu swojego udzia?u prosz? o podanie preferowanej strony]

Pirotechnika: Zabroniona. [Jedyna dopuszczona zostanie dostarczona przez organizatora]

Zg?oszenia: Mo?na podawa? je na forum, lub wysy?aj?c prywatn? wiadomo??.

Wa?ne: Na scenariuszu obowi?zuje stylizacja "na wie?niaka". Tylko osoby, które b?d? ubrane "na wie?niaka" (np. koszula flanelowa, dres, ogrodniczki, s?omiany kapelusz, kalosze), b?d? mog?y wykonywa? odpowiednie dla scenariusza zadania i elementy fabularne (np. by? ci??korolnymi, itd.).
W scenariuszu mog? wzi?? udzia? osoby w mundurach, jednak po jednym trafieniu umieraj? i nie mog? wykonywa? zada? fabularnych.Mechanika1. Oznaczenia Terenu.

• Teren oznaczony ta?m? czerwono-bia?? //// jest terenem WY??CZONYM z rozgrywki. Zabrania si? na niego wchodzi?.

• Teren oznaczony ta?m? ?ó?to-czarn? //// jest terenem, który mo?e mie? znaczenie strategiczne.2. Punkty Strategiczne.

• Respawn przy wiosce - obiekt którego WN?TRZE jest wy??czone z rozgrywki. Respawn odbywa si? gdy wskazówka ZEGARA W RESPAWNIE (nie b?dzie on si? zgadza? z czasem realnym) b?dzie wskazywa?a 00, 15, 30, 45 minut.

• Respawn w terenie - z za?o?enia jest nieaktywny, WN?TRZE jest równie? wy??czone z rozgrywki. Aktywacj? Respawna dokonuj? si? przez doniesienie do wyznaczonego miejsca przy nim 3 Worków z Nawozem. Doniesienie worków aktywuje respawn dla danej strony.

Respawn o?ywia graczy, je?eli w ?rodku b?d? znajdowa? si? 4 osoby, bo tyle potrzeba aby uruchomi? Rekultywator(magiczna maszyna do o?ywiania).

W Respawnie (przy wiosce i w terenie) przybywaj?c jako ranny, mo?na zdj?? oznaczenie rannego i ponownie uzyska? status Zdrowego.3. Elementy rozgrywki.

Z za?o?enia wszelkie elementy rozgrywki s? neutralne i obie strony mog? ich u?ywa?. Przejmowanie nie jest zabronione.

• Opatrunki - Zastosowanie patrz: Znachorzy.

• Karty Rannego - Specjalne Karty Rannego tylko dla Ci??korolnych. Zastosowanie patrz: Ci??korolni.

• Koszula z worka – Jest to worek z wyci?tym miejscem na g?ow? i r?ce, który zak?ada si? jak koszul?. Jeden z elementów potrzebnych do stworzenia ci??korolnego.

• Sznurek – B?dzie to typowy sznurek od snopowi?za?ki, zostanie oznaczony ta?m?, b?dzie jednym z elementów sk?adowych ci??korolnych.

• S?omiany kapelusz – Typowy hit lata na wsi 2003, nakrycie g?owy ci??korolnych.

• Blaszka na sznurku – P?ytka jest elementem systemu uwie?niaj?cego, potrzebna do wyprodukowania najsilniejszych ci?zkorolnych, Swojaka i Rolasa.

• Butelka z bimbrem – Butelka z uzdrawiaj?cym p?ynem, jednak moc zawarta w substancji leczy tylko prawdziwych Bimbrowników. Jest to równie? jeden z elementów sk?adowych bimbrownika.

• Czapka uszatka - Topowe nakrycie g?owy zima prze?om 1980-1981, ulubiona czapka bimbrownika.

• Taczka Gnoju - Pojazdy, do których zniszczenia jest konieczne wykorzystanie Sztucznej kupy i wrzucenie jej do taczki, b?d? trafienie osoby przebywaj?cej w Taczce.
Zak?ada si?, ?e pojazd ma magiczn? w?a?ciwo?? unie?miertelniania za?ogi która w nim przebywa oraz mechanizmu nap?dowego.
Jedynie trafienie do taczki lub osoby w niej przebywaj?cej, sztuczn? kup? niszczy pojazd.

• Sztuczna kupa - Prototyp broni, opracowywany celem przeciwdzia?ania Taczce Gnoju. Nieskuteczny przeciwko normalnym przeciwnikom.4. Specjali?ci

• Bimbrownik – Typowy przedstawiciel wsi, za s?aby ?eby zosta? ci??ko rolnym ale swój urok ma. Nie rozstaje si? ze swoj? butelk? wype?nion? bimberkiem, a g?ow? lubi ukry? pod czapk? uszatk?, czy?by mia? delikatne uszy? Któ? to wie, najwa?niejsze jest, ?e dopiero czwarte trafienie go zabija, jak to robi to proste. Po trafieniu poda na ziemi? poci?ga ?yczek ze swojej buteleczki i wstaje jak nowo narodzony, ot?piennie alkoholowe powiecie, ja powiem, ?e to magiczna p?ynu MOC.


Ci??korolni – w grze u?yte zostan? trzy rodzaje ci??korolnych. B?d? to odpowiednio:


• Jurny Ch?op – Osoba posiadaj?ca na sobie koszul? z worka, przepasana sznurkiem. B?dzie mog?a posiada? na sobie dwa opatrunki (dopiero trzecie trafienie zabija) oraz b?dzie posiada?a Karty Rannego do wykorzystania tylko przez Jurnego Ch?opa.

Jurny Ch?op posiadaj?c Kart? Rannego jest Znachorem sam dla siebie - mo?e samemu si? opatrzy?, poprzez wype?nienie Karty Rannego i zaczepienie jej na sznurku na pasie. Nie mo?e on jednak do leczenia samego siebie wykorzysta? zwyczajnych opatrunków. Nie mo?e on te? leczy? innych "zwyczajnych" uczestników, ani innych Ci??korolnych (mo?e przekaza? swoj? Kart? Rannego). Znachor, który otrzyma Kart? Rannego krzyczy "co to jest?!" i zjada j?, lub te? drze na malute?kie kawa?eczki, nie umiej?c j? obs?u?y?.

Ka?dy gracz po przemianie w Jurnego Ch?opa w czasie rozgrywki otrzyma 3 Karty Rannego.


• Swojak – Jest ulepszon? wersj? Jurnego Ch?opa, na elementy jego "ubioru" sk?ada si? podobnie jak poprzednio, koszula z worka, przepasana sznurkiem, dodatkowo na szyi Swojaka pojawia si? blaszka na sznurku.

Jedyne miejsce jakie b?dzie liczone jako trafienie dla Swojaka to blaszka zawieszona na jego szyi.

Swojak b?dzie móg? posiada? na sobie dwa opatrunki (dopiero trzecie trafienie zabija) oraz b?dzie posiada?a Karty Rannego do wykorzystania tylko przez Swojaka.

Swojak posiadaj?c Kart? Rannego jest Znachorem sam dla siebie - mo?e samemu si? opatrzy?, poprzez wype?nienie Karty Rannego i zaczepienie jej na sznurku na pasie. Nie mo?e on jednak do leczenia samego siebie wykorzysta? zwyczajnych opatrunków. Nie mo?e on te? leczy? innych "zwyczajnych" uczestników, ani innych Swojaków (mo?e przekaza? swoj? Kart? Rannego). Znachor, który otrzyma Kart? Rannego krzyczy "co to jest?!" i zjada j?, lub te? drze na malute?kie kawa?eczki, nie umiej?c j? obs?u?y?.


• Rolas – to ostatni ju? poziom ewolucji Ci??korolnych. Na ubiór Rolasa sk?ada si? koszula z worka przewi?zanego w pasie sznurka, metalowej p?ytka zawieszonej na szyi wyposa?onej w rurk?, s?omiany kapelusz.

Rolas jest niewra?liwy na ogie? z broni konwencjonalnej.

Porusza si? jedynie marszem i w pozycji wyprostowanej.

Jego jedynym wra?liwym punktem jest system uwie?niaj?cy (metalowa p?ytka na piersi Rolasa). Trafiony w ni? staje si? nieaktywny na 10 sekund. Obok p?ytki znajduje si? "rurka bezpiecze?stwa" która zerwana, od??cza dop?yw bimbru do Rolasa powoduj?c automatyczn? wytrze?wienie i ?mier? Ci??korolnego.5. Komunikacja

Dozwolone s? wszelkie metody komunikacji, poprzez r?czne radiostacje jaki telefony komórkowe.6. S?dzia

W czasie gry wprowadzona zostanie funkcja s?dziego, jego zadaniami b?dzie rozstrzyganie sporów pomi?dzy graczami, oraz pilnowanie prawid?owego wykorzystania mechaniki scenariusza.7. Zasady trafienia i Znachorzy

Osoba trafiona jest traktowana jako Ranna. Pozostaje na swojej pozycji oznaczaj?c si? czerwon? szmat? i mo?e jedynie wzywa? pomocy (nie przesuwa si? ani o metr, nie chowa itd). Mo?e do niej podbiec Znachor i uleczy?. Osoba uleczona i ponownie trafiona zostaje uznana za zabit? (chyba ?e jest ci??korolnym, wtedy s? mo?liwe dwa uleczenia przed zabiciem)

Osoba która jest ranna mo?e sama zadecydowa?, ?e umiera. Mo?e wtedy uda? si? do respawnu.

Transportowanie rannych, osoba ranna nie mo?e strzela?, je?eli podejdzie do niej zdrowy gracz mo?e j? "przetransportowa?". Noszenie rannego polega na tym, ?e osoba trafiony k?adzie r?k? na ramieniu zdrowej osoby i idzie za ni?, w takiej sytuacji, ?adna z osób nie mo?e biega?. Zdrowy gracz i tylko on mo?e strzela?.Zapraszamy

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Homemade Libia Elektryczny Blow Back Makarov KWC Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana Szkolenie Certyfikowane Zbrojownia Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:10,885
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:90,424
W tym miesiącu:1,000,709
W tym roku:5,870,206
Wszystkich:54,358,610
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: