Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Oczami Orga. Imprezy ASG.

Oczami Orga. Imprezy ASG

Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

Tekst Ediego o EE2 by? niejako zapalnikiem skumulowanego przez wiele miesi?cy materia?u.

Ka?dy wie, ?e atakuj?cych musi by? wi?cej 3x ni? broni?cych, ?eby by?a szanse na zdobycie ufortyfikowanej obrony. ?eby przy mniejszych si?ach mo?na by?o zdobywa? kolejne punkty obrony musi by? mo?liwo?? kombinowania na mapie z wielu stron. Je?li z jednej strony damy ludziom bagna, z drugiej p?ot terenu wyj?tego z poza rozgrywki to robi si? w?sko. Zatem do sedna...

Org zatem w Eventach ASG nie tylko tworzy ?rodowisko dla mi?ego sp?dzenia czasu, ale jest strategiem, taktykiem, czasem nawet sztabist?. Brakuje jeszcze ?eby by? szamanem i zaklina? najlepsz? dla uczestników pogod?, tak ?eby nie pada?o, ale nie by?o za ciep?, ale te? za zimno :)

 

Par? s?ów jak to jest spojrze? oczami Orga. Je?li kto? z Orgów widzi to inaczej zapraszam do dyskusji. Pami?tajmu jednak, aby by?a kreatywna, bo Orgom na tym najbardziej zale?y. Kreowa? nie sia? defetyzmów i destrukcji. Zatem o paru sprawach wspomnie? wypada...

 


Generalnie nie jestem zwolennikiem moderowania scenariusza, a je?li ju? tak si? dzieje to podobnie jak na Tomaszowie niech Orgowie wciel? si? w rol? D-ców, b?dzie mniejsze zamieszanie ;) W ko?cu kto je?li nie Org w tym przypadku b?dzie umia? wymy?li? alternatywne rozwi?zania na gor?co i nie martwi? si?, ?e kto? ?le zrozumie co poeta mia? na my?li :)

 

Nie jest te? dobrze, chyba ?e scenariusz podyktowany jest pewnymi kwestiami historycznymi, ?eby jedn? stron? konfliktu wyznaczy? na sta?e, na tych atakuj?cych, a drugich na tych broni?cych. Kto si? zm?czy szybciej? :)

 


 

Co do integracji przed czy po i jej frekwencji. Moim zdaniem, aby by?a pewno??, ?e ludzie podejd? powa?nie do imprezy i umiarkowanie wychyl?, to trzeba robi? imprezy typu np. PanzerFaust czy Combat Alert i nie b?dzie rano nowej armii zombich ;) Ludzie nie chc? np omin?? elementów scenariusza, zap?acili sporo, przejechali daleko, czy kieruj? ich umiarkowaniem w integrowaniu si? dnia wcze?niejszego inne elementy. Na tak? kwesti? impreza musi sobie zapracowa? lub musz? si? na niej pojawi? ludzie "którzy nie pomylili imprezy".

 


 

Mo?na te? zrobi? imprez? typowo integracyjn? w której zasada jest prosta. Mo?na zrobi? jeszcze inny mix. Zrobi? niby imprez? Airsoftow?, ale tak naprawd? parodniow? integracj? jak jest na Borneo. Jedni jad? bo chc? zrobi? konkretnie scenariusz, wi?kszo?? jedzie si? integrowa?. Najgorzej jak jedni drugim wejd? w pole walki ;)

 


 

Zatem na wielu imprezach nie ma co Org kombinowa? i za?amywa? r?k nad kwesti? czy b?dzie du?o czy ma?o ludzi na integracji. Powinien si? zastanawia? nad scenariuszem, jego realizacj? i tym czy ludzi nie b?dzie za du?o lub za ma?o na dany scenariusz.

 

Dobrze jest wprowadza? w scenariusze wielow?tkowo?? i ludzi rozbija? czasem na mniejsze grupy, ?eby prowadzili mniejsze potyczki, zw?aszcza je?li jest sporo ludzi, a teren do?? krzaczasty, co powoduje, ?e odleg?o?ci strza?u zaczynaj? przypomina? CQB lub jest to po prostu CQB. Nikt za Orga nie uruchomi wyobra?ni dotycz?cej bezpiecze?stwa w terenie jaki towarzyszy jego imprezie.

 


 

Airsoftowcy musz? wiedzie? po co co? robi?, dlatego warto nakre?li? im sytuacj? fabularn? i co jest wa?niejsze, a co mniej wa?ne. Mo?na wyda? jednocze?nie np. rozkazy o paru elementach do zdobycia.

 

Imprezy "strzelankowe" gdzie nie ma ogranicze? amunicyjnych, pracy z map?, a generalnie wszystko opiera si? na "my tutaj, a wy tam" jest do?? prost? w mechanice imprez?, któr? mo?na te? fajnie w przysz?o?ci ogarn??. Trudniej si? robi bardziej ambitne projekty jak imprezy typu Larp, Pro Milsimowe, czy Milsimy, albo jeszcze mix powy?szych. Natomiast na strzelance, wi?kszej czy mniejszej, trzeba zadba? tylko, ?eby by?o bezpiecznie i z sensem. Jedyne o co si? trzeba martwi? to ?eby uczestnicy nie  zgubili si? na mapie :)

 


 

Je?li do tego id? z lud?mi w teren Orgowie, S?dziowie czy tkzw OPFOR Orgów, to oni s? od tego ?eby powiedzie?, ?e tam nie mo?na wchodzi?. Mo?na zwróci? uwag?, ?e ten teren jest wyj?ty z poza gry, nawet je?li zapomnieli?my o tym wcze?niej wspomnie?, albo nie zaznaczyli?my w sposób oczywisty. Jednak warto wcze?niej przewidzie? wszelkie miejsca niebezpieczne zarówno dla uczestników jak i realizacji scenariusza i wy??czy? je spoza gry oznaczaj?c standardowo na mapie, czy w terenie. Przy tym uczulaj?c uczestników na odprawie.

 

Oprawa. Czy jest potrzebna. Jest i nie jest. Czy jest i dla kogo znajdziecie rozwi?zanie na ko?cu tekstu :)

 


 

Na pewno stworzenie scenariusza, a zw?aszcza jego realizacja nie nale?y do ?atwych. Czemu? Poniewa? musimy przewidzie? tak wiele sytuacji, a jednocze?nie zablokowa? mo?liwo?? realizacji niektórych samowolek. Samowolki nadaj? kolorytu, wiadomo, ale czasem mog? po?o?y? ca?y scenariusz. Wi?c warto wiedzie? i podj?? odpowiednie kroki, gdzie je zablokowa? mechanik?, terenem, zabezpieczeniami.

 


 

Np. na IVO3 za wysoko podnie?li?my poprzeczk?. Cz??? ludzi i to nie koniecznie ze frakcji, które zdoby?y najwi?cej punktów, bawi?a si? ?wietnie. Wielu D-ców nie podawa?o wspó?rz?dnych o wyznaczonym czasie, co skutkowa?oby odpaleniem dodatkowycg elementów gry. Za du?o pok?adali?my ufno?ci co do zdolno?ci ludzi. Rozwijali?my w swoim ?rodowisku poprzez tworzone przez pó? roku Combaty, pewne umiej?tno?ci ludzi z wielu Teamów, które w?a?nie na IVO3 wiedzia?y po co przyjecha?y. IVO3 by?o niejako zwie?czeniem tworzonych przez ró?ne Teamy w naszym ?rodowisku Combatów. Je?li kto? nastawi? si? na IVO3 jak na zwyk?y scenariusz strzelankowy to po pierwsze srogo si? zawiód?, po drugie dosta? mocny wycisk od tego terenu. Na takie imprezy wypada przyjecha? przygotowanym. W roku 2012 nie b?dzie jednak inaczej. Mimo wszystko nale?y pogratulowa? wszystkim wytrwa?o?ci. Mimo ?e wielu przesz?o swój pierwszy chrzest bojowy w tak ci??kich warunkach, wszyscy wytrwali do ko?ca i my?l?, ?e z tego powodu mog? by? z siebie dumni. Orgowie IVO3 na pewno z tych ludzi s? dumni. S?dziowie poza tym mogli zauwa?y? jak Teamy pracow?y i który z nich predysponuje do zaproszenia na rok 2012.


Okaza?o si?, ?e pope?nili?my podstawowy b??d Orga. Bezgranicznie zawierzyli?my ludziom w tej kwestii nie bior?c pod uwag? czynnika ludzkiego. Fakt, ?e pozycje mieli przekazywa? D-cy Teamów okaza?o si? nadal kruchym zabezpieczeniem tego elementu mechaniki.

 


 

Po d?ugich dyskusjach jednak nie chcemy obni?a? poprzeczki. Wolimy nie obni?a? poziomu licz?c si? z kosztem mniejszej frekwencji. Jedak w IVO nie o frekwencj? chodzi. Z Milsimowacami jest pro?ciej, ale to nie znaczy, ?e nie trzeba wskazywa? im konkretnych celów. Mo?na ew. mniej skupia? si? na elementach fabularnych. Mo?na te? domniemywa?, ?e lepiej znios? d?ugie marsze, lepiej pos?uguj? si? map?, potrafi? zerwa? kontakt, przeczeka?, ma?o spa?, zabezpieczy? si? samemu przed wieloma awariami/problemami, stawi? si? tam gdzie chcemy, zregenerowani, nawodnieni i gotowi do ?mudnych akcji wymagaj?cych wi?cej my?lenia ni? strzelania.

 

Powoduje to fakt, ?e s? bardziej przewidywalni jako uczestnicy eventu :)

 


 

Wracamy zatem jak bumerang do tematu uczestników eventów ASG. Na podforum Master Orgów podejmowany jako jeden z wa?niejszych tematów. Imprezy tworz? te? ludzie. Wi?c wa?ny dla Orga jest Sztab strony, który b?dzie umia? korzysta? z narz?dzi jakie otrzyma od Orgów. Wa?ni s? ludzie, ktrzy uczestnicz? w danym scenariuszu. Np.:

- milsimowcy nie przepadaj? za strzelankami i odwrotnie

- dla larpu strzelanie jest tak wa?ne jak to czy zombie ma wszystkie palce

Wyst?puj? jednak imprezy, które ??cz? te kierunki. Jak wówczas zrealizowa? tak, ?eby nie rado?? mia? z realizacji Org, a uczestnicy. Wydaje mi si?, ?e rozwi?zanie znalaz? Birk w Little War. Tam ludzie których kr?ci zajmowanie si? elementami larpowymi zajmuj? si? elementami larpowymi, a ludzie, których kr?ci strzelanie, strzelaj?.


Zatem mo?na przewidywa?, ?e Orgowie imprez b?d? dobrymi Sztabowcami na naszych imprezach, bo potrafi? ogarnia? bardzo du?o.

 


 

W tym roku np. na Panzerafust tak jak co roku wyznaczono Sztabowi zdobywanie terenu, poszukiwanie i rozgrywanie elementów fabularnych, oraz dbanie o dobr? zabaw? uczestników. Powiem szczerze, je?li mia?bym ludzi w Sztabie, którzy si? na tak ci??k? harów? zg?osz?, to cieszy?bym si? ogromnie bo dzi?ki nim klei?by si? scenariusz. Jednak czy warto paru ludziom dawa? tyle na g?ow?. Je?li by?by to Milsim to mia?bym z g?owy czy si? ludzie dobrze bawi?, a jedynie my?la? o wykonaniu zada?. Je?li mia?bym larpa mia?bym z g?owy czy oprócz elementów larpowych, kto? zdob?dzie jaki? teren. Je?li by?aby to zwyk?e strzelanie bez ogranicze? amunicyjnych, czyli sianie kompozytem, to wa?na by by?a dobra zabawa, a potem jak si? uda zdobycie terenu.

 

 

W tym roku na PF jedna ze stron nie realizowa?a w ogóle elementów fabularnych, nie bardzo chyba potrafili zapewni? swoim ludziom dobr? zabaw? bo powsta? bunt i armia wyruszy?a maj?c gdzie? swój sztab. Co zrobili Orgowie? Nie wyci?gn?li konsekwencji w przypadku banitów. Zostali co wi?cej banici pochwaleni. Ciekawe czy podobnie z buntu cieszy?by si? przewodz?cy Banitom,  którego posadzi?oby si? np. za rok w Sztabie i odczu?by bunt swojej armii. Wi?c jaki wniosek: ka?dy Org powinien dobrze dobiera? Sztabowców i próbowa? im pomaga?. Je?li poprzesz jako Org buntowników, za rok mo?esz spodziewa? si? podobnego.

 

 

Czy jeste? pewien, ?e pomo?e to twojemu scenariuszowi? Je?li b?dzie to Milsim lub impreza pro milsimowa nie spotkasz si? z buntem. Je?li b?dzie to Larp, bunt b?dzie zaplanowany i b?dzie wa?n? cz??ci? scenariusza. Je?li b?dzie to scenariusz strzelankowy, bunt mo?e by? fajny, bo b?dzie wlewa? wi?cej koloru do zabawy. Jednak co je?li robisz co? co jest mixem powy?szych? Chyba, ?e… chcia?by? stworzy? coroczn? tradycj? buntów i od razu wówczas mia? przygotowan? alternatyw? do ogarni?cia od tego czasu scenariusza dla nowo wybranego dowódcy banitów. Kto? w ko?cu musi ogania? ca?o?? :)

 


Czy warto robi? Odprawy Orgów przed eventem?

Nie wiem jak jest w przypadku Larpowców. Wiem jedno, mo?na odpu?ci? sobie takowe w przypadku pro Milsimowych spotka?. Tam wszystko co mia?o by? powiedziane zosta?o powiedziane, a cz??ciej przes?ane lub przekazane na r?ce D-ców. W innych przypadkach warto robi? odprawy. Przy czym jednocze?nie kiedy prowadzona jest odprawa, warto aby koledzy z Teamu chronowali wyrywkowo repliki, je?li nie jest to dokonywanie przy rejestracji.

 

 


Jak mogli?cie zauwa?y? powy?ej, opowiedzia?em tylko fragment, wcale nie tak wielki, który musi Master Org w swojej g?owie i w rozmowach ze swoimi towarzyszami z Teamu, przewidzie?. Nie ma przepisu na 100% udan? imprez?, gdzie zarówno zrealizowane zostan? zadania postawione przez Orgów jak i b?dzie to kapitalny event dla uczestników. Warto jednak uczy? si? na cudzych b??dach, aby na naszych imprezach mog?o by? ich jak najmniej. Wielu z Orgów pope?ni?o wiele b??dów i pope?ni zapewne nowe. Wiele z tych b??dów jest przetwarzanych w podsumowaniach po imprezie w?ród Orgów. Szukaj? rozwi?za? na kolejne eventy. Co jednak jest w tym najbardziej niesamowitego i mo?na nawet powiedzie? magicznego?

?e im si? nadal chce!

Nie zapominajmy bowiem, ?e Orgowie nie robi? imprez dla siebie, ale dla uczestników. Je?li nawet, który? na tym zarobi, uwa?am, ?e OK. Pod jednym warunkiem. Jaka praca taka p?aca. Rozumiem, ?e p?ac? wpisowe na event, który uwa?am, ?e jest tego wart. Je?li mam zap?aci? równowarto?? np. imprezy sylwestrowej za to, ?e kto? pozwoli? mi si? rozbi? namiotem i wskaza? sanitariaty, które nie s? przewidziane dla tylu uczestników, którzy przyjechali, a do tego niemal zapomina o scenariuszu, to mówi? „Sorry, ja za to nie chce p?aci?”.

 

 

 

Wiem, ?e inaczej pewne rzeczy si? widzi jak si? organizuje mniejsze lub wi?ksze imprezy ASG, ale si? je organizuje, a inaczej jak si? jest tylko uczestnikiem. Stara?em si? wyja?ni? pewne kwestie w sposób uniwersalny. Jednak je?li mi si? nie uda?o do Ciebie trafi? i nie zrozumia?e? o czym pisz?, mo?e czas pomy?le? o tym, aby samemu co? zorganizowa? i poczu? moje s?owa na w?asnej skórze.  Dodam jeszcze jedno:  organizowanie eventów ASG to przede wszystkim jednak pozytywne emocje. Wi?c naprawd? warto.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Falcon dnia September 13 2011 11:11:29
Tekst w wi?kszo?ci zgadza si? z moim pogl?dem na ten temat. Jednak taki artyku? by? potrzebny. Co do podsumowania to powiem, ?e mo?na podczas organizacji czu? si? jak zombie Szeroki u?miech ale gdy si? widzi u?miechni?tych uczestników, którzy mówi? "dzi?kujemy, do zobaczenia za rok" to dla takich chwil warto U?miech
#2 | Gruby dnia September 13 2011 21:34:45
?wietny artyku?. Jak dla mnie temat organizacji imprez i problemów z tym zwi?zanych opisany zosta? perfekcyjnie, Nic doda? nic uj??. A na koniec oka?e si? jeszcze ,?e G?owny Moderator Portalu zdob?dzie w tym miesi?cu nagrod? za najlepiej napisany artyku?U?miech
#3 | Eryk1983S dnia September 15 2011 10:36:03
Przyjemnie si? czyta?o. Pogl?dy wyra?one prostym i zrozumia?ym j?zykiem. Czasami tylko ma si? wra?enie, ?e Autor, gdy podchwyci? w?tek poboczny (np. bunty i meldowanie przez oddzia?y o po?o?eniu) i ci?gn?? go d?ugo, a sprawy ogólne za?atwia? szybko. Pewnie dlatego, ?e sprawy ogólne wydawa?y si? oczywiste, a kwestie buntów i meldowania pozycji s? niecodzienne i wymaga?y wi?cej uwagi.

W ka?dym razie Autor zwróci? uwag? na same wa?ne aspekty prawdziwej airsoftowej imprezy - niewa?ne, czy Milsim, LARP, strzelanina czy mix. Chodzi o imprez? AIRSOFTOW?, gdzie rozgrywka jest najwa?niejsza, a za przeciwie?stwo takich imprez uznam Lans Party, w których nikt si? nie martwi o gr?, ale za to og?oszenie a? kipi od obiecanych pojazdów, atrakcji i innych pierdó?. Potem si? okazuje, ?e pojazdy s?, ale tylko orgi nimi je?d??. Ba, uczestnicy nawet nie os?aniaj? ich jako piechota, bo szkoda lakieru (?eby nie szkalowa?, nie dam nazwy, a powiem, ?e jedna z imprez w Lubuskim). Gra za to nudna, bo nic tylko obrona i obrona na terenie wielko?ci boiska, nasz resp po?o?ony fatalnie, a resp przeciwników daleko poza terenem w?a?ciwym, wi?c jedni zapierdzielaj?, inni si? wczasuj? (wspomniana wy?ej impreza, która jednak potrafi wi?cej, tylko w tym roku si? potkn??a). No i mimo ?e trzeba przyzna?, ?e orgi w?o?y?y du?o trudu w budow? klimatu historycznego, zaanga?owali ludzi do odgrywania cywilów, to jednak gra by?a s?aba: jeden w?tek atak-obrona i jakie? poboczne kwestie, których si? nie ogarnia?o, bo scenariusz nie by? podawany nigdzie w internecie.

Podsumowuj?c:
Apel do orgów: Gra to g?ówny punkt imprezy, reszta to kosmetyka! Nie zapominajmy o tym.
Apel do graczy: Nie dajcie si? mami? kolorowymi og?oszeniami, pojazdami czy nawet opiniami o imprezie na forum internetowym. Sami dok?adnie przeanalizujcie scenariusz wraz z mechanik? i map?, a zobaczycie, na co orgi tak naprawd? po?o?y?y nacisk. Wtedy b?dziecie wiedzie?, czy warto wyda? wpisowe i zatankowa? auto.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [5 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Skarby... Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Act od Valor Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia Combat Alice Custom Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,979
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:125,360
W tym miesiącu:1,035,645
W tym roku:5,905,142
Wszystkich:54,393,546
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: