Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:23
Zachód słońca: 18:02
Dzień trwa:
11 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Problemy z jakimi spotyka si? dowódca grupy.

Problemy z jakimi spotyka si? dowódca grupy

Piter Navy Team Ustka

 

Zabawa w ASG jest fajna pod warunkiem, ?e nasze dzia?ania nie b?d? chaotyczne i nieskoordynowane. W tym celu w?a?nie wybierani s? dowódcy grup stron, którzy s? odpowiedzialni za opanowanie chaosu, który cz?sto panuje na polu walki ASG. Niektórzy twierdz?, ?e dowódcy nie s? potrzebni poniewa? i tak ka?dy wie co ma robi?. Jednak?e osoba dowódcy nawet gdy nie jest tak dostrzegalna na niedzielnej wymianie kompozytu to nale?y przyzna?, ?e odgrywa on bardzo istotn? rol? na wi?kszych imprezach. W?a?nie wtedy to od jego decyzji zale?y wygrana b?d? pora?ka ca?ego teamu. Mo?e nam si? wydawa?, ?e w przypadku sukcesów lub w szczególno?ci przy niepowodzeniach to dowódca ponosi konsekwencje za wszystko. Tak nie jest. Nale?y pami?ta?, ?e i owszem na ca?? rozgrywk? wp?ywaj? decyzje dowódcy, lecz nie zapominajmy o tym czym jest wykonanie polece? - rozkazów przez cz?onków grupy. Cz?sto bywa tak, ?e prozaicznie prosty cel do zdobycia mo?e zaj?? grupie bardzo du?o czasu, poniewa? ludzie podczas ataku nie post?puj? tak jak by to widzia? dowódca. Poni?ej postaram si? przedstawi? najcz?stsze problemy z jakimi mo?e spotka? si? dowódca grupy w dzia?aniach ASG.

 

1. Zbyt wczesne otwarcie ognia. Jak wiadomo podstawow? ró?nic? mi?dzy naszymi replikami, a prawdziw? broni? jest no?no?? pocisków (kulek). Zasi?gi naszych replik s? cz?sto zbyt ma?e aby od razu r?ci?gn??r1; wroga po jego zauwa?eniu. Ró?nice te s? bardzo odczuwalne w warunkach le?nych, gdzie cz?sto wida? wroga z odleg?o?ci nawet 300-400m. Je?eli dzia?amy w dru?ynie do?wiadczonych graczy ka?dy czeka z otwarciem ognia do ostatniej chwili. Wi?kszy problem pojawia si? gdy w szeregach grupy mamy ludzi, którzy nie potrafi? oceni? odleg?o?ci na jak? strzela ich replika lub wierz?, ?e ich replika strzela na pewno dalej ni? jest to w rzeczywisto?ci i zaczynaj? ostrzeliwa? nieprzyjaciela po pierwszym kontakcie wzrokowym lub w momencie gdy jest zbyt daleko aby go trafi?. Tak wczesny ostrza? wi??e si? z tym, ?e zostaje zdradzona nasza pozycja i wróg ma czas na obmy?lenie i zastosowanie nowej, lepszej taktyki. Dodatkowo taka sytuacja mo?e spowodowa? niepotrzebne nieporozumienia. Dzieje si? tak dlatego, ?e osoba prowadz?ca ogie? mo?e twierdzi?, ?e wróg jest pod gradem kulek i specjalnie si? nie przyznaje ?e dosta?a. A przecie? to niemo?liwe bo ja si? tak nastrzela?em i posz?o tyle kulek i co nie dosta?? Nie no niemo?liwe.

 

 

2. ??czno?? radiowa. Jak cz?sto zdarzy?o si? Wam, ?e podczas wa?nych dzia?a? np. zdobywania jakiego? punktu jaki? wyj?tkowo rozgadany airsoftowiec zaczyna ci?gle nadawa? czym blokuje przep?yw informacji, b?d? te? w??cza ten znany, irytuj?cy sygna? wywo?uj?cy PIIIIIIII, PIIIIIIIIIIII czy co? innego strasznego? Za pewno nie raz mieli?cie tak? sytuacje. W dalszym ci?gu ludzie cz?sto traktuj? radio jak zabawk?. ??czno?? radiowa na polu walki ASG powinna s?u?y? w wymianie niezb?dnych i wa?nych dla dzia?a? informacji. Niestety cz?sto Panowie i Panie na polu walki maj? nag?e deja wu z czasów dzieci?stwa, jak to cz?sto biega?o si? z krótkofalówk? po podwórku miedzy trzepakiem a piaskownic? i nadawa?o si? o wszystkim i o niczym.

 

3. Zbyt wolne poruszanie si? w terenie. Cz?sto podczas spotka? ASG by?em ?wiadkiem, ?e po otrzymaniu namiarów na miejsce które nale?y zaatakowa? traci si? zbyt du?o czasu na przemarsz. Irytuj?cym jest tak?e fakt, ?e zamiast skoncentrowa? si? na zadaniu ludzie zajmuj? si? rzeczami zb?dnymi, a pr?dko?? przemarszu ogranicza si? do minimum. Dodatkowo ka?dy ma tysi?ce teorii na zdobycie celu, jednak nikt nie chce podj?? si? poprowadzenia ludzi, którzy w tym czasie poruszaj? si? w tzw. szyku RUJ (wygl?da tak jak by ludzie prosili aby od razu i?? na respawn). Kolejnym przyk?adem mo?e by? wykonanie manewru oflankowania przeciwnika. Podczas przeprowadzania ataku, wysy?aj?c dru?yn? aby oflankowali nieprzyjaciela mija bardzo du?o czasu, bo ka?dy krzak na ich drodze to przecie? ?miertelne zagro?enie. W tym czasie dowódca i inni gracze odnosz? straty, a dru?yna maj?ca wykona? manewr jeszcze nawet nie zaj??a pozycji.

4. Przeprowadzanie ataków. Zwi?zku z zasi?gami którymi operujemy, wprawiony i do?wiadczony gracz ASG wie, ?e cz?sto dla osi?gni?cia celu decyduj?ce s? sekundy. Atak przeprowadzony bardzo szybko, gwa?townie i w odpowiedni punkt cz?sto mo?e zagwarantowa? zwyci?stwo, poniewa? nieprzyjaciel nie ma czasu na reakcj? i zmian? taktyki. Jednak aby przeprowadzi? takie dzia?anie potrzebni s? odpowiedni ludzi, a tych cz?sto dowódcy brakuje. Ile razy po wydanej komendzie do ataku zostali?cie sami z przodu, a Wasi koledzy zalegali pod drzewami par? metrów od miejsca startowego? Nie wiem z czym jest to zwi?zane, mo?e z tym, ?e towarzysze broni boj? si?, i? jak dostan? kulk? plastikow? to ju? po zawodach lub po prostu stosuj? znana w Polsce spychologi?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dowódca swoje, ludzie swoje czyli jak to w Polsce bywa Niewa?ne w jakim towarzystwie si? dzia?a to po pierwsze dowódca ma zawsze racje, a gdy jej nie ma to patrz punkt pierwszy (to tak jak z kobietami). Tak powinno by?, poniewa? podczas dzia?a? rzecz? niedopuszczaln? jest chaos i samowolka. Jednak bardzo cz?sto tak jest, ?e koledzy z dru?yny i tak robi? na przekór dowódcy poniewa? s? innego zdania ni? on. A przecie? wiedza lepiej, jak ka?dy. Niestety jak to bywa w warunkach bojowych, tak i na polu ASG, zadanie postawione przez dowódc? powinno by? ?wi?te i winno by? wykonane bez wzgl?du na konsekwencje. Cz?sto jest tak, ?e dowódca mówi swoje, a nikt nie proponuje innego rozwi?zania lecz w momencie szturmu w??cza si? u niektórych tzw. SAMO DOWODZENIE. Ko?czy si? to ró?nie, jednak wniosek jest jeden, nie mo?na powierzy? takiemu oddzia?owi ?adnego wa?nego zadania, bo nie ma si? pewno?ci, ?e go wykonaj?.

6. Os?ona ogniowa. Coraz rzadziej przeze mnie spotykany problem lecz nadal istniej?cy to os?ona ogniowa. Niby rzecz banalna, jednak co dla niektórych wydaje si? skomplikowana. Wszystko jest jasne i czytelne, prosi si? kompana o pokrycie ogniem np. krzaków, poniewa? chce w tym czasie si? przemie?ci? bli?ej ich, a on pu?ci krótk? serie i si? schowa, a potem znowu krótk? serie, tak jak by ka?da wystrzelona kulka by?a poz?acana (lub co najmniej biodegradowalna) i szkoda by by?o straci? cho? jedn?. Dodatkowo spotka? mo?emy ludzi (pocz?tkuj?cych graczy ASG) którzy kupuj? sobie np. M249 albo M60 i zalegaj? w jednym miejscu poniewa? replika jest zbyt ci??ka wtedy za? kryj? ogniem teren tylko w ich okolicy bo dalej nie chce im si? chodzi? lub po prostu nie maj? si?y. No to zostaje dla nich tylko jedno wyj?cier30; zosta? snajperem, to sobie nie polata ale za to pole?y w krzakach.

7. Nies?owno?? cz?onków dru?yny. Mo?e to tak spoza pola walki lecz my?l?, ?e trzeba o tym wspomnie?. Dobry oddzia? to taki który sk?ada si? z ludzi konkretnych, którzy nie rzucaj? s?ów na wiatr. Jednak zdarza si? ?e np. jeden z cz?onków dru?yny si? z wami umawia, a potem albo robi co? na odwrót albo kompletnie lekcewa?y spraw?. Niestety z takimi lud?mi dobry oddzia? nie jest w stanie funkcjonowa?. Czasem lepiej nie obiecywa? je?li znamy swoje mo?liwo?ci zarówno przerobowe jak i czasowe lub po prostu zrezygnowa? z ASG. Reasumuj?c nie wa?ne ile czasu po?wi?ca si? ASG ka?dy pope?nia b??dy. Pami?tajmy jednak, ?e je?eli nikt nam na nie zwraca uwagi to ich nie ma. Wiec reagujmy i rozmawiajmy o naszych b??dach, a dzi?ki temu nasza wspó?praca b?dzie lepsza. Na polu walki ASG wida? wszystko, a b??dy które pope?niamy widoczne s? najlepiej w?ród naszych kolegów z dru?yny. Je?eli pope?nia je nowy gracz mo?na to jako? usprawiedliwia? i korygowa?, gorzej jest je?eli powtarzaj? je ludzie którzy bawi? si? w ASG d?u?szy czas. Autor: Piter Navy Team

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | edie dnia September 14 2011 06:56:21
Tak na gor?co i krótko, powiem, ?e po szybkim przeczytaniu powy?szego artyku?u chyba po raz pierwszy ca?y czas kiwa?em g?ow? na TAK Pokazuje j?zyk w ka?dym do tej pory tek?cie znalaz?em kilka - kilkana?cie rzeczy co do których mia?em inne zdanie lub w?tpliwo?ci a tu mi?a niespodzianka, zreszt? nie... nie niespodzianka Z przymru?eniem oka znam Pitera nie od dzi? i nie raz wymieniali?my pogl?dy czy to o walce czy to o organizacji i mog?em si? tego w sumie spodziewa?. Szeroki u?miech
#2 | Mario75 dnia September 14 2011 10:31:17
Dok?adnie. Piter dobrze podsumowa? to co chyba ka?dy D-ca wie U?miech a je?li nie wie, to si? dowie, zapewne na w?asnej skórze U?miech

Ostatnio w celu poprawienia wielu b??dów Shadow zaproponowa? kontynuacje treningów mi?dzykoalicyjnych w celu wyrównania, podniesienia poziomu wyszkolenia, jak równie? zgrania pracy pomi?dzy Teamami. Pomys? moim zdaniem bardzo dobry.
Wa?ne b?dzie dobre wykonanie, a nie kto wygra. My?l?, ?e to dobra droga, aby wiele Teamów powtórzy?o lub nauczy?o si? wielu skutecznych procedur.

O ile nauczy? ludzi zrywa? kontakt jest prosto to rajdy nie wychodz? ju? tak ?atwo. W tym zakresie wymy?lono w Koalicji Pó?noc Lig? ASG. Ju? szykuje si? podsumowanie i przekazanie materia?ów w ?rodowiska 3Miejskie i Szczecina, które s? równie? tematem zainteresowane.
Idea Ligii ASG polega na sprawdzonej starej metodzie: nauka przez zabaw?. Idealne po??czenie pod ASG. Troch? trwa przygotowanie zanim ujrzy ?wiat?o dzienne w pe?ni sprawny system, ale niestety wymaga to wielu testów i stworzenia podsumowania, które nie skomplikuje, a upro?ci zasady. Liga ASG ma s?u?y? bowiem ?wiczeniu Rajdów. W Lidze ASG ludzie szybko si? ucz?, a system kieruje do dzia?ania w dru?ynie. Je?li kto? chce si? asekurowa? pozostaje sam, ca?a dru?yna za?amuje natarcie, a ?wiadkami tego s? dru?yny i s?dziowie, które czekaj? na swoje rundy.

W pomy?le Ligii ASG jest jeszcze jeden wa?ny element. Integracja m?odych ze starszymi, ze ?rodowisk ASG. W wielu ?rodowiskach ASG bowiem, starsi bardziej do?wiadczeni Airsoftowcy nie wskazuj? kierunku m?odym, nie pokazuj? im drogi, a nawet cz?sto ich zniech?caj?, czy odtr?caj?. O m?odych nie powinni?my zapomina?. To s? ludzie, którzy nas kiedy? zast?pi?, to s? ludzie którzy mog? wnie?? mas? energii, a naszym zadaniem jest aby ta energia by?a nadal pozytywna i wskaza? im odpowiednie kierunki w zgodzie z ideami ASG.

Patol przygotowuje trailer do którego zostan? dodane przepisy i wyt?umaczone o co chodzi.

Sceptycznie mog? podchodzi? Milsimowcy bo Liga ASG to zabawa. Oczywi?cie ka?dy wybiera to co chce w ASG. Wa?ne, ?eby by?o co wybra? U?miech Jednak gdzie znajdziemy szybkiego, my?l?cego przeciwnika do treningów Rajdu?
#3 | Dantee dnia September 14 2011 17:28:00
Jaki? czas temu podj??em si? dowodzenia fireteamem. Nie powiem ?e zawsze by?o idealnie czy wspaniale. Niektóre sytuacje podane przez Pitera zdarza?y si? jednak w wolnej chwili siadali?my i omawiali?my co by?o ?le. Jak jest dobrze to chwal? ludzi.Jak ?le to mówi? co jest ?le.Na szcz??cie w fireteamie mam naprawd? fajnych kolegów ,którzy znaj? si? na swojej robocie , doradz? i wykonaj? rozkaz .
#4 | Gosia dnia October 05 2011 15:00:17
I tu sie zgadzam z Dantee...
Duuuu?o zale?y kim sie dowodzi, bo jak zespó? zorganizowany to dowódcy l?ej i wszystko idzie zgodnie z planemU?miech
#5 | yaro dnia November 01 2011 21:27:47
Có? powiedzie?... trzeba pokiwa? g?ówk? i sie zgodzi? z autorem.
Najgorzej sprawa wygl?da gdy si? dostaje przypadkowych ludzi, lub swój TF, organizator wzmacnia takowymi lud?mi. I trzeb go zrozumie?, bo taki ma a nie inny plan.

Nie wiem jak inni ale ja tam uciekam od tej funkcji, chyba, ?e sam zbieram ludzi i organizuje wyjazd. Ale wtedy wiem z kim jad? i co w zasadzie mog?.

W Formacji, mamy zwyczaj rotacji dowodzenia. Zawsze tak jest, ?e jeden si? lepiej sprawdza inny gorzej, ale jak nie b?dzie ?wiczy?, to lepiej nie b?dzie. Mi?dzy innymi dlatego na naszych treningach ró?ni ludzie na zmian? pe?ni? funkcj? lidera. Potem korekta i jeszcze raz.

Zreszt?, problem dowódcy, to nie tylko problem samego dowodzenia, ale tak?e problem organizatora imprezy. Ile? to razy, si? do ko?ca szuka kogo?, kto zechce ?askawie dowodzi? jak?? stron? a cz?sto i dwiema. Bywa, ?e dopiero na imprezie zostaje z?apana jaka? ofiara i przychodzi mu by? hetmanem. I ró?nie to bywa wtedy. Ró?nie te? zachowuj? si? ludzi w zale?no?ci od przywódcy narodu. Ja i kilku moich znajomych pod??a innym tropem, osobi?cie uwa?am ?e lepszym czyli wpierw poszukiwania dowódców, strony a nawet TF-ów a potem ca?a reszta. I to si? na szcz??cie jak na razie sprawdza.

Problem taktycznych umiej?tno?ci, to kolejna sprawa. Ludzie zasadniczo ma?o co wiedzK?ótniapoza znaniem podstawowych kamufla?y, rodzajów replik) na ten temat a jeszcze mniej zdarza si? ?e umiej?. Nie wszyscy na szcz??cie. Niektórzy potrafi? si? dopasowa? do grupy która co? umie inni maj? wi?kszy problem w szczególno?ci jak stanowi? wi?kszo?? takiej grupy.

Rozwi?zanie, mo?e nie doskona?e, ale si? przynajmniej mi sprawdza jak mi dorzuci kto?, albo sam sk?adam ekip? z z nowymi lud?mi, ?e dziel?, bez wzgl?du na to kto w jakim teamie jest i dok?adam do swoich sekcji. Po jednym, po dwóch czy trzech i jako jednostki nawet potrafi? si? dostosowa? a przynajmniej próbuj?, bo im cokolwiek g?upio, ?e co? z nimi nie tak. A potem sami zaczynaj? si? pyta? i my?le?, co by?o nie tak i jak to naprawi?.

O ??czno?ci to nie pisz?... Bo jest jak jest jak ludzie maj? radio, ale zdarza si?, ?e ca?e grupy nie maj? nawet jednego na grup? i gin? gdzie? i czasami to si? odnajd? na koniec imprezy a czasami wcale.

Eeeech... Mo?na by du?o pisa? na ten temat. Bo to temat rzeka i pewnie jeszcze d?ugo nim pozostanie :-p
#6 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:44:19
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG ?o?nierz Specnazu Makarov KWC Odda? r?k? Elektryczny Blow Back Homemade Libia Survival Radio ASG Arctic Combat Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,264
Wczoraj:37,937
W tym tygodniu:90,285
W tym miesiącu:845,414
W tym roku:4,860,936
Wszystkich:53,349,340
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: