Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:17
Zachód słońca: 18:11
Dzień trwa:
11 Godzin 54 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ASCU Airsoft Smart Control Unit do Gearboxa V2 kolejny gad?et czy naprawd? co? w co warto zainwestowa? ?

ASCU - Airsoft Smart Control Unit do Gearboxa V2 – kolejny gad?et czy naprawd? co? w co warto zainwestowa? ?

Autor: Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Dzisiaj wasz Sebi przedstawi wam swoj? opini? na temat Systemu ASCU. Jako ?e mia?em styczno?? z 1 i 2 wersj? ASCU, a nawet mo?liwo?? do?? szczegó?owego obejrzenia, pogrzebania i nawet monta?u, postaram si? wam przedstawi? zalety i wady w/w urz?dzenia, co to jest, z czym to si? je i czy w ogóle jest warte zainteresowania.

 

Obrazek

Na pocz?tek mo?e przytocz? opis ze sklepu co jest G?ÓWNYM DYSTRYBUTOREM w/w urz?dzenia czyli Gunfire, http://www.Gunfire.plAirsoft Smart Control Unit do GB - ver. 2

ASCU jest dwucz??ciowym modu?em elektronicznym (jednostka steruj?ca i jednostka czujnika), który po zainstalowaniu w replikach Airsoft znacz?co poprawia ich dzia?anie. Tradycyjny uk?ad stykowy zosta? zast?piony jednostk? czujnika monitoruj?c? aktualne po?o?enie z?batki t?okowej, selektora ognia i spustu. Zebrane przez ni? informacje s? przekazywane jednostce steruj?cej – tam oprogramowanie w procesorze analizuje je i steruje silnikiem repliki za pomoc? aktywnego hamulca MOSFET.

ASCU usprawnia prac? gearboxa v.2 i sprawia, ?e replika dorównuje najbardziej kosztownym i skomplikowanym replikom klasy PTW.

System ASCU nadzoruje prac? repliki bez wzgl?du na szybko?? naci?ni?cia spustu i odpowiada za pe?ne wykonanie cyklu pracy t?oka, zarówno w trybie ognia pó?automatycznego, jak i ognia ci?g?ego. Po ka?dym strzale t?ok zatrzymuje si? w po?o?eniu wyj?ciowym.

ASCU posiada system Low Drain Protection specjalnie zaprojektowany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem akumulatorów litowo-polimerowych (LiPo).

ASCU przerywa tryb ognia w replice w razie jakichkolwiek problemów, chroni?c w ten sposób elementy wewn?trzne przed dalszym uszkodzeniem.

ASCU jest ?atwy do zainstalowania w replice z gearboxem v.2. Wi?kszo?? modeli nie wymaga modyfikacji oryginalnych cz??ci karabinów Airsoft, w przypadku niektórych jednak mog? by? niezb?dne drobne i ?atwe do wprowadzenia zmiany, dzi?ki którym proces instalacji przebiegnie bez problemów.

Obrazek

 

Powiem tak – wszystko co jest w opisie jest prawd?.
A teraz moje spostrze?enia i uwagi.

Na pewno je?li zdecydujemy si? na w?asny monta? trzeba mie? co najmniej wi?ksze umiej?tno?ci manualne, poniewa? jest kilka rzeczy na które trzeba zwróci? uwag? i podej?? do nich z g?ow? a nie si?? fizyczn?. Nie wiem czy producent czy dystrybutor , ale zawarto?? zosta?a wyposa?ona w dobr? instrukcj? i trzymaj?c si? wskazówek na pewno da si? przez to przebrn??, instrukcja jest bardzo czytelna i posiada du?o rysunków /zdj??/ które znacz?co u?atwiaj? monta?.


Przy monta?u pozbywamy si? takich elementów jak:

1.Kostka stykowa – do?? wra?liwa na wypalanie styków, szczególnie gdy nie posiadamy uk?adu MOSFET i zaczniemy korzysta? z pakietów lipo.

2.Blokada przeciw powrotna – nie b?dzie ju? potrzebna /ca?y system jest tak zaprojektowany ?e pilnuje po?o?enia z?batek i t?oka i zawsze jest to pozycja zero, brak napi?cia t?oka /

3.Spr??ynka od d?wigienki przerywacza ognia /d?wigienka nie jest ju? elementem zwalniaj?cym element stykowy kostki tylko elementem pomocniczym w ustalaniu po?o?enia z?batek i tym samym nie jest potrzebne zastosowanie owej spr??ynki/

Uk?ad jest tak skonstruowany ?e w/w elementy s? po prostu zb?dne. Przy samym monta?u tak jak napisa?em wy?ej trzeba uwa?a? na kilka spraw jak idealne u?o?enie ta?my steruj?cej /jest do?? delikatna, ale np. w ASCU wer. 2 ju? jest na wtyczkach tak przy elemencie stykowym jak i steruj?cym wi?c ewentualna wymiana nie b?dzie problemowa, po prostu wypinamy uszkodzon? i wymieniamy, nie wiem jak z dost?pno?ci? takiej ta?my, ale sama wymiana to prosta rzecz/ W wersji 1 ta?ma by?a z jednej strony po prostu lutowana do p?ytki co przy uszkodzeniu jej by?o do?? k?opotliwe.

Wad? jak dla mnie 1 wersji by?o raczej ci??kie a wr?cz nie mo?liwe zamontowanie ca?ego uk?adu i zasilania we froncie repliki /trudno?ci w poprowadzeniu okablowania/ w wersji 2 jest ju? troszk? miejsca i ta?ma steruj?ca wraz z wtyczkami jest cie?sza i swobodnie przechodzi przez kana? pod luf? wi?c jest to do?? u?atwione.Jak ju? przebrniecie przez proces monta?u na w?asn? r?k? lub oddacie replik? na monta? do Gunfire to to czego u?wiadczycie to po prostu jak dla mnie rewelacja i tak:

1. Reakcja na spust jest po prostu rewelacyjna /zamiast kostki stykowej mamy mikro styk i procesor co tym steruje/ Skok samego j?zyka spustowego jest o wiele mniejszy co te? wp?ywa na szybsz? reakcj?.

2. Nast?pn? zalet? jak dla mnie jest to ?e nigdy ju? nie b?dziecie mie? problemów z trybem pojedynczym / cz?sta przypad?o?? standardowych kostek stykowych w których potrafi? si? zwyczajnie wyrobi? element odpowiedzialny za tryb semi/

3. Tak t?ok jak i z?batki zawsze wykonuj? pe?en cykl /t?ok l?duje zawsze w pozycji zero, brak napi?tej spr??yny itd./

4. Nast?pn? do?? wa?n? spraw? jest to ?e uk?ad non stop czuwa nad ca?? elektryk? naszej repliki i w razie jakiejkolwiek usterki najzwyczajniej odcina zasilanie /czy to zwarcie czy to awaria silnika czy ?ród?a zasilania na pewno nie dojdzie do powa?niejszych uszkodze? czy po?aru, szczególnie przy lipo, widzia?em sprawdza?em, potwierdzam/

5. System czuwa nad napi?ciem szczególnie wra?liwych na spadki napi?cia pakietów lipo / nie dopu?ci do nadmiernego roz?adowania i uszkodzenia, tak?e sprawdzone przez moje r?czki/

6. Kolejna do?? fajna sprawa to mo?liwo?? trybu pracy /strza?y seria 3 kulkow? w wersji 1 ASCU i du?a mo?liwo?? regulacji tych parametrów w wersji 2/

7. No i co dla mnie najwa?niejsze mo?liwo?? rozbudowy systemu o dodatkowe elementy jak komor? z uk?adem monitoruj?cym brak kulek co na pewno zwi?kszy realizm i zapobiegnie bezsensownemu klepaniu t?oka na pusto co jak kiedy? opisywa?em mo?e by? do?? szkodliwe dla szkieletu /na razie opcja ta chyba jest ci??ko dost?pna, ale zawsze s? perspektywy/

8. No i cena urz?dzenia, ale o tym poni?ej.


Obrazek


Podsumowuj?c to mim skromnym zdaniem napisz? tak:

Ca?e ustrojstwo w wersji 2 kosztuje na dzie? dzisiejszy w sklepie Gunfire nieca?e 300z?, koszt samej kostki stykowej z wy?szej pó?ki to oko?o 80/100z? + do tego jaki? lepszy uk?ad MOSFET z AB i kolejne 60/80z? + wymiana okablowania /policzmy tylko 20z?/ = oko?o 150/200z?, a to co dostajemy z systemem ASCU nie da nam ?adna firmowa kostka i ?aden standardowy MOSFET tak?e mog? poleci? produkt z czystym sumieniem.

Jako ciekawostk? dopisze ?e Sklep Gunfire wprowadzi? szereg swoich replik z zamontowanym uk?adem w standardzie co na pewno wp?ywa na ich atrakcyjno??. Mo?e uda si? dorwa? takow? na ogl?dziny to ch?tnie wam to przedstawi?, a na pewno b?dzie o czym napisa?.

Pozdro ASGmaniacy.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | mg schutze dnia September 15 2011 01:48:14
Fajne to to i my?la?em nad zamontowaniem tego w JAntarze ale niestety do V3 ni ma Smutny
#2 | Radzio dnia September 15 2011 10:47:39
Jak siad?a mi elektryka w AEGu to zastanawia?em si? nad kupnem super kostki stykowej, kabli turnigy i temu podobnych bajerów.

Ostatecznie uda?o mi si? kupi? ASCU 1, za mniej ni? 200z?, uwa?am to za doskona?y zakup, i czekam niecierpliwie na wersj? do GB V3, bo moje nowe AK powinno mie? w sobie taki gadget.

No i kiedy zrobi? w ko?cu te komory hop up, cz?owiek by ju? chcia? w replice zamontowa?.
#3 | Mario75 dnia September 15 2011 11:01:02
Radzio i AK? Nie lepiej co? co zasilisz takimi samymi magazynkami, które masz do emy? Masz scara, giet? z adapterem i par? innych ciekawych propozycji U?miech

Po drugie jak krzyknie kolega z Teamu przy ostrzale:
"Mam pusto, kto ma maga!?" to D-ca nie wspomo?e Z przymru?eniem oka ?
#4 | Radzio dnia September 15 2011 12:46:54
Dowódca nie jest mi?kka fryta i nosi zapasow? skrzynk? 200rnd do MK46, która da wi?cej ni? podrzucenie komu? magazynka...

Za zaproponowanie Giety z adapterem jaki mi?o?nik Mki, uwa?am, ?e powinno Ci by? wstyd.

Jak ju? tak super adaptery to do AK te? s?.


Tak Radzio i AK, wiem ?e niszczy to wasz ?wiatopogl?d i b?dziecie musieli na jaki? czas za?o?y? gumowan? po?ciel, ale chcia?em zrobi? fajne AK, ?eby da? po?ywk? dla hatersów. Bo nie mog? te? patrze? na te paskudy jakie s? u?ywane, zrobi? ak, które zdob?dzie serca, wszystkich poza purystami, rusycystami, mi?o?nikami stockowych AK.


I na koniec g?upie pytanie, kiedy musia?e? komu? podrzuci? magazynek? Patrz?c na to, ze masz ich z 13(midy?) sztuk?

Ja mam 9(30rnd) i od bardzo dawna mi nie zabrak?o amunicji.
#5 | mg schutze dnia September 15 2011 13:29:37
Tak jest RAdzio nie daj si? Szeroki u?miech
To samo by?o jak kupi?em SCARA WE te? si? nabijaj? U?miech
Wbijam w to ergonomia wygra?a, a akaszów to mam pod dostatkiem.
#6 | Patol dnia September 15 2011 15:10:22
Haters gonna hate Z przymru?eniem oka

Za AK przemawia do mnie jedynie 7.62, ale to w ostrej. Wiem, ?e teraz mo?na doda? dos?ownie wszystko, ba nawet mo?na "zeMkowa?" Avtomat jednak nadal nie przepadam za t? konstrukcj?. Osobi?cie jestem fanem wyrobów H&K.

A propos magów, cz?sto si? zdarza "po?yczka", nawet ostatnio na EE2 musia?em posi?kowa? si? takowym poniewa? mój zosta? w bagnie, w które wpad?em. U?miech
#7 | Yava dnia September 15 2011 16:03:45
Zastanawiam si? nad tym cackiem Killer U?miech
#8 | Mario75 dnia September 15 2011 16:13:45
@mg schutze - SCAR bardzo mi si? podoba i uwa?am, ?e jest bardzo ergonomiczny. Mia?em kiedy? SCARA ale niestety le?a?, a ja na niego patrza?em, bo do stylizacji z 2003-2004 nie pasowa? Z przymru?eniem oka No tak sobie po prostu wymy?li?em i tyle. Z moim SCARem do dzisiaj biega W?odo i jest mu z nim dobrze, mimo i? je?li pami?tam Bazia chcia? amputowa? jego kolb? Lol

@Radzio - cieszy mnie, ?e mi w kulki zagl?dasz, ale widocznie wieczorami s?abo po ciemku liczenie Tobie idzie My?li . Mam mniej kulek G?upek . Tak na lowy bardziej.

Cz?sto nie wystrzelimy ani jednego BB, ale czasem jak si? idzie do ludzi, gdzie kompozyt leci z hicapa, jak w Ustce, to wszystko l?duje w zrzutówce Wnerw . Nawet na koniec po tym jak dosta?em "taktycznego wkurzenia" Z?o?? u?y?em po?yczonego hi-capa od grubego M249 U?miech bo z drugiej strony wszyscy mieli "taktyczne karabiny wsparcia" Killer w sile parudziesi?ciu ludzi Uoeeee
Adapter do ostrej AK na emkowe magi widzia?em. Jest takowy równie? do replik? Nie siedz? za bardzo w AK Z przymru?eniem oka

Po tych do?wiadczeniach stwierdzili?my wi?kszo?ci?, ?e na chwil par? damy sobie spokój z wizytami w miejscach gdzie pojawiaj? si? wyznawcy deszczu kompozytu, a zajmiemy si? dalej combatami i wyjazdami w miejsca gdzie moje wszystkie lowy zasypane do 30stu paru BB, wystarcz? na obdzielenie ca?ego Teamu rotfl

Odno?nie AK czekam z niecierpliwo?ci? na to zhamerykanizowane cacko Z przymru?eniem oka Plotki Luzike Pocieszacz
#9 | mg schutze dnia September 15 2011 20:01:13
Mario Scar fajny ale cena magazynków masakra Smutny

masz przedsmak zhamerykanizowanego AKZ przymru?eniem oka

img833.imageshack.us/img833/382/zdjcie0120es.jpg
http://imageshack...120es.jpg/
#10 | Baton dnia September 15 2011 20:03:46
A? mnie Mario do zalogowania zmusi?e?!

Adapter do AK na magi od M4?! Poprosz? linka, bo jak dla mnie to troch? nie te pestki, ale mo?e zniszczysz mój ?wiatopogl?d.
#11 | Baton dnia September 15 2011 20:07:01
A swoj? drog?, system fajny, od d?u?szego czasu my?l? o zaprojektowaniu czego? takiego, mo?e kiedy? zrobi? jak si? pieni??ek jaki? znajdzie.
#12 | Patol dnia September 15 2011 20:21:39
#13 | mg schutze dnia September 15 2011 20:31:16
Oooooooooooo k............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

Musia?em zawin?? "aaaa.." ?eby si? Portal nie rozje?d?a? Luzik Admin: M.75
#14 | Mario75 dnia September 15 2011 20:57:37
@Baton - mi?o, ?e dzi?ki mnie si? zalogowa?e?. Wiem, ?e wymaga to wi?cej wysi?ku ni? czytanie bez logowania Z przymru?eniem oka

Specjalnie dla Ciebie link do znanego niektórym ludziom Portalu Maniaków ASG i Militariów: http://koalicjapo...admore=750 Figielek Luzik
#15 | mg schutze dnia September 15 2011 20:59:46
Sorryyyyyyyyyyyy Z przymru?eniem oka

No tak ale beryl to to samo ammo, ak ju? nie no chyba, ?e AK 101 / 102
#16 | Mario75 dnia September 15 2011 21:10:49
Rodzina AK. Tak brzmi lepiej? Manga u?miech W przypadku ostrej racja jest ró?ny kaliber i zasilany 5,56 mm jest Beryl i np AK 101. W przypadku airsoft wszystko zasilane 6mm OK OK wi?c nie powinno by? problemu.
#17 | mg schutze dnia September 15 2011 21:34:19
Ale w przypadku poj...nia magazynków -100 do lansu Szeroki u?miech Szeroki u?miech Szeroki u?miech
#18 | Mario75 dnia September 15 2011 21:54:15
Dlatego mamy w Teamie wszyscy emki lub inne np. M249 które zasilamy tymi samymi magami. Plotki to si? nie ma co poj..a? Fajne

@mg schutze - co do magazynków do SCARa na gazior to wspó?czuj?. One wcale mniej nie wa?? po wystrzeleniu ammo U?miech Czy w zwi?zku z tym licz?c wag? magazynka w ostrej nie maj? lepiej ? Huraa!!

Zgub taki magazynek. To wówczas jest ponad -100 dla portfela Stres
#19 | mg schutze dnia September 15 2011 22:12:08
NA FB V liczy?em za ka?dym razem magazynki po 5 razy Szeroki u?miech
Teraz koszt jednego do wersji OB to od 120 do 160 pln na GG a na CO2 to nawet i 200 Z?y
#20 | Baton dnia September 15 2011 23:20:00
Nie przekonali?cie mnie. To nie ten nabój Z przymru?eniem oka A beryl to beryl.

A w wersji airsoftowej to bofors na maga 5,56 mnie nie zdziwi Pokazuje j?zyk
#21 | Mario75 dnia September 15 2011 23:22:59
Mamy u?y? magazynkoprzekonywacz na twoje urodziny ?cianop?aczowe Killer Daj si? przekona? Baton Z przymru?eniem oka No daj Z?o?? Lol
#22 | Baton dnia September 15 2011 23:27:36
O nie, mag od M4 przy ka?aszu to co? gorszego od 'druma' przy SPRze, a ju? to boli Pokazuje j?zyk

Btw, postrzela?bym si?, troch? tego brakuje : @
#23 | mg schutze dnia September 15 2011 23:34:16
Baton dobrze prawi U?miech
#24 | Mario75 dnia September 15 2011 23:39:27
Co fakt to fakt. Batonowi piwa. Oczywi?cie bezalkoholowego Z przymru?eniem oka
Hmmm... chocia? to równie? pod profanacj? mo?e podchodzi? My?li

Wi?c po prostu %
#25 | Mario75 dnia September 29 2011 10:51:43
Zacytuj? koleg? Kostka z innego forum. Pod tematem gdzie jest link do tego artyku?u napisa? jako u?ytkownik:
Ja u?ywam i jest okU?miech Kupi?em w sumie z g?upiego powodu bo mi si? pin spustowy u?ama?Pokazuje j?zyk nie chcia?o mi si? bawi?, a widzia?em u kumpla jak to ?miga to podj??em decyzje o zakupie.

Do wody nie wrzucam ?adnej repliki wi?c nie wiem jak z odporno?ci?U?miech ale wiem ?e M140 + system magnum + lipo 11.1v ?miga eleganckoU?miech

Mam drug? wersj? w której mo?na programowa? czy np na full auto ma by? tylko burst. No i najwa?niejsza dla mnie przynajmniej funkcja, batka + ascu mie?ci si? w standardowym stock pipie, pozycja kolby musi by? na 2 przy 5-pozycyjnej, wi?c tutaj te? du?y plus.

Z plusów to jeszcze to ?e spust chodzi lekko i p?ynnie, reakcja bardzo szybka + t?ok zawsze w pozycji 0 czego mosfety z AB nie zapewniaj? ( testowa??m mosfet gate'a z AFajne

Z minusów to je?eli u?ywa si? du?o bursta czy full auto to uk?ad si? grzeje i wy??cza na chwil? ( u kumpla na M150), co nie jest w sumie minusem, bo nawet kto? z ci??kim palcem tego nie zepsuje. Na singlu nigdy mi si? to nie zdarzy?o nawet przy szybkim strzelaniu. Przy s?abszych spr??ynach nie ma takich obci??e? wi?c b?dzie to rzadko?ci?.

pozdro
kostek
#26 | chenjinyan dnia July 20 2018 05:20:21
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Act od Valor LIGA ASG Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia Odda? r?k? Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:15,211
Wczoraj:24,905
W tym tygodniu:159,711
W tym miesiącu:709,583
W tym roku:4,725,105
Wszystkich:53,213,509
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: