Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:17
Zachód słońca: 18:11
Dzień trwa:
11 Godzin 54 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Walka nocna

Walka nocna

Grey Darmowy Podr?cznik Taktyki ASG. Specjalizacja: Tematyka zwi?zana z taktyk? ASG oraz tematy MILSIM.

Na wst?pie pragn? zaznaczy?, ?e ten post nie jest nauk? jak walczy? w nocy ani nie stanie si? cz??ci? podr?cznika, ale pragn? podzieli? si? pewnymi spostrze?eniami i do?wiadczeniami o nocnej w walce airsoftowej i ch?tnie pos?ucham, co czytelnicy bloga maj? do powiedzenia w tym temacie. A niektórzy, co wiem, s? w tej materii 100x lepiej zorientowani.

 

Dawno temu
Pierwsze moje airsoftowe walki w nocy mia?y w sobie co? ekscytuj?cego i denerwuj?cego zarazem. Od pocz?tku koledzy podkre?lali, ?e latarek nie nale?y u?ywa?, bo zdradzaj? pozycj? u?ytkownika. Nale?y porusza? si? cicho, raczej drogami lub polami, gdzie nie robi si? tyle ha?asu, mówi? szeptem, albo najlepiej w ogóle.

Takie walki przeradza?y si? w indywidualne wojny, pe?ne l?ków, niepokoj?cych cieni, jasnych nieruchomych plam przybieraj?cych kszta?ty czaj?cych si? przeciwników i ci?g?ej niepewno?ci. Czy to swój, czy obcy, kto si? tam skrada. Czy powinienem strzela?, czy jeszcze nie? Jak si? upewni? kto to?

Gdy zaczyna?a si? walka, pojawia?o si? pytanie 'sk?d strzelaj?' i gdzie mierzy? swoj? broni?. Pocz?tkowo nie lubi?em nocnej walki, bo nijak nie przypomina?a tego, co mo?na by?o zobaczy? w filmach, czyli bez b?ysków, ha?asu i ognia, sama tylko niepewno??, jak w jakim? horrorze.

Nocne wartowanie
Noc daje w ko?? na pierwszych milsimach, kiedy zamiast spa?, trzeba wartowa? wyczekuj?c przeciwnika. A ten jak na z?o?? zwykle nie nadchodzi. Jednak las noc? obradza si? odg?osami, szelestami i niemal s?yszalnymi g?osami nieistniej?cych wrogów. Do legendy przechodz? opowie?ci z pierwszych milsimów, kiedy to niezaprawiony do nocnego dzia?ania oddzia? wywala w ciemno?? kilkadziesi?t magazynków w niepokoju wpatruj?c si? w mrok, aby nast?pnego dnia dowiedzie? si?, ?e absolutnie nikogo wokó? nie by?o.

Mój pierwszy nocny patrol, a pó?niej kilkugodzinne wartowanie w obronie okr??nej zapami?ta?em pod znakiem wielokrotnie widzianych przeciwników z teamu FCS, którzy kr??yli wokó? nas z czerwonym ?wiate?kiem na czole, czyli pod?wietleniem noktowizorów. Wtedy noktowizor by? czym? na wpó? mitycznym, postrachem ka?dego gracza nie posiadaj?cego tego urz?dzenia. Rzecz jasna zabawno?? sytuacji polega?a na tym, ?e FCS wcale nie by? naszym przeciwnikiem i nie zbli?y? si? do nas na wi?cej, ni? dwa kilometry. Dodatkowo w nocy siedzia? w obozowisku pichc?c kie?baski i opowiadaj?c dowcipy. Ale my widzieli?my FCSy wokó? nas kr???cych w czerwonej po?wiacie niczym wilki czekaj?ce na ofiar?.

Noktowizory
Pó?niej nasta?a era nocnej walki elektronicznej, czyli noktowizorów, coraz wy?szej generacji, które zacz??y dominowa? walk? nocn? do tego stopnia, ?e do?wiadczone milsimowo, ale nie wyposa?one w nie dru?yny na noc bunkrowa?y si? w jakiej? dziurze panicznie boj?c si? ruszy?, w obawie przed 'doskonale widz?cymi' predatorami.
Dwudniowe milsimy zmieni?y si? w dwa dni walki i noc le?enia cicho pod krzaczkiem.

Na pocz?tku nasycenie wizorami podczerwieni by?o ma?e, zwykle jeden / dwa na dru?yn?. Takie 'nocne' teamy stosowa?y ró?norakie metody, by wykorzysta? jedno urz?dzenie dla dobra ca?o?ci. Jedna z metod polega?a na poruszaniu si? zwart? grup?, której centralny punkt stanowi? operator noktowizora. W przypadku wykrycia zagro?enia dawa? sygna? i pozostali gracze na przyk?ad podnosili r?ce by byc wyra?nie rozpoznanym jako swój. Operator noktowizora otwiera? wtedy ogie? do pozosta?ych postaci.

Walcz?c z lub przeciw noktowizorom nale?y wystrzega? si? wyolbrzymiania. Noktowizor trzeciej generacji, to wspania?e urz?dzenie, które daje ?wietn? widoczno??, ale ma swoje negatywy. Dobrze zamaskowany przeciwnik, w mundurze nie odbijaj?cym sztucznie ?wiat?a podczerwonego pozostaje niezauwa?ony, je?li le?y na niejednolitym tle. Operator noktowizora po trzech godzinach dzia?ania zaczyna wyra?nie czu? zm?czenie. Wed?ug u?ytkowników zm?czenie jest wi?ksze przy urz?dzeniach generuj?cych zielon? po?wiat?, zamiast bia?ej.

Ni?szej generacji noktowizory nie chroni? przed o?lepieniem, a w przypadku g?stego terenu nie pozwalaj? na obserwacj? i poruszanie si? z noktowizj? przy oku. Generacja pierwsza noktowizji bez pod?wietlenia niewiele daje, a pod?wietlenie w g?stwinie dzia?a jak ?wiecenie latark? na krzaki tu? przed sob? - wida? krzaki i nic za nimi.

Warto pami?ta?, ?e pod?wietlenie podczerwone wida? w innych noktowizorach jak zwyk?? wi?zk? ?wiat?a z latarki. W ten sposób przy pomocy taniego noktowizora zerowej lub pierwszej generacji mo?na skutecznie wykrywa? inne noktowizory przy s?abych warunkach ?wietlnych.

Pod?wietlenie w pierwszej i drugiej generacji jest doskonale widoczne jako czerwona lampka.

Chc?c walczy? z noktowizorami warto pozna? ich w?asno?ci, zalety i s?abo?ci.

Sprzetowe wsparcie noktowizorów
Wa?nym czynnikiem walki przy wykorzystaniu noktowizorów s? dodatkowe akcesoria takie jak IFF Beacon, czyli migaj?ce ?wiat?o podczerwone, pomagaj?ce operatorom noktowizorów rozró?ni? swoich od obcych - sensowne rozwi?zanie przy za?o?eniu, ?e przeciwnik nie dysponuje noktowizj?.

Innym pomocnym przyrz?dem jest laser z filtrem podczerwonym. Jest to promiennik lasera bardzo przydatny wyposa?onej w noktowizj? dru?ynie we wskazywaniu celi, kierunków jak i w samym celowaniu 'z biodra' lub niewygodnej pozycji.
Na koniec istnieje opcja u?ywania dodatkowych latarek z filtrami infra red, które roz?wietlaj? obraz w noktowizji nie zdradzaj?c jednocze?nie nic przeciwnikom w ni? nie wyposa?onym.

Latarki
Nasycenie teamu noktowizj? jest bardzo drogie, dlatego niektóre teamy, nawet dysponuj?c jednym czy dwoma urz?dzeniami zacz??y szuka? metod skuteczniejszego zwalczania przeciwnika noc?. Latarki taktyczne o du?ej mocy okaza?y si? dla wielu doskona?ym narz?dziem. Zgrana dru?yna potrafi przy wykorzystaniu ?wiate? latarek pokona? dwóch czy czterech operatorów noktowizorów. Oczywi?cie nie zawsze, ale czasem im si? to udaje.

Taki team nie boi si? u?ywa? ani latarek, ani pe?nego g?osu. Kluczem do sukcesu okazuje si? wspó?dzia?anie, chwilowa przewaga liczebna i ogniowa oraz szybka reakcja ca?o?ci na wykrytego przeciwnika. Dru?yna porusza si? bez u?ycia latarek, do momentu, w którym zaczynaj? podejrzewa? blisko?? przeciwnika lub podejrzanego miejsca. Wtedy zapalaj? jedn? lub wi?cej latarek, kieruj?c je w jeden rejon. Je?li tylko wykryj? co?, co wygl?da na przeciwnika, otwieraj? skomasowany ogie?. Nawet je?li wykryty przeciwnik zd??y odda? strza?, zwykle jest lekko o?lepiony i nie robi tego celnie. Nie ma ju? czasu na poprawk?, zostaje zlikwidowany.

Komunikacja
Jak kilkakrotnie wspomnia?em, wa?na w nocy jest komunikacja. Pami?ta? nale?y o ustaleniu metod rozpoznania swój - obcy, np. poprzez has?o i odzew, lub charakterystyczny d?wi?k. W czasie D-Day w 1944 roku Amerykanie u?ywali dzieci?cych zabawek, które w sposób charakterystyczny pstryka?y. Kiedy? na milsimach pewna grupa u?ywa?a podobnie pstrykaj?cych zakr?tek od napojów Frugo.

Drug? rzecz?, nie mniej wa?n?, tak?e w dzie?, jest umiej?tno?? raportowania i rozkazywania. Kiedy czujka idzie na przedzie oddzia?u i co? zauwa?y, najcz??ciej zalegnie, ewentualnie ostrzela przeciwnika, ale bardzo ma?o grup k?adzie nacisk na to, by czujka zaraportowa?a reszcie NA G?OS co widz - ilu przeciwników, gdzie dok?adnie i jak daleko. Nie maj?c takich przyzwyczaje? trudno si? spodziewa?, aby czujka w krytycznej sytuacja si?gn??a do radia i nada?a czytelny komunikat.
W nocy wi?kszo?? graczy stara si? zachowa? zupe?n? cisz?, zapominaj?c, ?e w ten sposób skazuje si? na walk? jeden przeciw wszystkim, zamiast oddzia? przeciw oddzia?owi.

Optyka
Jasnym dla ka?dego jest, ?e optyka bez pod?wietlenia w nocy jest zupe?nym nieporozumieniem. Warto jednak zwróci? uwag? na to, ?e pod?wietlenie w nieprofesjonalnych kolimatorach, tak zwanych kopiach, ?wieci nie tylko od strony u?ytkownika, ale tak?e 'na zewn?trz'. Jestem wielkim zwolennikiem u?ywania kolimatorów w nocy, ale w przypadku tych tanich nale?y pami?ta?, by zas?oni? zewn?trzn? soczewk?. Je?li nie mamy zas?ony, starczy izolka.
Z tak przes?oni?tego kolimatora strzela si? drugim okiem. To znaczy oko przy kolimatorze widzi tylko plamk?, a drugie oko otoczenie. Nasz mózg nak?ada plamk? na obraz otoczenia.

Fosforyzuj?ce kulki
Jest kilka systemów pod?wietlania fosforyzuj?cych kulek, ale o ile nie znam si? na stronie technicznej, to ?mia?o mog? powiedzie?, ?e fun factor z gry z nimi ro?nie niewiarygodnie. Frajd? sprawia nie tylko samo strzelanie, gdy dok?adnie wida? jak strzelamy i mo?emy korygowa? ogie? lepiej ni? w dzie?, ale tak?e dla tych, którzy s? pod ostrza?em. Gdy po raz pierwszy znalaz?em si? pod takim ?wietlistym ostrza?em, ca?a moja dru?yna na moment zamar?a, po czym pad?a na ziemi?. Gdyby kulki by?y zwyk?e, szliby?my dalej ze stratami, ale widz?c chmur? kulek wokó? siebie, które w szalony sposób odbija?y si? od przeszkód po prostu byli?my w szoku. Wyobra?am sobie, ?e na milsimie rozgrywanym w nocy seria z takich kulek mo?e przewa?y? wynik starcia.

Do?wiadczenia czytelników
A jak to wygl?da obecnie u was? Walczycie w nocy? U?ywacie jaki? specyficznych taktyk i sprz?tu?

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Zbrojownia LIGA ASG Homemade Libia Survival ?o?nierz Specnazu Nowe pistolety WP Skarby... Makarov KWC MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,208
Wczoraj:24,905
W tym tygodniu:160,708
W tym miesiącu:710,580
W tym roku:4,726,102
Wszystkich:53,214,506
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: