Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z "Toxic Cloud" 3 dniowego MilSim SGO Gda?sk

Relacja z "Toxic Cloud" 3 dniowego MilSim SGO Gda?sk

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka
Zapraszam do relacji z pierwszego zrealizowanego przez SGO Gda?sk 72 godzinnego MilSim-u
z elementami LARP. Jest to kolejna aktywno?? w kierunku dzia?a? z zakresu zielonej taktyki, do której powoli si? przystosowujemy. Autorem relacji jest pomys?odawca operacji - Rambo, który jecha? ze swojej jednostki a? z okolic Szczecina na "Toxic Cloud I".


RAPORT Z OPERACJI "TOXIC CLOUD"

Obrazek
Mimo ?wiadomo?ci trudu nadchodz?cych zada?, humor nie opuszcza? uczestników wyprawy

Obrazek
Byle nie trafi? do tej dziury na ?rodku mapy

Sk?ad operacyjny:
D-ca dru?yny: Rambo
Zwiadowca: Radoslav
Strzelec wsparcia: Snejku
Medyk – ?ysy

Sk?ad dodatkowy:
Aliaze
Slizer

09.09.2011 r.

Obrazek
Pan fotograf nam tu po?wieci tym fleszem prosz?

Pocz?tek operacji "Toxic Cloud" rozpocz?? si? fatalnie. Nast?pi?o obsuni?cie w czasie o 3 godziny, ze wzgl?du na problemy techniczne jednego z pojazdów, transportuj?cych dowódc? dru?yny na miejsce akcji. Operacja rozpocz??a si? o godzinie 21:00. O godzinie 22:00 dosz?o do zrzutu operatorów w pobli?e miejsca akcji, na pó?noc od Wejherowa. Misj? rozpocz??em od krótkiej odprawy i wyznaczenia nowego celu misji. Okaza?o si?, ?e "paczka" z broni? zosta?a zrzucona kilka kilometrów dalej ni? powinna. Podstawowym celem dru?yny by?o zdobycie broni i amunicji. Rozpocz?li?my wymarsz operuj?c tylko map? i kompasem, w ca?kowitych ciemno?ciach, a jedyn? broni?, któr? posiadali?my by?y nasze pistolety. Niestety dru?yna mia?a za ma?e do?wiadczenie w nocnych marszach i odzia? si? zgubi?. I tak zadanie, które mia?o trwa? teoretycznie 3 godziny, trwa?o ponad 5 godzin. Po godzinie 03:00 oddzia?owi uda?o si? odnale?? zagubion? bro?. Nast?pnym zadaniem by?o dotarcie do punktu noclegu. Trwa?o to nie ca?? godzin?. Po dotarciu na miejsce rozbili?my obóz i wyznaczy?em operatorów do nocnej warty.

Obrazek
Po ciemku i na czuja

10.09.2011 r.

Pobudk? og?osi?em o godzinie 07:00. Po zwini?ciu obozu i posileniu przeszed?em do krótkiej odprawy i wyznaczy?em nowe rozkazy. Przyst?pili?my do g?ównego celu misji, czyli odzyskania próbek z wirusem, z miejsca katastrofy. O godzinie 07:30 wymaszerowali?my na wschód, wzd?u? rzeki Gizdebka. Gdy doszli?my do przeci?cia drogi i rzeki byli?my zmuszeni do wykorzystania techniki kamufla?u i zastygni?cia w bezruchu. Drog? przechodzi?o kilka osób. Tym razem to by?a rodzina na spacerze, ale ca?y czas musieli?my by? czujni. W ka?dej chwili mogli?my trafi? na patrol "Czerwonej Fali". Upewnili?my si?, ?e cywile odeszli i ruszyli?my dalej. Po oko?o 1,5 km. marszu natrafili?my na mokrad?a. Dalszy marsz wzd?u? rzeki by? zbyt niebezpieczny, wi?c postanowili?my, ?e dalej b?dziemy porusza? si? rzek?. Po mimo stabilnego koryta rzeki, musieli?my by? ostro?ni. Kilka razy zapad?em si? w mule na wysoko?? powy?ej kolan. W takich wypadkach dobrze jest dzia?a? w dru?ynie.

Obrazek
"Taktyczne brodzenie w wodzie"

Gdy doszli?my do rozga??zienia rzeki, nie mieli?my wyboru, musieli?my skr?ci? na pó?noc. Wyd?u?yli?my tym samym drog?, kosztem bezpiecze?stwa. Wzd?u? po?udniowej odnogi rzeki znajduj? si? bardzo g??bokie mokrad?a. Dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa, u?ywali?my ?cie?ek, którymi zazwyczaj poruszaj? si? dzikie zwierz?ta. Po kilkuset metrach doszli?my do w?skiego pastwiska, mi?dzy bagnem, a rzek?, gdzie pas?o si? stado ?ubroni. Aby nie sp?oszy? stada i tym samym nie zdenerwowa? byka, prze?li?my na po?udniow? stron? rzeki. Rzeka mia?a bardzo muliste dno, wi?c do przej?cia wykorzystali?my ga??zie i m?ode drzewa. Musieli?my st?pa? bardzo ostro?nie, gdy? mokrad?a by?y bardzo zdradliwe. Niestety razem ze strzelcem wsparcia weszli?my w mu? o g??boko?ci oko?o 1 metra. Wspó?pracuj?c ze sob? uda?o nam si? wydosta? z bagna i kierowali?my si? dalej na po?udniowy wschód. W ko?cu uda?o nam si? wydosta? z rejonu mokrade? i doszli?my do drogi prowadz?cej w kierunku rozbitego ?mig?owca. Kierowali?my si? drog? na wschód, a? doszli?my do stawu i asfaltowej drogi prowadz?cej w kierunku Pucku. Niedaleko drogi, obok opuszczonego budynku odnale?li?my rannego pilota ?mig?owca.

Obrazek
This is Team Alfa, we have a wounded pilot.

Obrazek
Your're good to go buddy

Po tym jak medyk go opatrzy?, z?o?yli?my cz??? oporz?dzenia obok pilota i wyruszyli?my do ?mig?owca, który znajdowa? si? po drugiej stronie drogi. Aby nie nara?a? si? na widok ludno?ci cywilnej musieli?my przej?? pod drog?, kana?em o ?rednicy 1,5 metra.

Obrazek
Kana?y...czyli powtórka z II Biegu Morskiego Komandosa

Po drugiej stronie odnale?li?my torb? z próbkami i udali?my si? z powrotem do pilota. Aby zmyli? wojska "Czerwonej Fali" udali?my si? w kierunku pó?nocno zachodnim. W mi?dzyczasie do Wejherowa wys?ano kompani? Gdy?skich Oddzia?ów Operacyjno Desantowych w celu nawi?zania kontaktu ogniowego ze ?cigaj?cym nas wojskiem "Czerwonej Fali". Manewr ten mia? na celu spowolnienie ruchów nieprzyjaciela. Po bezpiecznym oddaleniu si? do lasu na pó?nocny zachód od miejscowo?ci S?awutno, zarz?dzi?em odpoczynek. "Snejku" zaj?? si? rozpaleniem ogniska, natomiast reszta dru?yny pod przewodnictwem "?ysego" zaj??a si? budowaniem sza?asu. Po zbudowaniu sza?asu i rozpaleniu ogniska, przysz?a pora na podniesienie morale dru?yny. Zjedli?my ciep?y posi?ek i wysuszyli?my buty po przeprawie rzecznej. Po tym jak zapad? zmrok wyznaczy?em wartowników i udali?my si? spa?.

Obrazek
Wsz?dzie dobrze ale w obozie najlepiej

11.09.2011 r.

Obrazek
Zielono na zielonym

Pobudka nast?pi?a o 06:30. Spakowali?my si? i zjedli?my. Pozwolili?my sobie na d?u?sz? przerw? przed wymarszem. O godzinie 10:00 Wyruszyli?my do miejsca ewakuacji, który znajdowa? si? na tej samej polanie, gdzie odby? si? zrzut operatorów. Ewakuacja by?a zaplanowana na godzin? 14:00 wi?c, aby przyspieszy? poruszali?my si? drog? w kierunku po?udniowo zachodnim w stron? wsi K?pino. Na kilometr przed miejscowo?ci? Wejherowo skr?cili?my na wschód i dalej szli?my lasem. Do punktu ewakuacyjnego dotarli?my na kilka minut przed 14:00. Transport zabra? nas do bazy, gdzie odda?em torb? z próbkami. Okaza?o si?, ?e jedna fiolka z wirusem wypad?a z torby, prawdopodobnie w pobli?u miejsca katastrofy. Zosta?a tam wys?ana dru?yna Gdy?skiej Grupy Szturmowej, niestety nic nie odnaleziono. Jest wysoce prawdopodobne, ?e próbka wpad?a w niepowo?ane r?ce...

Obrazek
Ostatni wysi?ek na ko?cowych kilometrach

Autor:
Dawid "Rambo" (SGO Gda?sk - oddzia? w Szczecinie)
Zdj?cia:
Aliaze (SGO Gda?sk)
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | crazymichael dnia October 28 2018 08:52:19
Once, Coach Factory the essay title of the language review exam in UGG Australia our class was: write one's own dream. Coach Factory Outlet This time, I also wrote it again, but I didn't repeat the dream I wrote last time. The last time I wrote was a terrible dream, Coach Outlet Online and this time it was a dream of whimsy. Hey, do you think that I have a lot Nike Outlet Store of dreams? And think that I am a dreamer?
I just Fila Outlet boarded the moon and there was a girl who said that she was a waiter. "Hollo (Hello), Balenciaga Shoeswelcome to the moon, I welcome you on behalf of all Cheap Michael Kors Handbags the microbes on the moon. If you don't understand anything, you can ask me." Shrimp!” Cheap Kate Spade Handbag I was not surprised to see the microbe, Michael Kors Handbags but she was as tall as me! Still the same as me! Still able to talk! Kate Spade Outlet You said that I can not be surprised? Then excited and Cheap Stone Island said: "Wow, then you are my sister or my sister!?" "Twin! Just the same! Haha! Air Max Tn Plus I will take you to play tricks with my classmates! That person, wrong, the microbe sees me with a look of surprise, Nike Air Max then another face is excited, listen to me after saying this, explain: "I am not your sister, Victoria Secret Outlet not your sister. My name is Qianlu, everyone Guests from other planets will encounter the same microbes as themselves, Victoria Secret Pink and the microbes will become the guide of the guest." And I am full of questions, and I seem to know my thoughts: "You Don't worry, Adidas Superstar there aren't many microbes that will be exactly the same as you. There are only two. Now you want to play?" "Really? Nike Air Vapormax Can you go to play?" "Well, there are flying stars, flowers. Anyway, the nightmare bed is a lot, is it going to Cheap North Face Jacket play?" "Good.
Then, a Coach Outlet Sale thousand dews of "call", a white cloud came, and there are many small stars around us! We UGG Boots Sale sat on the "flying star" and took me to see the moon around the moon or the asteroid and the east UGG Outlet of the moon. East. Wow! There are even shops in the store: there are many breads, flowers, UGG Outlet Store houses, and fruits! It seems that the moon is more fun than the earth! Qianlu said Nike Outlet that every guest must come here first. Have your own set of houses, Michael Kors Outlet don't pay, but you have to work, how many days you set, half of the days fixed by labor, and one hour of work Michael Kors Outlet Online a day. If the date you signed is up, you must sign another one. You don't think this is a date contract, Stone Island Hoodie not a reservation contract. That is to say, if you come here before, The North Face Outlet you have to book a period, for example: 10 days, 20 days, 25 days, 30 Days, all right, Nike Air Max Black you can enter the moon after signing, but when the time comes, you have to leave. If you don’t leave, you won’t Stussy Outlet have the chance to play here. The role of the previous one is, don’t let Your previous things Nike Shirts were taken away by others. You can also leave the things you use here, so you won't be able Adidas Backpack to walk around with these things. You won't have to bring anything with you next time. Coach Factory Outlet Store I chose a pumpkin room with four floors. Big, the same as our earth's buildings, Coach Outlet Online but the equipment is different, more novel than the earth. Then put some of the daily Coach Outlet Store Online necessities in the pumpkin room, then play. Oh, you know me How many days have you Fila Sandals booked? 28 days, in these 28 days, I have to cultivate Balenciaga Sneakers my feelings with them. I will be more familiar with you next time. Kate Spade Outlet Qianlu took me to play, played for one morning, we went to the Kate Spade Outlet Store restaurant to eat. Something, I ordered a lobster rice and fruit soup. Nike Air Max Tn But what is strange is that lobster rice is not like its name, but vegetables, Cheap Nike Shoes meat, fruit, fish, shrimp, and stir-fry. And fruit soup, Victoria Secret Clothing I asked myself to choose the five kinds of fruits I liked, Victoria Secret Outlet and then I used them to cook them. After lunch, Adidas Originals Superstar I had to go to work. At night, after we finished eating, Cheap Nike Air Max 2018 we went to see the stars and the stars. Then we went to the party. Coach Outlet The result was only attended by the party. Cheap UGG Boots I woke up it was a person, that person is my mother, as it has been 7:00 in the morning, UGG Slippers I get up, alas, it was a dream ah!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane ?o?nierz Specnazu Podcast ASG Survival Niemcy zamykaj? Odda? r?k? Elektryczny Blow Back Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,982
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:91,521
W tym miesiącu:1,001,806
W tym roku:5,871,303
Wszystkich:54,359,707
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: