Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja: Projekt Weapon X

Relacja: Projekt Weapon X

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

?ywot najemnika nie jest ?atwy. Wiadomo ?e nie od tak sobie ludzie oferuj? pieni?dze za Nasze us?ugi. W zale?no?ci od wysoko?ci proponowanej ga?y mo?na wywnioskowa? trudno?? zadania. Tym razem inaczej nie by?o.

 

 


Okr?g?a sumka któr? Nam zaproponowano, by?a niebagatelna - tylko g?upiec by zrezygnowa?. Jednak z drugiej strony, mo?na by?o si? spodziewa?, ?e zleceniodawca nie daje Nam wielkiej szansy na powrót w jednym kawa?ku, i dlatego proponuje a? tyle zer. Có? pocz?? - jak przysta?o na zawodowców, przyj?li?my zlecenie.

 Po krótkiej odprawie zrzucono Nas na wyspie Dr. Fritzl'a. Doktorek przeprowadza? jakie? eksperymenty i co? si? z kie?basi?o. Co prawda z krótkiego wideoraportu niewiele mo?na by?o wywnioskowa?. Jedyn? zastanawiaj?c? rzecz? by?y dziwne wrzaski na zewn?trz pomieszczenia w którym zabarykadowa? si? Fritzl. Niewiele mo?e si? równa? z wrzaskiem torturowanego wi??nia, któremu wyrywasz paznokcie i z?by dla uzyskania informacji (no co, robota w r?kawiczkach to nie dla Nas) - natomiast te wrzaski ?cina?y krew w ?y?ach.

 Zadaniem wyj?ciowym by?o zaj?cie lotniska.
Zaj?li?my je szybko. Brak ?ywego ducha na nim, tylko utwierdzi? w przekonaniu, ?e chyba kto? Nas wpu?ci? w maliny. Szybka zmiana taktyki. Rozkazano dok?adne przeszukanie obiektu. W tym samym czasie, dla bezpiecze?stwa rozes?ano czujki w ka?dym mo?liwym kierunku. Przeszukanie lotniska przynios?o swój efekt.

 


Znale?li?my skrzynk?. Po jej otwarciu okaza?o si?, i? wewn?trz znajduje si? mapa z zaznaczonym na niej punktem. Mo?na by to nazwa? rebusem - zwa?aj?c na to, i? nie znajdowa?o si? w niej nic wi?cej. Czy ma to jaki? zwi?zek z pustym l?dowiskiem? Tego mieli?my si? dowiedzie? kilka chwil pó?niej gdy jedna z czujek oznajmi?a, ?e widzi dobrze uzbrojony oddzia? poruszaj?cy si? w Naszym kierunku. Czy?by wojsko? Czego by tu szukali? A mo?e przyszli zatrze? ?lady? Pytania nawarstwia?y si? niczym kurz na nieotwartej flaszce. Lecz nie za my?lenie obiecano Nam zap?at?.

 Kilka szybkich komend z ust dowódcy, przeplatanych typowym s?ownictwem, odpowiednim do tej sytuacji i ca?a najemna zgraja gotowa?a si? na rozpierduch?.


Pierwsze starcie o?mieli?o nasze dzia?ania. Mo?e zbyt bardzo, bo doprowadzi?o to w pó?niejszym czasie do oflankowania Nas. Po pierwszej walce stosunek 10% strat po naszej stronie do 99% po tamtej. Wszystko by?oby dobrze gdyby nie nasza zuchwa?o?? i zbytnie rozci?gni?cie obrony. Posi?ki, które otrzyma? przeciwnik zaczyna?y obchodzi? nas z drugiej strony. Sytuacja stawa?a si? patowa. Z jednej strony mija? cenny czas, a z drugiej nie mieli?my zbytnio jak si? wycofa?. O jak ?e?my ?a?owali, ?e nie udali?my si? zawczasu na punkt z mapy. Nie docenili?my przeciwnika, który zaciska? p?tl? natarcia. Jednak pojawi?o si? ?wiate?ko w tunelu. Nieporozumienie w szeregach wroga, doprowadzi?o do utworzenia si? dziury w ataku, któr? to czmychn?? Nasz niewielki oddzia?, by przetrze? szlak na punkt z mapy. Dla niepoznaki lotnisko utrzymywali?my jeszcze przez jaki? czas, po czym wyparci, udali?my si? za zwiadem.
Co ciekawe nikt za Nami nie pod??y?. ?adnego po?cigu. Tak jak zdobyli obiekt, odwrócili si? na pi?cie i ruszyli w przeciwnym do Naszego kierunku. Wiemy ?e wojskowi to zbytnio nie pa?aj? do najemników mi?o?ci?, ale ?eby a? taki afront. Co? tu by?o nie tak.

 Po krótkim marszu dotarli?my do czujki. Punkt by? w zasi?gu wzroku i na dodatek, tak jak lotnisko, ca?kowicie pusty. Obstawili?my punkt i rozpocz?li?my przeszukanie. Tak jak i poprzednim razem znale?li?my skrzynk?. W ?rodku tym razem, znajdowa?a si? ju? nie tylko mapa, ale i konkretne wytyczne. Naszym kolejnym przystankiem mia?o by? laboratorium Dr. Fritzl'a. Mieli?my go odnale??, zabra? dokumentacj? i pozby? si? wszelkich ?ladów.
Bez chwili wahania uzupe?nili?my amunicj? i udali?my si? w dalsza drog?. By?o spokojnie, a w pewnym momencie cisza sta?a si? wr?cz niezno?na. Nasza szpica nie mia?a t?gich min. Takie sytuacje zdecydowanie nie s? codzienno?ci?. W pewnym momencie na drog? wylecia?a ?wieca dymna i rozleg?y si? strza?y. W takiej sytuacji cz?owiek nie zastanawia si? do czego strzela tylko zaciska z?by i dociska spust, modl?c si? by amunicji starczy?o. Wydawa?o si?, ?e kogo? ?ci?gn?li?my. Szybkie przegrupowanie i rozproszenie si? po terenie. Sw?d ?wiecy by? niczym "fio?ki" w porównaniu ze smrodem palonych cia?, ale i tak utrudnia? oddychanie. Krótki rekonesans i miast odpowiedzi tylko kolejne pytania. Gdzie cia?a? Po wywaleniu takiej ilo?ci amunicji to by i King Konga ubito a tu  NIC! Troch? krwi, ale jej w?a?cicieli brak. Co? tu zaczyna?o naprawd? "?mierdzie?" i na pewno nie by?y to niczyje stopy.

 


 

Idziemy? A có? Nam zosta?o. Odwrotu nie ma, bo nie b?dzie kasy ani transportu do domu. Chc?c nie chc?c by?o trzeba ruszy? dalej.


?ciemnia?o si? ju?, gdy dotarli?my do laboratorium. By?o w op?akanym stanie. Nie stwierdzili?my w pobli?u obecno?ci wojskowych. Jedyne, co dostrzegli?my to przechadzaj?ce si? w okolicy kompleksu postacie w jakich? skórzanych pata?aszkach. Kilka serii i le??. Nim podbiegli?my bli?ej, polecia?a w naszym kierunku seria z dachu. Wszyscy pokotem padli na ziemi? zasypuj?c dach gradem kul. Szybki rzut okiem. Ju? wiedzieli?my dlaczego chciano zap?aci? Nam a? tyle. Poszatkowane cia?a przeciwników zacz??y powoli wstawa?. Nie chc?c sprawdza? czy dalej b?d? strzela? pos?ali?my ich ponownie na gleb?. Podbiegli?my do pierwszej zas?ony. W tym momencie pojawili si? i Nasi znajomi z Armii. Dosz?o do wymiany ognia. Postanowili?my si? na chwil? wycofa? bo nie ma nic ?miesznego w dawaniu si? ostrzeliwa? z dwóch stron. Z bezpiecznej odleg?o?ci obserwowali?my co zrobi?. Armia jak to ma w swoim zwyczaju nie przebiera?a w ?rodkach. Bezpardonowo podesz?a pod budynek posy?aj?c kolejnych oponentów (jak mog?oby si? wydawa?) w za?wiaty. Jednak?e my?my wiedzieli, ?e to nie takie proste. Gdy zacz?li wbiega? do budynku i strzela? do wszystkiego co si? rusza, zw?oki pozostawione na zewn?trz zerwa?y si? i skoczy?y do gard?a jednego z ?o?nierzy. Obalony na ziemi? nie mia? wielkich szans. Wojskowi jedyne co zd??yli zrobi?, to odpali? kolejn? kulk? w kierunku niemilucha. Ich raczej martwy kolega, bezwiednie le?a? na ziemi. Lecz na tej wyspie ?mier? ró?ne ma oblicza. ?o?nierz po oko?o 30 sekundach - niczym marionetka wsta? i rzuci? si? na swoich kolegów.

 W tym momencie wiedzieli?my, ?e sami to nic nie wskóramy: przeciwnik nie ginie, a i mo?e zara?a?. To by?a w?a?nie ta chwila w której wróg twojego wroga staje si? twoim przyjacielem. Ludzie z Armii równie? chyba doszli do tych wniosków bo przys?ali cz?owieka z propozycj? nie do odrzucenia. W wyniku rozmów wysz?o na jaw, ?e Dr. Fritzl pracowa? nad super ?o?nierzem, ale jak to zazwyczaj bywa mutacja genowa nie posz?a w przewidzianym kierunku. Zamiast ?o?nierzy doskona?ych stworzy? mutanty, które dysponowa?y olbrzymi? si?? i zdolno?ciami manualnymi. Eksperyment mo?na by by?o uzna? za udany, ale nie da?o si? ich kontrolowa? - co obróci?o si? przeciwko doktorowi.

 Postanowili?my uderzy? z dwóch stron. Armia od lewej my - od prawej. To by?a katorga. Zdobywanie kolejnych pomieszcze? by?o op?acane wieloma rannymi jak i zara?onymi.
Gdy zapad?a zupe?na ciemno?? zrobi?o si? jeszcze gorzej. My potrzebowali?my ?wiat?a, co wp?ywa?o na wykrywalno??, natomiast na mutantach nie robi?o to wi?kszego wra?enia.
Po dwóch godzinach walki uda?o si? Nam w ko?cu wedrze? na pi?tro gdzie zabarykadowa? si? Dr. Fritzl. Nieszcz??nik wygl?da? niczym mielone. Mutanty nie patyczkowa?y si? z nim. Nie wsta? z martwych chyba tylko dlatego, ?e same flaki chodzi? nie mog?. Nieopodal znajdowa?a si? teczka, któr? momentalnie wyniós? jeden z ?o?nierzy.

 W teczce znajdowa?y si? dane i zapalnik. Gdy tylko cz??? z Nas zd??y?a wyj?? z budynku, nast?pi?a pot??na eksplozja, która rozerwa?a wszystko i wszystkich b?d?cych wewn?trz.
By?o ju? wiadomo, ?e wykorzystano Nas i teczki nie odzyskamy. Czas by? najwy?szy by wzi?? nogi za pas. Za jaki? czas na pewno te dane znowu ujrz? ?wiat?o dzienne i wtedy ju? b?dziemy czeka?. Miejmy tylko nadziej?, ?e nikt nie zd??y ich wykorzysta?.

 


Owa relacja jest zapisem wydarze? z 17.09.2011. Wydarzenia zosta?y ukazane ze strony Najemników. Opisa?em je w taki a nie inny sposób, by zach?ci? wszystkich do przybycia na kolejn? imprez?.
Zasady walki i wra?enia (mega pozytywne) opisz? w pó?niejszym terminie, gdy? po takiej imprezie trudno mówi? o niuansach. Tam trzeba by?o by? i to prze?y?.


GALERIA -> KLIKNIJ TUTAJ

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia September 29 2011 03:36:26
Wyspa Dr. Fritzl'a... ;] 4,5/5
#2 | Technofilia dnia September 29 2011 09:33:09
podzi?kowa? U?miech
#3 | krz dnia September 30 2011 22:53:56
artyku? fajny, tak samo jak zabawa U?miech równie? napisa?em relacj? z weapona, tym razem oczami armii U?miech wrzuc? na dniach, kiedy otrzymam kolejne zdj?cia Z przymru?eniem oka
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [5 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane LIGA ASG MG 42 by MG Schutze Nowe pistolety WP Podcast ASG Niemcy zamykaj? Zmiana Tajna bro? Radio ASG Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,393
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:125,774
W tym miesiącu:1,036,059
W tym roku:5,905,556
Wszystkich:54,393,960
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: