Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Psy wojny - najstarszy zawód ?wiata...
Bo cho? wojska zaci??ne znane s? od najdawniejszych czasów, a przez ca?e stulecia ich domen? by?a przede wszystkim Europa (od wojen peloponeskich przez ?redniowieczn? Europ?, kondotierów z w?oskich pa?stw-miast epoki renesansu po watyka?sk? Gwardi? Szwajcarsk?, nepalskich Gurkhów na brytyjskiej s?u?bie i francusk? Legi? Cudzoziemsk?), to stereotyp najemnika na trwa?e zwi?za? si? w?a?nie z Afryk?.

Trudno jest znale?? w Afryce kraje, w których w tej czy innej formie nie pojawili si? ?o?nierze najemni. Wynajmowani przez prezydentów m?odych pa?stw, a tak?e ich zaciek?ych wrogów, którym w?adza zosta?a sprz?tni?ta sprzed nosa, wata?ków zbuntowanych prowincji, a nawet powiatowych naczelników, zast?powali armie narodowe, których podnosz?ca si? z epoki niewolnictwa i kolonializmu Afryka jeszcze nie mia?a.Cudzoziemscy ?o?nierze werbowani w Pary?u, Brukseli, Londynie, Madrycie i Johannesburgu mieli rozstrzyga? podstawowe problemy kontynentu. Szkoli? wojska, dowodzi? nimi w bitwach, zapewnia? bezpiecze?stwo kopalniom, hutom i plantacjom, b?d?cym cz?sto jedynym ?ród?em dochodów afryka?skich pa?stw. Do werbunku najemnych ?o?nierzy zach?ca?y afryka?skie pa?stwa tak?e ich by?e kolonialne metropolie. "Psy wojny" stawa?y si? - cz?sto nie?wiadomie - instrumentem neokolonialnych porz?dków. Obalaj?c niewygodne re?imy, t?umi?c rebelie lub je wspieraj?c, wy?wiadczali przys?ugi francuskim, belgijskim, brytyjskim, ameryka?skim, po?udniowoafryka?skim s?u?bom specjalnym, usi?uj?cym utrzyma? dla swoich rz?dów panowanie nad Afryk?.

Najemnikami ch?tnie wys?ugiwali si? afryka?scy dyktatorzy, nieufni wobec w?asnych genera?ów, w których widzieli potencjalnych zamachowców.

Biali strace?cy, którzy zaci?gali si? na s?u?b? u afryka?skich prezydentów i buntowników, wcale nie byli doskona?ymi ?o?nierzami. Przeciwnie, wi?kszo?? z nich niczym nie wyró?nia?a si? w swoich armiach. Dlatego te? po wojnie byli zwalniani z wojska w pierwszej kolejno?ci.Romantyzm m?tów

"Mad Mike" Hoare, jeden z najs?ynniejszych dwudziestowiecznych kondotierów, by? o wi?kszo?ci swoich podkomendnych jak najgorszego zdania. "Dobrze pami?tam tych facetów z Katangi: brody po kolana, ta?my z nabojami na piersi, granaty za pasem, zwini?te w dó? skarpety, no i zawsze krótkie spodenki, tak krótkie, ?e a? im jaja na wierzch wy?azi?y. Nie mieli wielkiego poj?cia o ?o?nierce. Za to by?o w?ród nich pe?no alkoholików, w?ócz?gów, a tak?e - co mnie naprawd? zaskoczy?o - narkomanów i pederastów. Mówi?c krótko, by?y to m?ty nie zas?uguj?ce na miano ?o?nierzy".

Tym, co ich popycha?o do Afryki, by?a przede wszystkim frustracja, niemo?no?? odnalezienia si? w Europie po wielkiej ?wiatowej wojnie, perspektywa zarobku. Pierwszymi najemnikami, którzy w po?owie 1960 roku ?ci?gn?li do Konga, maj?cego sta? si? odt?d mekk? "psów wojny" z ca?ego ?wiata, byli zdemobilizowani albo ju? bezrobotni ?o?nierze kolonialnych armii, niespokojne duchy, którym po latach wojennego chaosu i bohaterstwa pokojowa Europa wyda?a si? szara, nudna i nie do zniesienia. Ci, cho? nie byli urodzonymi ?o?nierzami, przygod? i wojaczk? lubili tak, jak si? lubi kobiety czy alkohol. W?ród pierwszych najemników byli tak?e wojskowi z niemieckiego Wehrmachtu i SS, uciekaj?cy do Afryki przed wymiarem sprawiedliwo?ci. Albo odpowiadali na gazetowe og?oszenia, zamieszczane przez werbowników, którzy cz?sto okazywali si? wspó?pracownikami tajnych s?u?b europejskich pa?stw b?d? bankierami, zaprzyja?nionymi z afryka?skimi satrapami. Albo w którym? ze znanych wtajemniczonym hoteli czy barów czekali na informacj? o zaci?gu na now? wojn?.Niemal wszyscy najs?ynniejsi - Denard, "Mad Mike" Hoare, "Black Jack" Jean Schramme, Niemcy - Kongo-Mueller i Steiner, Rodezyjczyk John Peters, Francuzi - Roger Faulques i Charles Roux (jeden z bohaterów "Psów wojny"), Belgowie - Tavernier i Wautier - zaczynali od Konga, gdzie wybuch?a pierwsza z barbarzy?skich wojen, jakie przetoczy? si? mia?y przez Afryk?."Najlepszym sposobem korzystania z ?ycia jest ?y? w sposób niebezpieczny. ?ycie prze?ywa si? intensywnie dopiero wówczas, kiedy ani na sekund? nie zapomina si?, ?e mo?na je w ka?dej chwili straci?" - napisa? w pami?tniku Hoare.

"Jestem przekonany, ?e jeste?cie w gruncie rzeczy przyzwoitymi lud?mi, którzy jedynie ulegli pokusie ?atwych pieni?dzy i przygody" - tak po?udniowoafryka?ski s?dzia z Durbanu uzasadnia? ?agodny wyrok na Hoare'a i jego towarzyszy za prób? zamachu stanu na Seszelach.

"Pieni?dze nigdy nie by?y najwa?niejsze. Kto chce umiera? dla pieni?dzy? - przekonywa? inny >>pies wojny<<, Denard. - Je?li obiektywnie przyjrze? si? moim wyprawom wojennym, oka?e si?, ?e zawsze wyst?powa?em po stronie s?abych i uciskanych. Wojna zawsze by?a dla mnie czym? rycerskim. Tyle ?e nikt nigdy nie chcia? tego zrozumie?".

"Naprawd? to nie chodzi przecie? o pieni?dze. Nigdy nie robi?em tego dla pieni?dzy" - mówi jeden z bohaterów ksi??ki "Psy wojny", Korsykanin Jean-Baptiste Langarotti, odbieraj?c pi?? tysi?cy dolarów za udany zamach stanu w republice Zangaro. "Denard? - zdziwi? si? jeden z jego przyjació?. - Nie ma w nim nic z romantyka. To materialista do szpiku ko?ci. Dla niego licz? si? tylko pieni?dze. To ta fascynacja ka?e mu by? najemnikiem. Ot i wszystko".

A jednak! W scenografii niezrozumia?ego barbarzy?stwa afryka?skich wojen, rzezi, brutalnych i skorumpowanych tyranii Afryki, bia?y najemnik jawi? si? jako romantyczny, zagubiony, szukaj?cy sensu ?ycia bohater, tajemniczy Humphrey Bogart z "Casablanki".Ojciec mitu

Cz?owiek, który najbardziej przyczyni? si? do powstania takiego stereotypu najemnika, to Frederick Forsyth, brytyjski dziennikarz, najs?ynniejszy autor krymina?ów politycznych.

Tajemnicza dedykacja otwiera jego ksi??k? "Psy wojny", która najmocniej ukszta?towa?a chyba stereotyp ?o?nierza najemnego: "Dla Giorgia, Christiana i Schlee. Dla Wielkiego Marka i Czarnego Johnny'ego. I innych, co spoczywaj? w bezimiennych mogi?ach. My?my przynajmniej próbowali". Forsyth pisa? tak:

"?wiat?a kabiny pozwala?y najemnikom zobaczy? si? po raz pierwszy od poprzedniego wieczoru. Mundury mieli przepocone i wybrudzone, a policzki zapad?e ze zm?czenia. Dowódca ich siedzia? oparty o drzwi toalety z nogami wyci?gni?tymi w stron? kabiny pilota. Carlo Alfred Thomas, lat 33, z krótko ostrzy?onymi w?osami. Mówiono na niego Cat - skrót od inicja?ów jego trzech imion. Pochodzi? z Ulsteru. Nie mia? jednak typowego akcentu pó?nocnoirlandzkiego, bo ucz?szcza? do jednej z ma?o znanych angielskich prywatnych szkó?. Po kilku latach w królewskiej piechocie morskiej spróbowa? ?ycia cywilnego i znalaz? prac? w brytyjskim przedsi?biorstwie handlowym w Ugandzie. Ale pewnego s?onecznego ranka starannie zamkn?? ksi?gi rachunkowe, wsiad? do landrovera i ruszy? na zachód, w stron? granicy Konga. Po tygodniu zaci?gn?? si? jako ?o?nierz najemny. [...] Od zawodu najemnika nie by?o powrotu. Móg? oczywi?cie w ka?dej chwili dosta? posad? w jakim? przedsi?biorstwie, chocia?by pod fa?szywym nazwiskiem. W ostateczno?ci móg? zawsze zosta? kierowc? ci??arówki, stra?nikiem albo zwyk?ym robotnikiem. Prawdziwa trudno?? polega?a na utrzymaniu si? na posadzie; nie umia? d?ugo siedzie? przy biurku i wys?uchiwa? polece? wymoczków w szarych ubraniach. Ka?de spojrzenie przez okno przypomina?o mu d?ungl?, ko?ysz?ce si? na wietrze palmy, przywo?ywa?o wspomnienie zapachu prochu i potu, okrzyków ludzi przepychaj?cych ?aziki przez rw?ce rzeki, ?cisk krtani tu? przed atakiem i uczucie dzikiej rado?ci po zwyci?skiej potyczce. Czy mo?na po takich prze?yciach ?l?cze? nad ksi?gami rachunkowymi i co dzie? podmiejskim poci?giem wraca? do domu? Shannon dobrze wiedzia?, ?e nie wytrzyma takiego ?ycia. Urzek?a go Afryka, wesz?a mu w krew. A kiedy narkotyk znajdzie si? w ?y?ach, nie?atwo go si? pozby?".Pomys? na spisek, pomys? na powie??

Cat Shannon istnia? naprawd?, a historia "Psów wojny" wydarzy?a si? w rzeczywisto?ci. A w zasadzie mia?a si? wydarzy?.

Naprawd? nazywa? si? Alexander "Alex" Ramsay Gay, republika Zagaro z powie?ci to Gwinea Równikowa, a ob??kany w?adca Jean Kimba ("jadowity jak ?mija, miewa wizje i kontaktuje si? z duchami, wybawca narodu z kolonialnego jarzma, oszust, bandyta, policjant i kat s?uchaj?cy g?osu swojego boga") - to tamtejszy tyran Francisco Macias Nguema. Autorem autentycznego scenariusza zamachu na Nguem? by? za? Forsyth, który w?a?nie wróci? z Nigerii, gdzie robi? reporta?e dla BBC z wojny biafra?skiej.

"Frederick Forsyth wróci? z Afryki wstrz??ni?ty okrucie?stwem wojny, bestialstwami armii nigeryjskiej usi?uj?cej st?umi? secesj? prowincji Biafra oraz cynizmem rz?du brytyjskiego, który licz?c na przysz?? przyja?? i naftowe koncesje, wspiera? w?adze Nigerii, przymykaj?c oczy na zbrodnie (w latach 1967-70 w Biafrze zgin??o prawie 2 mln ludzi), jakich dopuszcza?y si? federalne wojska" - wspomina Forsytha Patrick Smith, redaktor naczelny londy?skiego dwutygodnika "Africa Confidential". - "Frederick zawsze powodowa? si? emocjami, co dla dziennikarza, a szczególnie korespondenta wojennego, nie jest najw?a?ciwsze. W rezultacie funkcjonowa? gdzie? w szarej strefie, pomi?dzy dziennikarstwem a agitacj?".

W?a?nie w Biafrze Forsyth pozna? bia?ych najemników walcz?cych po stronie separatystów pu?kownika Emeki Ojukwu. "Alex" Gay, przysz?y Cat Shannon, walczy? u Ojukwu.

B?d?c ca?ym sercem po stronie Biafry, po kl?sce rebelii Forsyth chcia? pomóc Ojukwu i jego ?o?nierzom bezpiecznie wydosta? si? z kraju, unikn?? represji, wyliza? si? z ran, a w przysz?o?ci, kto wie, mo?e znów wróci? do Biafry. Wybór Forsytha i zatrudnionego przez niego "Alexa" pad? na s?siadk? Nigerii, kieszonkow? Gwine? Równikow?, gdzie zawsze mieszka?y i pracowa?y tysi?ce Ibów z Biafry.

Forsyth doskonale wiedzia?, ?e obalenie krwawego tyrana Nguemy, który wymordowa? ?wier? ludno?ci kraju, nie spotka si? z pot?pieniem ?wiata. Obalonego przez najemników dyktatora mia? zast?pi? polityk, który nie mia?by nic przeciwko temu, by Gwinea Równikowa sta?a si? drug? ojczyzn? dla Ibów i ich przywódcy pu?kownika Ojukwu.

Za pieni?dze Forsytha w grudniu 1971 roku "Alex" zwerbowa? tuzin bia?ych najemników, a tak?e pó? setki biafra?skich ?o?nierzy, kupi? statek "Albatros", karabiny maszynowe, bazooki, mo?dzierze. Nocny atak mia? nast?pi? na Fernando Po, a nast?pnie na po?o?on? na wyspie stolic? Malabo. Nguema mia? zgin?? w pa?acu.

Spó?nialstwo niesolidnych dostawców broni sprawi?o, ?e hiszpa?ska stra? zainteresowa?a si? w ko?cu "Albatrosem", kr???cym mi?dzy Malag? a Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Popieraj?ce Nguem? hiszpa?skie ministerstwo obrony nabra?o podejrze?, czy zamówiona przez wynaj?tego przez "Alexa" po?rednika bro? istotnie mia?a i?? do Iraku. Madryt odmówi? wydania licencji na jej wywóz. Najemnicy trafili za kratki i nie ujrzeli ju? trzydziestu tysi?cy dolarów, które mia?y si? sta? udzia?em ka?dego z nich w wypadku powodzenia operacji.

G?ówn?, je?li nie jedyn? osob?, która zyska?a na nieudanej wyprawie wojennej na Malabo, zosta? Frederick Forsyth, który przerobi? plany spisku na ksi??k? "Psy wojny". Wydana w 1974 roku przynios?a mu zyski wielokrotnie wy?sze od kosztów poniesionych na operacj? w Gwinei Równikowej.

Forsyth kaza? Shannonowi umrze?, zanim si? zestarzeje. Tylko tak mo?na uratowa? legend?:

"Shannon zako?czy? ?ycie w miesi?c po zamachu. Zgin?? tak, jak powiedzia? Julii. Z broni? w r?ku, krwi? w ustach i kul? w piersi. Ale by?a to kula wystrzelona jego w?asn? r?k?. Nie zgubi?a go ani brawura, ani przewaga wroga na polu walki, ale po prostu papierosy [...] Lekarz da? mu najwy?ej rok ?ycia. Uprzedzi? te?, ?e ostatni miesi?c nie b?dzie ?atwy. Kiedy kaszel sta? si? ci??ki i bolesny, Cat poszed? w d?ungl?. Z rewolwerem. [...] Tubylcy, którzy widzieli go, jak szed? do buszu, opowiadali, ?e gwizda? jak?? melodi?, kiedy tak samotnie odchodzi?. Ci pro?ci ludzie, hodowcy mango i kassawy, nie mogli oczywi?cie wiedzie?, ?e by? to stary, zapomniany szlagier - >>Hiszpa?ski Harlem<<".

Odej?cie dinozaurów

Tylko niewielu z "psów wojny" potrafi?o si? zestarze? z godno?ci?. "Mad Mike" Hoare wycofa? si? z interesu tylko dlatego, ?e chcia? unikn?? zawieszonego wyroku za nieudan? akcj? na Seszelach. Denard jeszcze trzy lata temu próbowa? bez powodzenia inwazji na Komory. "Starym kowbojom ci??ko przychodz? po?egnania z broni?" - wzdycha?.

Przyzna mu racj? jego stary druh z kongijskich wypraw wojennych do Kisangani, Paulis i Bukavu, belgijski pu?kownik Christian "Brodacz" Tavernier.

W ugandyjskiej Kampali, William Wallis, kinszaski korespondent BBC i Reutersa, opowiada? mi o swoim spotkaniu z tym weteranem najemniczych wojen: "Zaskoczenie by?o ca?kowite. M?odzi kelnerzy nie znali go, ale starzy, którzy pracowali tu jeszcze w latach 60., zapami?tali go doskonale. Pokazywali mi go palcami. >>Brodacz<< siedzia? w k?ciku sali restauracyjnej, postarza?y i zaokr?glony. Nad kieliszkiem pernoda rozmawia? z dwoma facetami, których widywa?em w ?wicie kongijskiego dyktatora Mobutu Sese Seko. To by?o w grudniu 1996 r. Partyzanci kontrolowali wtedy wschodnie prowincje, ale nikomu nawet do g?owy nie przysz?o, by mieli zagrozi? Kinszasie".

Zagro?ony przez kolejn? rebeli? i wci?? nieufny wobec swoich genera?ów Mobutu Sese Seko zgodnie ze starym zwyczajem skrzykn?? "psy wojny". "Brodacza" wynaj?? kongijski premier, pó? Tutsi, pó? polski ?yd Kengo wa Dondo alias Leon Lubicz. A nawet nie jego, tylko jego starego druha, Denarda. Francuz jednak nie móg? przyj?? oferty - jeszcze nie ucich?y echa skandalu, jaki wywo?a? naje?d?aj?c na Komory. Odda? kontrakt a? pal?cemu si? do roboty Belgowi, dawnemu kompanowi z Konga. W zamian za "nagran? robot?" Denard wymusi? na Tavernierze podzia? pieni?dzy za kontrakt.

Ugandyjska gazeta "New Vision" pisa?a potem, ?e aby powetowa? sobie straty, Tavernier nie p?aci? ?o?du swoim poddanym - ?o?nierzom najemnym z Europy, g?ównie z Ba?kanów, Rosji i Ukrainy. Ci z kolei odmawiali walki z rebeliantami i poddawali miasto za miastem, oszcz?dzaj?c si?y na grabienie kongijskich cywili.

Kongijska wyprawa "Brodacza" zako?czy?a si? katastrof?. Zwerbowani przez niego serbscy najemnicy okazali si? do niczego w tropikalnej d?ungli. Nie bili si?, tylko pili na umór, podrywali dziewczyny w Kisangani, ?upili miasto, terroryzowali ludno??. Gdy rebelianci wreszcie zaatakowali, najemnicy uciekli w panice, porzucaj?c na lotnisku bro? z Uzbekistanu, kupion? za tysi?ce dolarów.

Stare metody stosowane przez starych najemników okaza?y si? ca?kowicie nieskuteczne. Kl?ska Taverniera i obalenie Mobutu przez rebeliantów by?y symbolicznym zako?czeniem epoki "romantycznego najemnictwa". Nie zrozumia? tego tylko "Brodacz", który ostatnio zapowiedzia?, ?e po z?ych do?wiadczeniach z Serbami teraz b?dzie sprowadza? do Afryki Czerwonych Khmerów z Kambod?y. "Lepiej czuj? si? w d?ungli, s? ta?si, na ich utrzymanie wystarczy miska ry?u dziennie" - wylicza? zalety swoich nowych podw?adnych.

Na razie nikt jednak nie widzia? w Afryce sko?nookich ?o?nierzy w charakterystycznych kraciastych chustach.

Czas na profesjonalizm

Czasy "psów wojny" z ksi??ek Forsytha dawno ju? min??y. Dzi?, aby zwerbowa? najemnych ?o?nierzy, nie trzeba dawa? og?osze? do brukowych gazet ani rozpuszcza? wie?ci po wtajemniczonych hotelikach i barach. Nikt nie skorzysta z tak werbowanej najemniczej armii.

Werbunkiem najemników zajmuj? si? dzi? wyspecjalizowane, zawodowe prywatne agencje ochroniarskie, posiadaj?ce oficjalne biura w wie?owcach w londy?skim City, na Manhattanie, Bahama czy wyspie Man. Aby nawi?za? kontakt, wystarczy odnale?? adres poczty elektronicznej w kolorowym folderze, jaki mo?na dosta? praktycznie na ka?dych mi?dzynarodowych targach czy wystawie broni i sprz?tu wojskowego.

"To najemnicy nowego gatunku. Zawodowi, do?wiadczeni wojskowi, a nie w?ócz?gi, zabójcy do wynaj?cia czy poszukiwacze przygód. Zreszt? ?o?nierze s? w agencjach ochroniarskich jedynie robotnikami. Ich szefami s? dyrektorzy firm, przystojni m??czy?ni w eleganckich garniturach, spotykaj?cy si? na kolacjach i przyj?ciach z senatorami, ministrami, pos?ami - twierdzi Patrick Smith. - Wielkie prywatne agencje ochroniarskie wypar?y z najemniczego rynku starych weteranów, skrzykuj?cych swoich towarzyszy broni na nowe wyprawy. Kiedy? oficjalne w?adze zatrudnia?y najemnych ?o?nierzy po kryjomu. Dzi? agencje ochroniarskie dzia?aj? legalnie, wspó?praca z nimi nie jest niczym wstydliwym. Tym bardziej ?e wiele z nich dzia?a we wspó?pracy z rz?dami ich pa?stw, b?d?c dodatkowym instrumentem polityki zagranicznej".

Jak na przyk?ad za?o?ona i kierowana przez by?ych genera?ów i urz?dników z Pentagonu Military Professional Resources Incorporated z Wirginii, która za namow? Bia?ego Domu podpisa?a lukratywny kontrakt na szkolenie i zaopatrzenie armii chorwackiej i bo?niackiej. Albo londy?ska Sandline International, która w porozumieniu z rz?dem brytyjskim dostarczy?a najemników, którzy obalili junt? rz?dz?c? w Sierra Leone i przywrócili do w?adzy legalnego prezydenta Ahmeda Tejana Kabbaha.

Brytyjski ambasador we Freetown Peter Penfold osobi?cie gor?co namawia? Kabbaha, by ten zwróci? si? o pomoc do Sandline. A kiedy w Londynie wybuch? skandal z powodu konszachtów brytyjskiego rz?du z najemnikami, premier Tony Blair uci?? dyskusj?: "Odnosz? wra?enie, ?e ca?a afera wokó? tej sprawy jest mocno przesadzona. Nie zapominajmy, na lito?? bosk?, ?e naszym celem by?o obalenie bezprawnego wojskowego re?imu i przywrócenie do w?adzy demokratycznie wybranego prezydenta".

Albo po?udniowoafryka?ska firma Executives Outcomes, która zawieraj?c kontrakty z zachodnimi koncernami naftowymi i górniczymi na ochron? kopal? i osiedli górników doprowadzi?a do przerwania wojen w Angoli i Sierra Leone.

"Wiele czynników z?o?y?o si? na powstanie prywatnych firm ochroniarskich, które wyeliminowa?y z rynku starych kondotierów - mówi Patrick Smith. - Przede wszystkim afryka?skie pa?stwa stworzy?y wreszcie w?asne armie, wykszta?ci?y za granic? swoich oficerów. Garstka przypadkowych najemników nie wystarcza ju?, by wygra? wojn?. Poza tym sko?czy?a si? zimna wojna i mocarstwa przesta?y traktowa? Afryk? jak pole gry o wp?ywy. Starzy kondotierzy byli cz?sto wynajmowani do >>brudnej roboty<<, której rz?dy wola?y si? nie podejmowa?. Wraz z ko?cem zimnej wojny sko?czy?y si? te? zlecenia na >>brudn? robot?<<. Kondotierzy przestali by? potrzebni. Wyeliminowa? ich dodatkowo tak?e post?p techniczny. Ró?nica mi?dzy Denardem a nowoczesnymi najemnikami jest taka sama jak mi?dzy komputerem osobistym najnowszej generacji a star? maszyn? do pisania. Na obydwu przecie? mo?na napisa? artyku?".

"Wojny si? skomercjalizowa?y, a komercja zmilitaryzowa?a - ?mieje si? Smith. - Tacy ludzie jak Tony Buckingham, w?a?ciciel Sandline International, odkryli ?y?? z?ota. Nie tylko ka?e sobie p?aci? gotówk? za us?ugi ochroniarskie dla rz?dów i koncernów, ale dodatkowo wymusza koncesje górnicze dla zwi?zanych ze sob? firm".

Si?y ochroniarskie ONZ?

Skuteczno?? i legalny charakter dzia?alno?ci mi?dzynarodowych firm ochroniarskich sprawiaj? jednak, ?e co jaki? czas podnosz? si? g?osy, by w?a?nie im powierzy? np. misje wojskowe ONZ.

"Operacje pokojowe ONZ s? za drogie, bo obs?uguj?ca je administracja jest niewydolna i cz?sto skorumpowana" - twierdzi emerytowany kanadyjski genera? Ian Douglas, który zaproponowa? ostatnio sekretarzowi generalnemu ONZ, by na Wzgórzach Golan czy na angolskiej sawannie ?o?nierzy si? pokojowych zast?pi?y prywatne firmy ochroniarskie.

"Politycy coraz niech?tniej wysy?aj? swych ?o?nierzy w niebezpieczne regiony - twierdzi Douglas. - Wraz z ko?cem zimnej wojny akceptacja wyborców dla po?wi?ce? m?odych ludzi dla obrony demokracji na drugim kra?cu globu gwa?townie zmala?a".

Przeciwko takiemu rozwi?zaniu wydaje si? nic nie mie? równie? znany i powa?any Mi?dzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych z Londynu: "Prywatne firmy wojskowe, które zawieraj? kontrakty jedynie z legalnymi rz?dami i firmami, mog?yby si? przys?u?y? pokojowi i stabilizacji w krajach tzw. Trzeciego ?wiata - twierdzi Nowozelandczyk David Shearer w ksi??ce "Prywatne armie i wojskowa interwencja", opublikowanej przez Mi?dzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych. - Mog? one pe?ni? rol? si? pokojowych tam, dok?d rz?dy pa?stw nie chc? pos?a? swoich ?o?nierzy. Zakaz dzia?alno?ci takich firm wojskowo-ochroniarskich nie jest ?adnym rozwi?zaniem. Nadszed? chyba czas, by zamiast pot?pia? je jako agencje werbunku najemników, zacz?? z nimi konstruktywn? wspó?prac?".

"Kl?ski misji pokojowych ONZ w Somalii czy Ruandzie s? dowodem kryzysu dobrej woli, jaki prze?ywaj? nowoczesne pa?stwa, które nie chc? wysy?a? swoich ?o?nierzy na odleg?e i niezrozumia?e wojny - wtóruje Niko van den Bergh, szef po?udniowoafryka?skiej firmy ochroniarskiej Executives Outcomes. - Moi ?o?nierze mogliby doskonale wype?ni? t? luk?. Potrzebna jest nam tylko legitymacja, wydana przez spo?eczno?? mi?dzynarodow?. Byliby?my szcz??liwi, mog?c wype?nia? zadania Organizacji Jedno?ci Afryka?skiej czy ONZ".

"Powierzenie prywatnym firmom ochroniarskim flagi ONZ lub OJA oznacza?oby przyzwolenie na ponown? kolonizacj? Afryki - twierdzi Smith. - Ju? dzi? trudno jest przeceni? wp?yw ochroniarskich firm na afryka?sk? polityk?. Poprzez podstawiane koncerny firmy te przejmuj? pod w?asn? kontrol? z?o?a surowców, jak w Angoli czy Sierra Leone. A kontroluj?c surowce i b?d?c jednocze?nie gwarantem bezpiecze?stwa afryka?skich re?imów, wp?ywaj? bezpo?rednio na ich polityk?. Prezydenci maj? zwi?zane r?ce, staj? si? zak?adnikami najemników.


?ród?o: http://ffl-beliza....php?t=117
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia July 03 2018 06:00:20
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
#2 | xiaojun dnia October 19 2018 14:32:26
20181019 junda
cheap jordans
polo ralph lauren
bucks jerseys
coach outlet
lebron james shoes
converse shoes
canada goose jackets
burberry outlet
michael kors outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
coach outlet online
lacoste polo shirts
herve leger outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
cheap jordans
pandora jewelry
reebok outlet store
gucci handbags
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
links of london
adidas uk
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach outlet
pandora charms
ugg boots
ugg outlet
ferragamo outlet
reebok trainers
michael kors outlet
gucci outlet
pandora charms
ugg outlet
kate spade outlet
nike blazer pas cher
barbour jackets
canada goose outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
canada goose outlet
air max 90
adidas ultra boost
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
kate spade outlet
chelsea jersey
tory burch outlet
nike outlet
mulberry outlet
pandora
mulberry bags
ralph lauren shirts
polo ralph lauren
off-white
kate spade outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
michael kors outlet
pandora outlet
coach outlet online
coach outlet online
swarovski crystal
nba jerseys
ugg boots
coach outlet online
kate spade outlet
mulberry handbags
christian louboutin outlet
coach outlet online
longchamp outlet
canada goose outlet
manolo blahnik outlet
chrome hearts outlet
adidas crazy
true religion jeans
air jordan 4
north face jackets
ugg boots
oakley sunglasses
ferragamo outlet
ugg outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
canada goose outlet
cheap jerseys
red bottom shoes
wizards jerseys
air max 1
nba jerseys
coach outlet online
ugg boots clearance
nfl jersey wholesale
coach outlet
jordan shoes
ugg outlet
nike revolution
trailblazers jerseys
celtics jerseys
adidas outlet
coach handbags
nike presto
minnetonka outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
fitflops sale
gucci outlet
cheap jordans
nike shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
raptors jerseys
air huarache
michael kors
true religion jeans
michael kors outlet
ferragamo outlet
prada sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
hermes birkin
tory burch outlet
denver broncos jerseys
clarks shoes
jordan shoes
magic jerseys
coach outlet
oakley sunglasses
nike shoes
cartier jewelry
michael kors handbags
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
longchamp handbags
cazal sunglasses
fitflops
ed hardy clothing
gucci outlet
moncler outlet
air max 90
ugg boots
ysl outlet
birkenstock outlet
pandora charms
ferragamo shoes
ugg outlet
jordan shoes
pandora charms
supreme clothing
canada goose coats
nike store uk
coach outlet
nike tennis
off white
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
canada goose outlet
yeezy boost
stephen curry shoes
barcelona jersey
ferragamo shoes
warriors jerseys
nuggets jerseys
air jordan shoes
hermes outlet
scarpe mbt
world cup jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
heat jerseys
nike outlet
moncler outlet
true religion jeans
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
air huarache
nike foamposite
longchamp handbags
mbt shoes
christian louboutin outlet
cleveland cavaliers jersey
air jordan shoes
michael kors outlet
kate spade outlet
oakley sunglasses
ugg boots
true religion outlet
moncler outlet
christian louboutin shoes
canada goose coats
michael kors outlet clearance
mont blanc pens
supreme clothing
kobe 9
harden shoes
michael kors outlet
adidas nmd
ray ban sunglasses
ugg boots
ugg outlet
coach outlet
rockets jerseys
canada goose outlet
air force 1
coach outlet
jordan shoes
76ers jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
lacoste soldes
prada outlet
ugg boots
longchamp solde
ray ban sunglasses
true religion jeans
christian louboutin outlet
jimmy choo shoes
true religion uk
polo outlet
coach outlet
ralph lauren polo shirts
nike air force 1
red bottom shoes
fred perry polo shirts
ubiq shoes
kate spade outlet
ecco shoes
pandora charms sale clearance
cheap jordans
christian louboutin outlet
canada goose jackets
thunder jerseys
spurs jerseys
michael kors
polo outlet
air max 90
manchester united jersey
hornets jerseys
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
pandora charms
uggs outlet
valentino outlet
cavaliers jerseys
coach outlet
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet
longchamp outlet
suns jerseys
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors
ralph lauren pas cher
pandora jewelry
canada goose outlet
ray ban sunglasses
swarovski outlet
yeezy boost
chrome hearts sunglasses
chicago blackhawks jerseys
dansko shoes
ugg outlet
nhl jerseys
canada goose coats
cheap jordans
adidas outlet
christian louboutin outlet
nike roshe one
puma outlet
canada goose outlet
toms shoes
coach outlet online
true religion outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg outlet
dior outlet
canada goose outlet
cheap jordans
cheap jerseys
van cleef & arpels jewelry
denver broncos jerseys
canada goose coats
coach outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
canada goose jackets
kappa clothing
canada goose coats
nike shoes
moncler outlet
michael kors wallets
oakley sunglasses
nike shoes
uggs outlet
swarovski outlet
true religion jeans
ugg outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike cortez
nba jerseys
louboutin shoes
moncler outlet
camel shoes
tory burch outlet
kate spade outlet
san francisco 49ers jerseys
michael kors
red bottom shoes
nike factory outlet
longchamp outlet
ugg outlet
mbt shoes
dolce and gabbana
ray ban outlet
michael kors outlet
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
michael kors outlet
uggs outlet
lakers jerseys
pandora outlet
coach outlet
michael kors outlet
adidas trainers
tory burch handbags
adidas wings
jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose outlet
jack wolfskin
pandora charms
nike air max 2015
michael kors outlet
fila shoes
under armour outlet
michael kors outlet
ugg boots
columbia sportswear
tory burch outlet
christian louboutin outlet
vans shoes
ugg outlet
canada goose jackets
nike free
canada goose outlet
nike dunks
soccer jerseys
kevin durant shoes
keen shoes
nike shoes
bvlgari jewelry
simulation shoes
asics shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
canada goose jackets
longchamp handbags
jeep shoes
football shirts
cheap snapbacks
canada goose parka
ferragamo outlet
montblanc pens
cheap jordans
basketball shoes
michael kors outlet
moncler jackets
moncler outlet
ugg outlet
air jordan release dates
coach outlet
dc shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mavericks jerseys
ray ban sunglasses
toms shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
burberry outlet
moncler outlet
coach handbags
coach outlet
mont blanc pens
michael kors outlet
ugg outlet
cheap football shirts
soccer jerseys
ugg boots
michael kors outlet
mbt shoes
tory burch outlet
air jordan 3
canada goose jackets
kobe shoes
balenciaga sneakers
cheap jordans
coach outlet
polo outlet
air max 97
canada goose outlet
real madrid jersey
nets jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike lunarglide
michael kors outlet
jazz jerseys
mulberry outlet
jordan shoes
celine outlet
chrome hearts outlet
lakers jerseys
polo outlet
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
canada goose outlet
burberry outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
kings jerseys
new balance shoes
longchamp bags
michael kors outlet
polo shirts
coach outlet
supreme clothing
uggs outlet
uggs outlet
palladium boots
fitflops shoes
mulberry handbags
givenchy handbags
ugg boots
ralph lauren polo shirts
prada shoes
michael kors outlet online
tory burch outlet
gucci outlet
hermes belt
suicoke sandals
christian louboutin store
north face jackets
christian louboutin outlet
pistons jerseys
uggs outlet
miu miu handbags
burberry outlet
nobis outlet
ugg outlet
coach outlet store online
pandora outlet
new york knicks jersey
mulberry handbags
uggs
true religion outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose jackets
hermes outlet
nhl jerseys
air max 2017
wellensteyn jackets
ugg outlet
baltimore ravens jerseys
moncler outlet
canada goose outlet
bulls jerseys
cheap jordans
pandora charms
houston texans jerseys
soccer shoes
tory burch outlet
coach canada
fitflops outlet
jordan shoes
adidas nmd
cheap mlb jerseys
balenciaga sneakers
timberwolves jerseys
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
longchamp pliage
pelicans jerseys
ralph lauren polo
nike revolution
christian louboutin outlet
pacers jerseys
coach outlet
futbol baratas
swarovski crystal
fitflops sale
coach factory outlet
ralph lauren polo
air jordan retro
saucony shoes
ugg outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
bottega veneta outlet
christian louboutin boutique
san antonio spurs jerseys
coach outlet online
kate spade outlet
michael kors outlet online
cheap mlb jerseys
kobe bryant shoes
hawks jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose jackets
supra shoes
toms shoes
knicks jerseys
michael kors handbags
fitflops
uggs outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
ferragamo outlet
indianapolis colts jerseys
michael kors handbags
jordan shoes
louboutin pas cher
coach outlet
salomon shoes
longchamp solde
nfl jerseys wholesale
cheap jordans
le coq sportif shoes
uggs outlet
golden state warriors jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose jackets
stussy clothing
mizuno running shoes
ugg outlets
pandora charms
polo ralph lauren
coach factory outlet
clippers jerseys
marc jacobs outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
canada goose outlet
mulberry bags
cheap nhl jerseys
merrell shoes
christian louboutin outlet
kate spade outlet
polo ralph lauren
coach handbags
golden goose sneakers
y3 shoes
canada goose outlet
visvim shoes
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
michael kors handbags
canada goose outlet
oakley sunglasses
pandora charms
red bottom shoes
supreme clothing
light up shoes
mulberry sale
canada goose jackets
ugg boots
air jordan 4
air max
birkenstock sandals
air jordan 12
ugg boots
true religion jeans
pandora charms
north face jackets
canada goose
christian louboutin outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
uggs outlet
coach outlet
grizzlies jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
yeezy boost
coach outlet online
swarovski outlet
five fingers shoes
canada goose outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
tods outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? Alice Custom ?o?nierz Specnazu Skarby... MG 42 by MG Schutze Homemade Libia Makarov KWC Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,109
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:6,109
W tym miesiącu:589,687
W tym roku:589,687
Wszystkich:57,307,187
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: