Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:16
Dzień trwa:
8 Godzin 02 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Uniwersalnie i bojowo - recenzja munduru TCU Helikon Tex

Uniwersalnie i bojowo - recenzja munduru TCU Helikon Tex

Awatar u?ytkownika  Ramirez Dowódca SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC www.sgo.gda.pl/forum oraz za?o?yciel inicjatywy S.T.O.R.M. - specjalizacja CQB i czarna taktyka

1.1 WST?P
Prawie 2-letnim testom w ci??kich warunkach poddane zosta?y mundury Helikon-Tex w kroju Tactical Combat Uniform - kamufla? Camogrom. Przyj?ta przez KP SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC formu?a zrecenzowania produktu pozwoli?a na praktyczne sprawdzenie warto?ci u?ytkowej umundurowania oraz jego trwa?o??.

Obrazek
Mundur TCU: bez brudu, potu, b?ota i czo?gania nie ma mowy o obiektywnym te?cie;)

1.2 PRODUKT - DANE FABRYCZNE

Bluza Helikon TCU Tactical Combat Uniform CamoGrom
Obrazek

Nr produktu: BL-TCU-NR-14
Bluza wykonana z materia?u Rip-Stop 50% bawe?na 50% nylon.
Bluza posiada:
· Dwie kieszenie sko?ne na piersiach z mo?liwo?ci? wsuni?cia d?oni z boku
· Dwie kieszenie górne na r?kawach
· Dwie kieszonki dolne na r?kawach np. na d?ugopisy
· Wzmocnienia na ?okciach mo?liwo?ci? wsuni?cia mi?kkich ochraniaczy.
· Stójka wewn?trznie obszyt? delikatnym polarem
· Zamki wentylacyjne pod pachami
· Bluza zapinana na dwukierunkowy suwak chroniony dodatkowo patk? na rzepy.
· Rzepy na dystynkcje ,nazwisko i flagiSpodnie Helikon TCU Tactical Combat Uniform CamoGrom
Obrazek


Numer produktu SP-TCU-NR-14
Spodnie wykonane z materia?u Rip-Stop (50% bawe?na 50% nylon).
Spodnie posiadaj?:
· dwie kieszenie tylne
· dwie kieszenie tradycyjne przednie
· dwie kieszonki mniejsze sko?ne górne
· dwie kieszonki na dole nogawek
· dwie kieszenie du?e boczne cargo
· dodatkowy ?ci?gacz w pasie ,w postaci ta?my
· wzmocnienia na kolanach oraz po?ladkach w postaci naszytego dodatkowego materia?u
· mo?liwo?? wsuni?cia od wewn?trz mi?kkich ochraniaczy na kolana
· tasiemki ?ci?gaj?ce dolne nogawki

Obrazek
Wachlarz produktowy TCU Katalogu Helikon Tex 2011

1.3 ZAKRES RECENZJI
Okres u?ytkowania: 12-24 miesi?ce
Warunki klimatyczne: lato, jesie?, zima, wiosna
Warunki u?ytkowania: strzelectwo, CQB, Zielona taktyka, TCCC, walka wr?cz, pokazy antyterrorystyczne, alpinistyka miejska, wykorzystanie cywilne.
Zastosowanie: mundur uniwersalny (ca?oroczny)

2. W?A?CIWO?CI KROJU
TCU jest zdecydowanie wyró?niaj?cym si?, nowoczesnym krojem posiadaj?cym kilka ciekawych, niespotykanych w innych modelach rozwi?za?. Jak wskazuje nazwa, jego budowa jest dedykowana do bojowych dzia?a? taktycznych - nie kr?puje wi?c ruchów podczas przybierania postaw strzeleckich, posiada ergonomicznie rozmieszczone kieszenie, dysponuje dobrze opracowanymi ?ci?gaczami i co najwa?niejsze nie posiada newralgicznych punktów nara?onych na rozprucie.

Przy pierwszym kontakcie ze spodniami TCU ma si? wra?enie ?e s? one zbyt lu?ne, nie przylegaj?ce do cia?a, a wr?cz workowate. Jest to ograniczeniem w u?ytkowaniu cywilnym, natomiast ma swoje zalety przy wykorzystaniu militarnym. Po za?o?eniu ca?ego sprz?tu taktycznego jak ochraniacze, kabury oraz paneli udowych nie czujemy ?adnych typowych ogranicze? ruchowych, a spodnie trac? zb?dny luz i przylegaj? elastycznie do cia?a. Produkt zosta? wzmocniony dodatkow? warstw? materia?u w miejscach szczególnie podatnych na uszkodzenia (uda, kolana). Dodatkowo istnieje mo?liwo?? zintegrowania z wewn?trznymi nakolannikami.

Rozporek zapinany jest na guziki. Czy jest to dobre rozwi?zanie? Faktem jest ?e wi?kszo?? modeli spodni tego producenta ma tego rodzaju zapi?cie ale mo?e z przyzwyczajenia do zamków b?yskawicznych preferowaliby?my te drugie rozwi?zanie. Nie utrudnia to u?ytkowania jednak preferowane by?o by inne zapi?cie. Kieszenie s? bardzo dobrze rozmieszczone i pojemne (na udach mo?e nawet za obszerne). W kieszeniach cargo znajduj? si? dodatkowe przegrody pozwalaj?ce na lepsz? organizacji przestrzeni. Budowa górnych kieszenie pozwala na lepszy dost?p ni? przy tradycyjnym rozwi?zaniu.

Wra?enie zbytniego luzu przy pierwszym kontakcie odnosi si? równie? do bluzy TCU. Jednak podobnie jak przy spodniach, po za?o?eniu ca?ego oporz?dzenia efekt niwelowany jest ca?kowicie. Mimo za?o?enia kamizelki modularnej z p?ytami SAPI i na?okietników ruchy nie by?y skr?powane, bez problemu mo?na by?y wyci?gn?? do góry r?ce i operowa? z du?? dynamik?. Kieszenie sko?ne posiadaj? wzmocnienia przy kraw?dziach. Pod pachami znajduj? si? wywietrzniki na zamki. W budowie usztywnionego ko?nierza widoczne jest podobie?stwo do bluzy ACU.

+ ciekawy i funkcjonalny krój
+ dobre rozmieszczenie kieszeni i ?atwy dost?p do nich
+ wzmocnienia w newralgicznych miejscach
+ skuteczne ?ci?gacze i zapi?cia
- trudne do dopasowania rozmiary
- zbyt pojemne kieszenie

3. W?A?CIWO?CI MATERIA?U
Nyco twill zastosowany w bluzie i spodniach okaza? si? zaskakuj?co wytrzyma?ym i trwa?ym materia?em. Testy obejmowa?y: czo?ganie w mieszance ?wiru, ziemi i trawy, przemieszczanie w bagnie i b?ocie, nara?anie na obtarcia podczas dynamicznych szturmów w CQB i podczas alpinistyki miejskiej. Z jakim skutkiem?

Materia? mia? minimalne uszkodzenia mechaniczne - jak na aktywno?? której zosta? poddany robi to ogromne wra?enie. Brud nie lepi si? do munduru, jest ?atwo usuwalny (nawet na rzepach).
Nyco twill jest równie? bardzo elastyczny. W ?aden sposób nie kr?puje ruchów podczas przysiadów, zgi?? czy zmian postaw strzeleckich. Druga sprawa to brak efektów rozci?gania materia?u - zachowuje on stale swoje w?a?ciwo?ci.

Materia? bardzo skutecznie radzi sobie równie? ze zmiennymi warunkami pogodowymi, co powoduje ?e jest on typowym uniwersalnym materia?em na ka?d? pogod?. W lato mundur by? ca?kiem przewiewny. W po??czeniu z kamizelk? taktyczn? i kilkoma godzinami treningu w s?o?cu by?o ju? troch? gorzej. Dyskomfort by? jednak minimalnie odczuwalny, a przewiewno?? jako tako zachowana. Przy minimalnych temperaturach minusowych nie odczuwali?my potrzeby posi?kowania si? bielizna termoaktywn? czy dresem pod mundurem. Przy temperaturze -20 stopni u?ytkowanie samego mundury by?o niemo?liwe.

Materia? ?rednio opiera si? wilgoci (nie jest to w ko?cu goretex) ale zalet? jest to ?e przy zmokni?ciu nie robi si? ci??ki, nie ogranicza ruchów i ca?kiem szybko wysycha.

Minusem jest niestety trwa?o?? koloru. W przypadku kamufla?u CamoGrom, po kilku praniach straci? on wyra?nie swój kolor - szczególnie spodnie. Mo?emy jedynie poleci? pranie w niskich temperaturach i obowi?zkowo na lewej stronie, a mundur zachowa d?u?ej swoje kolory. Kolejny minus to s?abe szwy. Napotkali?my na problem rozpru? przy kieszeniach i w kroku. Wskazane by?o by zastosowanie podwójnego szwu.

+ nyco twill
+ wytrzyma?o??
+ elastyczno?? i komfort u?ytkowania
+ uniwersalne dopasowanie do warunków pogodowych
- utrata kolorów

4. GALERIA czyli "nie oszcz?dzaj, zu?ywaj, niszcz, testuj"

Obrazek
Spodnie TCU: zastosowanie przy treningu strzeleckim z u?yciem ostrej amunicji

Obrazek
Mundur TCU, na pierwszym planie spodnie Helikon UTP: zastosowanie przy treningu strzeleckim z u?yciem ostrej amunicjiObrazek
Mundur TCU: zastosowanie przy treningu strzeleckim z u?yciem ostrej amunicji

Obrazek
Mundur TCU: zastosowanie przy trening strzelecki z u?yciem replik ASG

Obrazek
Mundur TCU: zastosowanie przy treningu kondycyjnym w deszczu

Obrazek
Spodnie TCU: zastosowanie przy prezentacji technik interwencyjne

Obrazek
Spodnie TCU: zastosowanie w szkoleniu linowym

5. PODSUMOWANIE

Komplet mundurowy TCU Helikon Tex jest udanym, wyró?niaj?cym si? na rynku produktem o bardzo dobrych w?a?ciwo?ciach u?ytkowych i dobrym stosunku jako?ci do ceny. Najwa?niejszymi pozytywnymi cechami s? wytrzyma?o?? materia?u oraz uniwersalno?? (w odniesieniu do wykorzystania w zró?nicowanych warunkach pogodowych).
Dopracowa? nale?a?oby technik? szwów i trwa?o?? kolorów. Mo?emy jednak dysponuj?c baga?em do?wiadcze? przy u?ywaniu kompletów TCU z czystym sumieniem poleci? je do wykorzystywania w wymagaj?cych aktywno?ciach paramilitarnych (szczególnie ASG).

Autor recenzji:
Mariusz "Ramirez" KP SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC ()
Zespo?y testuj?ce:
KP SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC, DOT Tactical

Zdj?cia:
Materia?y w?asne SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC
DOT Tactical
Centrum Szkole? Specjalistycznych 9mm
tabodesign.com
Maciej Laskowski
Jacek Klimanek

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sebi dnia October 07 2011 08:13:45
Naprawde fajny artyku?, dobrze sie czyta, wszystko rzeczowo przedstawione.
#2 | Technofilia dnia October 07 2011 09:18:24
Bardzo ?adnie Ramirez.
Mam tylko jedn? refleksj? co do stwierdzenia o rozwini?ciu technologi barwienia i szwów. Nie liczy?bym na to. Helikon od targów w Monachium ola? polski rynek i dlatego u Nas brak towaru. Braki s? w ubraniach i ca?ej reszcie. Mo?e by?oby inaczej gdyby nie uk?ad z "Condorem" i wspólna fabryczka w Chinach.

Swoj? drog? równie? mam Helikona wz.93 i jestem zadowolony. Zamierzam na czasie kupi? jeszcze ca?y Oliv ale tu dla porównania skusz? si? chyba na mundur od "MFH". Maj? pi?kne spodnie TCU Vietnam i do tego bluz? BDU Viernam w pi?knych dekantyzowanych barwach.
#3 | Leon dnia October 07 2011 20:41:09
Wtr?c? tylko, ?e od 7 czy 8 miesi?cy u?ywam takowego w kamo flektarn i jestem bardzo zadowolony, po wielu eksperymentach z ró?nymi wzorami ten okaza? si? "strza?em w 10" Fajne
#4 | Mario75 dnia October 10 2011 23:29:40
@Leon i ma velcro na ?adna naszywk? Z przymru?eniem oka
#5 | CzarnY dnia October 20 2011 13:02:28
A ja si? niezgodz? co do wytrzyma?o?ci - w ci?gu 3 lat, zaje?dzi?em 4 pary spodni (w?a?nie leci 5para). Wszystkie pru?y si? w tym samym miejscu. Co do kolorów to jest ok je?li si? je... nie pierze !!! Woda z jeziora/rzeki/stawu, potem da? wyschn??, b?oto wykruszy? i dalej dzia?a. Szycie w kroku jest tragiczne, rzepy te? ?rednio przyszyte, za to du?y pozytyw co do bluzy i ko?nierza TCU - My?liiaczek polarowy jest genialny. Szczególnie na kilkudniowych manewrach, gdy cz?owiek nie ma za bardzo czasu na wi?ksz? higien? i obtarcia od kamizelki i zawieszenia s? cz?ste jak si? jest w polu przez 24h/dob?.

Ale w sumie czego si? spodziewa? za spodnie czy bluz? za kilkadziesi?t PLN. Wygodniejsze troch? od letniego polskiego, i wi?cej kieszeni i mo?liwo?ci maj?. Ale to chyba jedyne plusy.
#6 | markoter dnia July 08 2017 17:36:19
#7 | markoter dnia July 10 2017 11:46:44
#8 | shareways dnia September 05 2017 12:04:28
#9 | shareways dnia September 16 2017 17:30:52
zio?a na w?trob? i trzustk? krem na piersi bezpo?redniego który ma?? na ?upie? pstry krem powi?kszaj?cy do biustu
#10 | clibin009 dnia April 10 2018 09:34:28
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
#11 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:35:52
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
#12 | yaoxuemei dnia August 25 2018 03:15:47
mcm handbags
coach outlet
polo shirts
michael kors outlet
coach factory outlet
ed hardy clothing
michael kors outlet
nfl jerseys
coach outlet
michael kors outlet clearance
adidas superstar shoes
ralph lauren polo shirts
ralph lauren outlet
valentino outlet
pandora outlet
true religion outlet
fred perry polo shirts
mbt shoes
kate spade outlet
longchamp outlet
nike shoes outlet
polo ralph lauren
nfl jerseys
christian louboutin outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
adidas outlet
ralph lauren polo
nfl jerseys wholesale
pandora charms
christian louboutin outlet
mulberry handbags
canada goose jackets
true religion outlet
valentino outlet
tory burch outlet
moncler jackets
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
nike kyrie 3
birkenstock outlet
polo outlet
pandora outlet
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
pandora outlet
ugg boots
kate spade outlet
christian louboutin outlet
adidas outlet
coach outlet
nfl jerseys
coach outlet online
adidas yeezy
yeezy boost
superdry clothing
red bottom shoes
kate spade outlet
moncler outlet
uggs outlet
coach outlet canada
uggs outlet
mbt shoes
coach factory outlet
cheap ray bans sunglasses
canada goose outlet
nfl jerseys
red bottoms
off white clothing
tory burch outlet
ralph lauren shirts
coach outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
polo ralph lauren
giuseppe zanotti outlet
ugg boots
michael kors outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
vans shoes
nfl jerseys wholesale
nike outlet
pandora jewelry
adidas nmd
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet
polo outlet
mulberry handbags
pandora outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet online
tory burch outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
michael kors outlet
nike huarache
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
yeezy boost
pandora charms
birkenstock shoes
coach outlet
pandora outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nfl jerseys
uggs outlet
adidas shoes
coach outlet
ugg boots
christian louboutin outlet
michael kors handbags
fred perry polo
michael kors outlet
canada goose jackets
true religion jeans
nike air max
coach outlet
coach outlet
mbt shoes
cheap jordans
michael kors handbags
ugg outlet
ugg boots
ugg outlet
clarks shoes
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet
moncler jackets
canada goose jackets
coach outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose outlet
longchamp outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
lacoste outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
kobe bryant shoes
pandora jewelry
pandora outlet
michael kors outlet
nhl jerseys
moncler outlet
uggs outlet
canada goose jackets
polo outlet
coach outlet
yaoxuemei20180825
#13 | yaoxuemei dnia September 06 2018 08:52:57
oakley sunglasses wholesale
cheap nfl jerseys
ugg boots
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
christian louboutin outlet
nike outlet
pandora jewelry
coach outlet
pandora jewelry
moncler jackets
uggs outlet
cheap mlb jerseys
pandora charms
polo ralph lauren
michael kors outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
moncler outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
coach outlet
coach outlet
cheap jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
polo ralph lauren
canada goose outlet
kate spade outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
pandora charms
christian louboutin outlet
coach outlet
uggs outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
nike shoes
pandora charms
hermes belts
polo ralph lauren
canada goose jackets
true religion outlet store
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
kate spade handbags
nike outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
coach outlet
lebron james shoes
pandora jewelry
ugg outlet
yeezy boost
adidas nmd
michael kors outlet
polo ralph lauren
fred perry polo shirts
oakley sunglasses
michael kors outlet
vibram fivefingers
coach outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
adidas yeezy
gucci outlet
michael kors handbags
christian louboutin outlet
vans shoes
valentino outlet
christian louboutin outlet
canada goose
coach outlet
converse
ugg boots
ray ban outlet
christian louboutin outlet
tory burch outlet
uggs outlet
ugg outlet
michael kors uk
michael kors outlet
uggs outlet
coach outlet
polo outlet
nfl jerseys wholesale
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
adidas superstar shoes
birkenstock shoes
canada goose outlet
coach outlet
polo outlet
true religion outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
pandora charms
ralph lauren polo
fitflops sale clearance
coach outlet
cheap jordans
adidas outlet
rolex watches
canada goose outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
canada goose outlet
canada goose jackets
lebron james shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
cheap ugg boots
michael kors outlet
adidas nmd shoes
pandora jewelry
michael kors outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
nike trainers
pandora outlet
adidas outlet
mbt shoes
christian louboutin outlet
canada goose jackets
coach outlet online
kate spade outlet
ugg outlet
red bottoms
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
nba jersey
mulberry handbags
coach outlet canada
nfl jerseys
oakley sunglasses
nike shoes
cheap oakley sunglasses
yaoxuemei20180906
#14 | crazymichael dnia October 28 2018 08:47:28
Once, Coach Factory the essay title of the language review exam in UGG Australia our class was: write one's own dream. Coach Factory Outlet This time, I also wrote it again, but I didn't repeat the dream I wrote last time. The last time I wrote was a terrible dream, Coach Outlet Online and this time it was a dream of whimsy. Hey, do you think that I have a lot Nike Outlet Store of dreams? And think that I am a dreamer?
I just Fila Outlet boarded the moon and there was a girl who said that she was a waiter. "Hollo (Hello), Balenciaga Shoeswelcome to the moon, I welcome you on behalf of all Cheap Michael Kors Handbags the microbes on the moon. If you don't understand anything, you can ask me." Shrimp!” Cheap Kate Spade Handbag I was not surprised to see the microbe, Michael Kors Handbags but she was as tall as me! Still the same as me! Still able to talk! Kate Spade Outlet You said that I can not be surprised? Then excited and Cheap Stone Island said: "Wow, then you are my sister or my sister!?" "Twin! Just the same! Haha! Air Max Tn Plus I will take you to play tricks with my classmates! That person, wrong, the microbe sees me with a look of surprise, Nike Air Max then another face is excited, listen to me after saying this, explain: "I am not your sister, Victoria Secret Outlet not your sister. My name is Qianlu, everyone Guests from other planets will encounter the same microbes as themselves, Victoria Secret Pink and the microbes will become the guide of the guest." And I am full of questions, and I seem to know my thoughts: "You Don't worry, Adidas Superstar there aren't many microbes that will be exactly the same as you. There are only two. Now you want to play?" "Really? Nike Air Vapormax Can you go to play?" "Well, there are flying stars, flowers. Anyway, the nightmare bed is a lot, is it going to Cheap North Face Jacket play?" "Good.
Then, a Coach Outlet Sale thousand dews of "call", a white cloud came, and there are many small stars around us! We UGG Boots Sale sat on the "flying star" and took me to see the moon around the moon or the asteroid and the east UGG Outlet of the moon. East. Wow! There are even shops in the store: there are many breads, flowers, UGG Outlet Store houses, and fruits! It seems that the moon is more fun than the earth! Qianlu said Nike Outlet that every guest must come here first. Have your own set of houses, Michael Kors Outlet don't pay, but you have to work, how many days you set, half of the days fixed by labor, and one hour of work Michael Kors Outlet Online a day. If the date you signed is up, you must sign another one. You don't think this is a date contract, Stone Island Hoodie not a reservation contract. That is to say, if you come here before, The North Face Outlet you have to book a period, for example: 10 days, 20 days, 25 days, 30 Days, all right, Nike Air Max Black you can enter the moon after signing, but when the time comes, you have to leave. If you don’t leave, you won’t Stussy Outlet have the chance to play here. The role of the previous one is, don’t let Your previous things Nike Shirts were taken away by others. You can also leave the things you use here, so you won't be able Adidas Backpack to walk around with these things. You won't have to bring anything with you next time. Coach Factory Outlet Store I chose a pumpkin room with four floors. Big, the same as our earth's buildings, Coach Outlet Online but the equipment is different, more novel than the earth. Then put some of the daily Coach Outlet Store Online necessities in the pumpkin room, then play. Oh, you know me How many days have you Fila Sandals booked? 28 days, in these 28 days, I have to cultivate Balenciaga Sneakers my feelings with them. I will be more familiar with you next time. Kate Spade Outlet Qianlu took me to play, played for one morning, we went to the Kate Spade Outlet Store restaurant to eat. Something, I ordered a lobster rice and fruit soup. Nike Air Max Tn But what is strange is that lobster rice is not like its name, but vegetables, Cheap Nike Shoes meat, fruit, fish, shrimp, and stir-fry. And fruit soup, Victoria Secret Clothing I asked myself to choose the five kinds of fruits I liked, Victoria Secret Outlet and then I used them to cook them. After lunch, Adidas Originals Superstar I had to go to work. At night, after we finished eating, Cheap Nike Air Max 2018 we went to see the stars and the stars. Then we went to the party. Coach Outlet The result was only attended by the party. Cheap UGG Boots I woke up it was a person, that person is my mother, as it has been 7:00 in the morning, UGG Slippers I get up, alas, it was a dream ah!
#15 | abbas dnia November 29 2018 08:20:27
s tahun, dia tidak meletakkan puisinya dan menolak unlink 11
Distributor besi unp baja
Distributor besi unp baja
Jual besi wf
harga besi wf baja
undangan pernikahan elegan
Harga Besi Pipa Baja Schedule 80
Distributor Bondek Cor
Distributor Atap Spandek
harga besi beton gunung garuda
Harga besi unp baja
Harga besi unp baja
Jual wiremesh
harga besi unp
undangan pernikahan casual
Harga Besi Pipa Baja Schedule 40
Supplier Bondek Cor
Harga Atap Spandek
harga besi beton delcoprima
Jual besi unp baja
Jual besi unp baja
Jual besi unp
harga besi siku
undangan pernikahan ala india
Harga Pipa Besi Hitam Medium
Agen Bondek Cor
Jual Atap Spandek
harga besi beton cakra steel cs
Supplier besi unp baja
Supplier besi unp baja
Jual besi cnp
harga Plat besi plat kapal
undangan pernikahan chinese
Harga Besi Wf
Toko Bondek Cor
Supplier Atap Spandek
harga besi beton bjku
Toko besi unp baja
Toko besi unp baja
Jual besi hollow
harga besi h beam baja
undangan pernikahan anime
Harga Besi H beam
Jual Bondek Cor
Toko Atap Spandek
harga besi beton Sni Ulir Polos
Agen besi unp baja
Agen besi unp baja
Jual besi beton Sni Ulir Polos
harga besi cnp
undangan pernikahan klub bola
Harga Besi Beton
Harga Bondek Cor
Agen Atap Spandek
harga besi beton ais
Pabrik besi unp baja
Pabrik besi unp baja
ironsteelcenter.com
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan ada foto
www.sentrabesibaja.com
Pabrik Bondek Cor
Pabrik Atap Spandek
harga besi beton
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
www.pusatbesibaja.co.id
Jual sch 40
Jual sch 40
Supplier bondek
Supplier besi hollow
undangan pernikahan ada foto
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80
Agen Besi Unp Baja
Jual besi wf
www.pusatbesibaja.com
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Harga besi siku baja
Harga besi siku baja
Agen pipa besi baja sch 40 sch 80
Agen bondek
undangan pernikahan unik
Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Supplier Pipa Besi baja
Harga besi h beam baja
Supplier besi beton delcoprima
Jual besi siku baja
Jual besi siku baja
Agen Plat besi
Agen wiremesh
undangan pernikahan ada foto
Supplier Bondek Cor
Agen Pipa Besi baja
Jual besi h beam baja
Supplier besi beton cakra steel cs
#16 | vivin45 dnia January 07 2019 03:31:58
Thanks for the good information, Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the article that is useful for me,
if there is time to read our contents / website please via our web site :

1. obat aborsi

2. jual obat aborsi

3. cara menggugurkan kandungan

4. jual cytotec

5. gastrul

6. jamu penggugur kandungan

7. obat aborsi

8. obat penggugur kandungan
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Grudzień 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Act od Valor Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? Skarby... Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.harde...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:789
Wczoraj:12,857
W tym tygodniu:75,304
W tym miesiącu:86,542
W tym roku:3,051,910
Wszystkich:48,124,739
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

expexpeno
14-11-2019 19:50

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: