Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wyposa?enie ?o?nierza Specnazu wg Suworowa

Wyposa?enie ?o?nierza Specnazu wg Suworowa

Znalezione i opracowane przez: Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Od kilku dni czytam "Akwarium" Wiktora Suworowa. W?a?nie natkn??em si? na fragment opisuj?cy wyposa?enie ?o?nierza-dywersanta ze Specnazu, jest to na tyle interesuj?cy fragment ?e my?l? ?e warto go sobie zapisa?. Pozwoli?em sobie powycina? mniej interesuj?ce moim zdaniem fragmenty:

BUTY - Najwa?niejsza cz??? wyposa?enia ?o?nierza Specnazu to obuwie. Nie licz?c, oczywi?cie, spadochronu. Nie s? to pó?buty ani buty z cholewami. Co? pomi?dzy. Hybryda, skrzy?owa¬nie najlepszych w?a?ciwo?ci obu rodzajów. W rejestrach buty te figuruj? pod nazw? Ob-S - obuwie skokowe. Buty te, wykonane z grubej mi?kkiej skóry wo?owej, s? znacznie l?ejsze, ni? wygl?daj?. Na ka?dym bucie masa pasków i zapi??: dwa paski wokó? pi?ty, jeden szeroki wokó? stopy, dwa - wokó? goleni. Paski równie? bardzo mi?kkie. Moje obuwie to w?a?nie mi?kka skóra i rzemienie. Podeszwy s? grube, szerokie i mi?kkie. Ale mi?kkie wcale nie oznacza, ?e ma?o odporne. Ka?da po¬deszwa zawiera trzy tytanowe p?ytki, zachodz?ce jedna na drug?, jak rybie ?uski - bardzo wytrzyma?e i zarazem elastyczne. Te p?ytki tytanowe maj? ochra-nia? stop? przed kolcami i szpikulcami, porozrzucanymi najcz??ciej wokó? obiektów pod specjalnym nadzorem. Gdyby zasz?a potrzeba, na tych podeszwach mo?na biega? nawet po roz?arzonych w?glach. P?ytki odgrywaj? ponadto jeszcze jedn? istotn? rol?: wystaj? nieco poza kraw?d? podeszwy i mog? s?u?y? jako zaczepy do wi?za? narciarskich. Wzór na podeszwach zosta? skopiowany z butów u?ywanych przez naszych potencjalnych przeciwników. W zale?no?ci od terenu dzia?ania, mo?emy zostawia? standardowe ?lady wojsk ameryka?skich, francuskich, hiszpa?skich, czy jakichkolwiek innych. Ale najlepsza sztuczka na czym innym polega: obuwie dywersanta, a ?ci?lej mówi?c Ob-S, ma obcas z przodu a podeszw? z ty?u. Tak wi?c dywersant idzie w jednym kierunku, a jego ?lady w kierunku przeciwnym. Zrozumia?e, ?e obcas jest cie?szy, a podeszwa grubsza, aby nie by?o k?opotów z chodzeniem.

SKARPETY - Do butów Ob-S nadaje si? tylko jeden gatunek skarpet: bardzo grube, z czystej we?ny. I gdziekolwiek by?my si? znale?li, w tajdze czy na rozgrzanej pustyni, na nogach mamy zawsze takie same skarpety: bardzo grube, we?niane, szare. Taka skarpeta chroni stop? przed zimnem, potem i obtarciem, no i sama si? nie wyciera. A ?o?nierz Specnazu ma w plecaku tylko jedn? zapasow? par?, niewa?ne, czy wyrusza na dzie?, czy na miesi?c. Jego sprawa, jak sobie poradzi.

BIELIZNA - Bielizna lniana, cieniutka. Powinna by? nie nowa, ale ju? troch? u?ywana i przynajmniej raz wyprana. Na t? cienk? bielizn? osobist? zak?ada si? „siatk?" - drug? par? bielizny, utkan? z grubych mi?kkich sznurków grubo?ci palca. Tym sposobem mi?dzy odzie?? wierzchni? i bielizn? stale pozostaje niemal centymetrowa warstwa powietrza. W razie upa?u, kiedy pot sp?ywa po rozpalonym ciele, ta siatka jest jedynym ratunkiem. Ubranie nie lepi si? do cia?a, warstwa powietrza s?u?y za doskona?? wentylacj?. Gdy nastaje ch?ód, ta sama warstwa utrzymuje ciep?o, jak pierzyna, i w dodatku nic nie wa?y. Ale to nie wszystko: ??d?a komarów trafiaj? w pustk?, nie si?gaj? cia?a. ?o?nierz Specnazu tylko w ostateczno?ci wyjdzie na otwart? przestrze?. Bagno i las s?jego ?ywio?em. Godzinami czai si? na torfowisku, albo w parz?cych pokrzywach, otoczo¬ny chmarami brz?cz?cych komarów. I sznurkowa siatka jest jego zbawieniem.

BLUZA I SPODNIE - Dopiero na t? siatk? zak?ada si? bluz? i spodnie - zielone, bawe?niane. Szwy wsz?dzie potrójne. Kurtka i spodnie mi?kkie, ale bardzo solidne. Na przegubach, na ?okciach i kolanach, na ramionach -wsz?dzie potrójna, wzmacniaj?ca warstwa materia?u.

HE?M - Na g?owie ?o?nierz Specnazu nosi he?m-pilotk?. Zi¬m? - ze skóry i futerka, z jedwabn? podk?adk?, latem -bawe?niany. He?m sk?ada si? z dwóch cz??ci: pilotki i maski. Pilotka nie powinna nigdy, pod ?adnym pozorem i w ?adnych warunkach zsuwa? si? z g?owy, nawet podczas desantu. Z zewn?trz musi by? zupe?nie g?adka, bez jakichkolwiek sprz?czek, pasków czy wyst?pów, bowiem w chwili skoku znajduje si? przy samym spadochronie. Na he?mie nie mo?e by? niczego, co mog?oby przeszkodzi? w p?ynnym otwarciu czaszy lub zahaczy? o olinowanie, dlatego ?ci?le przylega do czaszki, szyi i brody, pozostawiaj?c ods?oni?te tylko oczy, nos i usta. W razie silnych mrozów, a tak?e podczas wykonywania zadania, na twarz zak?ada si? os?on? maskuj?c?, czyli mask?.

KURTKA - ?o?nierz Specnazu ma równie? kurtk?: grub?, ciep??, lekk?, nieprzemakaln?. Mo?e tapla? si? w niej w bagnie - nie przemoknie, mo?e spa? na ?niegu - nie przemarznie. D?ugo?? kurtki - do po?owy uda - nie kr?puje ruchów w marszu, ale te? gdyby przysz?o sp?dzi? kilka dni z rz?du na lodzie, wówczas mo?e s?u?y? za siedze¬nie. Z do?u kurtka jest szeroka. To bardzo wa?ne pod¬czas biegu, albo w szybkim marszu: zapewnia wentyla¬cj?. W razie potrzeby mo?na jednym ruchem ?ci?gn?? dó? kurtki tak, by szczelnie oblega?a nogi, zatrzymuj?c ciep?o. Dawniej ?o?nierze Specnazu mieli takie same spodnie - grube, ciep?e. Okaza?y si? niepraktyczne. Podczas forsownego kilkudniowego marszu powodowa?y zaburzenia ca?ej wentylacji. Nasi m?drzy przodkowie nigdy nie szyli sobie futrzanych spodni. Zamiast tego nosili d?ugie do pi?t futra. Wiedzieli, co robi?. Futrzane spodnie przyprawiaj? o siódme poty, a futro - nigdy. Obecnie wykorzystano do?wiadczenie wieków, i ?o?nierz Specnazu ma wy??cznie kurtk?, do której w razie konieczno?ci przypina si? d?ugie po?y, chroni?ce cia?o do sa¬mych pi?t: zawsze ciep?o, nigdy gor?co. Mo?na je ?atwo odpi??, a zrolowane zajmuj? w baga?u ?o?nierza Specnazu bardzo niewiele miejsca.
Do niedawna kurtki mo?na by?o nosi? na dwie strony. Z jednej strony by?y w kolorze bia?ym, z drugiej - w kolorze ochronnym. Ale to te? nie by?o praktyczne. Kurtka winna by? od podszewki delikatna, jak skóra kobiety, a z zewn?trz szorstka jak skóra nosoro?ca. Dlatego obecnie kurtek nie wywija si? na dwie strony. S? delikatne od ?rodka, a po wierzchu szorstkie, w kolorze jasnoburym, jak zesz?oroczna trawa, albo jak przybrudzony ?nieg. Trzeba przyzna?, ?e barw? dobra? kto? bardzo trafnie. A gdyby zasz?a potrzeba, na kurtki mo?na narzuci? lekkie bia?e pa?atki maskuj?ce.

PLECAK - Ca?e wyposa?enie ?o?nierza Specnazu mie?ci si? w PD - plecaku desantowym. Plecak, podobnie jak ca?a odzie? i wyposa?enie dywersanta, ma kolor jasnobury. Jest to niewielki prostok?tny tornister, wykonany ze sztywnego materia?u. Aby nie odci?ga? ramion do ty?u, nadano mu specyficzny kszta?t: p?aski, szeroki i wysoki. Uchwyty i paski umo?liwiaj? zaczepienie go na ró?ne sposoby: mo?na nosi? go na piersi, na barkach, mo?na opu?ci? na same po?ladki i zaczepi? na pasku, pozwalaj?c wytchn?? obola?ym plecom.

KUCHNIA - Gdziekolwiek wyrusza ?o?nierz Specnazu, ma zawsze do dyspozycji tylko jedn? manierk? z wod?: 810 g. Poza tym ma ze sob? flakonik z malutkimi brunatnymi pa¬stylkami odka?aj?cymi. Tak? tabletk? mo?na wrzuci? do wody zanieczyszczonej rop? czy mydlinami, albo ska?onej bakteri? czerwonki, i po up?ywie minuty ca?y osad opada na dno, a górna warstwa nadaje si? do picia. Uzyskana w ten sposób woda pitna ma obrzydliwy smak i silny zapach chloru. Ten kto wie, co znaczy prawdziwe pragnienie, pije tak? wod? z najwi?ksz? rozkosz?.
Kiedy ?o?nierz Specnazu wyrusza na akcj? - na tydzie?, na miesi?c, czas nie gra roli - ma w plecaku zawsze tak? sam? racj? ?ywno?ci: 2.765 g. Czasem w trakcie operacji samolot podrzuci mu troch? jedzenia, wody i amunicji. Mo?e si? te? zdarzy?, ?e nie podrzuci, i wtedy zdany jest na w?asne si?y. Prawie trzy kilogramy ?ywno?ci to bardzo du?o, je?li uwzgl?dni si? niezwykle wysok? kaloryczno?? specjalnie opracowanego i przygotowanego pokarmu. Gdy go zabraknie, wówczas trzeba samemu zadba? o wy?ywienie. Mo?na upolowa? jelenia albo dzika, mo?na ?owi? ryby, mo?na je?? jagody, grzyby, je?e, ?aby, ?mije, ?limaki, d?d?ownice, mo?na robi? wywar z kory brzozowej i ?o??dzi, mo?na... a ma?o to rzeczy mo?e zje?? wyg?odzony cz?owiek, bogaty w do?wiadczenia tysi?cleci?!
Oprócz ?ywno?ci ?o?nierz Specnazu ma w plecaku cztery pude?ka zapa?ek saperskich, wodoodpornych, zapalaj?cych si? na wietrze i w deszczu. Ma te? sto pastylek suchego paliwa. Nie wolno mu pod ?adnym pozorem rozpala? ogniska; grzeje si? i szykuje straw? przy p?omyku pastylki. P?omyk jak od ?wieczki, tyle ?e bardziej odporny na wiatr. Ma te? w plecaku ze dwadzie?cia innych tabletek, na wypadek ró?nych dolegliwo?ci i zatru?.

HIGIENA - Poza tym w plecaku - jeden r?cznik, szczotka i pasta do z?bów, ?yletka, tubka myd?a w p?ynie, haczyk w?dkarski i ?y?ka, ig?a z nitk?. ?o?nierz Specnazu nie u?ywa grzebienia. Przed zrzutem jest strzy?ony na zero - g?owa mniej si? poci i zlepione w?osy nie przes?aniaj? oczu. Po miesi?cu w?osy odrastaj?, ale nie na tyle, by trzeba by?o traci? bezcenne miejsce na grzebie?. I tak ma wystarczaj?co du?o do niesienia.

UZBROJENIE - Istniej? dwa warianty uzbrojenia ?o?nierza Specnazu: uzbrojenie kompletne i wariant l?ejszy.
Uzbrojenie kompletne sk?ada si? z karabinu samo¬czynnego Ka?asznikowa AKMS i 300 naboi. Niektóre ka¬rabiny wyposa?one s? dodatkowo w t?umik PBS, oraz NSP-3 - noktowizor. Podczas zrzutu karabin spoczywa w futerale, by nie przeszkadza? w otwarciu spadochro¬nu. Aby zaraz po wyl?dowaniu ?o?nierz Specnazu nie by? bezbronny, dysponuje pistoletem wyt?umionym PB-8 i 32 nabojami. Ponadto na prawym podudziu ma zawieszony ci??ki dywersyjny nó?, a na lewym cztery zapasowe ostrza. Dywersyjny nó? to nie zwyczajny nó?. W klindze ma ukryt? mocn? spr??yn?. Mo?na j? odbezpieczy?, po czym nacisn?? przycisk i ostrze z przera?liwym ?wistem wystrzeli do przodu, odrzucaj?c r?k? z pust? r?koje?ci?. Ci??kie ostrze wylatuje na 25 metrów. Je?eli trafi w drzewo, nie zawsze daje si? wyci?gn??, i wtedy ?o?nierz Specnazu wstawia w uchwyt nowe zapasowe ostrze, ci??arem ca?ego cia?a napieraj?c na r?koje??, by pokona? opór spr??yny. Nast?pnie przekr?ca bezpiecznik i z no?a dywersyjnego mo?e znowu korzysta? jak z ka?dego innego: kroi? nim ludzi i chleb, u?ywa? go jako pilnika, albo no?yc saperskich do ci?cia zasieków. Uzbrojenie kompletne uzupe?nia sze?? granatów, plastik wybuchowy, miny kierunkowe lub inna ci??ka bro?.
L?ejszy wariant uzbrojenia przys?uguje oficerom i radiotelegrafistom. Zawiera karabin i 120 naboi, pistolet z t?umikiem oraz nó?.


Zaintrygowa?a mnie szczególnie koszulka siatkowa noszona miedzy bielizna a mundurem, chyba w?a?nie najprostsze rozwi?zania by?y i s? zawsze najlepsze. Ciekawe czy jest to swego rodzaju KZS? Jak na razie nie uda?o mi si? odnale?? jej w internecie, a mo?e kto? z was wie co? wi?cej na ten temat?

 


Interesuj?cy jest równie? pomini?cie wyposa?enia do spania w terenie.

Postaram si? uzupe?nia? kolejne interesuj?ce opisy z tej ksi??ki.

http://weekend-partisan.blogspot.com/2011/10/wyposazenie-zonierza-specnazu-wg.html

Ten news został otagowany
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia October 16 2011 17:39:30
Powiem szczerze, ?e cho? czasy nie te to wiele informacji jest dobrymi, starymi, sprawdzonymi pomys?ami. Porówna? mo?na Spartan do Specnazu. Mimo wielu niedogodno?ci i braków Ci ludzie nadrabiali wyszkoleniem i przyzwyczajeniem do ci??kich warunków.

Proponuj? obejrze? dokument: "Pitbulle spuszczone ze smyczy" i "Na rozkaz Kremla". Mi?dzy innymi mo?na zobaczy? jak Ci ludzie wytrzymuj? pozostawieni bez wsparcia logistycznego, g?odni, z resztkami amunicji, walcz?c dalej.

Wielka szkoda, ?e po tym kiedy wyszkolono tak wielu specialsów, pozostawiono ich z czasem samych sobie, tworz?c spor? rzesz? najemników.

Nie zapominajmy, ?e Specnaz to doskona?e maszyny do zabijania.

Skura z Rangers, opowiada? niedawno na 24H, ?e od cz?owieka s?u??cego w bloku wschodnim, us?ysza?, ?e np. ?wiczono rzut do celu zaostrzon? ?y?k?. Generalnie ka?dy przedmiot od saperki po zapa?k? móg? by? ?miertelnym narz?dziem w r?kach dobrze wyszkolonego specialsa.

Mo?e niektóre informacje w tek?cie mog?yby si? wydawa? niewiarygodnymi. Jednak jak nie wierzy? w s?owa Suworowa. Je?li kto? zna temat zawarty w tek?cie lepiej niech rozpocznie merytoryczn? dyskusj?.
#2 | terenowy dnia October 19 2011 14:37:03
Po pierwsze fotografie zamieszczone w artykule nie odnosz? si? do okresu nie wiem lat 80 bodaj?e co pisa? pan Suworow.

Po drugie temat Specnazu jest obszerny i to co robi? teraz poszczególne jednostki znacznie si? ró?ni od tego co pisa? Suworow. Teraz WDW bawi si? w desant, a obecne jednostki Specjalnego Naznaczenia s? bardziej nastawione na Antyterror i dzia?ania miejskie (Dagestan czy Inguszetia) .

Jedn? z bardziej ostatnio znanych jednostek jest Czecze?ski Batalion Specjalny Wostok na którym zreszt? wzoruje si? GTS. To oni zrobili wjazd na Gruzj? w 2008r.

Aaaa no i jak to w Rosyjskiej armii bywa. W jednostkach specnazu nie ma regulaminu mundurowego. Ka?dy nosi to co chce i gdzie chce.

Wspó?czesny Specnaz wygl?da mniej wi?cej tak:

wd6.photoblog.pl/np3/201109/B6/104630195.jpg

Wostok (2007) wygl?da tak:
dimapics.com/pics/1773.jpg

Jednostki górskie:
rms3d.com/images/Brother/Alexa/12.jpg

Pozdrawiam
#3 | Mario75 dnia October 19 2011 16:56:03
Zdj?cia w Artykule s? bardzo pogl?dowe. Je?li znajdziesz Teren zdj?cia z okresu, który opisuje Suworow to by?oby mi?o je zamie?ci? tutaj.

Po drugie, mo?esz zrobi? tekst, który b?dzie np. porównaniem, na zasadzie "Specnaz kiedy? i dzi?".
#4 | grabwurte dnia July 18 2017 16:52:36
#5 | grabwurte dnia July 22 2017 13:05:18
#6 | muniekole dnia August 12 2017 00:17:54
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest leczona i najlepiej jest mierzy? pod w stosunku do ujarzmienia dawce zaczerwienienia facjacie i przemiany zapalaj?cych, ujarzmienia kwoty, wieku wytrwania tudzie? pot?gi wymiotów a równoczesnych symptomów ?wi?du, jarania tudzie? afekt. Dwaj bazowego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i http://oma-blog.pl/ ustnego farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?a dodatkowo zaszeregowana w charakterze odmiana leczenia. W toku kiedy w porz?dku kilku tygodni leki notorycznie rodz? nieprzemijaj?ce pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? cofa po zabiegu. D?ugotrwa?e rehabilitacja, zwykle od momentu niejakiego do dwóch latek, prawdopodobnie biec do ondulacji ochronie poziomu przy niektórych pacjentów. Ondulacje leczenie istnieje nierzadko nieod??czne, aczkolwiek poniektórego casusy pasuj? po jacy? frazeologizmie i uzyskaj? trwale. Drugie trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? spo?ród przeciekiem wieku.
#7 | muniekole dnia August 29 2017 17:55:31
szyja zmarszczki jak zlikwidowa? zmarszczki pod oczami domowe sposoby http://sposobnaprzeziebienie.pl/artykuly/dieta-oczyszczajaca-jelita/ krem do biustu naturalne oczyszczanie jelit
#8 | muniekole dnia August 29 2017 18:25:16
koj?cy krem dla skóry t?ustej zmarszczki pod oczami 18 lat http://www.poloniainfo.dk/forum/index.php/topic,1052670.615.html kremy zmarszczki mimiczne krem pod oczy na cienie i zmarszczki
#9 | funnyjokes dnia December 06 2018 05:19:26
I have been seeking information on this topic for the past few hours and found your post to be well written and has solid information. Thank you!
shell shockers
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Zbrojownia LIGA ASG Alice Custom Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:31,433
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:134,996
W tym miesiącu:718,574
W tym roku:718,574
Wszystkich:57,436,074
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: