Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Legia cudzoziemska
- Wstawa?! Wszyscy wstawa?, rusza? si?! Allez allez!!! Za dziesi?? minut wszyscy na zewn?trz!

Nakrzycza?, i ju? go nie ma, pobieg? do nast?pnej sali. Pobudka.
Z pi?trowych, metalowych ?ó?ek zwlekaj? si? na wpó? przytomni, rozespani m?odzi m??czy?ni. Kln?c na czym ?wiat stoi wci?gaj? szorty i czarne podkoszulki z logiem francuskich wojsk l?dowych. Budz? tych nielicznych kolegów, których nie wybi?y ze snu krzyki kaprala, potem pospiesznie ustawiaj? si? w kolejce do ?azienki. Ci, którzy nie zrobili tego przed za?ni?ciem, gor?czkowo porz?dkuj? zawarto?? szafek.

Potem, po zako?czeniu pospiesznej rannej toalety wybiegaj? na korytarz, i schodami w dó? - przed budynek. Wszystko idzie sprawnie, cho? w takt przekle?stw w kilkunastu j?zykach ?wiata.

Jedyn? rzecz?, ktora otrze?wia o takiej porze jest adrenalina, której wydzielanie powoduje posta? zbli?aj?cego si?, miotaj?cego okrzykami kaprala-szefa. Lepiej nie wpa?? mu w oko. Wszyscy boj? si? tak naprawde tylko jednego: ?e jeszcze adnotacja pójdzie do papierów i witaj cywilne ?ycie. A tu nikt, poza nielicznymi wyj?tkami, nie chce wraca? do cywila.
10 po czwartej wszyscy ochotnicy sa ju? na zewn?trz. Cienkie koszulki nie daj? ochrony przed przenikliwym ch?odem. W ca?kowitych ciemno?ciach ochotnicy zbijaj? sie w narodowe grupki. Niektórzy zaczynaj? ?wiczenia fizyczne, próbuj?c si? w ten sposób rozgrza?.

Niektórzy desperaci s? tak zm?czeni, ?e próbuj? spa? na ziemi. Zwini?ci w k??bek, dygocz?c, i szcz?kaj?c z?bami.

Wi?kszo?? kryje si? przed wiatrem w za?omach murów koszar, kucaj? lub stoj?, pal? papierosy na spó?k?, tupi? nerwowo w ziemi?.

Tak sp?dz? nastepn? godzin?. W?a?nie godzina dzieli ich od ?niadania. Tak jest ka?dego dnia. Oko?o 200 m?odych ludzi dygoce z zimna, szcz?ka z?bami i spogl?da na zegarki. Nieliczni rozmawiaj? pó?g?osem, lecz wi?kszo?? nie ma nastroju. Nie ma te? ciekawych tematów. Jedyn? rz?dz? jest ch?? odpoczynku.

To najbardziej znienawidzona przez nich pora dnia. Pierwsza godzina ka?dego dnia w o?rodku selekcyjnym to godzina, w której nie musz? robi? nic. Teoretycznie - nic. Bo praktycznie, w?asnie wtedy nachodz? ich my?li. Z?eraj? ich w?tpliwo?ci.

"Czy tego oczekiwa?em? Wszyscy mówi?, ?e tu, podczas selekcji, jest lekko, ?e prawdziwa szko?a zacznie si? dopiero w Castel. A jak b?dzie dalej? Przez nast?pne 5 lat? I co potem? Czy ka?dego dnia b?d? budzi? si? zm?czony, niewyspany,i z bólem g?owy tylko po to, aby wykonywa? idiotyczne rozkazy? Chcia?em przygody, walki, egzotycznych krajów. Gdzie to wszystko? Jeszcze mog? sie wycofa?, jeszcze mog? wróci? do cywila. Potem b?dzie ju? za pó?no."

Mi?dzy czwart? a pi?t? rano w?ród angages volontaires (zaanga?owanych ochotników) nie ma mocnych. Ka?dy szuka odpowiedzi na pytanie: Co mnie tu przywiod?o? Dlaczego do cholery wst?pi?em do Legii Cudzoziemskiej?OJCZYZNA Z WYBORU:

Z brudnych, za?mieconych ulic Marsylii wje?d?am na autostrad? biegn?c? równolegle do wybrze?a Morza ?rodziemnego. Kilkana?cie kilometrów za Marsyli? skr?cam w zjazd, prowadz?cy do ma?ego, prowincjonalnego miasteczka Aubagne.
Niepozorny drogowskaz z napisem "Legion Etrangere" nakazuje mi jednak ruszy? w kierunku pofalowanych wzgórz zaro?ni?tych kolczastymi krzewami.

Po niespe?na minucie jestem na miejscu. Kilkunastometrowej szeroko?ci ?elazna brama rozsuwa si? w bok, a pilnuj?cy uzbrojony stra?nik daje mi sygna? do przejazdu. Jestem w Quartier Vienot, kwaterze g?ównej Legii Cudzoziemskiej.


Kompleks zabudowa? koszarowych, magazynów, biur, parkingów i stra?nic ci?gnie si? na olbrzymim obszarze. Punktem centralnym jest plac defilad wielko?ci boiska pi?karskiego. Na ?rodku wznosi sie pos?g z br?zu, przedstawiaj?cy kul? ziemsk?, otoczon? przez czterech legionistów w mundurach i z broni? z ró?nych epok ponad 170-letniej historii tej armii.

Jedn? z granic placu wytycza mur muzeum Legii. Na murze wypolerowane litery z br?zu tworz? napis - fundamentalne has?o formacji - "Legio Patria Nostra". Legia nasz? ojczyzn?. Czy ono jest kluczem do zrozumienia psychologii legionisty?REKRUTACJA:


We Francji jest kilkana?cie punktów werbunkowych Legii. Ka?dego roku do punktów tych trafia ok. 10 tysi?cy m?odych ludzi.
Z czasem istnienia Legii zmienia?y si? mundury, bro? i liczebno?? armii. Niezmienne pozostawalo jedno: powód wst?pienia. Zawsze byla nim ch?? ca?kowitej odmiany swojego ?ycia. To, co dla jednych jest odebraniem wolno?ci, wystawieniem si? na niebezpiecze?stwa i niepotrzebne ryzyko, to dla innych jest obietnic? lepszej i ciekawszej egzystencji. ?ycia wed?ug twardych, lecz jasnych zasad, i prawdopodobnie te? wci?? nowych przygód. Jest szans? na zobaczenie ?wiata, ucieczk? od szarej codzienno?ci, od biedy i braku perspektyw w rodzinnym kraju.

Czy te marzenia maj? szans? si? spe?ni? w Legion Etrangere? Z tym bywa ju? ró?nie. Ka?dy ochotnik inaczej sobie Legi? wyobra?a, i ka?dy inaczej potem odbiera zastan? rzeczywisto??. Jedni wychodz? rozczarowani, dla innych staje si? domem na ca?e ?ycie. Ale ka?dy z weteranów niesie w sobie dum? z lat sp?dzonych w doborowej formacji.

W dzisiejszych czasach Legia Cudzoziemska jest jedn? z wci?? funkcjonujacych legend, wabi?cych stereotypowym wyobra?eniem ostoi romantyzmu i bohaterstwa.

Wi?kszo?? Polaków (jak i pozosta?ych mieszka?ców Europy Wschodniej) swoj? przygod? rozpoczyna w punkcie werbunkowym w Strasburgu. Pierwszy legionista z którym rozmawia?em, Pawe? B., przyjecha? tam wczesn? wiosn?. Le??cy nad Renem, na odludnym przedmie?ciu punkt werbunkowy ma wspóln? siedzib? z koszarami regularnej armii francuskiej.

Pawe? podszed? do drzwi, i nacisn?? przycisk dzwonka. Otworzy? mu pot??ny Jugos?owianin w bia?ym kepi. Przejrza? paszport, zada? po rosyjsku kilka pyta?, i zaprosi? do ?rodka.

Wst?pna selekcja jest ?agodna. Wystarczy wygl?da? na zdrowego, trze?wego, i w wieku poni?ej 35 lat. Wbrew obiegowej opinii, przy zaciagu trzeba posiada? dokumenty. Legia od dawna nie przyjmuje ju? ludzi znik?d.
Pawe? zosta? zaprowadzony do osobnego pokoju, i podoficer da? mu do obejrzenia film. Godzinna kaseta wideo, pokazuj?ca ?ycie legionistów i warunki kontraktu. Je?li ch?tny nie rozmy?li si? po obejrzeniu filmu, odbiera mu si? paszport i cywilne rzeczy, daje w zamian wojskowe dresy, i miejsce w o?rodku. Tu, na zamiataniu, zmywaniu garów, i wst?pnych badaniach lekarskich mija kilka dni. Codziennie do o?rodka przybywaj? nowi ochotnicy.

Przed up?ywem tygodnia wszyscy transportowani s? pod eskort? podoficerów na po?udnie Francji, do o?rodka selekcyjnego w Aubagne. Tam zaczyna si? ostra gra. Jeden na ka?dych dziesi?ciu kandydatów w wyniku selekcji otrzyma szans? zostania legionist?. Pozostali po wyp?aceniu skromnego ?o?du bed? mogli wróci? do domu bez szansy powrotu.

SELEKCJA:O?rodek selekcyjny. ?rodek dnia. S?o?ce pali niezno?nie. A? trudno uwierzy?, ?e w nocy byl taki zi?b.

Za budynkiem o?rodka jest piaszczysty plac okolony k?pami g?stych krzaków. Krzaki maskuj? wysoki p?ot, odgradzaj?cy angages volontaires od ?wiata cywilów.

Plotka niesie, ?e kilka miesi?cy wcze?niej jaki? ochotnik Francuz zat?skni? za domem, sforsowa? p?ot, i wróci? piechot? do domu w Marsylii. Wszyscy ?miej? si? z g?upoty Francuza, poniewa? w Aubagne nikt nikogo nie trzyma na si??. Ka?dego wieczora podczas zbiórki mog? zg?osi? si? ci, którzy postanowili zrezygnowa? z dalszego ubiegania si? o tytu? legionisty. Czasem podoficer pomaga niezdecydowanym w wyborze zam?czaj?c ich pompkami.

Niezadowolonych jest ma?o, zwykle ujawniaj? sie w ci?gu kilku pierwszych dni. Reszta - zrobi wszystko, by pozwolono im zosta?. Dla niektórych Legia to ostatnia szansa na sukces w ?yciu.
Cisz? po?udniowej pory ostro przerywa wycie syreny. Syrena oznacza sygna? do natychmiastowej zbiórki. Syrena wyje przez 30 sekund, po czym milknie. Zanim sie odezwa?a, plac zbiórki by? pusty. Teraz, po 30 sekundach - w pi?cioszeregu stoi na baczno?? kilkuset angages volontaires. Wszystkie oczy wpatrzone s? w drzwi koszar.

Z budynku wolnym krokiem wychodzi kapral. Mundur polowy, zielony beret, pewna siebie mina. Na opalonych przedramionach widoczne spod mankietów podwini?tych r?kawów tatua?e.

- Repoz! - daje komend? na spocznij. Odpowiada mu nierówny trzask sk?adanych na plecach r?k i tupot zmienianej pozycji nóg. Kapral nie martwi si? tym, ?e ochotnicy nie nabrali jeszcze drylu. W Castel ich naucz?. Wszystkiego ich tam naucz?.

Kapral wyci?ga ?wie?o wydrukowan? list?. Lista odwzorowuje post?py ka?dego ochotnika w selekcji. Lista mówi, kto w?a?nie dzi? ma odpa??, kto idzie na jakie badania dodatkowe, kto do jakich prac, a kto - to spotyka tylko kilkunastu szcz??liwców na tydzie? - zosta? ju? zakwalifikowany.
W zale?no?ci od humoru i usposobienia kaprala, przed lub po czytaniu listy mog? zosta? zaordynowane dodatkowe "atrakcje" - najcz??ciej pompki lub musztra.

Kapral wyczytuje nazwiska. Cz?sto musi je powtarza?, je?li nikt si? nie zg?asza. Powodem jest to, ?e ochotnicy zaci?gaj?c si? zmieniaj? swoje nazwiska, a potem co niektórzy... Zapominaj? o tym.
Selekcja to kilkutygodniowa, precyzyjnie okre?lona seria testów, weryfikacji i sprawdzianów. Podczas nich ro?nie teczka danych z osi?gami ka?dego kandydata. Ci, którzy przejd? przez wszystkie progi, nie zrezygnuj? w mi?dzyczasie i ostatecznie otrzymaj? akceptacj? oficera dowodz?cego o?rodkiem, wchodz? na tzw. "rouge". Marzy o tym ka?dy ochotnik. Udaje si? to osiagn?? - statystycznie jednemu na dziesi?ciu.
Co decyduje o tym, ?e kto? nadaje si? na Legionist??

W ci?gu pierwszych dni odbywaj? sie testy na inteligencj? i model osobowo?ciowy. Testy ochotnicy wykonuj? na papierze, w j?zyku ojczystym. Odpadaj? po nich niezrównowa?eni psychicznie i idioci.

Badania lekarskie - pocz?tkowo ogólne, z czasem a? do bardzo szczegó?owych. Ochotnik musi by? zdrowy, musi te? wykaza?, ?e w cywilu uprawia? sporty.

Dodatni wynik testu na narkotyki, wszelkie blizny ?wiadczace o samookaleczeniach, lub powa?nych przebytych operacjach i wypadkach, du?a ilo?? tatua?y, czy jakiekolwiek niedyspozycje fizyczne dyskwalifikuj? badanego.

Tak samo za nieodpowiednie zachowanie. Pyskowanie prze?o?onym, uchylanie si? od pracy, rasistowska odzywka czy udzia? w bójce ko?czy si? natychmiastowym wyrzuceniem.

Bieg ?redniodystansowy jest ?wietnym miernikiem kondycji cz?owieka. Aby przej?? sprawdzian biegowy, nale?y przebiec dystans 2800 metrów w ci?gu 12 minut. Bieg udaje sie zaliczy? mniej wi?cej po?owie podchodz?cych. Kto na nim odpadnie, zostaje wyrzucony, lecz mo?e wróci? po trzech miesi?cach i poprawieniu kondycji.

Ostatni - jednocze?nie najtrudniejszy próg to "gestapo". Kilkukrotne przes?uchania przez oficerów wywiadu wojskowego, podczas których wy?awia si? motywacj? do s?u?by, oraz najskrytsze tajemnice z przesz?o?ci kandydata. Legia to nie klub dla ministrantów - trafiaj? si? ró?ni ludzie. Nieodpowiadaj?cy standartom Legii s? usuwani jeszcze tego samego dnia.
Czas pomi?dzy badaniami i testami nie jest bynajmniej przeznaczony na relaks. Angages volontaires wykorzystywani s? do pracy przy koszarowych kuchniach, zamiataniu, sprz?taniu magazynów. Praca jest ci??ka i wielogodzinna. Bardziej zaawansowani "w nagrod?" wysy?ani s? do pracy w po?cywilnych o?rodkach Legii w Marsylii, La Ciotat, czy w domu weterana w Paloubier. Ca?odzienna charówka przy zmywaniu naczy? lub przekopywaniu dziedzi?ca to dla wielu zapora nie do przebycia. Rzeczywisto?? filmów akcji i przygodowych ksi??ek odarta zostaje z romantyzmu. Zamiast karabinu na "dzie? dobry" dostaje si? miot?? i szmat?. Tak wygl?da pierwszy odsiew.KONTRAKT:


Kilkana?cie arkuszy kredowego papieru, wsadzonych do teczki. Na ok?adce teczki narodowo?? ochotnika, jego nowe imi? i nazwisko.
Kontrakt, który podpisuje ka?dy kandydat na legionist? ju? w kilka dni od wst?pienia.

Na arkuszach spisane s? podstawowe zasady umowy pomi?dzy Legi? Cudzoziemsk?, a osob?, która chce w niej s?u?y?. Najwa?niejsze paragrafy s? przet?umaczone na j?zyk ojczysty kandydata.

Do z?o?enia kilkana?cie podpisów. Jedne prawdziwym imieniem i nazwiskiem, inne - wymy?lonymi personaliami pod którymi s?u?y si? jako najemnik.

Rzecz jednak najwa?niejsza - kontrakt pozostaje bezwarto?ciowym zbiorem makulatury do czasu, gdy nie podpisze go genera? dowodz?cy Legi?. Generalski podpis dostaj? ci, którzy przejd? przez ca?? selekcj?.
Pierwszy kontrakt wi??e ochotnika z Legi? na okres 5 lat. Na ten czas ka?dy zobowi?zuje sie s?u?yc Francji z "wierno?ci? i honorem".
Zmiana to?samo?ci jest obowi?zkowa na najbli?sze lata s?u?by. Po trzech latach mo?na wróci? do swojego pierwotnego nazwiska.
Zasady kontraktu s? twarde. Legionista nie mo?e mie? ?ony, ani dzieci. Przez pierwsze 5 lat s?u?by nie mo?e mie? ?adnej w?asno?ci (oprócz osobistej) - nie mo?e kupi? sobie samochodu ani mieszkania.

Po 5 latach s?u?by mo?e otrzyma? sta?y pobyt we Francji, a po 15 - wojskow? emerytur?. Procent jednak cudzoziemców, którzy dos?u?yli si? emerytury w Legii jest znikomy. Tak d?ugo ma?o kto jest w stanie wytrzyma?.POLACY ID? DO LEGII:Szósta wieczorem, pora posi?ku. Przestronna wojskowa jadalnia, stuosobowa na oko kolejka do lady, przy której kucharz wydaje tace z obiadem. Ochotnicy w czarnych koszulkach czekaj? cierpliwie, Legioni?ci w mundurach polowych mog? wchodzi? poza kolejno?ci?. Ci, którzy dostali ju? swoje porcje, siadaj? przy sto?ach, i zabieraj? si? za jedzenie.
Jadalnia to przyjemne miejsce. Na ?cianach zdj?cia z egzotycznych krajów. Palmy, czarnoskóre kobiety i trenuj?cy, uzbrojeni po z?by ?o?nierze to dominuj?ca tematyka zdj??.

W tle dudni francuska muzyka pop. Przy stolikach rozmowy. Chwila relaksu, lecz nie za d?uga. Gdy podoficer dowodz?cy sekcj? zje swój posi?ek, daje sygna? do wyj?cia i zbiórki przed budynkiem. Wtedy wszyscy (oprócz tych, co dopiero przyjechali i jeszcze nie po?apali sie w realiach) pospiesznie wychodz?. Maruderów czeka ?apanka do pracy przy zmywaniu naczy?, a tego nikt nie lubi. W ko?cu nie z tym si? kojarzy s?u?ba legionisty.
?atwo znajduj? stó? Polaków. Ju? z daleka s?ycha? cz?sto powtarzaj?ce si? w rozmowach s?owo "kurwa''.
S., ciemnow?osy warszawiak, jest w Aubagne najd?u?ej z o?miu Polaków - 3 tygodnie. Do selekcji podchodzi drugi raz. Próbowal ju? rok wcze?niej - przeszed? wszystkie etapy, lecz zosta? odrzucony z braku miejsc, i wróci? do Polski z odroczeniem na minimum 6 miesi?cy. Po tym czasie mia? mo?liwo?? kolejnej próby. Skorzysta?. Jest zdecydowany zosta? Legionist?, i prawdopodobnie tym razem mu sie uda. Za dwa dni sie to oka?e, lecz ju? mu mówiono, ?e ma 95 procent szans.
- Od dziecka interesowa?em si? wojskiem - mówi S. - w Polsce sko?czy?em liceum o profilu wojskowym, potem s?u?ylem w wojsku przez 1,5 roku. Ale szans na karier? w polskiej armii dla siebie nie widzia?em. Spróbowa?em w Legii, ale z braku miejsc dosta?em odroczk?. Wróci?em do Polski, w Warszawie znalaz?em prac? w firmie. 3 tysi?ce z?otych na r?k?, samochód i komórka gratis. Nie by?o ?le. Niejeden rodak by pozazdro?ci?, co? Ale to nie by?o to, co chc? w ?yciu robi?. Wzi??em urlop, przyjecha?em spróbowa? jeszcze raz w Aubagne. Mam nadziej?, ?e w tym tygodniu sie rozstrzygnie czy mnie bior?, czy nie, bo mi si? nied?ugo urlop w Polsce ko?czy. Czego szukam w Legii? Na pewno nie pieni?dzy. W Legii pieni?dzy nie ma. Po prostu odpowiada mi styl ?ycia, jaki Legia oferuje. Si?a Legii nie le?y w tym, ?e ma ?wietny sprz?t i szkolenia, a w twardo?ci ?olnierzy. W tym, ?e legioni?cie ka?? przej?? 600 kilometrów, i on przejdzie, i na ko?cu wejdzie do walki tak pe?en si? i zapa?u, jakby dopiero co wróci? z urlopu. To mi sie w?a?nie podoba. To chc? robi?. I chc? szybko awansowa?.
A., 24-latek o sympatycznej twarzy i specyficznej mowie - "kurwa" to co drugie jego s?owo.
- Mój brat jest w Legii od 9 lat. Na pocz?tku by? komandosem w 2REP, ale teraz to ju? zupe?nie co innego - awansowa?, mieszka poza jednostk?, ma ?on? i dziecko. Nie jest ju? w "Combacie" (jednostce bojowej), tylko w ekipie od spraw technicznych, taki mechanik. Dla niego Legia to jak normalna praca, idzie o 8:00, wraca o 16:00 na obiad do domu. ?adne tam Rambo ani nic takiego. A ja? Ze mn? to jakby tradycja rodzinna. Chc? trafi? do "Combatu", zrobi? tu karier?. A potem to si? zobaczy.

H., na oko mi?o?nik sportów si?owych, 100 kilo wagi, jest tu od tygodnia, ale ju? ma do??. Zaci?gn?? si? troch? przypadkiem, po drodze gdy wraca? z wakacji w Hiszpanii. Znalaz? punkt werbunkowy w Marsylii. Z budki telefonicznej naprzeciwko zadzwoni? do Polski, i po?egna? si? z dziewczyn?.

- Jak to baba, p?aka?a - mówi z u?miechem, mieszaj?c widelcem frytki z sosem - ale si? zdziwi, jak za tydzie? wróc? do domu.

- Dlaczego chcesz wróci??

- A co to za Legia? Jak si? zaci?ga?em, to my?la?em, ?e b?dzie ostre szkolenie wojskowe, szkolenie do tajnych misji, tak sobie to wyobra?a?em. Tymczasem od tygodnia zapieprzam z miot?? na lewo i prawo. Albo myj? okna. Zadanie na dzie? - zamie?? pi?? kilometrów korytarzy, wymy? pi?? kilometrów kwadratowych okien! Wczoraj pracowa?em w Marsylii, tam jest teren Legii ko?o pla?y. Patrz?, idzie trzech kolesi na pla??: deski surfingowe, radio ze sob?, muzyka gra. A ja za p?otem kolczastym, w tej popieprzonej koszulce z flag? francusk?, motyk? przekopuje ziemi?. Taka to Legia. Dzi?ki, wol? by? jak ci kolesie z deskami.

- Nie rozumiesz, ?e jeste? dopiero na selekcji? - t?umaczy mu M., Polak z drugiej strony sto?u - w Castel b?dziesz mia? szkolenie, tam si? dopiero zaczyna Legia. To tutaj to zabawa, ?eby odpadli ci, co tu przyjechali, bo si? naogladali filmów albo plotek nas?uchali.

- Mi si? od tej zabawy ju? p?cherze porobi?y - narzeka H. - co to, nie ma sprz?taczek w mie?cie?! Nie tak to sobie wyobra?a?em. Nawet si?owni tu nie ma. Za trzy dni zg?aszam si? do cywila. Musz? zosta? te trzy dni, ?eby zarobi? na bilet do Polski. Kupi?em tylko w jedn? stron?. W chuj z tak? Legi?. Wracam do kraju. Mo?e do GROM-u mnie przyjm??

H. mo?e wróci? do Polski. D. takiej szansy nie ma, dla niego Legia to jedyna droga.

- W Polsce mnie ?cigaj?. Za co nie powiem, bo i po co? Tyle tylko, ?e jakby mnie dorwali, to nie dosta?bym mniej jak 7 lat. Kumpli wy?apali, ja zd?rzy?em wyjecha? za granic?. Powiedzmy, ?e troch? zb??dzi?em. Ale teraz to naprostuj?, w Legii zaczn? ?ycie od nowa. Innej mo?liwo?ci nie ma. Oczywi?cie o powodach mojego pospiesznego wyjazdu z Polski nic w Legii nie powiedzia?em. Od razu by mnie wykopsali.
Ja sam pozna?em drug? strone medalu, robi?c krotki wywiad z L.E. (L.E., bo zamiast paska z imieniem, mia? na mundurze pasek z napisem "Legion Etrangere"). Ochotnicy nazywaja jego specjalizacj? dobitniej i krócej - po prostu Gestapo. Zadanie sier?anta wywiadu wojskowego Legii to przes?uchiwanie nowowstepuj?cych, aby wy?apa? spo?ród nich kryminalistów, szale?ców i mitomanów.

- Do Legii trafiaj? bardzo ró?ni ludzie - powiedzia? LE - co wi?cej, Legia to lep na wszelkiego autoramentu dziwaków i szajbusów, zagubionych ch?opaczków, i tak dalej. Wi?kszo?? z nich ma dosy? chmm... Mylne wyobra?enia. Jedni my?l?, ?e Legia to kupa forsy i le?enie do góry brzuchem. Inni - ?e ?ycie tutaj to film akcji. Francuskoj?zyczni zawsze najbardziej pomyleni. Ale i wsród Polaków trafiaj? si? niez?e egzemplarze. W zesz?ym tygodniu przys?ali mi jednego na przes?uchanie. Pytam - po co do Legii? On na to - bo chc? zabija? ludzi. Podzi?kowa?em mu za rozmow?. Nie potrzeba nam psychopatów. By dosta? si? do Legii najwa?niejsza jest motywacja. Z tymi, co wst?pili, a potem im si? nie podoba, zawsze jest najwi?cej k?opotu. Trzeba wiedzie?, czego si? chce. Ka?dy ochotnik musi mnie przekona?, ?e wie, czego tu szuka.

- A ty, jeste? zadowolony ze s?u?by?

?miech. I nag?e spowa?nienie.

- Z perspektywy czasu, ?a?uj?, ?e si? zaciagn??em. Ale to by?y inne czasy. Teraz czasy sie zmieni?y, ale ju? za pó?no, by zmieni? zawód. Trzeba dalej w tym brn??.
Na pocz?tku lat 90. Polacy byli najliczniejsz? grup? narodow?, spo?ród wst?puj?cych do Legii Cudzoziemskiej. Z czasem jednak proporcje si? zmieni?y. Dzi? niewielu Polaków ci?gnie do Legii. Przoduj? m?odzi mieszka?cy WNP, dla których zarobki we francuskim wojsku to realna bajka.

Polacy w Legii s?yn? z talentów bojowych równie mocno, jak z talentów pijackich. Narzekaj? te? na to, ?e ci, którzy si? wybili i dorobili awansów, nie wspomagaj? rodaków.PRZEJ?? PRZEZ PIEK?O:


W Aubagne niecodzienne wydarzenie. Po czterech miesi?cach szkolenia wrócili ci, którzy przeszli Castel. Teraz nie s? ju? "angages volontaires", a pe?noprawnymi Legionistami.

Castel, czyli najstraszliwsze piek?o. Tu? za sob? maj? prawdopodobnie najci??sze 16 tygodni ich ?ycia. Morderczych treningów, g?odu, zm?czenia, bestialskiego nieraz traktowania przez podoficerów. Niektórzy ich koledzy zostali wyrzuceni w trakcie "szko?y" bo ich organizmy lub psychika nie wytrzyma?y warunków. Teraz, po Castel i egzaminach, przyje?d?aj? z powrotem do Aubagne na krótki odpoczynek. Za kilka dni rozjad? si? do regimentów, w których zaczn? swoje wojskowe kariery. Formalnie jest zakaz rozmów mi?dzy nimi, a ochotnikami w czarnych koszulkach, lecz kapral przymyka oczy. Niech m?odzi wiedz?, co to jest Legia. I s?abi niech sie wycofaj?, puki jeszcze mog?.

A., Polak z okolic Krakowa. ?redniego wzrostu, dobrze zbudowany, na twarzy radosny u?miech.

- Uda?o si? - mówi - Jestem Legionist?. Mam opowiedzie? jak to zrobi?em? Przyjecha?em tu 5 miesi?cy temu z czterema kumplami z podwórka. To by?o tak: Kumple pili przed wyjazdem, ja do nich do??czy?em, to by?a po?egnalna impreza. Ja nie my?la?em o ?adnej Legii, w polskim wojsku wystarczaj?co dosta?em w dup?. Po pi?ciu piwach jednak postanowi?em jecha? z kumplami. Poszed?em do domu po pieni?dze na bilet i powiedzia?em rodzicom, ?e wyje?d?am na kilka dni. Przedtem s?u?y?em w Polsce w "czerwonych beretach". Mo?e dzi?ki temu si? dosta?em. Wszyscy kumple odpadli w przedbiegach, ja sie dosta?em. Jak mnie wyczytali na "rouge", wcale si? nie cieszy?em. Nie podoba?o mi si? tu. Za du?o zamiatania, za ma?o wojska. Poszed?em do sier?cia-Polaka (sier?anta), i mówi?: "Gdzie mam i??, ?eby si? wypisa?, starczy mi ju? tej szopki". On mi odpowiedzia?: "co, szmata i miot?a ci si? nie podob?? Nie p?kaj, ju? si? zakwalifikowa?e?, w Castel b?dzie prawdziwe wojsko". Wi?c zosta?em, ?eby zobaczy? to prawdziwe wojsko. Sier?ciu nie k?ama?.


Czy w Castel by?o ci??ko? Tam to nie przelewki. Ale nie powiem, ?eby by?o ci??ej, jak w "desancie" w Polsce. Raczej tak samo. Ja ju? to przechodzi?em, wi?c nie by?o mi trudno si? przestawi?. Ale inni go?cie mi?kli. Niektórzy dezerterowali, ale prawie zawsze ich wy?apywali. Gdzie tam uciekniesz? "Farma" (obóz treningowy dla pocz?tkuj?cych legionistów) jest w górach, wko?o pustkowie, d?ugie kilometry do najbli?szej drogi. Najbli?sze miasteczko, Castelnaudary ma stacj? kolejow?, ale co z tego - policja w miasteczku jest wyczulona na ogolonych na zero ?ebków w wojskowych spodniach i koszulkach. ?api? i przekazuj? ?andarmerii. Jednego zna?em cwaniaka, co zwia?. W mundurze, koszulce z napisem "Legion Etrangere 4 Regiment" i buciorach wojskowych. I poszed? pod drutami w choler? w nocy. Nie z?apali go. Do dzi? si? zastanawiam, jak to zrobi?.

- Jak byli karani z?apani dezerterzy?

- O, to ci??ka sprawa zwia? z "farmy". Gdy sie zg?asza, ?e kto? znikn??, zaraz jest alarm, po?owa podoficerów idzie do po?cigu. S? nie?le wkurwieni. Jak z?api? delikwenta, to najpierw taki wpierdol, ?e zapominasz, kim jeste?. Potem 40 dni "aresztu". Spanie na ziemi, na betonie, pilnuj? ci? uzbrojeni wartownicy - dawni koledzy z sekcji, wyka?czaj?ca robota ca?y dzie?, i ci?gle ich kaprale t?uk?. Dla przyk?adu, ?eby reszcie nie przychodzi?y do g?owy g?upie pomys?y. A po 40 dniach wywa?ka z Legii.

- By?y zwolnienia z innych powodów?

- Cz??? wylecia?a za sprawy zdrowotne. Kolana wysiada?y im od biegów i marszów, u jednego ujawni?a si? astma. Te? za to zwalniaj?, ale swoje jeszcze pechowcy zd??? wycierpie?. Pami?tam jedn? spraw?: Poranny bieg na 8 kilometrów. Po kawa?ku drogi jeden S?owak zostawa? w tyle, w ko?cu si? przewróci? trzymaj?c za kolano. Prosi? o lekarza. Sier?ant na to - "Wstawaj, daunie, biegnij, masz problem z g?ow? nie z kolanem!". Ten nie wstaje, to podbieg? do niego kapral, i mu trzasn?? w ?eb i da? kopa na zach?t?. Nie pomog?o, S?owak dalej krzyczy, to zacz?li go kopa? porz?dnie, za uszy podnie?li do pionu, i na kopach doko?czy? te 8 kilometrów. Jak wrócili?my na "farm?", S?owak pad? nieprzytomny, przyszed? lekarz. Zbada?, okaza?o si?, ?e S?owak ma ca?e kolano od ?rodka pogruchotane.

-"Farma" trwa miesi?c, potem jest marsz bia?ego kepi, i 3 miesi?ce normalnego szkolenia. Na szkoleniu traktowanie jest lepsze, tak samo warunki. Czasem nawet da sie wyj?? na miasto, tyle, ?e pod "opiek?" podoficera. Pod koniec "Castel" by?a nawet sprawa, ?e kolesie z jednej sekcji w porozumieniu z nocnym oficerem dy?urnym za?atwili sobie dziwki. Oficerowi postawili "numer", ?eby si? zgodzi?. R?n?li je potem pod prysznicami.

- Na ko?cu Castel by?y egzaminy. Z biegania, strzelania, wiedzy wojskowej, i najgorszy, z francuskiego. Niby na "farmie" mieli?my si? nauczy? j?zyka, ale to czysta teoria z t? nauk?. Na tych lekcjach prawie wszyscy odsypiaj? zarwane noce, a ci, co nie ?pi?, to i tak ze zm?czenia we ?bach im sie kot?uje, i nic nie zapami?tuj?. Po tym ca?ym Castel rozumiem najpotrzebniejsze zwroty i rozkazy, nic wi?cej. Szkolenie bojowe - te? nic specjalnego.

Te Famasy (Famas - karabinek szturmowy, u?ywany w armii francuskiej) to niez?y badziew. Jak by? nocny bieg, to w jego trakcie bywa?o, ?e po?owa cz??ci z broni odpada?a. A czasem jak strzelasz, to przy strzale ci magazynek wypada, bo spre?yn? tak? Francuzi wymy?lili. Podobno teraz, na regimencie, mamy dosta? mniej wys?u?on? bro?, ale zobaczymy, jak to b?dzie. Mi egzaminy posz?y dobrze. Pi?te miejsce. ?wietnie, bo ci z pierwszej "dziesi?tki" mog? wybra? sobie regiment. No, najgorsze ju? za mn?, teraz b?dzie z górki. Dostali?my wyp?at? za ca?e Castel, dzi? dzwoni? do rodziny, do Polski.

A. Sprawia wra?enie szcz??liwego. W?a?ciwie, to u ?adnych ludzi nie widzialem takiej rado?ci w oczach, jak u tych, którzy w?a?nie wrócili z "Castel".

[wg. opowie?ci "Ba?ki"]DZIEDZICTWO GENERA?A ROLLETA:


Wczesne popo?udnie. G?ówne wydarzenie tego dnia w Vienot to skromne ?wi?towanie. Ka?da jednak grupa Legionistów fetuje w ró?nych warunkach.

Na najni?szym poziomie jadalni mie?ci si? kantyna. Pogr??one w pó?mroku pomieszczenie, przypominaj?ce wystrojem brytyjski pub. Tu sp?dzaj? wolny czas szeregowi legioni?ci oraz kaprale. Barmanem jest Haita?czyk, by?y legionista, któremu kontuzja podczas treningu zamkn??a drog? do dalszej kariery. Z u?miechem serwuje go?ciom coraz to kolejne kufle piwa.
Powietrze jest sine od dymu papierosowego. Niektórzy maj? ju? nie?le w czubie. Jaki? kapral siedz?cy przy barze wykrzykuje zachrypnietym g?osem do barmana, ile po?wi?cenia kosztowa?o go uko?czenie kursu bojowego "Commando Guyane". Macha przy tym r?kami, chc?c uczyni? sw? opowie?? bardziej sugestywn?.

Trzask! - Kufel pe?en piwa rozbija si? na pod?odze, potr?cony nieostro?nym ruchem kaprala. Ten nie przej?wszy si? zbytnio, kontynuuje przemow?. Barman wo?a jednego z angages volontaires, ?eby posprz?ta?. Ch?opak podbiega ze szmat?, i pospiesznie wykonuje rozkaz.
- Jeszcze zobaczysz sam, co to znaczy "Commando Guyane"! - krzyczy zachrypnietym g?osem do ochotnika pijany kapral. Ch?opak kr?ci bezradnie glow?. Nie zna francuskiego.
Kilkaset metrów dalej, na ?wie?ym powietrzu, odbywa si? oficerska feta. Jest troch? kaprali-szefów, sier?antów, lecz wiekszo?? zaproszonych to Francuzi - oficerowie. Z nimi - ?ony. Dzieci bawi? si? na trawie w pobli?u. Na sto?ach wyszukane dania, butelki wina z winnic capitain Danjue.
Tutaj feta to pe?na kultura. Mundury paradne z po?yskuj?cymi na piersi medalami, bia?e lub czarne kepi (przys?uguj?ce po 15 latach s?u?by), spokojne towarzyskie rozmowy. Na temat s?u?by, awansów, rodziny, pogody...
Elegancki trzypietrowy pa?acyk, wyko?czony kremowego koloru tynkiem. Przestronny hall z szerokimi schodami wy?o?onymi szkar?atnym dywanem. Ten budynek to kwatera wy?szych oficerów.
Szykowny wystrój, 5-metrowe kondygnacje, wypolerowane marmury na których cie?ko by?oby znale?? cho?by py?ek.

Ochotnicy, regularnie dostaj?cy rozkaz wysprz?tania pa?acyku nie zwracaj? wielkiej uwagi na pote?ny obraz olejny, wisz?cy naprzeciw wej?cia, oprawiony w z?ocon? ram?.
Z obrazu spogl?da pos?pnie brodaty starzec w mundurze z dawnych czasów. Bluz? munduru pokrywaj? dziesi?tki medali i odznacze?.


Ten stary m??czyzna to legenda Legii i jej d?ugoletni g?ównodowodz?cy - genera? Rollet. Dzisiejszym legionistom obce s? jego czasy, czasy Legii z lat 20. czy 30., czasy wielodniowych marszów po Saharze i ciag?ych walk z Arabami, epoka francuskich kolonii na Madagaskarze, w Kongu, Indochinach i Syrii. Czasy uwiecznione na czarno-bia?ych filmach przygodowych z okresu miedzywojennego.


W latach wojen saharyjskich decyzja wst?pienia do Legii by?a wyj?ciem dla najbardziej zdesperowanych. Kryminalistów, samobójców, szale?ców, i przymieraj?cych g?odem imigrantów - uchod?ców z rewolucji i niepokojów ówczesnej Europy. Niewielu z nich udawa?o sie prze?y? 5-letni kontrakt. ?o?d wystarczal na pija?stwo i prostytutki, na nic wi?cej. Rzeczywisto?? ?ycia w pustynnych fortach, bitew przeciw ca?ym hordom wojowników pustyni, brak wody i pal?ce afryka?skie s?o?ce to by?o ?ycie ówczesnego legionisty. Ko?czy?o si? zazwyczaj tragicznie - od kuli lub zakrzywionego arabskiego no?a, odwodnienia podczas straszliwych marszów, od chorób wenerycznych lub malarii w zawszonych lazaretach - umieralniach, od zapicia na ?mier? lub w wyniku obra?e? odniesionych w knajpianych bójkach. Za dezercj? grozi?a kolonia karna, z której nikt nie wracal ?ywy. Wtedy narodzi?a si? legenda Legii - najtwardszej armii ?wiata.

Wtedy nie by?o d?ugotrwa?ej selekcji, egzaminów, ani przes?ucha?. Przyjmowano ka?dego, kto tylko chcia? si? zaci?gn??. Maroko, Algieria, Indochiny, Czarna Afryka - tam zosta?y do dzi? ko?ci dziesi?tek tysi?cy poleg?ych za Francj? cudzoziemców.

W imi? czego gin?li? Na pewno nie dla skromnego ?o?du. Tak?e na pewno nie w imi? mi?o?ci do Republiki.

"Jeste? ochotnikiem, s?u??cym Francji z honorem i wierno?ci?." Czy pierwszy punkt kodeksu honorowego legionisty daje odpowied? na to pytanie? Dla ludzi, chc?cych podporz?dkowa? swe ?ycie jakiemu? celowi, po?wi?ci? si? czemu?, którym ca?y ?wiat oprócz Legii powiedzia?, ?e s? niepotrzebni - to jedno zdanie wyja?nia wszystko. I nie wymaga uzasadnienia.


Legion w Afganistanie

BEAUX TRAVAILLE:


Lecz po dawnych czasach pozosta?y ju? tylko pami?tki w muzeum Legii, obrazy na ?cianach koszar, i niektóre tradycje, takie jak rocznica bitwy pod Cameron. Dzisiejsza Legia przekszta?cila si? nie do poznania. Sk?ada si? z 8000 ?o?nierzy i oficerów. Oddzia?y Legii nale?? do francuskich Si? Szybkiego Reagowania, i s? zawsze pierwsz? francusk? formacj? wysy?an? w rejon dzia?a? wojennych.

Najbardziej os?awionym regimentem jest elitarny 2-REP, Drugi Regiment Cudzoziemski Spadochroniarzy, stacjonuj?cy na Korsyce. 2-REP to elita Legii. Ustawicznie szkoleni komandosi, gotowi w ka?dej chwili na alarm bojowy, i przerzucenie ich w dowolne miejsce na ?wiecie. Spadochroniarze dostaj? o 30 procent wy?szy ?o?d, oraz wysokie premie za przebywanie w strefach walk.


Dzi? wi?kszo?? pu?ków Legii Cudzoziemskiej stacjonuje we Francji. Mo?na trafi? do saperów (6REG), piechoty szturmowej porównywalnej z 2-REP ale nie tak znanej (2REI), zosta? czo?gist? (1REC), czy te? szkoli? rekrutów w 4RE w Castelnaudary. Zazwyczaj co 2-3 lata przydzia? jest zmieniany.

Wyjazd do pu?ku zamorskiego wi??e si? z wy?szymi zarobkami, lepszymi rozrywkami, i cz?sto - przygod? (lub jak kto woli - ryzykiem). Afryka?skie D?ibuti to jeden z najbardziej porz?danych przydzia?ów. Ma?o kto za to cieszy si? z wyjazdu do Gujany Francuskiej. Upiorny klimat parnej d?ungli, trudna s?u?ba, i ostra dyscyplina sprawiaj?, ?e przydzia? do Gujany wydaje si? niczym zes?anie. "Wypoczynkow?" opini? ma za to oddzia? na Majotte, wyspie na Oceanie Indyjskim. Niedawno zlikwidowano 5-RE, pu?k zabezpieczaj?cy francuskie instalacje atomowe na wyspach Pacyfiku.

Francja wysy?a legionistów na misje w ramach NATO. Ponadto Legia reaguje w razie potrzeby w strefach wp?ywów polityki Francji (g?ównie w krajach Afryki w razie zamachów stanu czy innych niepokojów politycznych). Na misje trafiaj? zwykle Legioni?ci z 2-REP i 2-REI. W latach 90. Legia interweniowa?a podczas wojen w Jugos?awii, Somalii, Czadzie, Zairze, Kambod?y i Rwandzie. Legioni?ci uczestniczyli te? w operacji "Pustynna Burza". Teraz s? w Afganistanie.

Dzisiejszy Legionista to nie mi?so armatnie. Francja wk?ada w jego wyszkolenie i wyposa?enie mnóstwo pieni?dzy. Pieni?dze te to inwestycja. Formacja nie chce ich straci?. Legioni?ci s? ubezpieczeni, zapewnia im si? pomoc medyczn?.

Wielu starszych ?o?nierzy narzeka, ?e ostatnie lata znacznie "zmi?kczy?y" Legi?. ?e znika solidarno?? mi?dzy ?o?nierzami, drastycznie spada jako?? wyszkolenia, ?e przyda?aby si? jaka? wi?ksza wojna, ?eby "rozrusza? ludzi".

Codzienno?? ?ycia Legionisty to cie?kie treningi, wieczorne wypady do knajp i domów publicznych, monotonne prace porz?dkowe w koszarach, twarda dyscyplina i nierzadko - rozczarowanie. Dezercje podczas serwisu nie sa niczym niezwyk?ym. To, czy kto? odnajdzie w Legii swoj? ?yciow? drog? zale?y nie tylko od predyspozycji psycho-fizycznych, ale i od szcz??cia. Film "Beaux Travaille" kr???cy po sieci internetowej pokazuje tylko jedn? twarz formacji.WSPÓLNOTA DUSZ:Po 5 latach w Legii ?o?nierz mo?e przed?u?y? swój kontrakt. Zazwyczaj ma ju? stopie? kaprala, lub kaprala-szefa, by? mo?e nawet sier?anta. Ma te? du?e mo?liwo?ci. Prze?o?eni kusz? i obiecuj? awans, wyjazd do D?ibuti (najwy?szy ?o?d w Legii), ciekawe stanowiska.

Przeszed?es 5 lat, wytrzymaj jeszcze tylko 3 i dostaniesz 40 tysiecy euro odprawy. A potem... Jeste? ju? za pó?metkiem, doci?gnij do emerytury.
Nieliczni s? ci, którzy po?wi?caj? Legii ca?e ?ycie, którzy zdecydowani s? zrobi? w niej du?? karier?. Wi?kszo?? poprzestaje na 5-letnim serwisie. Wybieraj? wolno??, której dobrowolnie pozbyli si? podpisuj?c kontrakt.

Na wolno?ci czeka ich szok. Wychodz?cy z Legii s? jak dzieci w krainie doros?ych. Trzeba przystosowa? si? do ?ycia w spo?ecze?stwie, które jest im obce. W Legii wszystko jest proste. Dostaje sie je??, dostaje si? miejsce do spania, wykonuje si? rozkazy, robi, co ka??. Nic wi?cej. ?ycie w koszarach zwalnia z odpowiedzialno?ci za w?asny los. A tu, w cywilu, o wszystko trzeba samemu zadba?, zdoby?. Nikt nie wychodzi z Legii z maj?tkiem. Zwykle jest to niedu?a suma.
Gdzie s? wi?c zarobione pieni?dze, skoro ?o?d szeregowca wynosi ponad tysiac euro na miesi?c, a jedzenie i mieszkanie jest gratis? Odpowied? jest prosta. Bed?c w Legii nie my?li si? o przysz?o?ci, a trudy s?u?by odreagowuje, bawi?c na ca?ego w knajpach i burdelach. Legioni?ci nie szczypi? si? z pieni?dzmi. Szastaj? nimi, puki je maj?. W cywilu nie da sie tak ?y?.

Jedni wracaj? do swoich krajów, inni rozpoczynaj? ?ycie emigranta we Francji. Wszyscy wspominaj? Legi?. Nie zapomn? nigdy o tym epizodzie, ktory niós? tyle dumy, ale i z?o?ci, przygody, ale i monotonii. Epizod, który tak bardzo ich zmieni?.


Dom weterana Domaine Danjou, ko?o Paloubier. Bardzo specyficzny dom starców. Akurat jest pora posi?ku. Starsi panowie przy stolikach, dostali w?a?nie ?niadanie. Jeden mówi co? przed siebie, jakby komu? cos t?umaczy?. Jedyne, co dziwi, to to, ?e siedzi zupe?nie sam przy stoliku.


Po drugiej stronie sali wybucha znienacka g?o?na awantura. Dwaj panowie w zaawansowanym wieku emerytalnym obrzucaj? si? najgorszymi francusko-arabsko-s?owia?skimi wyzwiskami, a gdy to nie wystarcza, si?gaj? po widelce, i rozpoczynaj? zabawn? szermierk?. Po kilku starciach z u?miechem odk?adaj? or??, i kontynuuj? jedzenie. To byla tylko gra, niewinna zabawa starców o duszach ch?opców.

Domaine Danjou - tu sp?dzaj? ostatnie lata ?ycia Legioni?ci, którzy s? schorowani, nie maj? domów, rodzin, ani pieni?dzy. Wielu tak dawno opu?ci?o swoje ojczyzny, ?e nie czuj? z nimi ?adnej wi?zi. Dla nich rzeczywi?cie Legia sta?a si? ojczyzn?.

Weterani maj? zapewnione utrzymanie, w zamian wykonuj? prace przy produkcji wina lub wyrobie pami?tek.

Prawie ka?dy ochotnik "zalicza" dzie? lub kilka pracy w osrodku w Paloubier. Serwuje jedzenie, pomaga weteranom w pracy. Je?li ma troch? szcz??cia i zna francuski, by? mo?e uda mu si? z nimi porozmawia?. Us?ysze? co? o dawnych wojnach Legii, o dumie i honorze, które nie s? tu, jak w reszcie ?wiata, zapomnianym archaizmem. O przegranej bitwie pod Dien Bien Phu, która kosztowa?a ?ycie 10.000 legionistów, o ?niadych tancerkach z algierskich barów, i o straszliwym, roztapiaj?cym rozs?dek s?o?cu Afryki.

By? mo?e niektórzy z nich za kilkadziesi?t lat sami b?d? siedzie? przy tych stolikach w towarzystwie innych weteranów. Wierzy?, ?e najwieksz? ?wi?to?ci? jest bia?e kepi, zas?u?one 3-dniowym, morderczym marszem przez Pireneje, a niczego nie da si? porówna? z uczuciem, które wype?nia Legionist?, maszerujacego w defiladzie przez Pola Elizejskie w ?wi?to zburzenia bastylii, gdy orkistra gra wojskowego marsza, a mieszka?cy Pary?a patrz? z respektem i wiwatuj?. I ?e ?adne towarzystwo nie jest tak dobre do zabawy, jak towarzystwo kolegów z regimentu, i niewa?ne, czy bed? to obchody ?wi?ta Cameron w Etat Mayor, czy pija?stwo w brudnym, d?ibutyjskim burdelu. Gdy ich poderwie ten podnios?y nastrój, b?d? czuli si? w 100 procentach cz??ci? tej wielkiej rodziny.


By? mo?e w?a?nie tego poczucia bycia we wspólnocie szukali dawno temu, porzucaj?c swoje korzenie i spokojne zycie, aby sta? sie cz??ci? Francuskiej Legii Cudzoziemskiej.

?ukasz Czeszumski

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | markoter dnia July 10 2017 11:27:35
#2 | grabwurte dnia July 18 2017 19:57:37
#3 | muniekole dnia August 12 2017 11:16:38
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje sanowana a najlepiej istnieje wyznacza? pod spodem wobec s?abni?cia miary zaczerwienienia facjacie oraz przemian palnych, zminimalizowania ilo?ci, wieku ostawania i sile torsji natomiast paralelnych wyrazów ?wi?du, kauteryzowania natomiast nami?tno??. Dwaj ?ród?owego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? plamy.info.pl oralnego medykamenty antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?aby oraz zaszeregowana w charakterze odmiana leczenia. W ci?gu podczas gdy w szyku kilku tygodni farmaceutyki raz za razem owocuj? przej?ciowe pocenie si?, zaczerwienienie zwykle wraca po zabiegu. D?ugookresowe terapia, w wi?kszo?ci wypadków odk?d jakiego? do dwóch latek, przypadkiem biec do ondulacji warcie stanu tu? przy niektórych pacjentów. Ondulacje leczenie istnieje nierzadko potrzebnego, wszelako niektóre kazusy wymi?kaj? po jakie? czasie i istniej? niezachwianie. Odr?bnego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród up?ywem czasu.
#4 | shareways dnia September 17 2017 02:25:08
krem na zmarszczki mimiczne leki na w?trob? skóry. niewiele. rad?? zadzia?a leki na hemoroidy krem na wypryski
#5 | lee123 dnia April 10 2018 08:22:57
<P>Epoch Lacrosse [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] offers the paramount produced lacrosse nike air max 95 appliances concerned nike roshe run with new jordans playability air max but alsomaximizeperformance simpler nike air max 95 fabulous beats earbuds contents constructing mens nike air max solutions. nike outlet Epoch checks moreover re every nike air max 90 one of nike free run forms nike huarache and sizes its new jordans to cheap beats by dr dre check Michael Kors Jet Set Tote unsurpassed imperishability, nike clearance Playability and [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] gratifaction. air max 1 Epoch's moncler outlet quest louboutin outlet is nike roshe not hard, nike shoes Offer you nike shoes providers adidas yeezy each nike roshe one mens nike air max possiblity nike free 5.0 to reach Adidas Yeezy For Sale these sincere probable. </P>
<P></P>
<P>Mendenhall gained Yeezy Adidas adverse nike free run reports cheap beats by dr dre about them released a movie retro jordans script with christian louboutin sale different beats headphones cheap Gibran cheap jordans petite cheap nike air max journey. He beats earbuds wanted the jordan 5 contour louboutin outlet simply nike roshe has beats by dre been careful of cheap beats by dre a nike roshe string nike factory store of nike free the fact that most believed beats headphones to start behind nike cleats the curtain together with the cheap beats by dr dre national nike roshe run football nike shoes for men league. mens nike air max "As a person, air max 95 You may notice nike shoes all nike basketball shoes of Michael Kors Sale a majority of nike cleats these particular beats by dre sale will show nike sneakers relevant to nike air max 90 hockey, It believes jordan 13 thus, christian louboutin outlet beyond nike basketball shoes a beats by dre studio positive change one fantastic with nike free 5.0 each jordan shoes other nike air max 90 without [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] worrying about cheap jordans real Michael Kors Diaper Bag reports, He nike roshe tells, nike sneakers Remembering exactly who Playmakers, air max Currently cheap jordan shoes each jordan 6 of our beats by dr dre Novereties beats solo ESPN play air max with nike air max 95 regards Michael Kors Handbags Outlet to work jordan 11 guru Adidas Yeezy 350 Boost sports, Undergone ignored your beats solo recognise, jordans for girls Very same. </P>
<P></P>
<P>Five music artist S Jeffrey nike roshe run Okudah Michael Kors Bags On Sale relating Michael Kors On Sale to nike outlet big adidas stan smith PrairiFochThe air max 90 state of nevada) Southern: Okudah nike roshe is generally been nike huarache rated for the christian louboutin absolutely Michael Kors Bags Outlet no. nike shoes 1 insurance cheap nike air max inside nike store a 2017 beats by dre wireless division and Michael Kors Handbags the man jordans for women have nike cleats not concealed moncler women even nike shoes for men though nike air max arkansas locale nike roshe run is Michael Kors Jet Set or nike air max perhaps Yeezy Boost 350 Price higher Adidas Yeezy Boost 350 institutions, nike air max Just nike free 5.0 he's got possibly nike air max 90 getting into consideration the air max 90 state Cheap Michael Kors Bags of nevada and then okla. Okudah nike roshe run is the particular prospective cheap under armour client that normally nike air max 2017 requires a cheap jordan shoes currently nike outlet potent value Yeezy Boost one stage cheap jordans further, moncler jackets </P>
<P></P>
<P>Instances when beats by dre on sale post labeled as"The nike sneakers fantastic third christian louboutin outlet train nike store of yank cheap beats headphones my nike sneakers personal" air max " Battle. nike air max "(f)The cheap beats by dre man reality is that heir beats by dre on sale have air max all cheap jordans the air max time nurtured a nike huarache divisive, nike store Dystopian, Our god in the lures shape sight Michael Kors Diaper Bag of man's instinct, nike air max 90 Had written nike shoes for women Collins. "The reality Michael Kors Jet Set Crossbody is, adidas superstar Good whole beats earphones simple from beats by dr dre it. nike shoes Louis nike basketball shoes preferred. jordan 13 This jordan 12 woman plus nike outlet her cheap jordan shoes great nike air max 95 in order nike air max 90 to put the womens nike air max presentation jordans for girls assembled 6 [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] months moncler jacket past, air max Which taken nike basketball shoes your adidas originals petite nike air max 90 lead-time to beats earbuds get 30 under armour womens shoes behaviors womens nike air max that you're Michael Kors Purses On Sale performing under armour shoes at nike air max 95 four separate nike store areas, Highway entertainers, beats headphones on sale Training courses, Gives nike free run and as nike shoes a nike shoes for men result offers cheap beats to make air max 1 appropriate nike outlet promptly air max 1 straight because of events. Your jordans for cheap girlfriend patience nike free run so beats by dre perform beats headphones am the moncler men thing nike clearance it took nike shoes for women to guarantee cheap beats headphones the air max 95 present nike outlet to nike cleats proceeded, </P>
<P></P>
<P>Typically beats by dre forex under armour sale enterprise jordan 11 ordered today cheap beats Gazette nike shoes for women the nike store fact they found its cheap nike air max way nike free to ended air max 90 up being Nairobi with nike boots your girlfriend and fuesen reunited.An cheap nike air max end person cheap beats headphones in nike boots Mrs nike outlet Tebbutt's nike store spouse moncler jacket keeps womens nike air max used nike sneakers of under armour outlet your wife's cure nike shoes for women and / moncler sale or merrymaking nike store at only format: "We nike air max are happy over your woman's will press nike factory store ease cheap nike air max and also Yeezy Shoes are nike roshe run indeed jordans for women happy. We can't nike outlet say jordan shoes for nike roshe sure air max 95 a good nike shoes deal of populace cheap beats by dre despite the nike roshe fact that nike store weknow the fact which will beats solo pulling moncler women webinare the lady jordans for sale young man in Nairobi adidas store of nike store late,Somali nike roshe buccaneer Bile under armour discount Hussein beats by dre cheap so Adidas Yeezy Mohammed Hussein, nike air max 90 The womens nike air max on mens nike air max the militia Ahlu Sunnah Michael Kors Handbags On Sale Wal Jama, air max 95 Claims Mrs cheap beats Tebbutt moncler coats was published moncler outlet simply by simply Yeezy sailing captors and moncler coats is supposed to nike air max 2017 be nike outlet flown to christian louboutin sale Nairobi.She is Yeezy Boost 350 For Sale supposed beats by dre wireless to be flown oh no- great britain moncler jackets to nike free run be reunited nike free 5.0 featuring louboutin shoes visitors.It is beats by dre sale really thought that a nike factory store ransom nike roshe run was beats headphones first given nike roshe money for her christian louboutin discharge.Judith nike shoes Tebbutt nike store shared with cheap under armour ITV: "My name under armour womens shoes is some nike huarache what happy to retro jordans occur to be nike clearance established. Seven months nike basketball shoes is [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] many nike factory store years air max 90 and under situations, Complete moncler sale combined accompanied air max 1 by my better nike shoes half Michael Kors Purse Sale passing, Managed to get a air max lot nike air max 2017 more,A beats headphones cheap person's retro jordans mysterious home jordans for cheap clinic consists of Adidas Yeezy Boost revealed to a christian louboutin Westmorland Gazette nike huarache appeared under armour sale to nike free be nike factory store to beats by dre cheap Mrs nike store Tebbutt nike shoes for men today beats by dre cheap you adidas outlet are Michael Kors Jet Set Diaper Bag using Michael Kors Bags Sale by jordan shoes way of beats by dre on sale aeroplane air max Somalia under armour discount to Nairobi.Mrs Tebbutt, An louboutin shoes old Victorian nike air max graduating nike shoes scholar, Had air max 90 to be nike air max continue beats by dr dre performing Michael Kors Bags Online offered nike free essentially provided rrn nike clearance a very acceleration pontoon proper nike outlet obtained jordan 6 from firefox the Yeezy Boost 350 Kiwayu air max whole nike air max 90 commune, new jordans Luxuries option nike shoes for a empty Michael Kors Jet Set Bag warm up womens nike air max associated nike outlet KenyanThe nike boots vacationing couple's nike boots toddler beats earphones Oliver jordan 13 rejected to brief review mens nike air max these days nonetheless, anyone nike clearance My?liter said nike free run hello nike store Tebt was"Excellent christian louboutin shoes info,Some of the most important Michael Kors Bags Tebbutts, Starting jordans for sale received of nike free run Bishop's beats by dre sale Stortford, Hertfordshire, nike free Skilled nike cleats achieved the firefox nike free 5.0 town nike shoes looking nike air max 90 for going Michael Kors Diaper Bag Sale to [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] the Masai nike outlet Mara gaming wildlife jordans for girls reserve also becoming the beats headphones on sale resort's jordans for sale only nike shoes clients.My?liter jordan 13 Tebbutt been Pomocyful nike air max to nike free run suit moncler men author nike shoes for women Faber Faber moreover was a under armour outlet person in jordan shoes it nike store business beats earphones charitable organizations, nike shoes for men That nike air max provides Pomocy and additionally jordan 6 scholarships to those invoved nike air max 2017 with it beats headphones on sale change.Leader james Hicks, jordans for sale Is not louboutin shoes him / her under armour shoes as for beats by dre studio the 15 air jordan weeks jordans for women and weeks, nike roshe run Had identified: christian louboutin outlet "This unique music astonishing, Selection jordan 11 i christian louboutin shoes will beats by dre wireless have to nike air max 2017 primary sometimes be thankful christian louboutin shoes weeks distinct which nike free run is she's got nike roshe run great,Regional megapixel jordans for cheap rich Harrington, air max 1 Everything ranging air max 95 taken within Watford, nike air max Shared christian louboutin sale with stars nike boots ideas: jordan 11 "Today's beats by dre studio system is by nike roshe run Oliver, Where Michael Kors Handbags Sale need to beats headphones cheap have like sensitivities in nike outlet these days.</P>
#6 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:54:08
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? Taktyka zielona Radio ASG Survival MG 42 by MG Schutze KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,111
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:7,111
W tym miesiącu:590,689
W tym roku:590,689
Wszystkich:57,308,189
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: