Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

"Skarby ..." i po "Skarbach"

"Skarby ..." i po "Skarbach"

Leon - D-ca Rugium Legion Dar?owo

Pierwsze spotkanie zorganizowane przez RUGIUM LEGION ASG Dar?owo czyli druga wyprawa po 'Skarby So?tysa" za nami. Tak jak obieca? So?tys pogoda dopisa?a, w przeciwie?stwie do uczestników, ale o tym w dalszej cz??ci podsumowania.

Przed godzin? 9.00 na miejscach startu pojawili si? uczestnicy spotkania, niestety orgów spotka?o niemi?e zaskoczenie.

Strony konfliktu liczy? mia?y po 18 - 20 ludzi jednak z niewiadomych powodów cz??? osób nie pojawi?a si? nie uprzedzaj?c o tym organizatorów. ( zrobi?a to 1 - s?ownie jedna - osoba, za co Darecki dzi?kuj? )
W rezultacie stosunek si? przedstawia? si? nast?puj?co:
- Najemnicy - 7
- Komandosi - 9

Post?powali?my jednak zgodnie z planem i cz?onkowie Legionu odprowadzili teamy do miejsc przeznaczonych na ich bazy. W bazach Dowódcy stron otrzymali koordynaty artefaktów, które niestety z ro?nych wzgl?dów w ostatniej chwili musieli?my zmieni?. ( miedzy innymi by ekipy szukaj?ce artefaktów nie poton??y na bagnach )
O godzinie 10.00, zgodnie z wcze?niejszymi wytycznymi które otrzymali Dowódcy kilka dni przed rozgrywk?, teamy wyruszy?y na poszukiwanie Skarbów So?tysa i Supernowoczesnej Elektroniki So?tysa. W lesie rozgorza?a walka i licz? bardzo na relacj? z walk Dowódców - Ediego i Pitera.

Walka walk? ale co? trzeba przek?si? - Mi?ta i jego magiczna ?y?ka 
Oko?o 13.45 kurierzy z Rugium przekazali dowódcom koordynaty l?dowiska i o 14.00 bazy zosta? zlikwidowane a teamy rozpocz??y wy?cig o zdobycie i utrzymanie l?dowiska.
O godzinie 15.00 przerwano walk? i wszyscy spotkali si? na l?dowisku.

Wyniki.

W zasadzie to chodzi?o o spotkanie w lesie i dobr? zabaw? ale niech b?dzie.
Wygrali Najemnicy dowodzeni przez Pitera zdobywaj?c 2 artefakty i 4 elementy SES, Komandosi dowodzeni przez Ediego zdobyli jeden artefakt ale bardzo pomogli Najemnikom w zwyci?stwie zbieraj?c artefakty, które niestety utracili w wyniku walk o ich baz?.


Tyle ode mnie, mam nadziej? ?e D-cy napisz? krótkie relacje ze "Skarbów So?tysa II", dzi?kuj? raz jeszcze za przybycie i do zobaczenia w lesie !

Szczególne podzi?kowania nale?? si? naszemu Legioni?cie Ma?emu. Raniutko wyruszy? z nami do lasu jednak wysoka gor?czka i z?y stan zdrowia nie pozwoli?y Mu zosta? z nami - dzi?ki Jaca ?e chcia?e?  i wracaj szybko do zdrowia !


Dowodz?cy na "Skarbach So?tysa II" Najemnikami Piter z Navy Team Ustka przes?a? nam swoje podsumowanie.

23.10.2011r. odby?a si? impreza "Skarby So?tysa 2" organizowana przez RUGIUM LEGION ASG Dar?owo. Osobi?cie mia?em przyjemno?? sta? na czele Najemników.
Nasz oddzia? sk?ada? si? z dwóch teamów - Navy Team oraz 6th Forest Recon Division. Dru?yny zjawi?y si? w nast?puj?cym sk?adzie:
- Navy Team: Micha?, Piter, Roman
- 6th Forest Recon Division: Adam, Anio?, Jacek, Tomek.

Ca?a rozgrywka rozpocz??a si? kilka minut po godzinie 09:00. Wtedy to si?y najemników wyruszy?y wraz z organizatorami do miejsca gdzie mieli?my za?o?y? baz?. Po dotarciu na miejsce mieli?my za zadanie wybudowanie umocnie? oraz za?atwienie spraw organizacyjnych (zapoznanie si? z mapami, koordynatami oraz podzia?em obowi?zków).
Postanowili?my podzieli? nasze si?y na dwie dru?yny w nast?puj?cym sk?adzie:
- Roman, Adam, Anio?
- Micha?, Piter, Jacek, Tomek

Podj?li?my tak? decyzj? poniewa? pojawi? si? ma?y problem z koordynatami podanymi przez organizatorów. Problem polega? na tym, ?e nikt od nas nie posiada? ?adnego GPS z mo?liwo?ci? wyznaczania pozycji na podstawie wspó?rz?dnych geograficznych. Dlatego te? musieli?my zdoby? jak najwi?cej artefaktów których wspó?rz?dne by?y podane w systemie UTM.
O godzinie 10:00 za zgod? organizatorów wyruszyli?my w poszukiwaniu artefaktów.
Okaza?o si? jednak to trudniejsze ni? my?leli?my. Dru?na prowadzona przez Romana utraci?a 2 artefakty poniewa? zosta?y one odnalezione wcze?niej przez naszych przeciwników. Po d?ugich poszukiwaniach Romanowi uda?o si? odnale?? 2 artefakty.
Je?eli chodzi o dru?yn? prowadzon? przeze mnie to mieli?my wi?ksze szcz??cie. Wyruszyli?my w poszukiwaniu artefaktu A1 lecz zupe?nie przypadkowo natkn?li?my si? na artefakt E5. Po d?ugich poszukiwaniach stwierdzili?my, ?e nale?y odnale?? baz? przeciwnika oraz przej?? zdobyte przez nich artefakty. W tym celu postanowili?my po??czy? si?y oraz uda? si? na poszukiwanie wroga.


W trakcie przemarszu natkn?li?my si? na Commando So?tysa. Jednak w trakcie tego starcia nie odnie?li?my wi?kszych strat. Mieli?my jedynie jedn? osob? ran?.


Po uporaniu si? z oddzia?em So?tysa musieli?my zmieni? kierunek marszu i zej?? z g?ównej drogi. Postanowili?my wej?? w g??b lasu i rozpocz?? poszukiwania bazy naszych przeciwników. Po d?ugim i wyczerpuj?cym marszu natkn?li?my si? na ambony strzeleckie oraz rzeczk? p?yn?c? wzd?u? lasu. Po dotarciu do otwartego pola natrafili?my na pierwszy kontakt z wrogiem. Postanowili?my postawi? wszystko na jedn? kart? i nade wszystko zdoby? baz? wroga i ich respawn. Walka by?a bardzo dynamiczna. Najwi?kszym problemem by?a rzeczka oddzielaj?ca baz? wroga od pola na którym si? znajdowali?my. Jednak nie zabrak?o nam motywacji. Wbiegali?my jeden po drugim pod os?on? ogniow? do rzeki, stoj?c po kolana w wodzie. Wida? by?o, ?e jest to du?e zaskoczenie dla naszych przeciwników. Po d?ugiej i wyczerpuj?cej wymianie ognia uda?o si? nam przej?? artefakty zebranie przez przeciwników oraz zdoby? ich baz?.
Poniewa? ponie?li?my podczas szturmu bardzo du?e starty oraz goni? nas czas, musieli?my powróci? z ?upami do naszej bazy.


Oko?o godziny 13:50 uda?o nam si? powróci? do bazy, a chwil? pó?niej pos?a?cy przynie?li nam koordynaty l?dowiska, które musieli?my zdoby? i utrzyma? do godziny 15:00.
Je?eli chodzi o walk? na l?dowisku nie dosz?o do wymiany ognia, a ca?a rozgrywka zako?czy?a si? równo o godzinie 15:00.

Na koniec pragn? podzi?kowa? organizatorom za mo?liwo?? uczestnictwa w rewelacyjnej rozgrywce, a tak?e naszym przeciwnikom za to ?e pokazali wysoki poziom rywalizacji oraz wspania?? zabaw?.
Do nast?pnego

?ród?o: Strona Rugium Legion Dar?owo

Ten news został otagowany
Tagi: Skarby... 
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia October 29 2011 01:33:44
Koalicja Pó?noc podzieli?a si?y, aby dotrze? jednocze?nie na dwie imprezy: Skarby So?tysa 2 pod Dar?owem i Mroki Puszczy pod Szczecinem.

Nie wiedzie? czemu, mimo z?ej sytuacji zdrowotnej Shadow'a D-cy Team Shadows Ustka KP, ludzie z tego Teamu nie dotarli na wyznaczon? imprez? Skarby So?tysa 2. Przysn?li tragicznie równie? Navy Seals Koszalin KP. Czy?by ju? zapadli w zimowy letarg?

W zwi?zku z powy?szym podzi?kowania dla S.A.S. Ustka KP za dotarcie na wyznaczone pozycje.

W tym czasie Rangers Koszalin KP wraz z Teamem W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KP wyjecha?y na rozpoznanie, na Mroki Puszczy 4 organizowane przez Special Forces Airsoft Team Szczecin. Trzeba przyzna?, ze jedna i druga impreza w stylu Combat jest bardzo dobrym ?rodowiskiem do sprawdzenia si? i podnoszenia swoich umiej?tno?ci.

W roku 2012 moje pobo?ne ?yczenie, to aby obydwie te imprezy odby?y si? w ró?nych terminach. Tak aby móc pojawi? si? na obu. Czemu? Poniewa? jedna i druga impreza daje bardzo du?o mo?liwo?ci pracy w terenie oraz ?wietnego klimatu.

Mam nadziej?, ?e w przysz?o?ci nie zabraknie zapa?u i dotrze wielu pasjonatów ASG na obydwie imprezy. Czego wszystkim ?ycz?.
#2 | Darecki dnia October 29 2011 11:26:27
Moja nieobecno?? nie oznacza?a,?e Black Widow nie by?o na Skarbach So?tysa 2. Nasza delegacja pojawi?a si? w sk?adzie Olo i Fala (rekrut). Wi?c troch? zdziwi?y mnie podzi?kowania tylko dla SAS. Pozdrawiam.
#3 | Mario75 dnia October 29 2011 12:25:10
Zatem równie? podzi?kowania za stawienie si? Black Widow S?upsk KP. Wida? na tym przyk?adzie, ?e bez D-cy te? mo?na jecha?. Co dziwne wbrew obiegowym opiniom karabiny bez D-cy nadal strzelaj? Luzik Jak to mówi? chcie? to móc Z przymru?eniem oka
#4 | shadow dnia October 29 2011 22:22:48
Sorki Leon za nie stawienie si? Cieni na twojej imprezie. Niestety jak wida? nie maj?c wo?a poci?gowego trudno jest si? zebra? co niektórym i pojecha? samemu. Niestety choroba zmusi?a mnie do lekkiej pa?zy. Mam nadziej?, ?e nied?ugo b?d? w pe?ni si? na uczestnictwo w naszych imprezach oraz motywacj? co poniektórych. Jeszcze raz sorki Smutny
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Taktyka zielona Arctic Combat Radio ASG Mndur Gorka E SPOS Podcast ASG MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Elektryczny Blow Back LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,965
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,857
W tym miesiącu:698,517
W tym roku:5,568,014
Wszystkich:54,056,418
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: