Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:14
Zachód słońca: 16:00
Dzień trwa:
9 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:48
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

FRONT LINE 2

FRONT LINE 2 - "The Last  Fall" - Prolog

Organizator: S.A.S. Ustka KP

Je?li chcesz sia? ton? kompozytu i nie wysila? umys?u - odpu?? sobie

Front Line 2!

zesz?ego roku ...

 

 

 

 

 

Misja pod kryptonimem „Front Line” do udanych nie nale?a?a...Wysz?o na jaw, wszystko to, czego dowództwo albo nie przyjmowa?o do wiadomo?ci albo nie wiedzia?o ?e istnieje. Dezorganizacja, brak podstaw taktyki i wyszkolenia, gówniane morale i kondycja ?o?nierzy bior?cych udzia? w akcji po?o?y?a na ?opatki ca?y misterny plan.Sztab generalny wojsk sprzymierzonych, naciskany przez opini? publiczn? oraz polityków musi jak najszybciej zareagowa? na rozwój sytuacji w Afryce… Mogadish. To jedno s?owo, ta nazwa, sp?dza sen z powiek g?ównodowodz?cych. Jak wyruszy? na kolejn?, jak?e trudn? misje, skoro dopiero, co jedna zako?czy?a si? pora?k? i rozczarowaniem?Rozwi?zanie przysz?o od „wyspiarzy”- „je?eli co? nie wychodzi - trenuj tak d?ugo a? wyjdzie”, ?atwo powiedzie?, trudniej zrobi?... A mo?e w?a?nie nie?
Tej jesieni, ostatniej jesieni, odb?d? si? najwi?ksze manewry wojsk sprzymierzonych, manewry, od których wyniku zale?a? b?dzie wynik afryka?skiej misji.Dowództwo podzieli?o wybrane si?y na „dobrych” i „z?ych”, wybra?o teren i okre?li?o termin… Tylko od bior?cych udzia? w manewrach b?dzie zale?a? ich wynik. Wynik, który by? mo?e przes?dzi o wyprawie do Mogadishu...

*********************************************************************************

 

ZASADY GRY

 

Front Line 2 Na evencie "FL2 - LF - Prolog" obowi?zuje system MCS LT z ma?ymi modyfikacjami:
Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0"), org. posiada chrono i nie zawaha si? go u?y?

Bro? indywidualna - do 450 - 460 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do max. 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps. tylko single fire
Bro? krótka, boczna - do max 350 fps

U W A G A
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps (je?eli bro? podstawowa ma np. 440 fps, na takim dystansie mo?na u?y? tylko bocznej lub innej o fps do 350. - zaleca si? daleko id?cy zdrowy rozs?dek)

MAGAZYNKI

Replika broni zasilanej w rzeczywisto?ci z ta?my, boxa lub innego wiadra s?u??ca i wygl?daj?ca jako bro? wsparcia i maj?ca tak? rol? - mo?e by? za?adowana do fulla. Osoba targaj?ca na plecach takowy karabin, tak?e mo?e nie?? ile da rady kulek. Poniewa? taka osoba ma niekompatybiln? amunicj? nie mo?na zasila? innych graczy.

Nie dopuszcza si? u?ywania magazynków typu drum, box i innych wiader do broni szturmowej, indywidualnej


Pozosta?e repliki: real-, low- i mid-capy za?adowane maksymalnie ilo?ci? kulek.

Generalnie Nie ma u?ywania a magazynków hi-cap


W szczególnych przypadkach np. jestem nowy, m?ody, biedny itp. i w zwi?zku z tym mam tylko jeden magazynek i to hi-cap bo taki przyszed? z replik?.. prosz? zg?osi? to do organizatora.
B?d? to szczególne przypadki gdzie org dopu?ci takich graczy do rozgrywki ALE maj?c magazynek HI-CAP taki gracz b?dzie móg? mie? tylko 1 magazynek w ogóle, bez prawa po?yczania magazynków od kogokolwiek.

AMUNICJA

Dozwolone jest przenoszenie luzem amunicji dodatkowej

PIROTECHNIKA

Zasady zostan? podane w pó?niejszym okresie.

ZASADY TRAFIE? - MECHANIKA

Karty wyst?puj? CZYLI Rozgrywka odbywa si? Z U?YCIEM kart.
Ka?dy z graczy otrzyma (poprzez losowanie) po trzy karty.
RL - rana lekka - banda? i to boju
WZW - do respa ! poszed? !
JOKER - farciarz ...

NA CZAS OGL?DANIA SWOICH KART MUSISZ WYSTAWI? W WIDOCZNYM MIEJSCU CZERWON? SZMAT? I ZAWO?A? MEDYKA. OGL?DANIE KART ODBYWA SI? TYLKO PRZY UDZIALE MEDYKA, KTÓRY ZBIERA U?YTE KARTY DO APTECZKI. NA KARCIE MA BY? ZAPISANY NICK GRACZA KTÓRY JEJ U?Y?.

Opatrywanie ran:
1 trafienie KARTA RL- Opatrujemy.
2 trafienie - Wy??czony z walki. NIE U?YWAMY KART PRZY DRUGIM POSTRZALE OD RAZU WZW. (OPRÓCZ SYTUACJI WYCI?GNI?CIA JOKERA PRZY PIERWSZYM POSTRZALE)

Opatrzenie rany polega na za?o?eniu opatrunku na zranion? cz??? cia?a. Do opatrunku musi zosta? u?yty pakiet opatrunkowy na tyle byle by by? on wyra?nie widoczny. Je?li opatrunek spadnie lub zsunie si? rana ponownie zaczyna krwawi? i ranny UDAJE SI? WYCZERPANY DO RESPA !!!!

ZASADY RESP, MEDEVAC itp. :

Jedyne respy stacjonarne, b?d? istnia?y w pobli?u miejsc, gdzie strony konfliktu b?d? posiada?y swoje bazy. Miejsce respów, strony mog? wybra? sobie same, jednak?e nie mo?e ono by? dalej ni? 200m. od bazy. Resp zostanie oznaczony ta?m?. Baza b?dzie oznaczona flag?.

Gdzie takow bazy b?d? istnia?y ?

Stony, (dowódcy stron) dostan? koordynaty w dniu rozgrywki.

Wyj?cia z resp ?

O pe?nych  godzinach.

?ycie jest najcenniejsze wi?c trzeba o nie dba?. :)

Ponadto, ka?y z dowódców otrzyma pewn? ilo?? (niewiadomo kto ile) flar dymnych s?u??cych do wezwania MedEvac.

MEDEVAC

W ka?dej chwili rozgrywki d-ca strony ma prawo wewzwa? MedEvac, odpala ?wiec? dymn?, któr? dosta? od organizatora i tak d?ugo jak si? pali tak d?ugo trwa "zmartwychwstanie"

Takowy CUDOWNY MEDEVAC dotyczy wszystkich zabitych i rannych, którzy b?d? wstanie dotrze? do osoby trzymaj?cej ?wiec?, albo osoby która tak? ?wiec? odpali?a gdy? nie ma konieczno?ci trzymania jej w r?ku.

Itp.

Podczas gry, kazda ze stron dostanie koordynaty kilku - kilkunastu punktów na mapie z zadaniem ich odnalezienia i postepowania zgdnie z instrukcjami, które mo? by? odnalezione w tych?e miejscach.

Od tego ile punktów ka?da ze stron zdob?dzie i ile z jej stanu osobowego dotrwa do ko?ca rozgrywki zale?a?o bedzie zwyci?stwo.

W?ród punktów do odnalezienia b?d? te? takie jak np: koordynaty gdzie odnale?? b?dzie mo?na

dodatkowe ?wiece dymne  do wezwania ME,  karte GOLD JOKER - natychmiastowe uzdrownie dla wszystkich i inne niespodzianki.

======================================================================

PODCZAS CA?EJ ROZGRYWKI, TAK PRZED I PO NIE PRZEWIDZIANO ?ADNEJ FORMY PARTY, OGNISK, KATERINGU ITP.

B?DZIE TO TYLKO I WY??CZNIE MILSIM - COMBAT

UDZIA? JEST CA?KOWICIE BEZP?ATNY !!!

Z RACJI CZASU TRWANIA, POGODY, TEMPERATURY ITP. RADZIMY DOBRZE PRZYGOTOWA? SIEBIE I SWÓJ SPRZ?T.

ORGANIZATOR ZAKAZUJE PALENIA OGNISK ALE DOPUSZCZAMY MOZLIWO?? U?YCIA PRZENO?NYCH KUCHENEK TURYSTYCZNYCH DO PODGRZANIA POSI?KÓW Z ZACHOWANIEM DALEKO ID?CEJ OSTRO?NO?CI.

 

WSZYSCY CH?TNI PROSZENI S? DO DNIA 13.11 O ZG?OSZENIE ILO?CI OSÓB NA STRONIE FORUM S.A.S. S.H.A.F.T.


Ten news został otagowany
Tagi: Combat 
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | edie dnia November 11 2011 15:55:23
Ma?y UP newsa, kila przydatnych informacji.
#2 | Mario75 dnia November 22 2011 22:49:19
Dodatkowe informacje z forum Orgów:
?ród?o: http://www.shaft....815fff2a0a
Przyjazdy od 6.00 do 6.30, 30 minut na przygotowanie oporz?dzenia, odprawa tylko dowódcy o 6.30, najpó?niej o 7.00 wyjazd stron z miejsca zbiórki na pozycje startowe.

Zako?czenie gry najpó?niej mi?dzy 16 a 17.

Na sygna? organizatora nast?puje zarówno start jak i stop gry.


PODZIA? STRON

NIEBIESCY

DOWÓDCA STRONY NIEBIESKIEJ - PITER NT KZ

13.PBP

Organizacja Czarny Poranek

S?upscy Najemnicy

Psy Wojny

Navy Team

SPZ

ZIELONI

DOWÓDCA STRONY ZIELONEJ - MARIO 75TH RANGER KP

Neavy Seals Koszalin KP

Shadows KP

Black Widow

6th Forest Recon Division

75th Ranger KP

Bytowski Pluton Desantowy ?BIKI

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO LEKKICH MODYFIKACJI .

JE?ELI S? JESZCZE TACY KTÓRZY SI? NIE ZG?OSILI A CHCIELI BY BRA? UDZIA? W ROZGRYWCE - PROSZ? O KONTAKT NA PW LUB MAIL LUB COKOLWIEK , W OSTATECZNO?CI MO?NA PRZYJECHA? BEZPO?REDNIO NA MIEJSCE I ZAGADA?.


Nast?pne informacje z forum Orga:
?ród?o: http://www.shaft....y,320.html
Na evencie "FL2 - LF - Prolog" obowi?zuje system MCS LT z ma?ymi modyfikacjami:
Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0"Z przymru?eniem oka, org. posiada chrono i nie zawaha si? go u?y? Wink

Bro? indywidualna - do 450 - 460 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do max. 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps. tylko single fire
Bro? krótka, boczna - do max 350 fps

U W A G A
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps (je?eli bro? podstawowa ma np. 440 fps, na takim dystansie mo?na u?y? tylko bocznej lub innej o fps do 350. - zaleca si? daleko id?cy zdrowy rozs?dek)

MAGAZYNKI

Replika broni zasilanej w rzeczywisto?ci z ta?my, boxa lub innego wiadra s?u??ca i wygl?daj?ca jako bro? wsparcia i maj?ca tak? rol? - mo?e by? za?adowana do fulla. Osoba targaj?ca na plecach takowy karabin, tak?e mo?e nie?? ile da rady kulek. Poniewa? taka osoba ma niekompatybiln? amunicj? Wink nie mo?na zasila? innych graczy.

Nie dopuszcza si? u?ywania magazynków typu drum, box i innych wiader do broni szturmowej, indywidualnej


Pozosta?e repliki: real-, low- i mid-capy za?adowane maksymalnie ilo?ci? kulek.

Generalnie Nie ma u?ywania a magazynków hi-cap


W szczególnych przypadkach np. jestem nowy, m?ody, biedny itp. i w zwi?zku z tym mam tylko jeden magazynek i to hi-cap bo taki przyszed? z replik?.. prosz? zg?osi? to do organizatora.
B?d? to szczególne przypadki gdzie org dopu?ci takich graczy do rozgrywki ALE maj?c magazynek HI-CAP taki gracz b?dzie móg? mie? tylko 1 magazynek w ogóle, bez prawa po?yczania magazynków od kogokolwiek.

AMUNICJA

Dozwolone jest przenoszenie luzem amunicji dodatkowej

PIROTECHNIKA

Zasady zostan? podane w pó?niejszym okresie.

ZASADY TRAFIE? - MECHANIKA

Karty wyst?puj? CZYLI Rozgrywka odbywa si? Z U?YCIEM kart.
Ka?dy z graczy otrzyma (poprzez losowanie) po trzy karty.
RL - rana lekka - banda? i to boju
WZW - do respa ! poszed? !
JOKER - farciarz ...

NA CZAS OGL?DANIA SWOICH KART MUSISZ WYSTAWI? W WIDOCZNYM MIEJSCU CZERWON? SZMAT? I ZAWO?A? MEDYKA. OGL?DANIE KART ODBYWA SI? TYLKO PRZY UDZIALE MEDYKA, KTÓRY ZBIERA U?YTE KARTY DO APTECZKI. NA KARCIE MA BY? ZAPISANY NICK GRACZA KTÓRY JEJ U?Y?.

Opatrywanie ran:
1 trafienie KARTA RL- Opatrujemy.
2 trafienie - Wy??czony z walki. NIE U?YWAMY KART PRZY DRUGIM POSTRZALE OD RAZU WZW. (OPRÓCZ SYTUACJI WYCI?GNI?CIA JOKERA PRZY PIERWSZYM POSTRZALE)

Opatrzenie rany polega na za?o?eniu opatrunku na zranion? cz??? cia?a. Do opatrunku musi zosta? u?yty pakiet opatrunkowy na tyle byle by by? on wyra?nie widoczny. Je?li opatrunek spadnie lub zsunie si? rana ponownie zaczyna krwawi? i ranny UDAJE SI? WYCZERPANY DO RESPA !!!!

Opatrunki we w?asnym zakresie.

Trafienie w bro? NIE eliminuje tej broni z walki - po prostu ignorujemy to


Trafienie jedn? seri? (trafienia w odst?pie nie wi?kszym ni? 0,5 sek) liczone jest jako jedno trafienie.

W momencie trafienia nale?y upa?? i wyci?gn?? czerwon? szmat?.

Ka?de kolejne trafienie nie w serii liczone jest jako oddzielne trafienie. Oznacza to przej?cie rannego w stan WZW.

Dopuszczalne jest u?ycie has?a "dosta?e?" w sytuacji gdy zaskoczymy przeciwnika z bardzo bliskiej odleg?o?ci (mniej ni? 4 m) w sposób jednoznacznie uniemo?liwiaj?cy mu obron?. W takiej sytuacji wyst?puje rana lekka. Mo?na rannego dobi? zanim dokona banda?owania. Nale?y pami?ta? o zabanda?owaniu rany, aby jeniec si? nie wykrwawi?. Aby dobi? delikwenta nale?y si? do niego zbli?y? na taka odleg?o?? by mo?na go by?o bezproblemowo klepn?? r?k? (nie nog? Smile)


WZW - nie komunikuje si? w ?aden sposób z innymi graczami

RESPAWN

Zasady podane zostan? wkrótce.Organizator (TE? CZ?OWIEK) zastrzega sobie prawo do opieprzenia ka?dego uczestnika gry który z?amie w/w zasady

Powtórne opieprzenie za skutkuje wpisaniem na czarn? list? i POTWORNYM ZBANOWANIEM W NECIE

trzecie opieprzenie - wylatujesz + powy?sze zbanowanie w necie
#3 | Piter dnia November 27 2011 16:22:26
Dzi?kuj? Organizatorom za rewelacyjn? zabaw?. By?o Super. Ka?da ze stron do ostatniej minuty wykazywa?a si? ogromn? wol? walki. Do nast?pnego.
#4 | xiaojun dnia October 19 2018 14:07:50
20181019 junda
cheap jordans
polo ralph lauren
bucks jerseys
coach outlet
lebron james shoes
converse shoes
canada goose jackets
burberry outlet
michael kors outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
coach outlet online
lacoste polo shirts
herve leger outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
cheap jordans
pandora jewelry
reebok outlet store
gucci handbags
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
links of london
adidas uk
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach outlet
pandora charms
ugg boots
ugg outlet
ferragamo outlet
reebok trainers
michael kors outlet
gucci outlet
pandora charms
ugg outlet
kate spade outlet
nike blazer pas cher
barbour jackets
canada goose outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
canada goose outlet
air max 90
adidas ultra boost
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
kate spade outlet
chelsea jersey
tory burch outlet
nike outlet
mulberry outlet
pandora
mulberry bags
ralph lauren shirts
polo ralph lauren
off-white
kate spade outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
michael kors outlet
pandora outlet
coach outlet online
coach outlet online
swarovski crystal
nba jerseys
ugg boots
coach outlet online
kate spade outlet
mulberry handbags
christian louboutin outlet
coach outlet online
longchamp outlet
canada goose outlet
manolo blahnik outlet
chrome hearts outlet
adidas crazy
true religion jeans
air jordan 4
north face jackets
ugg boots
oakley sunglasses
ferragamo outlet
ugg outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
canada goose outlet
cheap jerseys
red bottom shoes
wizards jerseys
air max 1
nba jerseys
coach outlet online
ugg boots clearance
nfl jersey wholesale
coach outlet
jordan shoes
ugg outlet
nike revolution
trailblazers jerseys
celtics jerseys
adidas outlet
coach handbags
nike presto
minnetonka outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
fitflops sale
gucci outlet
cheap jordans
nike shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
raptors jerseys
air huarache
michael kors
true religion jeans
michael kors outlet
ferragamo outlet
prada sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
hermes birkin
tory burch outlet
denver broncos jerseys
clarks shoes
jordan shoes
magic jerseys
coach outlet
oakley sunglasses
nike shoes
cartier jewelry
michael kors handbags
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
longchamp handbags
cazal sunglasses
fitflops
ed hardy clothing
gucci outlet
moncler outlet
air max 90
ugg boots
ysl outlet
birkenstock outlet
pandora charms
ferragamo shoes
ugg outlet
jordan shoes
pandora charms
supreme clothing
canada goose coats
nike store uk
coach outlet
nike tennis
off white
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
canada goose outlet
yeezy boost
stephen curry shoes
barcelona jersey
ferragamo shoes
warriors jerseys
nuggets jerseys
air jordan shoes
hermes outlet
scarpe mbt
world cup jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
heat jerseys
nike outlet
moncler outlet
true religion jeans
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
air huarache
nike foamposite
longchamp handbags
mbt shoes
christian louboutin outlet
cleveland cavaliers jersey
air jordan shoes
michael kors outlet
kate spade outlet
oakley sunglasses
ugg boots
true religion outlet
moncler outlet
christian louboutin shoes
canada goose coats
michael kors outlet clearance
mont blanc pens
supreme clothing
kobe 9
harden shoes
michael kors outlet
adidas nmd
ray ban sunglasses
ugg boots
ugg outlet
coach outlet
rockets jerseys
canada goose outlet
air force 1
coach outlet
jordan shoes
76ers jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
lacoste soldes
prada outlet
ugg boots
longchamp solde
ray ban sunglasses
true religion jeans
christian louboutin outlet
jimmy choo shoes
true religion uk
polo outlet
coach outlet
ralph lauren polo shirts
nike air force 1
red bottom shoes
fred perry polo shirts
ubiq shoes
kate spade outlet
ecco shoes
pandora charms sale clearance
cheap jordans
christian louboutin outlet
canada goose jackets
thunder jerseys
spurs jerseys
michael kors
polo outlet
air max 90
manchester united jersey
hornets jerseys
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
pandora charms
uggs outlet
valentino outlet
cavaliers jerseys
coach outlet
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet
longchamp outlet
suns jerseys
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors
ralph lauren pas cher
pandora jewelry
canada goose outlet
ray ban sunglasses
swarovski outlet
yeezy boost
chrome hearts sunglasses
chicago blackhawks jerseys
dansko shoes
ugg outlet
nhl jerseys
canada goose coats
cheap jordans
adidas outlet
christian louboutin outlet
nike roshe one
puma outlet
canada goose outlet
toms shoes
coach outlet online
true religion outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg outlet
dior outlet
canada goose outlet
cheap jordans
cheap jerseys
van cleef & arpels jewelry
denver broncos jerseys
canada goose coats
coach outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
canada goose jackets
kappa clothing
canada goose coats
nike shoes
moncler outlet
michael kors wallets
oakley sunglasses
nike shoes
uggs outlet
swarovski outlet
true religion jeans
ugg outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike cortez
nba jerseys
louboutin shoes
moncler outlet
camel shoes
tory burch outlet
kate spade outlet
san francisco 49ers jerseys
michael kors
red bottom shoes
nike factory outlet
longchamp outlet
ugg outlet
mbt shoes
dolce and gabbana
ray ban outlet
michael kors outlet
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
michael kors outlet
uggs outlet
lakers jerseys
pandora outlet
coach outlet
michael kors outlet
adidas trainers
tory burch handbags
adidas wings
jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose outlet
jack wolfskin
pandora charms
nike air max 2015
michael kors outlet
fila shoes
under armour outlet
michael kors outlet
ugg boots
columbia sportswear
tory burch outlet
christian louboutin outlet
vans shoes
ugg outlet
canada goose jackets
nike free
canada goose outlet
nike dunks
soccer jerseys
kevin durant shoes
keen shoes
nike shoes
bvlgari jewelry
simulation shoes
asics shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
canada goose jackets
longchamp handbags
jeep shoes
football shirts
cheap snapbacks
canada goose parka
ferragamo outlet
montblanc pens
cheap jordans
basketball shoes
michael kors outlet
moncler jackets
moncler outlet
ugg outlet
air jordan release dates
coach outlet
dc shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mavericks jerseys
ray ban sunglasses
toms shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
burberry outlet
moncler outlet
coach handbags
coach outlet
mont blanc pens
michael kors outlet
ugg outlet
cheap football shirts
soccer jerseys
ugg boots
michael kors outlet
mbt shoes
tory burch outlet
air jordan 3
canada goose jackets
kobe shoes
balenciaga sneakers
cheap jordans
coach outlet
polo outlet
air max 97
canada goose outlet
real madrid jersey
nets jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
nike lunarglide
michael kors outlet
jazz jerseys
mulberry outlet
jordan shoes
celine outlet
chrome hearts outlet
lakers jerseys
polo outlet
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
canada goose outlet
burberry outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
kings jerseys
new balance shoes
longchamp bags
michael kors outlet
polo shirts
coach outlet
supreme clothing
uggs outlet
uggs outlet
palladium boots
fitflops shoes
mulberry handbags
givenchy handbags
ugg boots
ralph lauren polo shirts
prada shoes
michael kors outlet online
tory burch outlet
gucci outlet
hermes belt
suicoke sandals
christian louboutin store
north face jackets
christian louboutin outlet
pistons jerseys
uggs outlet
miu miu handbags
burberry outlet
nobis outlet
ugg outlet
coach outlet store online
pandora outlet
new york knicks jersey
mulberry handbags
uggs
true religion outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose jackets
hermes outlet
nhl jerseys
air max 2017
wellensteyn jackets
ugg outlet
baltimore ravens jerseys
moncler outlet
canada goose outlet
bulls jerseys
cheap jordans
pandora charms
houston texans jerseys
soccer shoes
tory burch outlet
coach canada
fitflops outlet
jordan shoes
adidas nmd
cheap mlb jerseys
balenciaga sneakers
timberwolves jerseys
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
longchamp pliage
pelicans jerseys
ralph lauren polo
nike revolution
christian louboutin outlet
pacers jerseys
coach outlet
futbol baratas
swarovski crystal
fitflops sale
coach factory outlet
ralph lauren polo
air jordan retro
saucony shoes
ugg outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
bottega veneta outlet
christian louboutin boutique
san antonio spurs jerseys
coach outlet online
kate spade outlet
michael kors outlet online
cheap mlb jerseys
kobe bryant shoes
hawks jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose jackets
supra shoes
toms shoes
knicks jerseys
michael kors handbags
fitflops
uggs outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
ferragamo outlet
indianapolis colts jerseys
michael kors handbags
jordan shoes
louboutin pas cher
coach outlet
salomon shoes
longchamp solde
nfl jerseys wholesale
cheap jordans
le coq sportif shoes
uggs outlet
golden state warriors jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose jackets
stussy clothing
mizuno running shoes
ugg outlets
pandora charms
polo ralph lauren
coach factory outlet
clippers jerseys
marc jacobs outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
canada goose outlet
mulberry bags
cheap nhl jerseys
merrell shoes
christian louboutin outlet
kate spade outlet
polo ralph lauren
coach handbags
golden goose sneakers
y3 shoes
canada goose outlet
visvim shoes
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
michael kors handbags
canada goose outlet
oakley sunglasses
pandora charms
red bottom shoes
supreme clothing
light up shoes
mulberry sale
canada goose jackets
ugg boots
air jordan 4
air max
birkenstock sandals
air jordan 12
ugg boots
true religion jeans
pandora charms
north face jackets
canada goose
christian louboutin outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
uggs outlet
coach outlet
grizzlies jerseys
canada goose outlet
ugg outlet
yeezy boost
coach outlet online
swarovski outlet
five fingers shoes
canada goose outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
tods outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Niemcy zamykaj? Zmiana Arctic Combat MG 42 by MG Schutze Act od Valor Taktyka zielona Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:32,543
Wczoraj:42,085
W tym tygodniu:195,009
W tym miesiącu:1,105,294
W tym roku:5,974,791
Wszystkich:54,463,195
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: