Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 16:05
Dzień trwa:
9 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

2011.11.06 SILOSY PODCZELE LIGA ASG PILOT + BONUS

2011.11.06 SILOSY PODCZELE LIGA ASG PILOT + BONUS

Organizator: Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC

Tak jak w temacie proponuje na rozgrywk? silosy na Podczelu pod Ko?obrzegiem. Bardzo fajny teren, jest tam kilka budynków, silosy, spora przestrze?. Tak jak widz? to ostatnio tylko Prze?mino albo B?otnica :) to dla wielu z was b?dzie co? innego co? po mi?dzy tymi dwoma popularnymi miejscówkami. O godz. 10.00 zaczniemy rozgrywk? a mianowicie LIGE ASG !!! a pó?niej przejdziemy do capture the flag !!! Obie rozgryfki maj? co? wspólnego ale zdecydowanie ró?ni? si? zasadami gry.

Niebawem pojawi si? mapka dojazdu.

Obrazek

ZASADY OGÓLNE LIGI ASG:
Mecz jest rozgrywany pomi?dzy dwoma dru?ynami sk?adaj?cymi si? z 2 do 5 osób. Celem jest zdobycie flagi, za która w zale?no?ci od koloru b?d? naliczane punkty dla dru?yny. Po czterech rundach ze zmian? stron, zostanie og?oszony wynik meczu. Terenem gry powinien by? teren le?ny b?d? zbli?ony. Wy??czone s? tereny z zabudowaniami. Do przeprowadzenia meczu wybierana b?dzie lokalizacja pod wzniesieniem na którym zostanie wyznaczone miejsce dla widzów. Wymiary boiska to 50x100m. Na ?rodku rozstawione zostanie 5 flag w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i czerwonym. Obowi?zuje system pucharowy, zasada "on limit" tj. 1-highcap lub dowoln? ilo?? real, low b?d? mid-cap'ów. Dopuszcza si? u?ywanie replik broni krótkiej, szturmowej, wsparcia [np.: M249] oraz tzw. pompki. Karabiny snajperskie i parasnajperskie powy?ej 460fps s? zabronione! Ka?dy z zawodników obowi?zkowo musi posiada? ochron? oczu!!! Kwestie sporne zostan? rozstrzygni?te przez s?dziego. S?dziowie maj? zawsze racj?. W wyj?tkowych sytuacjach s?dzia mo?e ukara? ?ó?t? lub czerwon? kartk?. Kara wi??e si? z utrat? punktów. Punkty dru?ynowe zostan? równie? odj?te w momencie wyj?cia poza teren rozgrywki.


TEMAT NA FORUM: LINK

PRZEWINIENIA :
1)?ó?ta kartka: -15
2)czerwona kartka: -25
3)wyj?cie poza teren: -5pkt

OBOWI?ZKI S?DZIEGO :
S?dziowie maj? za zadanie zlicza? punkty, dba? o FAIR PLAY, rozstrzyga? spory, pilnowa? zabezpieczenia terenu gry, oznaczenia zawodników oraz ochrony osobistej graczy. S?dzia mo?e w ka?dej chwili zatrzyma? mecz, w tym momencie jest zabronione poruszanie si?/zmiana pozycji pod kar? utraty punktów/ukaranie kartk?.

ILO?? GRACZY :
Ka?da z dru?yn powinna sk?ada? si? z od dwóch do pi?ciu zawodników.

TEREN
Z jednej strony górka, lub inne wzniesienie daj?ce mo?liwo?? obserwacji dru?yn oczekuj?cych na swoj? kolejk?. D?ugo?? 100 kroków /?rodek placu treningowego w po?owie tej odleg?o?ci/ Szeroko?? 50 kroków.

CZAS
Cztery rundy trwaj?ce do 10ciu minut.

FLAGI :
1flaga = 15pkt
2flagi = 10pkt
2flagi = 5pkt

SPOSÓB ROZSTAWIENIA FLAG :
Stara? si? rozstawia? blisko ?rodka terenu, na którym zostanie rozegrany mecz Ligi ASG. Flagi maj? by? rozstawione tak aby dwie strony mia?y taki sam stopie? trudno?ci.

ZDOBYWANIE FLAG :
Jedna osoba mo?e nie?? na raz jedn? flag?. Po zdobyciu musi odnie?? do innej osoby w swojej dru?ynie. Je?li pozosta?e? sam odnie? w bezpieczne miejsce, aby chroni? flag? przed ostrza?em. Do momentu zlikwidowania dru?yny przeciwnej lub przed ko?cem czasu, istnieje mo?liwo?? odbicia flag. Osoba posiadaj?ca flag? pozostawia j? w miejscu trafienia [s?dzia lub gracz musi wbi? w tym miejscu flag?].

INNE PUNKTY :
Zlikwidowanie ca?ej dru?yny przeciwnej: +25pkt.

PUNKTACJA MECZOWA :
Ka?da runda bez wzgl?du na ilo?? zdobytych punktów ko?czy si? wynikiem 1-1, 1-0, 0-1, 0-0. Zako?czenie meczu ko?czy si? wynikiem: 1, -1 lub 0 dla danej dru?yny [w przypadku oddania meczu walkover'em dru?yna oddaj?ca otrzymuje ujemny punkt karny do ogólnej klasyfikacji ligowej/turniejowej].

DYWIZJA:
Ka?de miasto/?rodowisko ASG o ile posiada trzy dru?yny lub wi?cej, tworzy Dywizj?. Do ko?ca miesi?ca czerwca nale?y podsumowa? wyniki wszystkich dru?yn i wytypowa? Lidera Dywizji. W okresie letnim jest wskazane by Liderzy Dywizji bior?cych udzia? w rozgrywkach Ligi ASG Koalicja Pó?noc rozegra?y dwa mecze [jednego dnia lub w dowolnym terminie okresu letniego - do ko?ca miesi?ca sierpnia]. Ka?da Dywizja ma obowi?zek wyznaczy? ??cznika do publikacji bie??cych wyników na specjalnie utworzonym podforum Ligi ASG Koalicji Pó?noc.

OGRANICZENIA AMMO:
Na cztery rundy przys?uguje jeden magazynek highcap bez mo?liwo?ci do?adowania [nale?y wykona? symulacj? zmiany magazynka - po wystrzeleniu nakr?conego magazynka nale?y go wyj?? nast?pnie w?o?y? i nakr?ci?] lub dowolna ilo?? magazynków real/low/mid-cap. Oprócz jednej sztuki repliki broni g?ównej istnieje mo?liwo?? zastosowania jednej sztuki repliki broni bocznej z jednym magazynkiem do 30bb.

OGRANICZENIE MOCY:
Zakaz u?ywania replik powy?ej 460fps.

ZMIANY:
- brak mo?liwo?ci zmiany zawodnika
- istnieje mo?liwo?? zmian replik przed ka?d? rund?

TRAFIENIA:
Jedno trafienie = stan WZW. Trafiony jest wy??czony na czas trwania rundy, w której zosta? trafiony, symuluje WZW do czasu zako?czenia rundy. Trafiony musi si? oznaczy? w widocznym miejscu. W nast?pnej rundzie wchodzi ponownie do rozgrywki, jego stan WZW zosta? anulowany.

ObrazekPo rozgrywkach LIGI ASG przejdziemy do capture the flag !!!Rozgrywka capture the flag rozpoczyna si? 06.11 o 11.00 osoby które b?d? mia?y ochot? si? wybra? podzielone zostan? na dwa teamy. Na granicach terenu silosów ustawimy dwie flagi oraz respy w odpowiedniej odleg?o?ci, dru?yny przeciwne b?d? mia?y za zadanie broni? swoich flag ale równie? b?d? musia?y zdobywa? flag? przeciwnika. Je?eli utrzymaj? swoj? flag? na miejscu a zrazem zdob?d? flag? przeciwnika maj? za to punkt. Je?eli zdob?dziemy flag? przeciwnika ale nie stety w tym samym czsie stracimy nasz? flag?, nie zaliczymy punktu do puki nasza flaga nie wróci na swoje miejsce lub odwrotnie z korzy?ci? dla przeciwnika. Rozgrywka przewidziana na 2h. Pó?niej co? na spontanie :)


Zasady :

Ograniczenia mocowe jak w MCS LT:
Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0")
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps
Bro? indywidualna - do 460 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps. tylko single fire

Obowi?zuj? Real/Low/Mid-Capy w ilo?ci nieograniczonej i ilo?ci przenoszonej amunicji nieograniczonej.
Je?li posiadasz tylko hi-capa mo?esz mie? tylko nale?y nakr?ci? magazynek maxymalnie wypi?? magazynek i wpi?? go ponownie.
Karabiny wsparcia tylko takie jak wyst?puj? w rzeczywisto?ci mog? by? zasilane hi-capami z ilo?ci? magazynków nieograniczon? i ilo?ci przenoszonej amunicji nieograniczonej.

Trafienia :
Je?li zosta?e? trafiony, g?o?no i wyra?nie krzyknij: "trafiony" za?ó? czerwon? chust? .

UWAGA!
* Pami?taj o zak?adaniu czerwonej chusty.
* Je?li wkraczasz do bezpiecznej strefy, czyli respawnu, zawsze miej na sobie czerwon? chust?.

Mówienie po trafieniu :
Po tym, jak zostaniesz trafiony, nie mo?esz u?ywa? radia ani rozmawia?. Jedyne, co mo?esz robi? do krzycze? dosta?em, , giniesz i wracasz do respawnu.

UWAGA!
* Po trafieniu mo?esz jedynie krzycze?: "trafiony"

Liczba uzdrowie?:
Nie obowi?zuje po trafieniu od razu do respa !!!
Czerwone Chusty we w?asnym zakresie !!!

Punkty respawnu zostan? oznaczone po odprawie z respa b?dzie mo?na wychodzi? o pe?nych kwadransach (15 min) np. 9.15 9.30 9.45 itd

Ten news został otagowany
Tagi: LIGA ASG 
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | SirHawk dnia October 31 2011 19:34:13
Kurna, znowu poci?g...
#2 | Technofilia dnia November 01 2011 14:13:19
Czekam z niecierpliwo?ci? na edycj? Usteck?.
#3 | Mario75 dnia November 01 2011 16:41:13
Niebawem b?dzie informacja, którego listopada b?dzie Pilot Ligi ASG w Ustce OK OK
#4 | edie dnia November 01 2011 21:32:35
Liga w Ustce: sobota 12.11.2011. czemu sobota?
powody:
- wolna sobota U?miech
- po wolnym pi?tku
- nie chce mi si? zarywa? niedzieli
warunek
min. dwie ekipy po min 2 osoby i gramy.
#5 | SirHawk dnia November 02 2011 16:09:12
Wi?c jeszcze edycja S?upska do zorganizowania Szeroki u?miech

Szkoda, ?e Office jest wy??czony z u?ytku.
#6 | Mario75 dnia November 02 2011 16:45:14
Lasów w S?upsku macie full. Black Widow S?upsk KP mog?oby zorganizowa? Lig? ASG w S?upsku, tylko czy starczy?oby ch?tnych?
#7 | Dantee dnia November 02 2011 17:21:28
SirHawk Office to niestety ju? zamierzch?a historia i trzeba szuka? miejscówki w okolicy S?upska. W kwestii uczestników to jest sporo m?odych maniaków ASG w S?upsku. Wystarczy ?e si? zbior? i przy okazji maj? szans? pokaza? si? pozosta?ym.
#8 | terenowy dnia November 03 2011 00:18:23
Office haha. Kiedy to by?o ? W 2005 chyba. Zag??bie S?upskiego airsoftu na Wroc?awskiej ...
#9 | Patol dnia November 03 2011 03:00:01
U Nas, w czterdziestym-pi?tym by? "kolporter"... mmm zacne CQB Szeroki u?miech

Wracaj?c? do tematu.
Nie macie nic innego?!
#10 | SirHawk dnia November 03 2011 09:51:25
Je?eli chodzi o budynki - niespecjalnie. A przynajmniej mi nie przychodzi nic do g?owy.
#11 | terenowy dnia November 03 2011 10:56:21
Borz?cino - ale tu trzrba zgody.
#12 | Dantee dnia November 03 2011 11:09:44
LOT w Ustce i PGR w Obje?dzie to dobre CQB.
#13 | Mario75 dnia November 03 2011 12:09:36
Tak przy okazji to po co wam budynki do Ligi ASG? Kawa?ek lasu, z górk?, ?eby by?o jak usi??? i popatrze? tym, którzy nie walcz? i tyle. Lasy w okó? S?upska pi?kne.

My?l?, ?e najpierw przejed?cie si? do Ediego. Sirhawk mam pro?b?. Jak co? podpowiedz co i jak, bo walczy?e? na te?cie w Koszalinie. Sprawd?cie czy 10 minutowe rundy czy 5cio minutowe. W Gda?sku KP SGO Gda?sk testowa?o krótszy czas. Interesuj? nas wasze opinie, ?eby ew. zmodyfikowa? mechanik? przed oficjalnym otwarciem w maju, w Kolibkach.
#14 | SirHawk dnia November 03 2011 15:40:06
OK, nie ma sprawy. Wszystko b?dzie zale?e? od ilo?ci osób. Je?eli b?d? dru?yny 5 na 5 lub 4 na 4, wtedy zrobimy 10 minutowe. W innym razie b?d? 5 minutowe.

Je?eli chodzi o las, to Ko?czewski las jest bardzo ?adny, las po?udniowy ma niez?e wzgórza i bunkry, las pó?nocny wy??czony raczej, bo du?o postronnych osób cz?sto tam spaceruje.
#15 | Technofilia dnia November 03 2011 16:01:48
Lol. Niestety 12.11.2011 KZT jest nieosi?galny Smutny
#16 | Mario75 dnia November 03 2011 16:10:48
Co si? odwlecze to nie uciecze U?miech jak powiadali starzy ?o?nierze LWP.

My?l?, ?e po zamkni?ciu mechaniki po wszelkich wnioskach i propozycjach, zrobimy z czasem film instrukta?owy jak i co po kolei zrobi?. W ko?cu w L?borku i okolicach jest sporo ludzi, którzy mog? walczy? równie? lokalnie.

Generalnie Liga ASG powsta?a po to aby integrowa? i animowa? ?rodowiska lokalne, które z czasem w eliminacjach b?d? walczy?y z liderami innych rejonów.

Oczywi?cie do puki nie powstanie cho?by film instrukta?owy, to warto uczestniczy? w cho?by pilotowym spotkaniu gdzie? organizowanym. Jednak zamykaj?c w parabol? "Co si? odwlecze to nie uciecze".

Ew. zawsze mo?na spróbowa? na majówce w Kolibkach.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Elektryczny Blow Back Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Tajna bro? Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj? MG 42 by MG Schutze LIGA ASG Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:26,668
Wczoraj:40,318
W tym tygodniu:66,986
W tym miesiącu:977,271
W tym roku:5,846,768
Wszystkich:54,335,172
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: