Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nawigacja...
Kierunkowanie mapy.

Kierunkowanie mapy odbywa si? za pomoc? kompasu, busoli oraz po?udników umieszczonych na mapie. Ig?a kompasu zawsze, ZAWSZE, powinna by? równoleg?a do po?udników na mapie.


Prawid?owe kierunkowanie mapy.

Aby tego dokona? nie kr?cimy kompasem, ani map? lecz zmieniamy swoje po?o?enie wzgl?dem mapy. Umiej?tno?? prawid?owego kierunkowania mapy jest podstaw? nawigacji. Bez opanowania jej nie ma sensu wychodzi? do lasu czy startowa? na zawodach.
Rys 1. Prawid?owe kierunkowanie mapy.

Kolejny rysunek pokazuje jak kierunkowa? map? poruszaj?c si? w po??danym kierunku. W tym przypadku na zachód.oraz na pó?nocny wschódUmiej?tno?? obracania si? wko?o mapy jest tak?e umiej?tno?ci? podstawow?, aby j? prze?wiczy? wystarczy dowolna mapa i kompas. Zgrywamy map? z kompasem i ustawiamy si? w wymy?lonym kierunku - np., wschodnim, po?udniowym, po?udniowo-wschodnim itd. a? do uzyskania p?ynno?ci kierunkowania mapy i wyeliminowania b??dów. Przy kierunkowaniu mapy pomagaj? nie tylko po?udniki. Wszystkie napisy miejscowo?ci, szczytów s? ustawione tak, aby czyta? je z map? ukierunkowan? prawid?owo.

Skala mapy

Skala mapy s?u?y nam jako nawigatorom do oceny odleg?o?ci. Najlepiej przelicza? skal? z cm na metry. Czyli w skali 1:15 000, 1cm = 150 metrów, przy 1:50 000 1cm = 500 metrów. Odczucie pokonywanych odleg?o?ci znacznie ró?ni si? na rowerze oraz na nogach. Wyczucie odleg?o?ci przychodzi z do?wiadczeniem, jednak nale?y zna? przypuszczaln? odleg?o?? do nast?pnego punktu, która mo?na wyczyta? kontroluj?c skal? mapy.

Rze?ba. Czyli trójwymiar w dwuwymiarze.


Umiej?tno?? czytania rze?by terenu przydaje si? przy niedok?adno?ci mapy. Rze?ba jest elementem który raczej w terenie si? nie zmienia (zmianie mo?e ulec sie? dróg, zalesienie), jako biegacz na orientacj? cz?sto uczestniczy?em w treningach z mapami do biegu na orientacje na których by?y same warstwice, nie nadrukowano nic poza nimi. Takie treningi ucz? widzenia 3D które przedstawi? poni?ej. Jednak w terenie górzystym z dok?adn? map? tak?e mo?na nauczy? si? nawigacji warstwicowej. Zyskujemy dzi?ki temu pewno?? ( czy na przebiegu mamy porusza? si? w gór? czy w dó? ) zaoszcz?dzamy si?y ( zawsze lepiej kawa?ek obiec, lub objecha? ni? pcha? siebie lub rower w gór? ) przyk?ad objazdu rowerowegooraz obej?cia warstwicowego.Wej?cie, wyj?cie z punktu kontrolnego (PK)


Najbardziej taktyczna i decyduj?ca sprawa. Przedstawi? i omówi? dwa przyk?ady - rowerowy oraz pieszy. Jak przemie?ci? si? z punktu w tym przypadku PK 6 do PK 7.Jest to wariant rowerowy wi?c mo?emy pozwoli? sobie na wi?ksze odchylenie od linii ??cz?cej PK. Znajduj?c si? na PK 6 musimy podj?? decyzj? z której strony nast?pi "wej?cie" w PK 7. Na rysunku 6 wida? 6 czerwonych kropek z numerami, s? to najwa?niejsze punkty kieruj?ce na trasie. Ich ustawienie nie jest przypadkowe. Kropka 1 umieszczona jest najbli?ej PK7 , jest to miejsce do którego musimy si? dosta? aby pewnie "wej??" w PK7. Jako nawigator, planuj? wariant zawsze od wyznaczenia ataku na PK. Teraz wybra?em kropk? 1, i do niej wyznaczam odjazd od PK6. Poruszam si? drog? na pó?noc ( oczywi?cie kierunkuj?c map? w kierunku pó?nocnym zgodnie z wy?ej wymienionymi zasadami). Interesuje mnie miejsce oznaczone kropk? 2. Dlaczego. Bo jest tak charakterystyczny nawet w nocy punkt, ko?ció?, a ko?cio?y nawet noc? s? o?wietlone wi?c nie zastanawiam si? nad mniejszymi elementami tylko skupiam si? na je?dzie a? do momentu osi?gni?cie miejsca oznaczonego kropk? 2. Teraz wspomn? o drugiej stronie wariantu. Je?eli np. interesuje nas skr?t w lewo na rozwidleniu, b?d?c nawigatorem nie mo?emy skupia? si? jedynie na nawigowaniu lew? stron? mapy. Dla nawigatora wa?ne s? obie strony, czasem ta druga (w tym przypadku prawa) strona dostarcza wi?cej informacji np. wspomniany ko?ció?. Mijaj?c ko?ció? kodujemy skr?t w drug? drog? po lewej i mkniemy do drugiej drogi po lewej. Dla pewno?ci - z mapy wida? ze prawa idzie w gór? a lewa ostro w dó? wiec nale?y zapami?ta? jak najwi?kszy fragment mapy aby nie traci? speeda na zje?dzie na czytanie mapy. Mkniemy wi?c do miejsca "kropka 4" mijaj?c po drodze restauracj? po prawej oznaczon? niebieskim kwadratem. Na pierwszym rozje?dzie za restauracj? w prawo do 5. Przy 5 musimy skr?ci? w prawo. Tutaj tak?e przydaje si? znajomo?? warstwic. W prawo jest pod gór? w lewo " po p?askim". 6 to zjazd w prawo. Jedynym odniesieniem jest to, ?e nale?y si? za nim rozgl?da?, gdy zaczniemy zje?d?a? ju? w dó?. Gdy jechali?my t?dy w czasie zawodów by?a du?a mg?a i trzeba by?o dobrze patrze? aby nie przegapi?. Zje?d?amy do Skrzypnego i tam mijaj?c po prawej kolejny ko?ció? skr?camy w pierwsz? w lewo (punkt 7) a ni? ju? mkniemy do " kropka 1". Tam partner podbija kart? startow? a ty jako nawigator przek?adasz map? i szukasz swojej "kropki 1" itd. Kolejny przyk?ad pokazuje jedynie "kropki" z kilkoma najwa?niejszymi komentarzami.Nawigacja nie zawsze opiera si? na tak dobrych mapach jakie robi? Krakusy z Compassu , czasem s? to stare mapy sztabowe, topograficzne czy specjalistyczne np. do biegu na orientacj?.
Mapy te mog? by? ró?nej m?odo?ci np. takie 20 letnie.
Co nas interesuje jako nawigatorów w takich mapach ? To czego ludzie raczej nie zmieni?. Mianowicie ukszta?towanie terenu, rowy, rzeki, urwiska, g?ówne drogi. Las mo?na wyci??, posadzi? nowy, dobudowa? osiedle, wytyczy? nowe drogi czy linie energetyczne, ale góry przesun?? si? nie da - chyba ?e si? jest Mahometem. Dlatego dla nawigatora wa?n? cech? jest widzenie trójwymiarowe dwuwymiarowych map. Umiej?tno?? odczytywania warstwic mo?na naby? takim oto ?wiczeniem. Zasiadamy z zestawem kredek do jakiej? bogatej w warstwice mapy. Wybieramy gór? i staramy si? ró?nymi kolorami j? obrysowa? np wysoko?ci co 5 warstwic. Tak jak na widocznym obrazku.Aby p?ynnie widzie? to co przedstawiaj? warstwicowo mapy na zawodach, zu?yjcie sporo map w czasie treningów na biurku. Na pewno si? op?aca.

Nawigacj? na starych mapach opieramy g?ównie na warstwicach, rzekach, rowach, g?ównych drogach którym ufamy tylko gdy zgadzaj? si? kierunkowo ( przy prawid?owym kierunkowaniu mapy ) oraz gdy w pobli?u ich s? zgodne z drogami elementy terenowe. W kolejnym przyk?adzie wybieram wariant do?em który bezpiecznej wprowadza mnie w punkt ( po prawej stronie charakterystyczne wzniesienie ).Kolejna mapka prezentuje "kropki" pokonywane na nogach. W czasie trekkingu mo?na wi?cej my?le? i wolniej ucieka mapa, oraz ?atwiej j? czyta?, wi?c punkty s? trudniejsze do odnalezienia ni? na rowerze.Zajmiemy si? wyborem wariantu. Mapka przedstawia dwa przebiegi.
5-6 oraz 6-7.Jako punkt ataku na PK6 wyznaczamy skrzy?owanie oznaczone kropk? 1. przy punkcie 6. Jak wida? po linii przej?cia 5-6 droga biegnie praktycznie po p?askim. Tutaj najwa?niejsze jest wstrzelenie si? po lewej stronie strumienia w miejsce "kropka 2 na linii pomara?czowej" ,wykorzystuj?c poruszanie si? na azymut. Nast?pnie "po warstwicy" docieramy do kropki 3 uwa?nie ?ledz?c wej?cie w drog? prowadz?c? do kropki 1 jak wida? mamy dwie drogi, lewa ostro w gór?, prawa lekko w gór? i "po p?askim" wi?c w razie pomy?ki mo?na szybko skorygowa? b??d spadaj?c na pó?noc z górnej drogi. Nast?pnie przemiaszczamy si? drog? po warstwicy dochodz?c do kropka 1,tam mijaj?c skrzy?owanie spadamy delikatnie w dó? do PK6. Do PK7 wed?ug rysunku mo?emy dotrze? na 3 sposoby. Pierwszy to ci?g?a linia ?ó?ta. Zak?ada ona obiegni?cie ca?ej góry i unikni?cie wspinaczki (pozostaje jedynie podej?cie po "kropka 1" na ?ó?tej ci?g?ej lini). Jest to wariant d?u?szy ale mamy tylko jedno podejscie i mo?emy si? w nim na chwil? wy??czy? ?migaj?c po asfalcie. Linia ?ó?ta przerywana oraz zielona przerywana to walka z warstwicami oraz poruszaniem si? na azymut. Wej?cie jarem przez "kropka 2" do grzbietu z ?ó?tym szlakiem. Potem nast?puje rozdzielenie, mo?na atakowa? PK7 od góry "kropka 1 trasa zielona przerywana" lub z bardziej niebezpiecznego nawigacyjnie wariantu "kropka 1 przy lini ?ó?tej przerywanej". Wasz wybór

Mimo dobrej nawigacji trzeba si? czasem zajecha?. Wi?c mapa, kompas w r?k? i zapraszam do lasu Owocnej nauki.

Jasiek ENTRE.PL Team
?ród?o: Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | markoter dnia July 10 2017 11:36:01
#2 | muniekole dnia August 12 2017 02:18:09
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje uzdrawiana tudzie? najakuratniej jest wymierza? poni?ej w stosunku do obni?enia dawce zaczerwienienia mordzie tudzie? odmian palnych, obni?enia kwoty, okresu otrzymania i pot?gi wymiotów a paralelnych znaków ?wi?du, wypalania tudzie? afekt. Dubel rudymentarnego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe tudzie? http://zmarszczka-lwia.info.pl/ doustne ?rodki antybiotyczne. Terapia laserowa zosta?a oraz zaliczona jak forma leczenia. Podczas kiedy w zaci?gu kilku tygodni ?rodki nagminnie pobudzaj? nieprzelotnego pocenie si?, zaczerwienienie najcz??ciej zawraca po zabiegu. Rozwlek?ego terapia, z regu?y od czasu niejakiego a? do dwóch latek, by? mo?e wi? si? a? do ondulacji kontroli poziomu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest nagminnie potrzebnego, jakkolwiek niektóre przypadki ulegaj? po pewnym okresie i stanowi? mocno. Odmiennego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz z up?ywem frazeologizmu.
#3 | clibin009 dnia March 20 2018 12:00:11
birkenstock outlet
nike outlet store
timberland boots
cheap jordans for sale
valentino shoes outlet
yeezy 350 boost
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
polo ralph lauren
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin
fitflops sale clearance
adidas nmd
jordan shoes
adidas shoes
michael kors factory outlet
jordan shoes
ugg boots
ugg outlet
birkenstock sandals
valentino shoes
ugg boots
ralph lauren sale clearance
mbt shoes
uggs outlet
canada goose
fitflops
cheap jordan shoes
coach outlet
coach factory outlet
supreme clothing
pandora store
birkenstock
oakley sunglasses sale
canada goose
hermes bags
nike air max outlet
cheap uggs
coach outlet
pandora charms sale clearance
rolex watches
adidas nmd
cheap jordans
canada goose jackets
adidas nmd
nike outlet
fitflops sale
mulberry handbags
louis vuitton outlet
pandora jewelry
jordan shoes
michael kors uk
adidas superstar
pandora charms sale
air max 97
hermes handbags
new balance shoes
ray ban sunglasses
nike air max
birkenstock shoes
longchamp handbags
coach outlet
longchamp uk
mulberry bags
kate spade handbag
kate spade
ferragamo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro 11
michael kors outlet
canada goose uk
tory burch outlet
nmd adidas
oakley sunglasses
canada goose outlet
moncler
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose sale
pandora
coach factory outlet
ultra boost
coach factory outlet
michael kors
coach outlet online
pandora charms
adidas outlet
michael kors outlet clearance
moncler outlet
doudoune moncler
nike outlet
moncler
ralph lauren sale clearance
kate spade
jordan shoes
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses discount
fitflops sale clearance
michael kors
coach outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
moncler outlet
adidas outlet
ugg boots
louboutin shoes
adidas nmd
yeezy boost
michael kors outlet
pandora charms
burberry outlet store
coach factorty outlet
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose outlet
supreme clothing
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose
uggs outlet
uggs
moncler jackets outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ray ban sunglasses
red bottom shoes
coach factory outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
moncler uk
longchamp handbags
fred perry polo
pandora charms
birkenstocks
ugg boots
air jordans
nike shoes
north face jackets
adidas yeezy
harden vol 1
kate spade outlet
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
replica watches
ralph lauren outlet
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
burberry outlet
nike store
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose outlet
coach canada
philipp plein outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
uggs
adidas superstar
birkenstock sandals
adidas campus
timberland outlet
timberland boots
moncler coats
coach outlet
adidas yeezy boost
adidas yeezy boost
pandora charms
canada goose jackets
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet online
canada goose uk
louis vuitton outlet store
fitflops
moncler jackets
louis vuitton
canada goose jackets uk
adidas yeezy
canada goose jackets
timberland boots outlet
red bottoms shoes
kate spade bags
coach factory outlet
mcm handbags
moncler jackets
canada goose sale
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
canada goose uk
nike air max
adidas shoes
adidas
salvatore ferragamo shoes
supreme clothing
coach outlet
nmd shoes
coach outlet store
air jordans
adidas shoes
moncler jackets
christian louboutin
adidas shoes
prada handbags
mbt
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
pandora charms
puma shoes
birkenstock shoes
adidas shoes
moncler jackets
canada goose outlet
canada goose uk
fitflops
new balance outlet
uggs canada
coach outlet
ugg outlet
fitflops
ugg outlet
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach outlet store
salvatore ferragamo
ugg boots on sale
ugg boots on sale
ferragamo shoes
nike zoom
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet
moncler outlet
cheap nike air max
canada goose outlet
birkenstock sandals
ralph lauren outlet
tory burch outlet store
pandora jewelry
adidas outlet
coach outlet store
cheap mlb jerseys china
oakley sunglasses
ugg australia
converse shoes
hermes handbags
canada goose
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike outlet
mbt shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas originals
canada goose outlet
pandora charms
michael kors outlet
coach outlet
mulberry uk
cheap jordans free shipping
skechers shoes
ralph lauren uk
gucci handbags
jordans
louboutin shoes
christian louboutin outlet
air max 2018
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
supra shoes
hermens bags
cat boots
ecco shoes for men
michael kors outlet
columbia sportswear
kate spade outlet store
coach factory outlet
pandora outlet
birkenstock
supra shoes
coach outlet store
fitflops sale clearance
michael kors outlet
red bottoms
adidas yeezy boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
nike shoes for men
polo outlet
moncler outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach factorty outlet
michael kors outlet clearance
converse outlet store
cheap jordans
uggs canada
mulberry outlet
nike shoes
moncler jackets
adidas yeezy
coach factorty outlet
birkenstock sandals
pandora charms uk
ralph lauren uk
yeezy boost
kate spade outlet
pandora jewelry official site
ralph lauren outlet
vans shoes
pandora charms
air max 2018
ralph lauren outlet online
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
michael kors outlet online
prada outlet
pandora jewelry
vans store
adidas yeezy
nba jerseys
michael kors outlet
gucci outlet
jordans
cheap nba jerseys
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet
canada goose sale
ralph lauren outlet
air max 97
coach outlet
uggs
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
pandora jewelry
mlb jerseys
michael kors handbags
longchamp outlet
pandora outlet
hermes handbags
canada goose outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
air jordan shoes
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach outlet store
nike shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet
canadian goose
jordan retro
longchamp outlet
ugg boots
fred perry
adidas yeezy
coach outlet store online
ugg boots
pandora outlet
oakley sunglasses
yeezy boost
north face outlet
pandora charms
michael kors handbags
longchamp outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
north face jackets
ugg boots canada
ralph lauren outlet
cheap uggs
canada goose
louis vuitton outlet online
reebok shoes
coach factory outlet
ecco shoes
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
canada goose outlet
hermes outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
yeezy boost
kate spade
canada goose outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
supreme new york
cheap jordans
ugg ustralia
air max 2017
cheap ray bans
canada goose jackets
yeezy boost
nike air max
michael kors outlet
asics shoes
cheap jordans
mcm outlet
ralph lauren
180320yueqin
#4 | clibin009 dnia April 10 2018 10:27:45
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Odda? r?k? Elektryczny Blow Back Mndur Gorka E SPOS Combat LIGA ASG MG 42 by MG Schutze Makarov KWC Act od Valor Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:554
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:31,031
W tym miesiącu:138,610
W tym roku:1,325,036
Wszystkich:42,932,332
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: