Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nawigacja...
Kierunkowanie mapy.

Kierunkowanie mapy odbywa si? za pomoc? kompasu, busoli oraz po?udników umieszczonych na mapie. Ig?a kompasu zawsze, ZAWSZE, powinna by? równoleg?a do po?udników na mapie.


Prawid?owe kierunkowanie mapy.

Aby tego dokona? nie kr?cimy kompasem, ani map? lecz zmieniamy swoje po?o?enie wzgl?dem mapy. Umiej?tno?? prawid?owego kierunkowania mapy jest podstaw? nawigacji. Bez opanowania jej nie ma sensu wychodzi? do lasu czy startowa? na zawodach.
Rys 1. Prawid?owe kierunkowanie mapy.

Kolejny rysunek pokazuje jak kierunkowa? map? poruszaj?c si? w po??danym kierunku. W tym przypadku na zachód.oraz na pó?nocny wschódUmiej?tno?? obracania si? wko?o mapy jest tak?e umiej?tno?ci? podstawow?, aby j? prze?wiczy? wystarczy dowolna mapa i kompas. Zgrywamy map? z kompasem i ustawiamy si? w wymy?lonym kierunku - np., wschodnim, po?udniowym, po?udniowo-wschodnim itd. a? do uzyskania p?ynno?ci kierunkowania mapy i wyeliminowania b??dów. Przy kierunkowaniu mapy pomagaj? nie tylko po?udniki. Wszystkie napisy miejscowo?ci, szczytów s? ustawione tak, aby czyta? je z map? ukierunkowan? prawid?owo.

Skala mapy

Skala mapy s?u?y nam jako nawigatorom do oceny odleg?o?ci. Najlepiej przelicza? skal? z cm na metry. Czyli w skali 1:15 000, 1cm = 150 metrów, przy 1:50 000 1cm = 500 metrów. Odczucie pokonywanych odleg?o?ci znacznie ró?ni si? na rowerze oraz na nogach. Wyczucie odleg?o?ci przychodzi z do?wiadczeniem, jednak nale?y zna? przypuszczaln? odleg?o?? do nast?pnego punktu, która mo?na wyczyta? kontroluj?c skal? mapy.

Rze?ba. Czyli trójwymiar w dwuwymiarze.


Umiej?tno?? czytania rze?by terenu przydaje si? przy niedok?adno?ci mapy. Rze?ba jest elementem który raczej w terenie si? nie zmienia (zmianie mo?e ulec sie? dróg, zalesienie), jako biegacz na orientacj? cz?sto uczestniczy?em w treningach z mapami do biegu na orientacje na których by?y same warstwice, nie nadrukowano nic poza nimi. Takie treningi ucz? widzenia 3D które przedstawi? poni?ej. Jednak w terenie górzystym z dok?adn? map? tak?e mo?na nauczy? si? nawigacji warstwicowej. Zyskujemy dzi?ki temu pewno?? ( czy na przebiegu mamy porusza? si? w gór? czy w dó? ) zaoszcz?dzamy si?y ( zawsze lepiej kawa?ek obiec, lub objecha? ni? pcha? siebie lub rower w gór? ) przyk?ad objazdu rowerowegooraz obej?cia warstwicowego.Wej?cie, wyj?cie z punktu kontrolnego (PK)


Najbardziej taktyczna i decyduj?ca sprawa. Przedstawi? i omówi? dwa przyk?ady - rowerowy oraz pieszy. Jak przemie?ci? si? z punktu w tym przypadku PK 6 do PK 7.Jest to wariant rowerowy wi?c mo?emy pozwoli? sobie na wi?ksze odchylenie od linii ??cz?cej PK. Znajduj?c si? na PK 6 musimy podj?? decyzj? z której strony nast?pi "wej?cie" w PK 7. Na rysunku 6 wida? 6 czerwonych kropek z numerami, s? to najwa?niejsze punkty kieruj?ce na trasie. Ich ustawienie nie jest przypadkowe. Kropka 1 umieszczona jest najbli?ej PK7 , jest to miejsce do którego musimy si? dosta? aby pewnie "wej??" w PK7. Jako nawigator, planuj? wariant zawsze od wyznaczenia ataku na PK. Teraz wybra?em kropk? 1, i do niej wyznaczam odjazd od PK6. Poruszam si? drog? na pó?noc ( oczywi?cie kierunkuj?c map? w kierunku pó?nocnym zgodnie z wy?ej wymienionymi zasadami). Interesuje mnie miejsce oznaczone kropk? 2. Dlaczego. Bo jest tak charakterystyczny nawet w nocy punkt, ko?ció?, a ko?cio?y nawet noc? s? o?wietlone wi?c nie zastanawiam si? nad mniejszymi elementami tylko skupiam si? na je?dzie a? do momentu osi?gni?cie miejsca oznaczonego kropk? 2. Teraz wspomn? o drugiej stronie wariantu. Je?eli np. interesuje nas skr?t w lewo na rozwidleniu, b?d?c nawigatorem nie mo?emy skupia? si? jedynie na nawigowaniu lew? stron? mapy. Dla nawigatora wa?ne s? obie strony, czasem ta druga (w tym przypadku prawa) strona dostarcza wi?cej informacji np. wspomniany ko?ció?. Mijaj?c ko?ció? kodujemy skr?t w drug? drog? po lewej i mkniemy do drugiej drogi po lewej. Dla pewno?ci - z mapy wida? ze prawa idzie w gór? a lewa ostro w dó? wiec nale?y zapami?ta? jak najwi?kszy fragment mapy aby nie traci? speeda na zje?dzie na czytanie mapy. Mkniemy wi?c do miejsca "kropka 4" mijaj?c po drodze restauracj? po prawej oznaczon? niebieskim kwadratem. Na pierwszym rozje?dzie za restauracj? w prawo do 5. Przy 5 musimy skr?ci? w prawo. Tutaj tak?e przydaje si? znajomo?? warstwic. W prawo jest pod gór? w lewo " po p?askim". 6 to zjazd w prawo. Jedynym odniesieniem jest to, ?e nale?y si? za nim rozgl?da?, gdy zaczniemy zje?d?a? ju? w dó?. Gdy jechali?my t?dy w czasie zawodów by?a du?a mg?a i trzeba by?o dobrze patrze? aby nie przegapi?. Zje?d?amy do Skrzypnego i tam mijaj?c po prawej kolejny ko?ció? skr?camy w pierwsz? w lewo (punkt 7) a ni? ju? mkniemy do " kropka 1". Tam partner podbija kart? startow? a ty jako nawigator przek?adasz map? i szukasz swojej "kropki 1" itd. Kolejny przyk?ad pokazuje jedynie "kropki" z kilkoma najwa?niejszymi komentarzami.Nawigacja nie zawsze opiera si? na tak dobrych mapach jakie robi? Krakusy z Compassu , czasem s? to stare mapy sztabowe, topograficzne czy specjalistyczne np. do biegu na orientacj?.
Mapy te mog? by? ró?nej m?odo?ci np. takie 20 letnie.
Co nas interesuje jako nawigatorów w takich mapach ? To czego ludzie raczej nie zmieni?. Mianowicie ukszta?towanie terenu, rowy, rzeki, urwiska, g?ówne drogi. Las mo?na wyci??, posadzi? nowy, dobudowa? osiedle, wytyczy? nowe drogi czy linie energetyczne, ale góry przesun?? si? nie da - chyba ?e si? jest Mahometem. Dlatego dla nawigatora wa?n? cech? jest widzenie trójwymiarowe dwuwymiarowych map. Umiej?tno?? odczytywania warstwic mo?na naby? takim oto ?wiczeniem. Zasiadamy z zestawem kredek do jakiej? bogatej w warstwice mapy. Wybieramy gór? i staramy si? ró?nymi kolorami j? obrysowa? np wysoko?ci co 5 warstwic. Tak jak na widocznym obrazku.Aby p?ynnie widzie? to co przedstawiaj? warstwicowo mapy na zawodach, zu?yjcie sporo map w czasie treningów na biurku. Na pewno si? op?aca.

Nawigacj? na starych mapach opieramy g?ównie na warstwicach, rzekach, rowach, g?ównych drogach którym ufamy tylko gdy zgadzaj? si? kierunkowo ( przy prawid?owym kierunkowaniu mapy ) oraz gdy w pobli?u ich s? zgodne z drogami elementy terenowe. W kolejnym przyk?adzie wybieram wariant do?em który bezpiecznej wprowadza mnie w punkt ( po prawej stronie charakterystyczne wzniesienie ).Kolejna mapka prezentuje "kropki" pokonywane na nogach. W czasie trekkingu mo?na wi?cej my?le? i wolniej ucieka mapa, oraz ?atwiej j? czyta?, wi?c punkty s? trudniejsze do odnalezienia ni? na rowerze.Zajmiemy si? wyborem wariantu. Mapka przedstawia dwa przebiegi.
5-6 oraz 6-7.Jako punkt ataku na PK6 wyznaczamy skrzy?owanie oznaczone kropk? 1. przy punkcie 6. Jak wida? po linii przej?cia 5-6 droga biegnie praktycznie po p?askim. Tutaj najwa?niejsze jest wstrzelenie si? po lewej stronie strumienia w miejsce "kropka 2 na linii pomara?czowej" ,wykorzystuj?c poruszanie si? na azymut. Nast?pnie "po warstwicy" docieramy do kropki 3 uwa?nie ?ledz?c wej?cie w drog? prowadz?c? do kropki 1 jak wida? mamy dwie drogi, lewa ostro w gór?, prawa lekko w gór? i "po p?askim" wi?c w razie pomy?ki mo?na szybko skorygowa? b??d spadaj?c na pó?noc z górnej drogi. Nast?pnie przemiaszczamy si? drog? po warstwicy dochodz?c do kropka 1,tam mijaj?c skrzy?owanie spadamy delikatnie w dó? do PK6. Do PK7 wed?ug rysunku mo?emy dotrze? na 3 sposoby. Pierwszy to ci?g?a linia ?ó?ta. Zak?ada ona obiegni?cie ca?ej góry i unikni?cie wspinaczki (pozostaje jedynie podej?cie po "kropka 1" na ?ó?tej ci?g?ej lini). Jest to wariant d?u?szy ale mamy tylko jedno podejscie i mo?emy si? w nim na chwil? wy??czy? ?migaj?c po asfalcie. Linia ?ó?ta przerywana oraz zielona przerywana to walka z warstwicami oraz poruszaniem si? na azymut. Wej?cie jarem przez "kropka 2" do grzbietu z ?ó?tym szlakiem. Potem nast?puje rozdzielenie, mo?na atakowa? PK7 od góry "kropka 1 trasa zielona przerywana" lub z bardziej niebezpiecznego nawigacyjnie wariantu "kropka 1 przy lini ?ó?tej przerywanej". Wasz wybór

Mimo dobrej nawigacji trzeba si? czasem zajecha?. Wi?c mapa, kompas w r?k? i zapraszam do lasu Owocnej nauki.

Jasiek ENTRE.PL Team
?ród?o: Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | markoter dnia July 10 2017 11:36:01
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Taktyka zielona LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS Zbrojownia Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,975
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:7,975
W tym miesiącu:265,319
W tym roku:2,222,101
Wszystkich:39,414,860
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: