Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:34
Dzień trwa:
16 Godzin 09 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:24
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Raszówka 6.11 ?e niby Wietnam

Raszówka 6.11 – ?e niby Wietnam

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

 

Nie jestem i nie b?d? zwolennikiem nadu?ywania nazwy dla imprezy, kiedy nie ma ona prze?o?enia na to co w scenariuszu. A jak ju? robimy co?, co gdzie? tam umieszczamy, to warto by stylizacja by?a obowi?zkowa a nie tylko pobo?nym ?yczeniem. Bo to si? da i ludzie zazwyczaj potrafi? i chc?. No chyba, ?e zamiarem organizatora jest populizm czyli ilo?? osób na imprezie, bez wzgl?du na cokolwiek. Nijak nie pasowa? do Wietnamu sam Black Demon. Ni pies ni wydra. Wcale nie trzeba u?ywa? i umieszcza? imprezy w takim kraju i tym okresie, by impreza si? odby?a i sobie tam trwa?a. Ale, to ju? moja wizja, by scenariusz mia? swoje uzasadnienie i by? pasuj?cy do t?a konfliktu. To si? da i to si? ju? udawa?o cho?by megabacowi na D-dey czy Dien Bien Phu. I takie po??czenia ja popieram i b?d? popiera?. Wszelkie kombinacje la marketingowe ju? raczej nie…


DCA TF-u 25DP – JP3 – Jacek
Org… czyli Kamiya

Ale to tylko sam wst?p do imprezy. Ca?kiem spalony jak dla mnie. Bo reszta mo?e by?. Same zadania, no standardowe jak to na imprezach asg. Nic specjalnego. Co? poszuka?, co? znale??, zdoby? czy przej??. Norma.


Wietnamskie si?y pod ambasad?..Jako, ?e wi?kszo?? z cz?onków Plutonu ma zielone ciuszki, a wymogu nie by?o by si? stylizowa?, to ci co mieli i chcieli wbili w oliv style. Organizator uwzgl?dni? moj? pro?b? by nasz TF nazwa? 25DP. Nie bezpodstawnie, gdy? w ramach Plutonu dzia?a sekcja reco/stylizacji 25 Dywizji Piechoty US Army (znana cho?by z filmu „Pluton”). I historycznie w samym Wietnamie by?a od samego pocz?tku konfliktu. Wi?c inaczej by? nie mog?o. Oczywi?cie nie ka?dy cz?onek Plutonu bawi si? w reco czy stylizacj?, ale ?e na tegorocznych Ardenach jako 501 PIR 101 Airborne, by?a wymagana stylizacja ( w tym oddziale), to wi?kszo?? mia?a odpowiedni kolor ciuszka. Zreszt? koszt stylizacji w kolorze oliv, to kwestia mo?e 40 pln, kupuj?c komplet oliv austriackiego a nawet mniej. Wi?c narzekanie, ?e to jakie? dodatkowe koszty jest cokolwiek ?mieszne. Nie by?o nas sporo, bo jakie? 13 sztuk plus minus kilka osób, które si? do nas przy??cza?y od czasu do czasu nie zawsze dla nas i ich dobrymi skutkami, ale o tym pó?niej 


W drodze…
W d?ungli…

Pocz?tek jak to pocz?tek. Taka organizacyjna impreza z wyst?pami artystycznymi organizatorów. Gwa?towne poszukiwanie na gwa?t dowódcy USMC. I jaki? zamaskowany, bli?ej nie znany lud? raczy? wyst?pi?. I by? to jak dla mnie i naszego oddzia?u chyba jedyny moment, kiedy go widzieli?my. No, mo?e jeszcze w respie przed rozpocz?ciem rozgrywki, ale tego nie wiem, bo du?a kupa ludzi by?a.


Budynek 12 zaj?ty…Naszym dowódc?, czyli 25DP by? JP3. Podzieli? oddzia? na dwa ?e tak powiem plutony, grupy, sekcje, no w ka?dym razie jak zwa? tak zwa? ale by?o to Alfa i Bravo. Ja zosta?em sier?antem Alfy a Gelmir Bravo. A mo?e na odwrót. Nie wiem, bo stary jestem i mas?o ?rem, to i pami?? ju? nie taka jak lecytyn? odstawi?em. Zaskoczony nasz hetman by?, ?e g?ównodowodz?cy nie wezwa? ?adnych dowódców TF-ów na odpraw?. Tak to zwykle bywa na imprezach asg ?e o realu nie wspomn?. Jakie? zadania, cele, za?o?enia, w sensie plan dzia?a? by by?o mile widziany. Ale nie… Nie tylko my byli?my zdziwieni. Spora cz??? ludzi nie wiedzia?a w zasadzie w jakim TF-ie jest albo gdzie ich TF jest. na pewno blisko, bo wszyscy byli na respie. No chaos by?. A ?e wszystko si? jak to zwykle bywa i nie jest jako? dziwne przesun??o w czasie to ca?? impreza rozpocz??a si? jakie? 20 min pó?niej od planowanego rozpocz?ci?…

Wietnamskie si?y na wprost…

Ruszamy. Jacek okre?li? cel i zadnie. Idziemy szuka?. Nie wa?ne co, ale szuka? i likwidowa? opór wra?ych Wietnamców. Zadanie pierwsze – obchodzimy Raszówk? bokiem by wyj?? na wysoko?ci budynku nr 10. I tak te? ?migamy sobie, nie niepokojeni przez kogokolwiek. Zreszt? zdziwi?bym si?, gdyby w tym rejonie si? jakie? si?y wroga pokaza?y, bo i po co. Mieli co robi? w samym mie?cie. W ko?cu mieli ca?kiem podobne zadania co my. Dochodzimy do rejonu budynku 10 i zajmujemy teren, wcze?niej czyszcz?c sam budynek z niczego. Przegrupowanie. Przed nami kolejny cel, budynek 11. Idziemy drog?, bo w ko?cu kto nam mo?e zagrozi? jak kupa nas a i jeszcze jakie? oddzia?y naszych si? w okolicach si? kr?c?. Niestety ma?e grupki kilku osobowe. Ale w sporej ilo?ci. Zasadniczo nie wiemy czy pozosta? TF-y dzia?aj? w takich ilo?ciowo grupach jak by?y podzielone na forum czy te? si? jako? podzieli?y inaczej. Patrz?c na okolic? raczej teamy dzia?aj? sobie same wedle w?asnego uznania. To prawie tak jak my. Ale te? ?adnych informacji od dowódcy na radiu nie s?ycha?. Mo?e ka?dy wie co ma robi?. My wiemy. Idziemy na jedenastk?. Zajmujemy ja bez problemu. Cho? Bravo id?ce z lewej strony przez las ma kontakt ogniowy. Alfa id?ca drog? i praw? stron? drogi dociera pod budynek. Za budynkiem s? te? jacy? nasi. Przez chwil? my?la?em, ?e mamy FF, ale okazuje si?, ?e to wróg podchodzi gdzie? z równoleg?ej drogi. Chwila postoju. Czekamy na rozwój sytuacjo. Jestem na roku budynku. Obok jest kilku naszych. Mam widok na budynek 12. Widz? jak do ?rodka próbuj? si? dosta? si?y wroga. To nie b?d? przecie? tak sobie tylko sta?. Otwieram ogie?. Pierwszy zd??y? wbiec a przynajmniej nie poczu? kulek, co w biegu si? zdarzy? mo?e. Drugi zamiast tak?e wbiec do ?rodka zatrzymuje si? w drzwiach i jego dalsz? drog? powstrzymuj? moje kulki. Schodzi. Po chwili kolejna moja seria powstrzymuje kolejnego. Ale kto? ju? jest w budynku.
Rekonstrukcja wymaga orygia?ów… jak to Jacek ?ci?ga na drog? Bravo. Cel – budynek 12. Podchodzimy po niego. Wiemy ?e kto? jest w ?rodku. Po ?cian? ju? jest Horwblower. Dochodzi reszta. Wyjmujemy krótk?, ci co maj? oczywi?cie. Jednego trafiam z colta. Drugiego z emki wyjmuje Gelmir i wchodz? do budynku. Z boku podchodzi reszta. Po chwili zajmujemy budynek wykurzaj?c obro?ców, których nie by?o wielu. Mamy budynek. Cze?? oddzia?u jest w lesie obok budynku. W nieodleg?ej oddali trwaj? walki o wie?e ci?nie?. Miejsce jaki? sk?adów, naszych bodaj?e. Tak jest ostro. My siedzimy ko?o i w budynku. Nie up?ywa wiele czasu a budynek zaczyna by? ostrzeliwany. Wpierw z drogi. A nast?pnie z lasu z jego lewej strony. Ginie Taps. Wcze?niej te? ju? zaczynamy mie? straty. Robimy szybkie przegrupowanie w budynku by mie? os?on? z ka?dej strony. I czekamy na rozwój wypadków.


Action!!!

Czas sobie leci. Wróg coraz mocniej atakuje na wie?? i na nas. Przez chwil? prawie dosz?o do FF, bo jaki? nasz oddzia? podszed? pod zajmowany przez nas budynek i zacz??a si? wymiana ognia pomi?dzy naszym obro?c? a podchodz?cymi. Na szcz??cie panowie na rogu budynku zareagowali szubko i si? sko?czy?o. Kolejne straty. JP3 podejmuje decyzj?, ?e si? wycofujemy, wpierw do budynku 12 a potem 11. Tam przegrupowanie i powrót do akcii. Do tego czasu powinni wróci? posi?ki z tych co musieli zej?? na respa. Okazuje si?, ?e z budynku przez drzwi si? nie da wyj??. Wróg ma je pod ostrza?em. Zostaje tylko ty?. A i tam z okolic wie?y kto? do nas od czasu do czasu sieje. Na szcz??cie jest spory okop i nim si? przemieszczamy. Kawa?ek i jest kontakt. Ze dwóch z prawej zostaje zdj?tych a dwóch kolejnych z lewej ucieka w kierunku budynku 12. Ten budynek odpada, bo mo?e by? zaj?ty.Zmiana planu. Idziemy zaj?? budynek 16 i tam b?dzie przegrupowanie. Kto? jest na budynku. Okazuje si?, ?e to nasi. Ale podchodzimy pod budynek bez problemów. Po chwili zostajemy ostrzelani i wycofujemy si? przez budynek na drog?. Ruszamy w stron? ambasady. W trakcie drogi dostajemy informacj?, ?e wracaj? nasi. To czekamy na nich. Dochodz? i wracamy pod budynek 11. Tam planowane jest wyznaczenie nowych celów. Podchodzimy pod budynek. Zajmujemy pozycje. Po chwili dostaje Taps. Okazuje si?, ?e w budynku kto? jest. mamy pozycje ko?o budynku. Ale przej?? si? nie da obok, bo jeste?my ostrzeliwani z budynku. Dochodzi jaki? oddzia?. Przechodz?c w stron? budynku zostaj? ostrzelani z lasu. Wszyscy zawieraj? bliski kontakt z gleb?. Sytuacja lekko patowa. Od strony wie?y i budynku 16 zaczynaj? w nasz? stron? podchodzi?. Tak?e od budynku 12 i jego okolic. Mo?e to jeszcze nie jest okr??enie ale nie jest fajnie na pewno. Nasze si?y si? rozdzielaj?, bo trzeba mie? na oku wi?cej sektorów i pokry? jest w razie W ognie. Jacek dzieli ludzi. S? te? inne osoby z innych oddzia?ów. Kilku naszych dostaje. Postanawiam zdoby? budynek. Wychodzi, ?e w ?rodku jest mo?e dwóch ludzi. Razem z kim? z innego oddzia?u, który ma replik? do cqb, wchodzimy do ?rodka os?aniani przez inn? osob? z zewn?trz. Gara?em, bo tym chyba by?o to co? podchodzimy do wej?cia. Kole? z d?ug? strzela i os?ania ale dostaje ze ?rodka. Ja widz? na rogu w drzwiach do jakiego? pomieszczenia jak?? posta?, to strzelam z colta i on strzela. Akcja 100% skuteczno?? 0% po obu stronach. Odleg?o?? góra 4m. Bywa. Mam jednego w pomieszczeniu obok i drugi jest w korytarzu na wprost. Nie ma opcji by wej??. Wybiegam i próbuj? przez okno z zewn?trz. Jest jaki? pod oknem naprzeciwko. Strzelam. Raz, bo mi kurek w colcie zablokowa? zamek. I niestety nie trafiam. Ale w ?rodku by?o ich wi?cej i otwieraj? zmasowany ogie?. Niekoniecznie w moim kierunku. Sam to ich z klamk? dzia?aj?c? jak parabelka albo spr??yna, nie pokonam, wi?c si? wycofuj? do naszych za budynkiem. Jeste?my przy skrzy?owaniu. Na ?rodku skrzy?owania ko?o ma?ego budyneczku te? s? nasi. I nie ma nas wielu. Teraz to ju? jeste?my otoczeni. Obok mnie JP3 i urubu. Po drugiej stronie drogi pod budynkiem jakie? 4-5 osób. Po chwili Jacek dostaje w plecy. Urubu, strzela w ludzi zachodz?cych naszych ko?o budyneczku. Trzeba wia?. W tym przypadku przebi? si? przez tych co nas otaczaj? w kierunku budynku 12. Kto? rzuca dyma. Kabum! Pomyli? sobie granaty. Ale idzie i dym. Tylko zamiast gdzie? na trasie ucieczki, to tu? ko?o naszych w zasadzie tych co rzucali pozycji obronnych. Dym zreszt? te? mizerny. Na pograniczu ?aden. Ale ?e czerwony, to ?wietnie oznacza pozycje. Nic to, ruszamy biegiem by si? przebi?. Ale tam ju? czekali. No mo?e niekoniecznie czekali, bo zostali zaskoczeni, otaczaj?cy nas przeciwnicy. Niestety kilku naszych ginie, ale i wróg ponosi straty. Ja tam zastrzeli?em jednego. Po zmianie maga dostaj? kulk? w plecy i to by by?o na tyle. Prze?ywa jeden. Ale co b?dzie sam gdzie? trwa? w szczególno?ci, ?e to jego pierwsza impreza asg. Wraca z nami. Po drodze mijamy naszych jak wracaj? do gry.

Po przymusowej przerwie na repsie, wracamy do gry. Idziemy drog? w kierunku budynku 12. Ale ju? w okolicy bunkrów natrafiamy na jaki? ogie? z lasu. Przypadamy i my w krzaczki i próbujemy rozezna? kto i gdzie i dlaczego strzela. Jest nas tam wi?cej. Ogólnie nikt nic nie wie. Co? tam strzelamy ale ?adnego post?pu w sytuacji nie wida?. Ja ju? pomykam tylko z klamk?. Jako oficer polityczny, cho? to bardziej domena czerwonych, mam likwidowa? tych co nie b?d? szli naprzód. Próbujemy dosta? si? krzakami a w zasadzie g??bokim rowem w kierunku wie?y ci?nie?. Niestety si?y wroga przygniot?y nas w tym w?wozie. I w ko?cu rozwali?y. Ale nie bez strat w?asnych. I znowu na respa.
Przemykaj?cy wietnamski zwiadowca…


Zmiana planów. Jest nas znowu spora gromadka. Nie wiemy tylko gdzie jest Marcin, Gelmir i urubu. Ale na radiu dostaj? gdzie maj? si? przedrze? i s?uch o nich zagin??. My tym razem idziemy w innym kierunku. Plan jest by obej?? si?y wroga za wa?em ko?o torów i zaj?? od ty?u. Przy??czaj? si? do nas i inne osoby spoza TF-u. Tak to jest, jak si? posypi? TF-y. Czasem trudno si? potem odnale??. Idziemy. Spokojnie dochodzimy do wa?u. Wchodzimy na niego i po chwili schodzimy, bo jednak jest to przewy?szenie i ?wietnie wida? jak kto? po nim idzie. O czym jeden pan si? przekona? empirycznie przyjmuj?c na klat? czy gdzie tam seri? z aeg-a. Czasami warto i?? razem z odzia?em tak jak ot tego chce a nie czyni? samowolk?. W ko?cu my si? skradali?my by nas nie widziano. Có?… Pokara?o. Na szcz??cie reszta by?a ju? po drugiej stronie wa?u i niewykryci spokojnie dotarli?my w pobli?e respa. Tam troch? si? zatrzymali?my. Ja z Walze?ko byli?my w budynku i wtulali?my si? w ?ciany jak wrogie si?y wraca?y na respa. A sporo ich by?o. W ko?cu wycofali?my si?.Dowódca zarz?dzi?, ?e robimy zasadzk? na wracaj?cych z respa. Zosta?o 30 min do ko?ca scenariusza, to kto? musi pój?? na ambasad?, bo trwa?y tam zaciek?e walki niczym w Sajgonie (to by nawet historycznie pasowa?o, cho? nie ten rok). My si? zasadzamy ko?o skrzy?owania przy budynku nr 6. I czekamy na wroga. Plan by? taki, jak to w zasadzce, ?e przepuszcza si? oddzia? i dopiero jak wi?kszo?? przejdzie si? strzela. Niestety. Przyjmowanie nawet na chwil? osób z przypadku, mo?e ca?y misterny plan zje..a?. I tak te? si? sta?o. Wróg szed? i to nawet niespecjalnie czujny. I zamiast go przepu?ci? albo te? pozwoli? si? zbli?y? na bardzo bliski dystans, bo jednak byli?my roz?o?eni na d?u?szym odcinku, to jaki? niecierpliwy, wzion i strzeli? jak jeszcze byli zdecydowanie daleko od strzelca nie mówi?c o reszcie w zasadzce. Bilans. Dwóch trafionych. Po prostu zaje..sta zasadzka. A mo?na by?o wi?kszy oddzia? odes?a? na respa. I po zasadzce. Zaczyna si? wojna pozycyjna. Ogólnie nie jest to a? tak z?e, bo zatrzymuje marsz wrogich oddzia?ów. Tylko bilans strat nie jest taki znowu rewelacyjny. Powoli, bo powoli, ale jednak wroga jest wi?cej wiec zaczynamy mie? straty. Oczywi?cie atakuj?cy tak?e. Ale te? cz??? si? wroga po prostu obchodzi rejon zasadzki i idzie tam gdzie mia? i??.


Z?ota wietnamska jesie?….

A my sobie pykamy. No mo?e nie my, bo ja tam z coltem – chwilowo bardzo powtarzalny, to wiele nie mog?. Ot strza? czy dwa. Raczej by sobie strzeli? ni? kogo? ubi?. Nasze si?y si? powoli kurcz?. Dostaje Bombke, Walze?ko. Wi?c ja niczym tygrys rzucam si? na ka?acha Wlaze?ko i siejem z niego w przeciwnika. Nie ma to jak automat. Nawet trafiam jednego z?ego. Ale nic to. Strzelam sobie i strzelam i zostaj? zastrzelony przez kogo? z wi?kszym zasi?giem. No i po strzelaniu i byciu dzielnym obro?c? demokracji, mi?o?ci i wolnego wyboru. Zosta?y niedobitki naszych. Marv niczym demon zag?ady zdejmuje przeciwnika za przeciwnikiem. ?wietne miejsce na górce, daje mu pi?kne pole ostrza?u do czasu a? i jego nie namierzyli i nie zasypali morzem kulek. No i czas na respa. W zasadzie wytrwali?my do planowego ko?ca rozgrywki w akcji. Na respie okazuje si?, ?e jeszcze troch? przed?u?ono gr?. Ale w zasadzie to koniec. Czas na parking i do domu.Podsumowanie
O tre?ci merytorycznej samego t?a scenariusza napisa?em na pocz?tku. Dla samej rozgrywki nie mia? on specjalnego znaczenia. Impreza si? uda?a, bo:
a. Si? odby?a
b. Byli uczestnicy
c. By?a ?wietna pogoda
d. Niektórym chcia?o si? stylizowa?, co jest fajne i cieszy
Jak ju? rozgrywka si? zacznie, to leci i zepsu? jest j? trudno jak uczestnicy si? chc? bawi?. A chcieli i si? bawili. Podobnie jak wi?kszo??, trudno by?o stwierdzi? obecno?? T1000, co nie znaczy, ?e nie byli, ale jako? nie stwierdza?o si? takich przypadków. I to jest pozytywne. Ilo?? fantów, i ich rodzaj dzia?a na korzy?? organizatora. Nie wiem ile i co kto znalaz?, my mieli?my 3 butelki oraz bomb? karotenow? na swoim koncie. Jak to wygl?da?o gdzie indziej, to ju? mi jest nieznane.

Ca?? imprez? oceniam bardzo dobrze, bo to co mieli zrobi? organizatorzy, to zrobili i tak by? powinno. Mam oczywi?cie uwagi. Mo?e nawet s? to raczej sugestie, bo b??dów nie robi tylko ten co nic nie robi.
Sprawa dowódcy US. By?, ale jakby go nie by?o. Oczywi?cie, osoba z przypadku ma prawo nie ogarn?? wielu spraw a nawet wszystkiego. Taki rzeczywisto?? i ja tam nie mam do osoby tej?e pretensji. Ale tu uwaga i dla niego lub przysz?ego. Dobrze jest zrobi? zbiórk? wszystkich ludzi i jak ju? zostali przydzieleni do TF-ów (podzia? ju? org zrobi?, wi?c u?atwi?) to sprawdzi? jak to wygl?da w rzeczywisto?ci i ewentualnie podzieli?. Potem zebra? dowódców TF-ów i przedstawi? jaki? plan, cel lub cokolwiek, by wiedzieli co maj? robi?, nawet gdyby mieli jedno zadanie wykonywa? przez ca?? imprez?. I co wa?ne, koordynowa?, zbiera? informacje z realizacji zada? i informowa? co zosta?o a co nie zosta?o uczynione.
Dla naszego TF-u akurat brak dowódcy g?ównego nie jest, nie by? i raczej nie b?dzie problemem, sami se zadania znajdziemy, wyznaczymy i b?dziemy realizowa?, ale fajnie jest i to cenimy, gdy jest nad tym jaka? kontrola i ?e ma to jaki? wi?kszy sens, nawet gdy go nie ogarniamy, nie rozumiem a nawet si? z nim nie zgadzamy Smile My lubimy konkrety. W zadaniach, scenariuszu i potem w kierowaniu.Co do orga. To dobrze jest znale?? dowódc? przed imprez i to jak najwcze?niej. Wiem, zosta?a mi ta funkcja zaproponowana na 3 dni przed. I odmówi?em z powodów przes?anych na pw. Ale te? jak si? w ko?cu taki delikwent nie znajdzie przed, to có?… org musi przej?? ta funkcj? i poodwodzi?. Takie ?ycie. Jednak najlepiej jest znale?? kandydata ju? w pocz?tkowym etapie organizacji imprezy i zaproponowa? t? funkcj?. Mi si? to sprawdza, bo rola dowódcy jest bliska roli organizatora, on w terenie moderuje, bo cz?sto wie lepiej co i gdzie si? dzieje od orga. Oczywi?cie rola orga w moderacji jest jeszcze wa?niejsza o ile w ogóle chce j? moderowa?.

To taka uwaga jest ino…

Black Demon. Dla rozgrywki fajna sprawa. Cho? si? nie spotkali?my z rzeczonym podmiotem. Wi?c nie wiem jak toto si? sprawdzi?o. Mi si? takie co? podoba. Bo te? z czego? podobnego korzystam. Mo?e nie w tej formie, ale si? zdarza.Troch? system do?adowania si? tylko na respie i miejscach do?adowania by? cokolwiek niejasny i niepraktyczny, bo to mia?oby sens jakby by? limit amunicji. Ale jak kto? ma hi-cpa albo kilka, to raczej przez ca?? imprez? takie potrzeby nie odczuje. Sam maj?c z ponad 10 reali 1 mida i 2 low-y, nie mia?em okazji wywali? ich nigdy wszystkich. Ale to szczegó? Smile

Jak na pierwsz? imprez?, to mo?na oceni? j? wysoko. Ja, i reszta Plutonu bawi?a si? dobrze. Strzelali?my i do nas strzelano. Skradali?my si?, biegali?my i bawili?my si? dobrze. Mo?e to jest kwestia, ?e tak mamy zawsze. Taki genetyczny b??d w systemie. Nie wiem, ale by?o fajnie. A jak jeszcze kiedy? zrobicie imprez?, gdzie t?o i scenariusz b?dzie pasowa? to nawet z przytupem i pog?askaniem po g?ówce. A co…

Fotki:
https://picasaweb.google.com/yarakka/ZeNibyWietnamRaszowka611#

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Teo dnia November 16 2011 11:51:24
Witam.Jestem organizatorem 3 imprez historycznych w klimacie Wietnamu, wszystkie 3 zosta?y zorganizowane na wmasg-pomorskie.Obecnie pracujemy nad imprez? 12-godzinn? w tym klimacie, która odby? si? ma si? latem przysz?ego roku. Dla mnie jako orga i pomys?odawcy przede wszystkim liczy si? klimat imprezy.W zwi?zku z czym stoj? na stanowisku, ?e niezb?dne jest pewne minimum stylizacji u wszystkich uczestników oraz odpowiednia pora roku i teren.Od razu wytkn?, ?e niemo?liwe dla mnie jest pojawienie si? osób w DPM-ie, marpacie, flecku, wp czy multicamie na imprezie typu VN, ?e nie wspomn? o kamizelkach modu?owych itp.St?d przewa?nie dajemy ch?tnym oko?o pó? roku na skompletowanie sprz?tu.Wywodz?c si? z tradycji airsoftowych imprez historycznych w trójmie?cie, stworzyli?my 3 ciekawe scenariusze, umieszczone w odpowiedniej scenerii i o odpowiedniej porze roku, wpisuj?c je logicznie w t?o walk na terenie Wietnamu Po?udniowego.Jako ?e wida? na fotach kilka osób dobrze ustylizowanych, obiecuj? ?e b?d? (albo kto? z mojej ekipy) zamieszcza? informacje na temat rozwoju przygotowa? do imprezy oraz podam odpowiednie informacje odno?nie stylizacji.
Pozdrawiam, Teo.
#2 | Mario75 dnia November 16 2011 16:30:45
Byli?my na historyku Gora i trzeba przyzna?, ?e poziom stylizacji oraz scenariusz, który przenosi? nas na chwil? w tamte czasy robi? klimat. Cieszy?em si?, ?e mam stalowy garnek, kiedy "bazooki" zacz??y strzela? rakietami z fajerwerków U?miech By?o ostro U?miech
#3 | Patol dnia November 16 2011 18:30:51
Taaa te "bazook'i", to by? dopiero klimat Szeroki u?miech
Mia?em okazj? wraz z Gorem zgin?? bohatersk? ?mierci? "hamburgera" gdy wybuch? tu? obok nas jaki? panzer faust czy schreck. Szeroki u?miech Pi?knie lecia? prosto w nas gdy próbowali?my si? podczo?ga?. Ju? my?la?em, ?e si? uda, "pocisk" zacz?? opada? lecz tylko si? odbi? i upad? chyba z metr od nas. Szeroki u?miech Mnie na Takiego historyka namawia? nie trzeba.
#4 | Mario75 dnia November 16 2011 19:49:58
Moim zdaniem na tak? imprez? powinni, cho?by z ciekawo?ci pojecha? Koledzy z 82DPD z Koszalina. Nie jestem pasjonatem IIWW ale my?l?, ?e warto tak w przerwach pomi?dzy inscenizacjami. Zreszt? wszyscy s? tam pozytywnie zakr?ceni. Fotografowie nawet odpowiednio ustylizowania. Prima sort!

W?a?nie relacji chyba jeszcze nie machn?li?my, a u mnie film le?y na warsztacie z tej imprezy! Zima idzie. Si? nadrobi U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Podcast ASG Niemcy zamykaj? Elektryczny Blow Back Homemade Libia Nowe pistolety WP Radio ASG Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,153
Wczoraj:15,025
W tym tygodniu:2,153
W tym miesiącu:177,541
W tym roku:2,910,837
Wszystkich:51,399,241
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: