Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KILL ZONE TEAM

Ju? od d?u?szego czasu, kr??? plotki na temat nowo powstaj?cego ugrupowania w naszym ?rodowisku ASG.

Jako ?e jeste?my ju? gotowi – postanowili?my oficjalnie og?osi? powstanie „KILL ZONE TEAM’S”.

 

 

Czym jest „KILL ZONE TEAM’S”? W krótkich ?o?nierskich s?owach wygl?da to tak:

1. W sk?ad za?o?ycielski KZT wchodz? teamy:

KILL TEAM

M.O.S.T. RANGERS

US MARINE CORPS

2. KZT jest zrzeszeniem zaprzyja?nionych grup airsoftowych, które wyznaczy?y sobie wspólny kierunek dzia?a?.

3. Ka?dy z teamów wchodz?cych w sk?ad KZT zobowi?zany jest do czynnego udzia?u w grupie.

4. Ka?da z grup KZT zobowi?zana jest do zorganizowania w roku chocia? jednego treningu, w którym wezm? udzia? pozosta?e grupy cz?onkowski. Termin treningu, po zaakceptowaniu przez wszystkich cz?onków oraz                     zarz?d KZT, uznawany jest za ostateczny i obecno?? na nim jest obowi?zkowa.

5. Zarz?d KZT nie ingeruje w struktury wewn?trzne poszczególnych teamów cz?onkowskich.

6. W sporach wewn?trznych KZT, s?dy podejmowa? b?dzie zarz?d KZT.

7. KZT zobowi?zuje si? do organizacji imprez charytatywnych!

8. Rekrutacja do KZT odbywa si? na zasadzie zaprosze?.

9. Ka?dy team w KZT posiada swojego przedstawiciela w zarz?dzie.

10. Cz?onkowie zarz?du zostaj? wybrani w demokratycznym g?osowaniu.

11. KZT zobowi?zuje si? anga?owa? w propagowanie AirSoftu w?ród ludzi spoza ?rodowiska.

 

Trening KZT 15-16.10.2011r. Sasino.

 

Sama idea narodzi?a si? oko?o trzech miesi?cy temu. Wtedy to stwierdzili?my ?e chcemy czego? wi?cej ni? do tej pory. ?e chcemy pomaga? i mie? przy tym mas? dobrej zabawy.

KILL ZONE TEAM’S nie ma by? sztucznym tworem na papierku. Ka?dy z teamów wchodz?cych w jego sk?ad posiada pewne do?wiadczenie i umiej?tno?ci. Nasza si?a polega na tym ?e dzielimy si? nimi i d??ymy do samodoskonalenia. Teamy które zapraszamy do wspó?pracy musz? wyró?nia? si? spo?ród innych kreatywno?ci?, uczciwo?ci? oraz ch?ci? pomagania innym.

Mimo krótkiego sta?u, zdo?ali?my przeprowadzi? dwa wewn?trzne treningi w których bra?y udzia? równie?, teamy staraj?ce si? o wst?pienie w struktury „KILL ZONE TEAM’S”.

 

Trening 6.11.2011r. Linia

 

Uda?o si? równie? przeprowadzi? konkurs pod nazw? „Zaprojektuj Naszywk?”. Nagrody które zosta?y rozdane zosta?y za sponsorowane przez nasze partnerskie sklepy.

Kolejnym krokiem KZT jest organizacja imprezy charytatywnej „Grinch: Zamach na ?wi?ta” która odb?dzie si? 04.12.2011r. Oczywi?cie wszystkich na ni? serdecznie zapraszamy.

Jak wida? dzia?amy i dzia?a? b?dziemy. Prawdziwa intensyfikacja Naszych dzia?a? ma nast?pi? ju? po nowym roku. Mamy nadziej? ?e roz?wietlili?my cho? troch? mrok domys?ów na temat KZT.

 

KILL ZONE TEAM’S – do zobaczenia na polu walki.

 

http://killteam.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:kill-zone-teams&catid=45:ciekawe-myli

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia November 10 2011 04:03:45
Trzymam kciuki. Ro?nijcie w si??. Oby by?o coraz wi?cej ?rodowisk, które chc? si? organizowa? i maj? ambitne realizacje. Niech czerpi? z was przyk?ad.

Podobnie jak bardzo wspieramy ?rodowisko Szczeci?skie, które niedawno otworzy?o podwoje swojego nowego Forum.

Przyda?oby si?, aby równie mocno d??y?o do integracji ?rodowisko 3Miejskie.

Bardziej do?wiadczeni powinni pomaga? i pokazywa? kierunki. Dawa? szans? rozwoju pozosta?ym i wspiera? ich zamiast zamyka? si? przed innymi i skrywa? wielkie "komandosów" tajemnice. Jak wskazuj? dwa powy?sze przyk?ady, cieszy fakt, ?e mo?na inaczej, ?e mo?na kreatywnie.

Nap?ywa do nas bardzo du?o maili i PW, ?e KOALICJA PÓ?NOC jest poniek?d inspiracj? dla wielu ludzi. Wielu ?a?uje, ?e ich lokalne ?rodowiska nie jest tak otwarte i dobrze zorganizowane. Jak wida? po powy?szych przyk?adach, chcie? to móc.

Cieszy mnie osobi?cie bardzo, ?e w tym miejscu spotyka si? coraz wi?cej ?wietnie zorganizowanych i wiele wnosz?cych ludzi. Coraz wi?cej osób i Teamów dok?ada cegie?k? do kreowania tego miejsca, aby dzieli? si? swoimi do?wiadczeniami, wiedz?, integrowa?, wymienia? opiniami, testami, do?wiadczeniem. Wspólnie rozwija? i propagowa? nasze pasje.

Tak wielu pozytywnych ludzi w jednym miejscu. To cieszy.

Lead the way!

OK OK
#2 | Technofilia dnia November 10 2011 10:31:32
Dzi?kujemy za ciep?e s?owo Z przymru?eniem oka
#3 | muniekole dnia August 12 2017 09:14:21
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana za? najodpowiedniej jest okre?la? wielko?? pod wobec z?agodzenia dozy zaczerwienienia paszczy natomiast metamorfozy palnych, powstrzymania liczebno?ci, terminu pozostawania i intensywno?ci torsji tudzie? jednoczesnych wska?ników ?wi?du, dymienia i afekt. Dwie rudymentarne modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://ujedrnianie-biustu.pl/ ustnego farmaceutyki antybiotyczne. Terapia laserowa pozosta?a tak?e zaliczona jako rodzaj leczenia. W czasie jak w biegu kilku tygodni leki cz?sto stanowi? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa nawraca po zabiegu. Przewlek?ego rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od momentu jakiego? a? do dwóch lat, mo?e wi? si? a? do trwa?ej inspekcji poziomu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest raz za razem niepotrzebne, natomiast poniektórego casusy opadaj? po jacy? czasie za? otrzymaj? trwale. Zewn?trznego trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem wieku.
#4 | shareways dnia September 18 2017 09:11:10
kremy przeciwzmarszczkowe regeneracja w?troby leki ?adne Ró?nica atakuj? zaczerwienienia krem pod oczy przeciwzmarszczkowy zio?a na cholesterol
#5 | Kathrien dnia November 15 2017 09:00:48
When you are going to buy replica louis vuitton these elegant exquisite items, you should choose reliable designer discount rate purses on the internet stores to complete your deal. As a result, you will certainly get more safety. They intend to make their picture elegant, thus picking stylist handbags to match their entire image is crucial. In many situations, persons' dresses and their developer accessories could reveal their chanel replica handbags preference as well as their standing.There are lots of renowned brand splendid replica bags readily available in market, such as developer LV bags, Gucci style handbags, Chanel designer bags, and various other delicate handbags.Chanel strikes the design globe by basic shades for example black, browns, grays, greens, as well as creams; simple but looks sensible, sophisticated, elegant as well as replica chanel handbags incredibly high quality also. If you intend to buy them on-line, you will discover that there are a lot of online stores http://www.replic... could offer various types to clients. It is really hassle-free and very easy for customers.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

¦wietne! ¦wietne! 100% [1 g³os]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g³osów]
Dobre Dobre 0% [0 g³osów]
¦rednie ¦rednie 0% [0 g³osów]
S³abe S³abe 0% [0 g³osów]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Combat Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Niemcy zamykaj? Act od Valor Skarby... Arctic Combat Alice Custom Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:5,033
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:5,033
W tym miesi±cu:214,816
W tym roku:3,650,252
Wszystkich:40,843,011
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: