Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20111022-23 Kompania w Natarciu

20111022-23 Kompania w Natarciu

FIA ufoman

         
Jesienne szkolenia rozpocz?li?my od wyjazdu do Mrozów, Kompania w Natarciu gdzie Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl zorganizowa?o ?wiczenie Kompania w Natarciu dla cz?onków grup proobronnych i paramilitarnych. By?o to ju? drugie nasze spotkanie z t? organizacj?.

"Mleko" - jedno z pierwszych s?ów pomy?lanych przeze mnie, po dojechaniu na miejsce. Aura przywita?a nas g?st? mg??, która by?a tylko zapowiedzi? rozpieszczaj?cej nas przez ca?y weekend pogody.
        
    

Zaje?d?amy na parking ko?o sta?ego miejsca dyslokacji (Szko?a Podstawowa), gdzie wrzucamy na siebie wcze?niej przygotowane wyposa?enie i ruszamy ca?o?ci? "na pokoje". Warunki dla FIA wr?cz luksusowe, rzadko kiedy mamy zapewniony dach nad g?ow? czy toalet? w czasie wyjazdów. Dru?ynami zajmujemy kolejne sale, tylko sekcja rozpoznania rozbija si? na korytarzu - jak zwykle uznali, ?e co za du?o z wygodami to nie zdrowo.

Pierwszym nietuzinkowym wydarzeniem jest poranny apel, gdzie frontem do organizatorów zbiera si? ponad 130 osób. Niecz?sto dochodzi do tak licznego zgrupowania tych, których wspólnym zainteresowaniem jest dzia?anie na rzecz obrony terytorialnej Polski.
Kompania zosta?a z?o?ona z trzonu dowodzenia i 3 plutonów po 3 dru?yny ka?dy. FIA stanowi?o 1plt oraz dodatkowo obj??o dowodzenie nad 2plt, do którego do??czy?a te? sekcja zwiadu. Po krótkim przywitaniu przez organizatorów, przyst?pujemy do realizacji dalszego planu dnia, którym s? ?wiczenia w terenie.

Po 30 minutach marszu docieramy na miejsce, pojawiaj? si? pierwsze promienie s?o?ca.
Prezes "ON.pl", Grzegorz Matyasik przedstawia nam zagadnienie z którym b?dziemy si? zmagali, czyli natarciem.
Cykl ?wicze? zaczynamy od odegrania natarcia przez ka?dy z plutonów po kolei tak, ?eby pozostali uczestnicy mogli si? przyjrze? z zewn?trz. Po ka?dej próbie organizatorzy przedstawiaj? swoje wnioski, zaznaczaj? co by?o zrobione dobrze, a co wymaga poprawy.

Kompania w Natarciu

Przez nast?pne godziny ?wiczymy plutonami. By zwi?kszy? elastyczno?? dru?yn, te wymieniaj? si? co chwil? funkcjami. Jedni robi? za os?on? ogniow?, drudzy toruj? bezpieczny kana? przez pole minowe. Wida? pierwsze efekty nowej struktury oddzia?u FIA, pododdzia?y coraz sprawniej wspó?pracuj? i realizuj? stawiane im zadania.
Wisienk? na torcie jest przerzucenie ca?ej kompanii na ?ciernisko, gdzie próbnie realizujemy zadanie.

Kompania w Natarciu

Widok tylu mundurowych na tak obszernym polu jest po prostu niesamowity, a uczestniczenie w tym prajslessem dnia.

Kompania w Natarciu

Gdy zapada ju? zmrok docieramy do "bazy", gdzie przydzielono nam czas wolny na przygotowanie si? do wieczornych wyk?adów. Dla nas by?a to okazja do ?wi?towania urodzin najm?odszego rekruta FIA, Kuby. Oczywi?cie nie oby?o si? bez tortu, który przez jedn? z osób zosta? okre?lony pó?niej jako "Magiczny torcik: morale +100, senno?? +10".
Zadowoleni ruszamy na wyk?ady, gdzie prowadz?cy porusza temat koordynatów w uk?adzie UTM. Wkrótce wraz z dowódcami dru?yn opuszczam sal? by pozyska? mapy i pierwsze informacje dotycz?ce zadania. Gdy trwa odprawa dowódców plutonów, mam okazj? przekaza? wiadomo?ci mojej 3 dru?ynie 1plt. Wed?ug instrukcji zarz?dzam pobudk? o 0430hrs i wraz z zast?pc? udajemy si? na odpraw? 1 plutonu, ochrzczonego nazw? "SYN".

Kompania w Natarciu

ErTo - dowódca 1plt - skrupulatnie omawia kolejne fazy dzia?ania, przedstawia co jest celem i jak go osi?gniemy. Wed?ug linii rozgraniczenia do naszych obowi?zków nale?y natarcie lew? flank?. Tu? przed 0100hrs udajemy si? na spoczynek maj?c ?wiadomo??, ?e o brzasku czeka nas wymagaj?ce zadanie.

0425hrs s?ysz? budzik zegarka, my?l? sobie, ?e to co robi? nie jest normalne... Bo kto normalny w weekendy je?dzi setki kilometrów po to, ?eby nie do??, ?e si? nie wysypia?, to jeszcze rzuca? w innych ludzi granatami? Budz? pozosta?ych i przygotowujemy si? do porannej zbiórki plutonu, któr? mamy zaplanowan? 20 minut pó?niej.
Wkrótce rusza autokar z plutonami na miejsce desantu, które jest oddalone o oko?o 10 kilometrów. 1plt jest ostatni w kolejce i wykorzystuje ten czas na wewn?trzne odprawy oraz poprawki w maskowaniu.
Z powodów od nas niezale?nych doje?d?amy ze sporym opó?nieniem. Oznacza to, ?e mamy bardzo ma?o czasu na rozpoznanie swojego odcinka przed g?ównym natarciem. Po spieszeniu szybko osi?gamy rubie? wyj?ciow?, 1dr przyst?puje do rozpoznania, pozostali obserwuj? perymetry w poszukiwaniu kontaktów.
W powietrzu czu?, ?e nied?ugo "b?dzie si? dzia?o". Wokó? nas szad?, oddaj?ca wra?enie zimowej aury. Natura zdecydowanie upaja nasz zmys? wzroku. Oczekuj?c na atak s?ysz? meldunki na radiu od 1 dru?yny. Informacje nie s? najlepsze, okazuje si?, ?e teren jest podmok?y, a rów - który mia? by? b?ahostk? - okazuje si? "jeziorkiem" o szeroko?ci co najmniej 2 metrów i o tej samej g??boko?ci.
Pozosta?o 10 minut, na prawej flance s?ycha? wybuchy, KOSIARZ (wsparcie artyleryjskie) zaczyna wymiata? rozpoznan? lini? obrony przeciwnika. Napi?cie ro?nie.

Kompania w Natarciu

0900hrs - "LAWINA, LAWINA, LAWINA", na radiu pada sygna? do ataku. Podrywamy si? i skokami na wprost ruszamy w stron? rzeki. "Nie ?artowali z t? wod?" - pomy?la?em i biegn?c z ka?dym krokiem spod butów wydawa? si? g?o?ny "trzask!", spowodowany tafl? lodu na powierzchni. Dobiegamy do linii wody, zdecydowanie ch?opaki z 1dr nie przesadzali z opisem. Padam na ziemi?, cia?o okala 10cm warstwa wody. W jednej chwili jestem ca?y mokry i czuj? przenikaj?cy ch?ód od pod?o?a. Przyst?puj? do ostrza?u rozpalaj?c petardy, które s?u?y?y do pozoracji pola walki. Nie jest to ?atwe rzuca? z pozycji le??cej przez tak szerok? wod?, ale to jedyna mo?liwo??, ?eby dosz?o do wybuchu.

Po 15-20 minutach na radiu pojawia si? meldunek drugiej dru?yny, ?e stan amunicji wynosi ju? tylko 50%. U mnie sytuacja jest podobna i pada zarz?dzenie o zmniejszeniu intensywno?ci ognia. 1dr odnajduje przepraw?, która jest zaraz przed bobrz? tam? odpowiedzialn? za te "jeziorko" w którym le?eli?my. Zabezpieczaj?c teren likwiduje 1 przeciwnika "bagnetem" i sygnalizuje niebieskim dymem swoj? pozycj?. Z mojej perspektywy by?o to dobre 300m do pokonania wzd?u? rowu. Zaczynamy manewrowa?, jednocze?nie utrzymuj?c ogie? na front pozycji 1dr. Dochodzimy do przeprawy i zajmujemy frontaln? pozycj? ubezpieczaj?c? pozosta?ych.
Gdy jeste?my w komplecie ruszamy do linii lasu, a? do osi?gni?cia ?cie?ki "ZIELONA", która by?a pozycj? wyj?ciow? dla wszystkich plutonów, w celu reorganizacji i przyst?pienia do po?cigu na has?o: "DZIDA".

Doprowadzamy do styczno?ci z 3plt i ruszamy w po?cig. Po wej?ciu na wzgórze dostajemy si? pod ogie? drugiej linii obrony przeciwnika. Prowadzimy ogie? na dystansie bezpo?rednim, trac? jednego cz?owieka, który zostaje poinformowany przez rozjemc?, ?e zosta? raniony. Pozosta?e dwie dru?yny na lewej flance dostaj? si? pod ci??ki ogie? i otrzymuj? straty. Gdy 3plt wypiera tych z którymi walczy?a moja dru?yna, kierowani przez dowódc? plutonu flankujemy i wspieramy swoich. Ze wzgl?du na uciekaj?cy czas organizator og?asza zako?czenie ?wicze? i zbiórk? na linii "ZIELONA". Ca?o?? robi sobie pami?tkowe zdj?cie i wraca do bazy.

Kompania w Natarciu

W trakcie zbiórki ko?cowej zostaje og?oszone podsumowanie, które ko?czy si? mi?ym akcentem, u?ci?ni?ciem d?oni wszystkich uczestników przez organizatorów.

FIA ufoman

PRAJSLESSY czyli niezapomniane momenty

FIA Czubaka
Wschód s?o?ca przed natarciem. Osi?gn?li?my rubie?. Przed nami pole zamarzni?tych wrzosów, jest bia?o i pi?knie jak w zim?. Czekamy. S?onko zaczyna przygrzewa?, zdaj? sobie spraw?, ?e za chwil? wszystko na ??ce si? roztopi i troch? zmokn?, ale co tam - tak jak wczoraj za chwil? na s?oneczku wyschn?. S?o?ce jednak przes?ania si? chmurami, robi si? zimno i ju? nie jest tak fajnie bo orientuj? si?, ?e w porannym amoku zapomnia?em zapakowa? przeciwdeszczowego GoreTexu i stuptutów. B?dzie ?le, mówi? sobie, ale damy rad?, bywa?o gorzej. Po czym zostajemy wys?ani do ataku. Po 15 metrach nie jest ?le mimo mokrych krzaków po pas. Potem wpadam jedn? nog? po kolano w rów równoleg?y (ci co tam walczyli wiedz? o co kaman, inni mog? sprawdzi? mapy) potem drug? nog? - nic dziwnego, skoro tym rowem w?a?nie si? poruszali?my. Powoli ca?a ??ka odtaja i staje si? bagnem. Manewrujemy troch? w kierunku przeprawy. Zmieniamy kierunek marszu o 45 stopni w lewo i teraz kana?y równoleg?e staj? si? prostopad?ymi i w jeden taki wpadam po pas, przewracaj?c si? zgrabnie po szyj?, ?ami?c przy tym 2 centymetrow? warstw? lodu.

My?la?em, ?e nie b?dzie najgorzej, ale jest. Buty letnie, brak stuptutów i gore - nie mam na sobie suchej nitki. Poruszam si? jednak i nie jest tak ?le. Aha, wszystkie suche rzeczy na zmian? odda?em na rzecz Izolki, która pierwsza zaliczy?a tego dnia k?piel. Moja sekcja ju? nie marudzi, w biegu s?ysz? meldunek My?ka, ?e jest ca?y mokry... Odkrzykuj?, ?e ja te? i to od 5 minut po czym z rado?ci? rzucam si? na cyce prosto w najbli?sz? ka?u??, podnosz? g?ow? i robi? jep jep jep.

FIA Ran
Wymiana ogniowa na lewej flance w trakcie zabezpieczenia zaprawy. ?adunki wali?y od nas ca?y czas. Miejscami nie mog?em wywo?a? nikogo z dru?yny, tak by?o g?o?no. Zastanawia?em si? czy ju? wszyscy trupy. Amunicj? ode mnie podejmowali dwa razy. W sumie wywalili?my ok 60-70% stanu.

FIA Szynszyl
1. Przeprawa przez ??kobagnolodowiskopole z rzekami do przeprawy - zwalonego drzewa. Dobijamy z Krzy?kiem do reszty dru?yny (rozpoznawali?my mo?liwo?? przeprawy od drugiej strony). Dostajemy rozkaz zabezpieczenia perymetru na lewej flance, Sowa szaleje z saperk? toruj?c drog? na pie? zwalonego drzewa (wszyscy podjarani tak zaj...ym "mostem"), wszyscy mokrzy, adrenalina kapie spod he?mów... i wtedy Krzysiek mówi do mnie "ty szynszyl, tu jest przej?cie". Patrz? a tam ?eremie bobrów niczym autostrada przez t? rzek?. Spogl?dam w prawo - drzewo le?y jakie? 4m obok. Nie?le si? z Krzychem ob?miali?my, bo Sowa ju? prawie wyciosa? most z tego drzewa.

2. Nieco pó?niej, po rozpoznaniu terenu za "k?p?" le?ymy na perymetrze. Nagle s?ysz? kroki, kto? si? skrada na mojej 12. Czekam, znieruchomia?em i trzymam kciuki za flecktarn. Nagle z krzaków wy?ania si? zwiadowca npla. Stan?? jakie? 2m ode mnie i patrzy. Za mn? by? spory rwetes w zwi?zku z organizacj? zabezpieczenia przeprawy i zapewne to go przyci?gn??o. Niewiele my?l?c krzycz? do niego "dziewi??" - go?? nieco zg?upia?, ale nie musia? si? tym ju? martwi?. Za to z krzaczorów obok us?ysza?em g?os Yahoo - "szynszyl, strzelasz do mnie?". Wtedy zacz??a si? ostra wymiana ognia i kontakty.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:08:58
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP MG 42 by MG Schutze Szkolenie Certyfikowane KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,479
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:58,371
W tym miesiącu:699,031
W tym roku:5,568,528
Wszystkich:54,056,932
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: