Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Ardeny 2011 / 2012

Ardeny 2011 - 2012

Old Shifty  - Team 2 REP - GCP. Master Org Ardeny

 

 

Mi?o mi jest zaprosi? wszystkich na jubileuszow? V edycj? "Bitwy o Ardeny” która odb?dzie si? 24.03.2012 jak zwykle Pa?czew k/?odzi. Zawsze bierzemy sobie do serca Wasze uwagi i w tej jubileuszowej edycji b?d? nast?puj?ce zmiany:

• Zgodnie z ustaleniami wprowadzamy op?at? w wysoko?ci 20 z?. od uczestnika. Sposób wp?aty b?dzie podany w terminie pó?niejszym.
• Zapisy na list? s? jedynie rezerwacj? wst?pn?. Wpisanie na list? uczestników po dokonaniu wp?aty.
• Gra wojenna b?dzie punktowana tzn. za obron? lub zdobycie miejscowo?ci w wyznaczonym czasie b?d? punkty. Zwyci??y w ca?ej bitwie strona maj?ca wi?cej punktów.
• Likwiduje si? powrót do sztabu po wykonaniu zadania. Rozkazy b?d? dostarczone na miejsce postoju armii, aby zwi?kszy? dynamik? gry.
• Zmienia si? lokalizacj? niektórych miejscowo?ci.
• B?dzie wprowadzona dysproporcja si? na korzy?? atakuj?cych w paru miejscowo?ciach.
• Oddzia?y niemieckie nie b?d? zna?y po?o?enia linii obrony przeciwnika. Zezwala si? na wys?anie (po uzyskaniu zgody sztabu) zwiadowców.
• Od godziny 08.00 wszyscy uczestnicy poza parkingiem poruszaj? si? w okularach ochronnych.
• W tym roku limit uczestników wynosi 650 osób.


 

RELACJA Z ARDENY 2011:

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)Kolejna impreza za nami. Kolejna wojna na plastikowe kulki min??a. Ta, cho? niby taka sama, to jednak w ca?kiem innym klimacie. Czu?, mo?e nie dos?ownie powiew historii. I cho? to tylko zabawa, to emocje i ludzie, oczywi?cie nie wszyscy, próbowali si? wczu? w epok?. To samo dotyczy?o organizatorów, no ale oni musieli, bo co za sens robi? co? bez wej?cia w klimat.

S? imprezy ró?ne. Jedne fajne, inne tylko dobre albo przeci?tne. A s? te? i beznadziejne i pewnie ka?demu zdarzy?o si? cho? raz na takiej by? jak ju? bawi si? w ersoft kilka lat. Mamy i zwyk?e yebanki, ale te? i imprezy ze scenariuszem, t?em, postaciami czy stylizacj?.


Formacja Plutona jako 501 PIR (Parachute Infantry Regiment) 101 Airborne


Zdj?cie wywiadu – prawdopodobnie 7 Armia Niemiecka z dowódc? armii feldmarsza?kiem Wolfem

Ardeny zaczynaj? wchodzi? o ile ta tendencja si? utrzyma w etap imprez wyj?tkowych. Swego rodzaju klasyki. I cho? rola organizatorów jest tu bardzo wa?na, to w?a?nie ludzie zaczynaj? tworzy? coraz lepszy klimat i stylizacj? czasu II wojny ?wiatowej. Sami, nie przymuszani nakazem regulaminu. I o to chodzi. To daje klimat. Jeszcze mo?e nie wszyscy…. Z ró?nych powodów. Cz??? pewnie li tylko z oportunizmu albo lenistwa. Ale coraz wi?cej chce czego? wi?cej. I to si? zaczyna podoba?, i to nale?y propagowa?.


Savique – dowódca 101 Airborne i 502 PIR na stanowisku dowodzenia w Bastogne


Dowódca 506 PIR 101 Airborne – 1A2 – Sebo

Dla mnie ubieg?y rok i ta impreza wywar?a na tyle mocny wp?yw, ?e nie by?o opcji by nie pojecha? ponownie. Mieli?my z naszym TF-em tworz?cym 501 PIR mo?liwo?? walki wraz grup? reco Miko Wolfa w Bastogne. I to te? wp?yn??o na to, jak t? imprez? mo?na postrzega?, troch? od innej strony. Wtedy byli?my wszyscy w woodlandzie. Dobrze wygl?da jak jest jaka? unifikacja. To nie pomog?o by obroni? Bastogne, ale to ju? ca?kiem inna historia.


Szef wszystkich szefów – Old Shifty


?ó?te szyszaczki Arbitrów widoczne w oddali

Jeszcze w tamtym roku pisz?c z Old Shiftym, chcia?em na ten rok ten sam przydzia? i mia?em nadziej?, ?e impreza si? odb?dzie kolejny raz. W ko?cu tamta wysz?a ?wietnie. Jak odpisa?, ?e kolejna edycja b?dzie, zacz??y si? przygotowania. Wpierw forum i ustalenie zasad. Organizator, co prawda nie nakazywa? stylizacji, ale w ko?cu ja si? go nie musia?em s?ucha?, bo ?ód? a Wroc?aw to kawa? drogi. I zosta?a wprowadzona stylizacja i wszyscy chc?cy pojecha? mieli mie?, po pierwsze, dowolny mundur w oliv i dodatkowo naszywk? 101 Airborne.


Niemiecki oddzia? wyrusza na z góry przygotowane pozycje wyj?ciowe


Biwak

Ludzie si? szybko znale?li, g?ównie z utworzonej przez 3 teamy Formacji Pluton a do tego jeszcze kilka osób z zewn?trz, które albo s?ysza?y o imprezie albo ju? na niej by?y lub tez chcia?by by?. Gdyby nie informacja w grudniu od organizatora, ?e s? zapisy pewnie by?my nawet si? nie zorientowali. A czas od otwarcia do zamkni?cia listy ch?tnych by? góra dwa tygodnie jak nie szybciej. Po prostu moment. I kto nie zd??y? ten mia? pecha. Nie da si? ukry?, ?e ?wiadczy to o popularno?ci tej imprezy. Nie wszystkie tego rodzaju zabawy sprzedaj? si? jak ?wie?e bu?eczki w takim tempie.


Pani chyba z Gestapo


Wywiad dla TV – plus pincet do lansu

Có?… skoro jedziemy, to trzeba si? przygotowa?. A wi?c allegro, sklepy internetowe i inne targi starzyzny zaczynaj? by? odwiedzane. I okazuje si?, ?e si? da. I to wcale nie jakim? wielkim kosztem i wyrzeczeniami. Koszule BW w oliv, to kilkana?cie z?otych na allegro. Kurtka m65 za 5 dych, to akurat okazja ni? regu?a. Owszem replika munduru spadochroniarzy, to koszt ponad 200pln o orygina?ach nie wspomn?, bo ju? kabura na colta to stówa a inne tam elementy wyposa?enia wcale nie s? ta?sze, niestety… Na kilka dni przed imprez? okazuje si?, ze mo?na kupi? kompletny mundur oliv austriacki za 10pln sztuka, co si? udaje kilku osobom. I wygl?da bardziej na tamte czasy ni? wspó?czesne BDU. Naszywki si? zamówi?o i jeste?my gotowi do akcji.


4 Armia Aliancka z dowódc? Mico Wolfem


Przygotwanie sprz?tu – sier?ant Taps 501 PIR


Do pe?nej stylizacji, brakowa?o by tylko odpowiedniej ilo?ci replik broni drugo wojennych… Ale to ju? by by?a lekka przesada i mia?bym tylko 2 osoby, które naby?y lub mia?y thompsony. To, ?e coraz wi?cej replik z tego okresu si? produkuje nie znaczy, ?e s? tak ?atwo dost?pne a w szczególno?ci tanie. Niestety tak nie jest. I kupno repliki na jedn? imprez? przyprawia pewnie wielu o zawrót g?owy. No chyba, ?e kto? si? bawi tak?e w reco/stylizacj? Wietnamu, to jeszcze ujdzie.


Ty zostaniesz radiowcem


Wymarsz oddzia?ów alianckich

Tak czy inaczej jeste?my gotowi. Podzielni na kompanie i plutony, gotowi do akcji. Wi?kszo?? z nas przyje?d?a z Wroc?awia konwojem a cz??ci z Gorlic. My w pi?tek wieczorkiem by jeszcze jakiego grilla odpali? i napi? si? jakiego? z?ocistego napoju a ch?opaki z Podkarpacia maj? nas tylko obudzi?.

I jedziemy… Sze?cioro w busie i dwa combi plus zwiad taktyczny troch? wcze?niej z reporterami z Mens Health na pok?adzie. Ot, reporter wojenny i jego fotograf. Co prawda reporter b?dzie jednym z nas, walcz?cym a wi?c mniej reporterem z notesikiem i o?ówkiem a raczej z replik? i nurzaj?cy si? w b?ocie i piachu. Na szcz??cie z b?otem mieli?my szcz??cie. Piach jednak by?.


Dojechali?my w nocy, bo inaczej si? nie da?o. Naszych zlokalizowali?my przy ognisku. Do którego pó?niej dotarli nasi znajomi z Wroc?awia z innego TF-u. Grill, morskie opowie?ci i napoje lekko wyskokowe towarzyszy?y nam jako? do 3 w nocy gdy w ko?cu wi?kszo?? z nas uda?a si? na zas?u?ony wypoczynek przed bitw?.

Nasta? ranek. Nie pami?tam by jakie? ptaszki ?wierka?y. Mo?liwe, ?e tak by?o… Za to ca?a noc jaki? g?o?nik podawa? kilka piosenek w p?tli co troch? cz??? oddzia?u irytowa?o. Ja tam nie wiem. Spa?em w busie, nic nie s?ysza?em.


Ta grupa nas odwiedza?a i w dzie? i w nocy… ?eby co jeszcze ze sob? przytargali, ale nie…


Niemiecki medyk te? ma przer?bane jak i nasz…

Teraz pozosta?o czeka? na wydanie rozkazów i spotkanie si? z g?ównodowodz?cym nasz? 1 Armi? -Savique a w zasadzie 101 Airborne. Dosta?em rozkazy, przypomnia?em zasady, bo jak to wiadomo nie ka?dy czyta? lubi i przygotowali?my si? do wymarszu. Jako, ?e nasza jednostka mia?a opó?niony start widzieli?my wymarsz wojsk niemieckich na z góry upatrzone pozycje. W tym jednostki pancerne z bli?ej nieokre?lonym typem pojazdu. By? mo?e to jaki? tajny projekt, ichnie wunderwaffe czy inna cholera.


Niemiecka wunderwaffe na 4 konie niekoniecznie mechaniczne


501 PIR w oczekiwaniu na transport

Podjecha? nasz transport marki lublin i po za?adowaniu si? do ?rodka - w sensie, kilku do ?rodka reszta biego-marszem udali?my si? w kierunku Bastogne wraz z otrzyman? flag?. To nie trwa?o d?ugo. Na miejscu zajmujemy pozycje centralne w Bastogne. G?ówne stanowisko dowodzenia i nasz sztandar zosta?o przeniesione na lew? flank? miasta. Tam oddzia? 1A1 czyli 502 PIR umocni? swoje pozycje niczym twierdz?. Bunkry, okopy, stanowiska broni maszynowej. Wszystko co potrzebne by si? broni?.


Nasza flaga, któr? mamy donie?? do Bastogne


Jedziemy – idziemy… w zale?no?ci kto jak trafi?


W drodze do Bastogne

Na naszych pozycjach s? tylko pozosta?o?ci umocnie? z tamtego roku. Ci co mog? si? okopuj? i przygotowuj? do ataku wroga. Pami?tamy jak za?arcie atakowali w tamtym roku. Ka?dy ma przygotowany bagnet albo saperk?, bo ot tak nie wejd?. I czekamy.


U bram miasta


Na pozycjach…


Czekanie nie trwa?o d?ugo. Ledwie zaj?li?my pozycje i nawet jeszcze nie okopani a ju? zaczynaj? nas podchodzi? od strony centralnie po?o?onego wzniesienie i otaczaj?cego go lasku. Zaczyna si? jazgot aegów. Jakie? mizerne, bo mizerne petardy. Ale ogie? wroga si? nasila i w ko?cu s?ycha? wo?anie – medyk!!! I nasz medyk, ?aba, biegnie, czo?ga si?, i robi dziwne akrobacje na ziemi by dotrze? do rannego. Za nog? go i wyci?ga w stron? szpitala. Za chwil? drugi i trzeci ranny. Jak jeszcze z pocz?tku biega? z replik?, to po kilku trafieniach opar? o drzewko i ?miga samopas.


Medyk!!! I ?aba biednie jak chart za króliczkiem


Ranny…


Przedpole z widziane z naszych stanowisk obronnych


Pracuj?cy medyk wyci?gaj?cy spod ognia rannego

Jeste?my rozstawieni na ca?ej d?ugo?ci naszej linii obrony. D?uga linia, ma?o ludzi. Nas tylko 22 a nie wiadomo ile przyjdzie Niemców. Prawa flanka to miejsce planowanego zrzutu zaopatrzenia broniona przez 1A2 – 506 PIR pod dowództwem Sebo i PMC i nie wiem kogo jeszcze. Musi zosta? utrzymana przynajmniej do czasu zrzutu. Kompania C jest na styku pomi?dzy nami a 1A2, centralnie Kompania B a po??czenia ze sztabem pilnuje Kompania A. Dla niej to chwila nudy. Bo Niemcy atakuj? na razie tylko praw? flank? i mocne ataki zaczynaj? si? na sztab naszej obrony. Pewnie zobaczyli nasz sztandar. Za to miejsce które maj? jest ?wietne do obserwacji ruchów wroga, co si? kilka razy przydaje i dostajemy ?wie?e informacje gdzie nale?y si? spodziewa? ataku.


W oddali wróg si? skrada


Prawie okopani


Medyk, te? cz?owiek, postrzela? lubi…

Czas sobie p?ynie w zale?no?ci od sytuacji albo szybko albo powoli. Ataki wroga id? falami, raz za razem. Dostajemy komunikat z prawej flanki, ?e maj? problemy z utrzymaniem pozycji. Problem jest te? z ??czno?ci?, bo na ka?dym kanale kto? jest i mnóstwo Niemców wi?c przebi? si? z informacjami nie jest ?atwo. Decyzja dowódcy – utrzyma? do czasu zrzutu a potem wycofa? si? do centrum czyli na nasze pozycje. Ka?dy ma co robi?, to postanowi?em sam t? radosn? informacje zanie?? na prawe skrzyd?o.


Centrum dowodzenia 101 Airborne – ostrza? z mo?dzierzy


Pozycje obronne 1A1


Widok z g?ównego bunkru na przedpole

Ch?opaki si? bronili na grobli. Kilka okopów i bunkrów. Ogólnie niewiele, ale jako? dawali rady. I troch? ich tam by?o. Wi?c po przekazaniu informacji dowódcy wróci?em na swój odcinek obrony. Chwila ciszy bo nikt nie atakuje. Wi?c wysy?am szybki zwiad na wzniesienie przed nami. Idzie Taps, Gruber i Kuba. Prawie uda?o im si? doj?? do podnó?a wzniesienie gdy Tasps likwiduje zauwa?ony kontakt. Odwrót do bazy, bo medyka si? nie wy?le. Przynajmniej jakie? trafienie. Po chwili wysy?am znowu z wi?ksz? os?on?, ale akurat jakie? si?y dosz?y do lasku na przedpolu i ponownie ch?opaki si? wycofa?y. Trzeba spróbowa? z innej strony.


Arbitrzy w Bastogne


Taps i Gruber id? na zwiad


Rannych do szpitala niesie si? na noszach


Albo zaci?ga si??

W mi?dzyczasie dostali?my zrzut medyczny i mamy dodatkowego medyka. Gruber awansuje i razem z ?ab? biegaj? do rannych. A Niemcy zaczynaj? atakowa? mocniej z prawej flanki a i nasz sztab zaczyna mie? problemy. W szczególno?ci, ?e ich medyk dosta?. Do sztabu leci Gruber. ?aba leci na praw? flank?. Tylko uleczy? i wraca? na miejsce.


Prawa flanka obrony Bastogne – w oczekiwaniu na zrzut


Trzeba si? od czasu do czasu do?adowa?

Wysy?am zwiad od naszego centrum. Taps, Wlaze?ko, Marcin, Coval Ida jako pierwsi. Dochodz? do skraju górki. Ale zaczyna?a? si? problemy i nawi?zuj? kontakt ogniowy z wrogiem. Potrzebuj? wsparcia, bo s? ranni. Bior? VonBombke, i ?ab? i idziemy os?oni? odwrót i wyci?gn?? naszych spod ognia w szczególno?ci rannych. Ale za chwil? dostaje Taps i chwil? pó?niej ju? prawie si? wycofuj?c Coval. Nie jest dobrze, bo i medyk dostaje. Teraz sprawa si? skomplikowa?a. Zosta?em tylko ja i VonBombke. Decyzja jest tylko jedna. Bierzemy medyka a w zasadzie VonBombke bierze na bary, ja os?aniam i wycofujemy si? do naszych, którzy dadz? os?on? z naszej skarpy. Ju? wal? przygniataj?c wroga na wzniesieniu, ale s? jeszcze jacy? przed nami za jakim? ma?ym wa?em. Wychylam si? zza os?ony i wal? w pierwszego a chwil? pó?niej w drugiego wroga. Oni wo?aj? medyka a w tym czasie Bombke biegnie z ?ab? na barach przez ceg?y i inne przeszkody do naszych pozycji a chwil? potem i ja udaj? si? statecznym galopem na z góry wyznaczone pozycje obronne.


Drugi zwiad…


Coval i Kuba os?aniaj?


Drugi medyk – Gruber ma teraz relax…

Jedyny plus ca?ej akcji, ?e mam dwa potwierdzone trafienia. I uratowany medyk. Reszta na respa. Czekaj?c na ch?opaków, zaczyna si? powa?niejszy atak na nasz sztab i oddzia? 1A1. Maja powa?ne problemy. Potrzebuj? wsparcia. Zaczynam z ka?dej kompanii wydziela? osoby do wsparcie. Leci z nimi medyk. Chwil? pó?niej okazuje si?, ?e trzeba wys?a? drugiego. Niemcy przedarli si? bardzo blisko i ostrzeliwuj? naszych od strony grobli tu? ko?o pola minowego. Nasze posi?ki zatrzyma?y atak, ale tylko na chwil?. Dochodz? oddzia?y wsparcia z 1A2. To zdecydowanie wzmacnia obron? i pozwala na wypieranie przeciwnika z okolic sztabu. Wycofuje si? z moimi lud?mi, bo prawa flanka jest teraz bardzo os?abiona. Pozosta?o tam tylko kilka osób na ostatnim bunkrze na grobli.


Walki o centrum Bastogne


Wróg u bram…


Niemieccy ranni albo zabici…

Na wzniesienie przed bunkrem na grobli wysy?am Kompani? A, w niepe?nym sk?adzie. Maj? wspiera? obron? bunkra i w razie mocnego ataku powili wycofa? si? do centrum. Na szcz??cie tu? przed atakiem na tym odcinku otrzymuj? uzupe?nienie w postaci wcze?niej zrespowanych zwiadowców i wzmacniaj? obron? prawej flanki.


Centrum obrony 501 PIR ze szpitalem


Niemiecki parlamentariusz…

Nied?ugo by?o trzeba czeka? na okrzyk – medyk!!! Leci Gruber a ?aba zostaje przy szpitalu. Musi jaka? rezerwa by?. I zaczyna si? jazda. Niemcy atakuj? nasi si? broni?. Wypieraj? ludzi z bunkra i tylko na wzniesieniu, w do?ach i za skarpami nasi si? broni?. Rannych jak si? da, to wycofujemy do szpitala. Za nogi, r?ce, jak tylko wyci?ga si? spod ognia wroga. Ile to trwa, trudno powiedzie?. Równolegle do tego ataku zaczyna si? strzelanie ko?o sztabu i w naszym centrum. Troch? nieskoordynowane te ataki, ale mo?e maj? ma?o ludzi. Obserwatorzy od razu informuj? jak tylko jaki? oddzia? przechodzi na praw? lub lew? flank?. Od naszego frontu tez próbuj?, ale jako? bez animuszu i Kompania C spokojnie odpiera ich ataki. Ponosz?c co prawda co jaki? czas straty, ale czuwa tam nasz drugi a w zasadzie pierwszy medyk. Od czasu tez bierze gnata w ?apy i wali do atakuj?cych.


Przemiszczaj?ce si? z prawej flanki si?y niemiackie


Taps ze stylowym radiem


Kolejny ranny

Prawa strona broni si?, ale coraz wi?cej rannych. Wzywam wsparcie i dostajemy posi?ki z 1A2. Teraz Marcin i wsparcie oraz ci co jeszcze nie s? ranni z Kompani A id? do szturmu i wypieraj? do ko?ca wa?u wroga. I ponownie obsadzamy bunkier na ko?cu wa?u.


Walki o groble s? zawzi?te…

Chwila przerwy i kolejny atak. I na nas i na sztab. Ale nie jest dynamiczny. Spokojnie utrzymujemy nasze pozycje na wzgórzu. Podobnie jest i w sztabie. W pewnym momencie widzimy bia?? flag?. Mo?e chc? si? podda?. Albo jaka? wymiana. Ich parlamentariusz chce skontaktowa? si? z naszym dowódc?. Dostaje obstawi? i id? do sztabu. A my mamy czas by zebra? rannych, do?adowa? si? i odpocz??. Przerwa trwa jednak tylko z naszej strony. Bo na innych odcinkach frontu ca?y czas atakuj?. Limit czasu si? ko?czy o czym wiemy i my i oni.

Rozejm si? ko?czy i zaczynaj? walki. Teraz ju? nie przejd?. Ich ranni nie maj? opcji szpitala wi?c szybko nie wróc?. U nas pe?ne stany liczebne i wiemy, ?e czas gra na nasz? korzy??. Zosta?o 30 min. To jeszcze nic nie znaczy, bo jeden silny atak i b?dzie ci??ko. Ale atak wroga zamiast dynamiczny przerodzi? si? w statyczny. Nie wiem jak wygl?da sytuacja w sztabie, bo nagle dostaj? wezwanie, ?e potrzebny medyk. Leci Gruber. Po chwili info zwrotne, ?e strzelaj? do naszego medyka ze sztabu. To by znaczy?o, ?e sztab pad?. Od razu do sztabu wsparcie z 1A2 zostaje wys?ane i rzucam kilku naszych, bo w kupi si?a i inne takie tam przys?owia. Okazuje si?, ?e to kto? z naszych chyba ostrzela?, my?l?c, ?e nasza obrona pad?a.


Awarie te? si? zdarzaj?…


Prawa flanka si? broni…


Bieg na pozycje

Du?a grupa z naszej prawej flanki przemieszcza si? przez las i wzniesienie w stron? naszego sztabu. Tak ze 30 osób. To mo?e przewa?y? szal?, ale maj? spory kawa?ek do przej?cia, wi?c mog? nie zd??y?. Tylko kilkana?cie minut do planowanego ko?ca. Mo?e zd??yli, ale niczego nie wskórali, bo nagle okazuje si?, ?e ju? koniec limitu czasowego troch? po planowanym czasie. Akurat jaka? grupa przypu?ci?a szturm frontalnie na nasze pozycje. Troch? szkoda, bo w?a?nie wszyscy nasi zeszli z prawej flanki i jeszcze by postrzelali.


Takich dzia? przyda?o by si? wi?cej

Koniec obrony Bastogne. OBRONILI?MY!!!

Czas na druga faz?. Obrona sk?adów paliwa.

Rozkazy dyslokacji i nowe pozycje obronne przychodz? pó?no. Przemieszczamy si? na miejsce, ale niestety atak zastaje nas nie w tym miejscu cho? mo?e o tym czasie co trzeba. I zdecydowanie nie ma si? jak broni?. Nie do??, ?e las rzadki i os?ony ?adnej, to jeszcze jest z górki. Ale dla atakuj?cych. Có?… zalegamy i czekamy na wroga, który jest tu? tu?… Nie trwa?o to d?ugo. Ile, trudno stwierdzi?. Ale po stracie obu medyków i braku ?adnego wsparcia ze strony innych oddzia?ów, wystrzelali nas zdecydowanie i bez pardonu. Tak bywa czasami…


Czas i?? na sk?ady paliwa

Rok temu bronili?my si? dosy? d?ugo, teraz by?a to chwila. Ale chyba nie tylko my tak mieli?my i nie tylko my nie zd??yli?my na swoje miejsca wyznaczone do obrony. Tak te? si? czasami zdarza…

Teraz ju? tylko powrót do domu… Nie?piesznie, powoli, zahaczaj?c o Bastogne na par? dodatkowych fotek. Oczywi?cie jak kto? ma szcz??cie, to znowu zgubi co? jak ja i z parkingu odbywam wycieczk? ponownie do Bastogne po grip do ebr-a, bo oczywi?cie musia? odpa?? w?a?nie tam a nie gdzie? bli?ej parkingu. Ale spacer pozwoli? zobaczy? na teren naszych walk. My tylko w jednym miejscu, wi?c niewiele widzieli?my. A teren i du?y i ciekawy.


Znowu w drodze nie wiedz?c gdzie…

A teraz… A teraz trzeba poczeka? rok, do nast?pnej edycji…
Tu a mo?e lepiej by by?o na pocz?tku nale?y doda?, ?e Ardeny 2011, to nie tylko obrona Bastogne. To kilka równocze?nie prowadzonych scenariuszy w oparci na historyczne wydarzenia z tamtego okresu a w?ród nich:
• Obrony Malmedy – likwidacja je?ców
• Obrona Bastogne
• Obrona ST. Vith
• Obrona Stavelot
• Obrona Trois-Ponts
• Operacja grupy Otto Skorzennego
• Operacja grupy Peiper – obrona sk?adów paliwa

My byli?my tylko jedn? cz??ci?. Zawsze gdzie? w oddali s?yszeli?my walki w innych miejscach. Niestety jak w dawnych czasach nie mieli?my ?adnych informacji o toczonych walkach. Inni te? poza jakimi? plotkami gdy spotykali si? na respie. Do nas ju? po bitwie i na forum dochodzi?y informacje, ?e Bastogne pad?o. My o tym nie wiedzieli?my, wi?c nie padli?my Smile

PODSUMOWANIE

Troch? zosta?o napisane na wst?pie. I trzeba przyzna?, ?e impreza si? uda?a. W stopniu jeszcze mo?e nieokre?lonym, ale na pewno sporym. Co? tam gdzie? posz?o nie tak, kto? co? nie zrobi? jak trzeba, ale tak to jest w chaosie dzia?a? na froncie.

Old Shifty napisa? ?e by?o nas 682 osoby. Nie wiem czy razem z organizatorami czy tylko walcz?cych ale i tak robi to pozytywne wra?enie. A ch?tnych by?o wi?cej. I jak wspomnia?em zapisy to by? moment. Pewnie by?oby wi?cej. Jednak z tych co si? zapisywa?o jaki? odsetek nie przyjecha?. Tak by?o u mnie i brak?o mi do pe?nego sk?adu 8 osób. I pewnie nie tylko ja tak mia?em.


Obrona skadów paliwa


Nacieraj?ce wrogie armie…

Organizacyjnie nie mo?na nic zarzuci?. Teren przygotowany. Oznaczony. Parking i s?u?by porz?dkowe czyli MP tak niemieckie jak i USA na miejscu i to nawet w pi?tek w nocy. Tak powinno to wygl?da? i tak wygl?da?o.
Same dzia?ania, to ju? kwestia ludzka. Na T1000 nie ma si? zasadniczo wp?ywu a w szczególno?ci org nie ma ju? wcale.

Dobre i pozytywne rozwi?zanie, które my?l? jest ca?kiem na miejscu to Arbitrzy. I jak jeszcze w tamtym roku byli lekko nie?miali, to w tym roku ju? dzia?ali zdecydowanie sprawniej i stanowczo. I by?o to wida?. Owszem, nie mogli by? wsz?dzie a czasem niestety, byli ale stali w kupie i nie mogli zobaczy? wszystkiego. Pewnie i tak by nie zobaczyli, ale mo?e widzieliby wi?kszy obszar dzia?ania. Ale to jest te? kwestia zbierania do?wiadczenia. A przecie? suma naszych pomy?ek to nasze do?wiadczenie.


Id? i id?…

Nale?? im si? wielkie brawa, bo có?… oni si? nie pobawili a obowi?zki mieli zgo?a spore, bo tropinie terminatorów, to i trudne i niewdzi?czne zadanie. Podobnie jak decydowanie o wycofaniu jakiego? oddzia?u ze wzgl?du na jego straty. Ta funkcja jest potrzebna i nie wyobra?am sobie, ?e mo?na by z niej zrezygnowa?. W asg nie funkcjonuje za bardzo co? takiego jak straty. Ludzie si? z rzadka wycofuj? a raczej walcz? pozycyjnie do upad?ego. A tak po pewnej ilo?ci strat oddzia? jest wycofywany jak to bywa rzeczywisto?ci. W ko?cu wiele razy ataki si? za?amywa?y i ?o?nierze wycofywali si? pod wp?ywem ognie obro?ców. I tu tak funkcja Arbitra jest jak najbardziej na miejscu.


Old Shifty teraz jako g?ówny dowódca si? niemieckich

Co? zda si? napisa? o MP i Feldgendarmerie. Troch? na forum z ich przedstawicielami dyskutowa?em. Ró?ne to by?y kwestie i droczyli?my si? troch? o zasadno?? ró?nych dzia?a?. Ale ich wk?ad w organizacj? jest tak samo wa?ny jak innych. To tak?e jest specyficzne dla tej imprezy i znacz?ce. Ich dzia?ania od wjazdu na parking by?y zauwa?alne i nikt nie próbowa? robi? cokolwiek innego wbrew ich sugesti?. I to chyba dobry objaw. Co prawda dzia?ania grupy dywersyjnej nie b?d? chyba wzbudza? entuzjazmu w?ród aliantów i raczej nie wzbudzi?y gdy grupa wybi?a medyków w jednym z miast…

Ja osobi?cie tylko widzia?em ich eskortuj?cych media, nosz?cych radiostacje polowe a wi?c brudn? robot?… Ma?o docenieni, maj?cy tylko troch? wi?cej okazji do zabawy ni? Arbitrzy tak?e zas?uguj? na brawa.

Za dowodzenie i mieszanie odpowiadali w obu stronach Old Shifty i Rosiu. I mieszali jak trzeba. Co powiedzie?, organizatorzy i ich wspó?pracownicy wykonali kawa? dobrej roboty i odgra?aj? si?, ?e za rok b?dzie lepiej. Kurde, ja im wierz?. Nie wiem czemu ale wierz?…

Co dalej…

Impreza si? sko?czy?a. Padaj? ju? uwagi na forum jakby mog?o by? by by?o lepiej. Takie uwagi pada?y ju? wcze?niej sam kilka z nich rzuci?em. Jedne by uatrakcyjni? wizualnie inne maj?ce poprawi? sam? gr?.


Troch? lansu

Ja rozmawiaj?c z Oldim zaproponowa?em dwudniow? imprez?. W jeden dzie? Ardeny w drugi np. l?dowanie w Normandi. Raz my (alianci) si? bronimy a potem atakujemy. Ale chyba go nie przekona?em a jednym z argumentów by?o, ?e trudno potem by wszyscy trze?wi byli i jak znam nasz naród, to rzeczywi?cie s?uszna to uwaga. Pewnie da?o by si? to opanowa?, ale nie wiadomo, czy warte to by by?o zachodu i pó?niejszej opinii w razie jakiego? W.


Prawie reco a jadnak tylko stylizacja, ale jak wygl?da…

Z innych propozycji, które pojawi?y si? na forum to wprowadzenie bardziej przymusowej stylizacji. I tu jestem za. Bez wymogów kupowania replik z tego okresu ale kupno taniego munduru po dowolnej stronie to nie wydatek rz?du setek z?oty ale kilkunastu, kilkudziesi?ciu pln i do tego jest rok czasu. To si? niektórym nie podoba i nie b?dzie podoba?, bo nie po to wywali? grub? kas? na zajebisty mundur i wypa?n? kamizelk? by teraz biega? a mundurku za 10 pln w jaki? paso szelkach. No mo?na to troch? zrozumie?, ale jest tyle innych imprez bez ?adnych ogranicze? a tylu ch?tnych, którzy gotowi s? si? dopasowa?, ?e nie powinno to stanowi? jakiego? problemu.


Co? dla lansu – ci?g dalszy


To ju? koniec… zaraz ostatni marsz na parking I do domu

Dyskusyjna jest tak?e opcja wprowadzenia real cap-ów czy tylko singla z wy??czeniem broni wsparcia i replik historycznych. Ja osobi?cie jestem za realami. To szybko uczy ludzi strzela? w?a?nie na singlu. Samo strzelanie na singlu te? zdaje egzamin, ale ludzie potrafi? cz?sto strzela? na singlu prawie tak szybko jak aeg. A jak si? jeszcze gra w gry komputerowe, to paluszek wyrobiony jest 


Ot taka sobie fotka…


Apel na zako?czenie imprezy


Zupka i go home…

Oczywi?cie propozycje, propozycjami a decyzja nale?y do organizatora czyli Old Shiftego. Jak zadecyduje tak b?dzie. A ?e impreza co wida? po opiniach i ilo?ci ch?tnych ma ugruntowan? pozycj?, to raczej nie powinien narzeka? na brak ch?tnych co by tam nie wymy?li?. Problemem nie b?dzie wi?c stylizacja czy wprowadzenie real cap-ów. Jest rok czasu by zdoby? co si? chce. A ci co chc? zdob?d? i b?d? za rok.


Bus dalej nie pojedzie i stoimi gdzie? w trasie – ot, kolejna przygoda…

I do zobaczenia za rok…


Fotki:

https://picasaweb.google.com/yarakka/BitwaOArdeny2011Classic#

https://picasaweb.google.com/yarakka/BitwaOArdeny2011Retro#

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Gruby dnia November 28 2011 20:55:26
Fajny artyku?, no i moje klimaty. Mój typ na artyku? miesi?ca.
#2 | muniekole dnia August 11 2017 18:47:44
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona oraz najakuratniej jest okre?la? wielko?? poni?ej w stosunku do z?agodzenia ilo?ci zaczerwienienia facjacie a metamorfoz zapalaj?cych, zminimalizowania wielko?ci, terminu bycia oraz mocy torsji natomiast równoczesnych zwiastunów ?wi?du, ?mienia natomiast uczucie. Dwoje donios?e rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? http://pielegnacja-cery-tlustej.pl/ doustne ?rodki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pozosta?aby plus przyporz?dkowana w charakterze forma leczenia. Podczas gdy w zaci?gu kilku tygodni specyfiki nierzadko powoduj? tymczasowe pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y wraca po zabiegu. Rozwlek?e kuracja, przewa?nie od momentu jakiego? do dwóch latek, przypadkiem przemyka? a? do ondulacji inspekcji poziomu przy niektórych pacjentów. Ondulacje leczenie jest cz?sto nieodzownego, jakkolwiek niektóre wypadki pasuj? po jacy? okresie i wytrzymaj? mocno. Obce trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem terminu.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 21:16:38
zabieg kosmetyczny likwiduj?cy zmarszczki maseczka z awokado na zmarszczki http://www.czarnkow.info/katalog/ zmarszczki pod oczami dieta przy tr?dziku ró?owatym
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Survival Nowe pistolety WP Odda? r?k? Zmiana ?o?nierz Specnazu Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,091
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:226,327
W tym miesiącu:866,987
W tym roku:5,736,484
Wszystkich:54,224,888
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: