Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dlaczrgo to robimy?

Dlaczego to robimy? cz. 1
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Sobota, 5:30. O tej porze d?wi?k budzika jest nadzwyczajnie g?o?ny i irytuj?cy. Pierwsza my?l po przebudzeniu? r Mo?e jednak nie jad?. Powiem, ?e samochód mi si? zepsu?r1;. Chwila le?enia w ?ó?ku i ju? wiem, ?e jednak tak nie zrobi?r30;

Wstaj?, poranna toaleta, ?niadanie i zaczynam pakowa? graty do samochodu. Jak zwykle baga?nik Corsy nie chce si? domkn??. Na dworze jest jakie? -20 stopni. I jeszcze ten cholerny wiatr. Mimo dziwacznego spojrzenia s?siada, wsiadam w samochód i ruszam na miejsce zbiórki.

O 6:30 powinni?my wyruszy? ju? na patrol. Oczywi?cie kto? si? spó?nia. W takich warunkach pogodowych mo?na to jednak wybaczy?. Nie jeste?my te? zaskoczeni faktem, ?e na zbiórce pojawia si? tylko 5 z zadeklarowanych 8 osób. Kto normalny chce w sobot?, zamiast spa? do pó?na, biega? po lesie z 20kg plecakiem, do tego w takim mrozie.

Zbiórka to fajna rzecz, zw?aszcza zim?. Zaspane twarze, czerwone od zimna policzki i lec?ca z ust para. Wida?, ?e ludziom potrzeba dobrej godziny marszu, ?eby doszli do siebie. Zak?adamy sprz?t, kamizelki, szelki, plecaki. Nikt tego nie mówi, ale wszyscy wiemy, ?e ?wie?o za?o?ony sprz?t ci??y najbardziej. Na szcz??cie po kilkunastu minutach patrolu, ka?dy oswaja si? wag? swojego szpeju.

Wyruszamy na wschód, przed nami pi?kny widok wschodz?cego s?o?ca oraz oszronionych drzew i ??k. Formujemy szyk patrolowy. I w tej chwili ciesz? si?, ?e jest tylko 5 najwytrwalszych osób. Nikomu nie trzeba t?umaczy? jak wygl?da rcygaror1; i ?e w takim szyku powinni?my porusza? si? id?c drog?. Po przej?ciu pierwszych 2-3 km ludzie zaczynaj? si? budzi?. Mimo, ?e mróz niemi?osiernie szczypie w uszy to morale jest na wysokim poziomie. Nikt jeszcze na nic nie narzeka, nikt nie chce do domu. Czasem kto? rzuci jakim? g?upim i niesmacznym ?artem. Jest dobrze.

Mijaj? kolejne godziny. Poza nielicznymi zmianami formacji nie dzieje si? nic. Zaczyna doskwiera? monotonia i znudzenie, czyli co?, co jest powodem pora?ek wi?kszo?ci patroli. Ludzie przestaj? trzyma? kierunki, nie przyk?adaj? si?. Do tego zaczynaj? narzeka?. Pierwsze, co zaczyna uprzykrza? nam ?ycie to zmarzni?ta ziemia. Twarde grudy sprawiaj?, ?e ka?dy krok mo?e sko?czy? si? skr?ceniem kostki. Podnosz? lew? d?o? i palcem wskazuj?cym skierowanym w gór? zaczynam zatacza? kr?gi. Obrona okr??na. Natychmiast wszyscy le?? w kole, trzymaj?c swoje kierunki. Podejmujemy decyzje o d?u?szym postoju. Na godzinie drugiej wida? zag??bienie terenu z jednej strony otoczone krzakami. Idealne miejsce na ów postój. Ruszamy. Perspektywa odpoczynku przywraca wszystkim si?y. Po kilkunastu minutach jeste?my na miejscu. Pi?tna?cie minut dla siebie. W takich chwilach cz?owiek docenia najbardziej prozaiczne rzeczy, jak chocia?by gor?ca herbata i kanapka.

Planujemy dalsz? cze?? patrolu. Mamy za sob? jakie? 5-6km. Postanowienia s? takie, ?e przejdziemy jeszcze 6 km, do najbli?szego mostu, przeprawimy si? na pó?nocn? stron? rzeki, a nast?pnie brzegiem udamy si? w kierunku miejscowo?ci, z której wyruszali?my. W po?owie drogi powrotnej ma by? most, który umo?liwi nam powrót na rnasz?r1; stron? rzeki. Brzmi logicznie i wykonalne.

Wstajemy wi?c, zak?adamy na siebie wszystko z nieco mniejszym entuzjazmem. Jak ci??ko jest wsta? i ruszy? dalej po takim odpoczynku, wie tylko ten, kto sam tego do?wiadczy?. Przemierzamy kolejne kilometry. Jest troch? ciekawiej ni? ostatnio, kilka procedur pokonywania dróg. Nawet trafi? si? rowerzysta, którego obecno?? ka?dy przeklina?, le??c na glebie, czuj?c zimny ?nieg przy twarzy.

Przekroczyli?my most i chyba w tym momencie sko?czy?a si? sielanka. Uformowana kolumna porusza?a si? bardzo wolno brzegiem rzeki. Tempo marszu ogranicza? koszmarnie trudny teren. Po kilkudziesi?ciu minutach patrolowania ??ki zacz??y si? zamarzni?te bagna. Do tego suche ?odygi trzcin si?gaj?ce czasem powy?ej g?owy. Zdecydowali?my si? mimo wszystko brn?? w ten trudny teren, ze wzgl?du na most, który mia? zapewni? nam drog? powrotn?.

Po kilku godzinach marszu po tym morderczym gruncie nast?pi? kryzys. Cisza, powaga i ciche narzekanie. Sko?czy?a si? gor?ca herbata, sko?czy?o si? ?arcie, ko?czy?y si? powoli si?y. Mróz robi? si? coraz silniejszy. Nadchodzi wtedy chwila, kiedy cz?owiek zastanawia si? po choler? tu jest. Zaczyna gdyba?. Móg?by przecie? teraz le?e? w domu, ogl?da? TV i drapa? si? po ty?ku. Si? dodawa?a jedynie perspektywa mostu, po którego przekroczeniu do domu mieliby?my mie? ju? tylko kilka kilometrów.

Przerwa. Wed?ug mapy most powinien znajdowa? si? jakie? pó? kilometra przed nami, za nast?pnym zakolem rzeki. Niepokój zacz?? si?, kiedy po przej?ciu dobrych 3 kilometrów nie zobaczyli?my nawet namiastki mostu. Zapada? zmrok, mostu nie by?o, przepraw? przez rzek? wyklucza?a temperatura, a id?c dalej z wzd?u? rzeki zacz?liby?my si? oddala? od punktu docelowego. Zacz??y si? nerwyr30;

- Gdzie jest kurwa ten Twój most?! Co?!
- Jeste? taki cwany to masz te jeban? map?!

Przekle?stwa, pretensje to normalne elementy drugiego etapu kryzysu. Po wyrzuceniu z siebie ca?ego syfu podj?li?my racjonaln? decyzj?, ?e dojdziemy do tamy na rzece i chyba tam uda nam si? przeprawi?. Pomys? by?, jak si? pó?niej okaza?o s?uszny, ale do samej tamy mieli?my dobrych par? kilometrów, a po jej przekroczeniu ponad 10 do rdomur1;.

Chyba w tym miejscu zabawa i fun sko?czy?y si? ostatecznie. Zapad?a cisza, ale widzia?em, ?e ka?dy chcia? by? ju? w domu. Szed?em jako 3 w kolumnie, przed sob? mia?em 2 osoby, widzia?em jak z ka?dym kilometrem zwalniaj?, potykaj? si? coraz cz??ciej. Widzia?em jak ich sylwetki zacieraj? si? wraz z zapadaj?cym zmrokiem, jak ?wiat?o ksi??yca o?wietla ich i sprawia, ?e widz? przed sob? tylko dwa cholernie zm?czone cienie. Je?eli teraz dosz?oby do kontaktu z wrogiem, prawdopodobnie oddaliby?my si? dobrowolnie w jego r?ce.

Przekroczyli?my tam?. I wtedy chyba niektórzy u?wiadomili sobie, ?e nie ma si? tak naprawd? z czego cieszy?, bo przed nami jeszcze dobre 10 km marszu. Noc sprawia?a, ?e potkni?cia by?y coraz cz?stsze, sam w pewnym momencie poczu?em jak but wpada w jak?? dziur?, a moja kostka nieprzyjemnie si? wygina. Jakby bólu kostki by?o ma?o zacz??y ?apa? mnie skurcze, delikatne, aczkolwiek irytuj?ce mocno.

Uda?o nam si? w ciszy i zm?czeniu dobrn?? do miejscowo?ci docelowej. Kiedy na horyzoncie by?o ju? wida? ?wiat?a ulicznych lamp, poczu?em (tak samo jak reszta ch?opaków) cholern? rado?? i poczucie dobrze wykonanego zadania. Mimo skurczy mi??ni ud, bólu kostki, zm?czonych od szelek i plecaka ramion oraz g?odu i wycieczenia czu?em rado??. Nie zrozumie tego nikt, kto sam tego nie prze?y?.

Kto? zapyta, po co ten wpis? Wpis jest dla tych, którzy nie widz? dlaczego to robimy? Dlaczego uwa?amy, ?e sam airsoft to za ma?o. W kolejnym wpisie postaram si? przedstawi? t? kwestie ju? mniej obrazowo.Jacek
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dantee dnia April 22 2010 22:26:23
Heh samo ?ycie.Po ca?ym tygodniu pracy, weekend szko?a zamiast w niedziel? odpoczywa? ?migam do lasu z kolegami .W zesz?ym roku by?em bardziej wypocz?ty po Borneo i ka?dego dnia kilkana?cie km w terenie ni? bym le?a? te dni w domu w tym czasie na kanapie.Na Czapce Miko?aja wszystko by?o ok nawet tem - 18 st C tylko replika pad?a Z przymru?eniem oka .
Jeste?my prawdziwymi krejzolami , ale lubi? to i moich kolegów z Teamu U?miech
#2 | Mario75 dnia April 22 2010 23:16:21
?nieg, deszcz, zawierucha, s?o?ce jak na pustyni, krzaczory ?e ci??ko przej??, woda, b?oto i co sobie wymy?licie. Ca?y rok razem rami? w rami?. Wa?ne ?e w koszernym towarzystwie. Cel: dzia?a? jak tryby dobrego GB Z przymru?eniem oka Docieramy si? ca?y czas, a najwa?niejsze, ?e mo?emy na siebie liczy?.
#3 | Marduk dnia April 23 2010 16:20:49
mówicie ?e tutaj si? na was s?siedzi dziwnie patrz?
a co ja mia?em powiedzie? skoro w wolna sobot? za?o?y?em plecak z obci??eniem i SAM poszed?em w miejsce gdzie zazwyczaj normalni ludzie nie chodz? i te miny wycieczki rowerowej widz?c cz?owieka w czym? takim jak mia?em na sobie dos?ownie bezcenna Szeroki u?miech
a zw?aszcza mina niemieckiej wycieczki geriatryków pewnie im si? przypomnia?o jak sami w pe?nym szpeju latali
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Radio ASG Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Podcast ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Combat LIGA ASG Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,053
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:7,053
W tym miesiącu:590,631
W tym roku:590,631
Wszystkich:57,308,131
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: