Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wojsku kradn? nawet z?om

Wojsku kradn? nawet z?om

?ród?o: Nowosci.com.pl Autor: Ma?gorzata Oberlan

Obiekty wojskowe chroni? w Toruniu agencje ochroniarskie. Pracuj? w nich tak?e niepe?nosprawni. Jedzenie z garnizonowej kuchni, krany, siatk? ogrodzeniow?, kable - na to wszystko ju? ?akomili si? z?odzieje. ?o?nierskiego mienia strzeg? cywilni ochroniarze. Jak im idzie?

Zdj?cie: mmtorun.pl

Kilka dni temu w Stargardzie Szczeci?skim napadni?to na 50-letniego emeryta ochroniarza, kiedy pe?ni? wart? w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej. Napastnicy ukradli mu bro? z pe?nym magazynkiem ostrej amunicji. Wcze?niej w Szczecinie dwaj emerytowani ochroniarze nie upilnowali jednostki. Przest?pcy ukradli z niej dwie ci??arówki. W Toruniu oficjalnie do tak gro?nych sytuacji nie dosz?o. Prób kradzie?y by?o jednak sporo.

image

Jeden z pracowników firmy Impel na warcie w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia /Fot.: Jacek Smarz

M?odsi s? sprawniejsi

Firma ochroniarska Impel Security chroni obiekty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, znajduj?ce si? przy ulicach: Sobieskiego, Pr?dzy?skiego, Dobrzy?skiej i Podgórskiej (ten ostatni po lewej stronie Wis?y). Ochroniarze pe?ni? sta??, ca?odobow? wart?, a tak?e - w ramach dwóch baz, rozlokowanych po obu stronach rzeki, pracuj? w grupach interwencyjno-patrolowych.

- Nie mamy wp?ywu na to, w jakim s? wieku. To sprawa „Impelu”. Oczywistym jest, ?e m?odsi s? sprawniejsi i bystrzejsi - ogl?dnie rzecz ujmuje kpt. Marek Serocki, oficer prasowy CSAiU.

Major Ireneusz Bandura dodaje, ?e z wiekiem ochroniarzy nie jest ?le. Jak obserwuje, tych starszych jest mniejszo??. - Postawa ochrony jest dla nas bardzo wa?na. Z?odzieje próbowali okrada? nasze obiekty z najró?niejszych rzeczy. „Z?omiarze” interesowali si? siatkami ogrodzeniowymi, a nawet latarni? miejsk?. Rabusi interesowa?y kable ?wiat?owodowe, a nawet jedzenie z kuchni przy ul. Pr?dzy?skiego czy krany ?azienkowe - wylicza.

Zaznacza, ?e bardziej nara?one na kradzie?e s? obiekty oddalone od centrum miasta i te maj?ce nieciekawych s?siadów, na przyk?ad m?odzie? z kamienic przy ul. Pr?dzy?skiego albo mieszka?ców tak zwanego „Meksyku” przy ul. Armii Ludowej.

Du?a konkurencja, niskie stawki

Kontrakt na ochron? wojskowego mienia to ?akomy k?sek. Do og?aszanych przez toru?skich mundurowych przetargów sukcesywnie zg?asza si? wiele firm ochroniarskich. Przyk?ad? O zaledwie sze?ciomiesi?czny kontrakt (od czerwca do ko?ca grudnia br.) na chronienie I Bazy Materia?owo-Technicznej przy ul. Okólnej bi?o si? a? 9 firm.

Wygra?a agencja J.A.G. z Byd- goszczy. Jak przyzna?a „Nowo?ciom”, dot?d nie chroni?a jeszcze ?adnego obiektu wojskowego. Ma do?wiadczenie w ochronie tylko obiektów o mniejszej warto?ci. Zaoferowa?a najta?sze us?ugi, z cen? 138 tys. 367 z?. Najdro?sza agencja chcia?a chroni? za 280 tys. 720 z?, a wi?c za dwa razy wi?cej. Sk?d takie ró?nice w cenach?

- Tajemnic? poliszynela jest, ?e niektóre agencje chroni? taniej, bo mniej p?ac? swoim pracownikom. Poza tym, zatrudniaj? ludzi z grup? inwalidzk?. To, jak wiadomo, pracodawcy si? op?aca, bo ma ulgi w sk?adkach na ZUS i Fundusz PFRON; mo?e ubiega? si? o dofinansowanie do wynagrodze? i zwrot kosztów przeszkolenia takich pracowników. Jak wygl?da bezpiecze?stwo garnizonu pilnowanego przez niepe?nosprawnych ochroniarzy tu ju? inna para kaloszy - zdradza nam jeden z toru?skich wojskowych.

Dodaje, ?e mo?na mie? w?tpliwo?ci co do formy niektórych pracowników ochrony. - Skoro widzimy ci?gle te same twarze, to nietrudno zgadn??, ?e cz??? pracuje bardzo du?o. Z rozmów z nimi wiemy, ?e ch?tnie bior? jak najwi?ksz? ilo?? godzin. Wszystko po to, by wyrobi? w ci?gu miesi?ca t? najni?sz? krajow?. Bo, nie oszukujmy si? - wi?cej nie zarabiaj? - mówi ?o?nierz.

MON: dosz?o do patologii

Wypadki w Stargardzie Szczeci?skim przela?y czar? goryczy. - Konkurencja na rynku SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, jak wojsko nazywa prywatne agencje, chroni?ce jego mienie - przyp. red.) doprowadzi?a do sytuacji patologicznej, w której ochrona jest fikcj? - powiedzia? kilka dni temu ogólnopolskiej gazecie gen. Waldemar Skrzypczak, doradca szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. - Zaproponowa?em ju? ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi rozwi?zanie, w którym za bezpiecze?stwo jednostek odpowiada? b?dzie wojsko.

Chodzi o wykorzystanie ?o?nierzy Narodowych Si? Rezerwowych. Przydzieleni do swoich jednostek mieliby pe?ni? warty odp?atnie. M?odych z NSR, wed?ug gen. Skrzypczaka, nie zaatakowa?by bandyta.


?o?nierz ju? nie chroni i nie sprz?ta

Z 350 wojskowych kompleksów w Polsce ponad po?owa chroniona jest przez cywili z agencji.

W Toruniu wojska chroni? m.in. agencje Impel Security oraz J.A.G z Bydgoszczy.

Coraz cz??ciej koszary sprz?taj? te? firmy zewn?trzne. Tak jest np. w CSAiU w Toruniu.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia December 05 2011 14:27:57
?miech na sali... Oklaski
#2 | SirHawk dnia December 05 2011 15:29:05
"M?odych z NSR, wed?ug gen. Skrzypczaka, nie zaatakowa?by bandyta."

Pewnie, ?e nie. Wódka jest lepsza i "u?atwia zbli?enie".
#3 | yaro dnia December 05 2011 16:53:08
Takie tam pitolenie... Na ?wiecie jest podobnie, ?e ochron? zajmuj? si? firmy zewn?trzne, tylko nie wiem czy tam nasze firmy spe?ni?by ichnie normy.
W zasadzie na papierze to pewnie, ale odsetek emerytów, rencistów i niepe?nosprawnych jest bardzo du?y. Po prostu tacy s? ta?si i nie marudz? tak bardzo. Zgodnie z nowymi przepisami ka?dy powinien mie? licencj?, ale to martwy zapis, bo ma?o który przeszed?by badania lekarskie Pokazuje j?zyk
a m?odego si? nie op?aca zatrudni? bo chyba, ?e si? uczy bo s? zni?ki i inne promocje dla firm.
Ogólnie, to jest ?mieszne, ale tak d?ugo jak kto? nie wyniesie leoparda albo ca?ego magazynu broni, to b?dzie taka ochrona jaka b?dzie...
S? co prawda firmy na poziomi, które maj? wyszkolonych pracowników ochrony, z papierami i takie tam, ale one s? drogie i firma Sta? Security sp. zoologiczna jako zak?ad pracy chronionej zawsze przebije cenami w przetargu te wi?ksze i profesjonalne.
Niestety mamy przetargi publiczne. A jakby ich nie by?o, to có?... wojsko, policja i ochrona to bliskie klimaty i ró?ne kombinacje alpejsko-znajomo?ciowe decydowa?by która dostanie kontrakt Pokazuje j?zyk
#4 | Patol dnia December 05 2011 17:04:18
OK niech pracuj? inwalidzi/emeryci etc. tylko na "bramach" powinni sta? "konkretni" ludzie. Taki Pan Zdzisiek czy Pani Krystyna mo?e patrze? w CCTV, a nie "odstrasza?" na bramce.

Napastnicy ukradli mu bro? z pe?nym magazynkiem ostrej amunicji.

Ma sa kra...
#5 | edie dnia December 06 2011 15:33:44
Nie takie tam pitolenie bo pitolenie jak si? okazuje jest TU.. sorki ale ja jak nie wiem na pewno, to si? nie wypowiadam.
W wi?kszo?ci krajów UE oraz USA obiektów wojskowych pilnuje ?W - MP, jak zwa? tak zwa?, u nas Ustawa o ?andarmerii Wojskowej daj? takie prawo ale nie wymóg wi?c korzysta si? z SUFO czemu ? od niedawna jest tendencja do likwidowania oddzia?ów OWC (Oddzia? Wart Cywilnych), wojska poborowego do s?u?by wartowniczej nie ma ju? od lat, NSRom to bym kija od szczotki nie da? wi?c? Co jest ta?sze ? wy?oni? w ramach przetargu firm? ochroniarsk? czy zatrudni? ile? tam ?o?nierzy w ?W ? liczby mówi? same za siebie, ponad to nawet gdyby to sk?d nabra? tyle tych "dropsów"

S? co prawda firmy na poziomi, które maj? wyszkolonych pracowników ochrony, z papierami i takie tam, ale one s? drogie i firma Sta? Security sp. zoologiczna jako zak?ad pracy chronionej zawsze przebije cenami w przetargu te wi?ksze i profesjonalne.


widz? znajomo?? przepisów na poziomie gazety FAKT, prosz? poczyta? sobie Ustaw? o Ochronie osób i mienia a tak?e Ustawy dotycz?ce ochrony obiektów wojskowych wraz z do??czonymi do tego rozporz?dzeniami ministra ON, nie wspominam o instrukcji o ochronie obiektów wojskowych bo do tego dost?p maj? tylko upowa?nieni i dopiero wtedy zabiera? g?os.

?miechem na sali nie s? przepisy czy ich brak tylko trudno?ci i opory w ich przestrzeganiu. Przyk?ad ? Prosz? bardzo.. je?eli zatrudnimy agencj? do ochrony powiedzmy kompleku to trzeba pami?ta? ?e mamy ludzi zarówno do pe?nienia s?u?b z broni? i takowi maj? (musz? mie?) licencje i pozwolenia na bro?, dowódców licencja II stopnia oraz pozwolenie na bro?, dodatkowo JW mo?e za??da? sobie po?wiadcze? bezpiecze?stwa osobowego tzw. PBO do klauzuli np. POUFNE. co nie jest takie proste do za?atwienia, oprócz tych wartowników mo?emy naj?? przez t? agencj? tak?e dyspozytorów, zarówno na parkach techniczno - samochodowych jak i na bramach wjazdowych lub innych obiektach nie wymagaj?cych ochrony z broni? lub innymi ?rodkami przymusu, w takich przypadkach zawodnik nie musi mie? PBO, licencji itp. zadaniem JW jest wyznaczenie osoby, która tego przypilnuje, nie na pocz?tku kiedy firma zg?asza ilo?? ludzi i ich uprawnienia, tylko pó?niej, gdy nast?puj? roszady mi?dzy lud?mi. Jak si? tego przypilnuje i b?dzie si? o to dba? problem znika.
Móg?bym si? d?ugo rozwodzi? tylko po co? Ci którzy wiedz? bo przy tym robili po przeczytaniu artyku?u b?d? mieli swoje zdanie zgo?a inne od zaproponowanego przez autora.
#6 | Leon dnia December 08 2011 19:26:12
"... na rynku SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, jak wojsko nazywa prywatne agencje, chroni?ce jego mienie - przyp. red.) ..." nie wojsko nazywa tylko Ustawa o ochronie osób i mienia, Pani co? tam napisa?a ale nie maj?c kompletnie ?adnej wiedzy "w temacie".
Od 1999r. "siedz? w ochronie", od 2004r. w OWC Fajne, jak kto? jest zainteresowany tematem to zapraszam na PW.
#7 | edie dnia December 08 2011 21:30:50
druhu mój sympatyczny ja mia?em swój swego czasu epizod w OWC, s?u?bach wartowniczych a teraz jakby od strony hmm zamawiaj?cego U?miech tak?e przy nast?pnej okazji Z przymru?eniem oka mo?emy pogada? Z przymru?eniem oka
#8 | styleress dnia April 14 2018 16:20:02
He was behind a woman that was crouching down with his camera, in between her legs under her sexy dresses uk taking pictures,” she said. Barnes told the woman to stand up. "It drew a lot of attention. I was not quiet about it at all. I wanted to embarrass him,” she said.
#9 | clibin009 dnia May 22 2018 01:54:16
2018.5.22chenlixiangfurla handbags
rolex watches
reebok shoes
michael kors uk
vans scarpe
jordan
nike blazer
adidas flip-flops
louboutin
beats headphones
longchamp handbags
adidas shoes
christian louboutin
vans pas cher
new balance femme
rolex watches
nike huarache
jordans
chloe handbags
pandora jewelry
vans outlet
guess pas cher
roty burch outlet
timberland
nike uk
nike air max 2017
jordan 12
cheap jordans
montre pas cher
nike outlet
longchamp
nike pas cher
christian louboutin
air force
adidas superstar
air max
nike clothing
yeezy shoe
asics gel
coach outlet
michael jordan
iphone x case
adidas outlet store
nfl jerseys
vans outlet
chaussure nike
mizuno
nike mercurial
mac cosmetics
louboutin
timberland shoes
scarpe hogan
ray ban sunglasses
mizuno
converse shoes
prada handbags
tn pas cher
thomas sabo uk
occhiali oakley
lunette oakley
adidas originals
swarovski jewelry
cheap jerseys
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste pas cher[/url]
michael kors outlet clearance
barbour jackets
ray ban sunglasses
skechers sneakers
jordan
pandora bijoux
mac makeup
links of london uk
softball bats
france world cup jersey
mac cosmetics outlet
ed hardy
roshe run
hogan shoes
michael kors outlet online
beats by dre
oakley uk
lacoste shoes
nike air max
hogan
christian louboutin
nike air max
jordan
longchamp handbags
valentinos
coach outlet online
air jordan

nike outlet
oakley sunglasses
adidas clothing
adidas outlet store
nike air max 90
michael kors
guess factory
prom dresses
louboutin pas cher
burberry outlet
tommy hilfiger pas cher
bottega
bcbg max azria
jordan 11
nike free
burberry sale
asics running
nike roshe run
burberry
nike air max
wedding dress
dolce and gabbana
supra shoes
michael kors
nike air
new balance
ralph lauren outlet
nike free
true religion outlet
mulberry handbags
softball bats
jordan 5
converse chuck taylor
hilfiger outlet
mizuno running shoes
adidas outlet
adidas outlet store
balenciaga sneakers
versace handbags
adidas zx flux
nike factory outlet
cheap jerseys
oakley vault
polo ralph lauren
nike air max
free running
new balance soldes
ray ban
nike soccer shoes
portugal world cup jersey
jordan 1
ralph lauren uk
polo ralph lauren
swarovski
nike store
nike shoes
beats headphones
michael kors handbags
michael kors uk
belgium world cup jerseys
christian louboutin
mac makeup
nike blazer
hilfiger uk
marc by marc jacobs
nike air max
ralph lauren
weitzman shoes
ghd hair straighteners
converse uk
nike outlet store
bijoux swarovski
replica watches
fitflop
burberry outlet
mont blanc pens
air max
kate spade
spain world cup jersey
air max 2018
reebok outlet
nike air max
dansko shoes
jordan xx9
air jordan
dolce and gabbana
air max 95
true religion
adidas trainers uk
michael kors
lunette ray ban
nike roshe run
salvatore ferragamo
nike vapor max
montres
orologi rolex
blazer nike
mercurial superfly
jordan
ray ban occhiali
supra shoes
puma shoes
asics trainers
pandora uk
clarks shoes
air max 90
yves saint laurent
nike free run
tory burch
cheap basketball shoes
kobe bryant shoes
nike roshe
adidas outlet store
bottega veneta
roshe run
jordan pas cher
michael kors outlet
mont blanc pens
converse
argentina world cup jersey
sac michael kors
salvatore ferragamo
nike roshe
ralph lauren
lebron shoes
nike shoes
lebron james shoes
hermes birkin
tods shoes
boy london clothing
true religion
true religion jeans
nike air max
converse
longchamp outlet
sac michael kors
nike free run
michael kors factory outlet
omega watches
kobe 9 elite
pandora bracciali
fendi
jordan 4
chrome hearts jewelry
michael jordan
fitflops
nike kyrie 2
michael kors
sac longchamp
oakley sunglasses
kate spade uk
coach outlet
cheap oakley sunglasses
miu miu shoes
goyard handbags
prada
polo ralph lauren
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
hermes birkin bag
jordan 6
nike air max 97
asics gel
kates pade outlet online
replica watches
ray ban sunglasses
nike huarache
polo ralph lauren
ferragamo
nike air max
nike free
air max
balance shoes
five finger shoes
true religion outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap wedding dresses
new balance
longchamp outlet
germany world cup jersey
soccer jerseys
adidas soccer cleats
jordan 3
ray ban pas cher
pandora charms
ai max
cheap jordan shoes
kevin durant shoes
longchamp pas cher
nike air max
karen millen
iphone cases
bcbg
guess canada
coach factory outlet
hermes
louboutin
balance shoes
celine handbags
lebron 11
iphone 7 cases
swarovski gioielli
marc jacobs
michael kors outlet
para jumpers
mulberry
air force
adidas superstar
pandora jewelry
michael jordan
montre homme
air max
fitflops outlet
stuart weitzman
true religion jeans
burberry

nike air force 1
michael kors canada
louboutin outlet
ray ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
tory burch
timberland pas cher
cheap wedding dresses
polo ralph lauren
sac vanessa bruno
brazil world cup jersey
herve leger dresses
dansko outlet
instyler
cartier bracelet
jimmy choo shoes
fendi handbags
michael kors outlet
nike free
adidas running shoes
nike air max
oakley sunglasses
ai max
air max
flip flops
salomon shoes
oakley pas cher
air max plus
ray ban sunglasses
ray ban
kenzo clothing
adidas slides
replica watches
converse all stars
air max 90
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
prada outlet
nike roshe run
2018.5.22chenlixiang
#10 | kakakaoo dnia March 04 2019 03:46:07
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie? Tajna bro? Zmiana Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS Odda? r?k? Szkolenie Certyfikowane Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,026
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:8,026
W tym miesiącu:591,604
W tym roku:591,604
Wszystkich:57,309,104
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: