Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

STI KZT

STI KZT

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Widzisz zaproszenie na zlot ASG. Zastanawiasz si? czy to jest dla Ciebie? Ju? nigdy wi?cej nie b?dziesz mia? takiego dylematu.

„System Typu Imprez KZT”, opracowali?my z my?l? o komforcie przysz?ych uczestników. Niejednokrotnie bywa ?e uczestnik nie daje rady ze wzgl?dy na przygotowanie kondycyjne. Nie jest oczywi?cie to jego wina, lecz raczej brak informacji na ten temat. Kto? mo?e powiedzie? ?e od tego jest scenariusz i zasady walki. Nic bardziej mylnego. Scenariusz zazwyczaj wyst?puje w ka?dej imprezie i s?u?y dla zbudowania klimatu, a nie s?u?y on do tego by opisywa? w nim jaki b?dzie teren i ile kilometrów trzeba przej??.

W?a?nie dlatego stworzyli?my „System Typu Imprez KZT”. Zapraszamy do zapoznania si? z nim, gdy? wszelakie imprezy „KZT” jak i teamów wchodz?cych w jego sk?ad b?d? tak oznaczane. Robimy to, nie dla w?asnego widzimisie, tylko z my?l? o Was.

 

„Green”

- Wszelkie imprezy nie wymagaj?ce szczególnych umiej?tno?ci i przygotowa? kondycyjnych.

- Nie wymagaj?ce zabierania dodatkowego sprz?tu survivalowego.

- Gry tocz? si? na niewielkim obszarze, o niezbyt wymagaj?cym ukszta?towaniu i niewielkim przedziale czasowym, do 12h. Mog? zdarzy? si? d?u?sze imprezy ale ich atmosfera mo?e okaza? si? typowo biwakow?.

- Impreza dla ka?dego, kto chce w bezstresowych warunkach postrzela? i dobrze si? bawi?.

- Przyk?adowe imprezy: "?nie?ne Wzgórza", "Grinch: Zamach na ?wi?ta", "Ostatnia misja" itp.

„Yellow”

- Gry wi??? si? z konieczno?ci? zrobienia ma?ego rachunku sumienia i samooceny kondycyjnej.

- Wskazane jest zabranie sprz?tu biwakowego, który b?dzie jednak musia? by? noszony przy sobie, przez ca?y czas trwania gry.

- Gry s? toczone na znacznej powierzchni. Trasa do przej?cia jakiej mo?na si? spodziewa?, mo?e oscylowa? nawet do 25 kilometrów. Topografia terenu jest dobierana tak, by zintensyfikowa? wysi?ek fizyczny.

- Przedzia? czasowy takich imprez zamyka si? w 24h. Mog? zdarzy? si? wyj?tki, gdzie za?o?enia czasowe s? krótsze lub d?u?sze z odpowiedni? intensyfikacj? dzia?a?.

- Uczestnictwo w grze wymaga cho?by w podstawowym stopniu, znajomo?ci topografii i umiej?tno?ci korzystania z map, jak i kompasu.

- Gra typu „Yellow” jest przyjazna dla wi?kszo?ci graczy ASG. Zdecydowanie nie jest to gra dla typowych „niedzielnych wojowników”. Tu trzeba si? wykaza? wytrzyma?o?ci? i umiej?tno?ci? wspó?pracy w zespole. Nie ma mowy o indywidualizmie i beztroskim sianiu kompozytu.

- Przyk?adowe imprezy: "Pomeranian Eagle", "Zimowy Odwrót II", itp.

„Red”

- Tutaj nie ma miejsca na pó??rodki, trzeba mie? tak samo dobr? kondycj? jak i psychik?. Chwila s?abo?ci mo?e wykluczy? z gry pozosta?? cz??? grupy.

- Posiadanie sprz?tu survivalowego jest niejednokrotnie bardziej przydatne ni? biwakowego. Przespa? mo?na si? nawet w kupie li?ci, ale bez dobrego no?a czy te? ognia mo?na sko?czy? marnie. Wych?odzenie, zapalenie p?uc czy te? choroby stóp to nic ?miesznego.

- Bardzo du?y teren gry i skomplikowana topografia terenu oznacza bardzo du?y wysi?ek fizyczny. Kilometry do przebycia oscyluj? zdecydowanie powy?ej 25km.

- Ramy czasowe imprezy typu „Red” to zazwyczaj 24h lub te? 48h. Przy grach w ekstremalnych warunkach pogodowych czyli ?nieg, silny mróz mog? trwa? do 12h ale nie oznacza to ?e nale?? do systemu „Yellow”.

- Znajomo?? map, podstaw survivalu, umiej?tno?? daleko id?cej wspó?pracy w niewielkiej grupie jest kluczem do sukcesu i jedyn? szans? na powodzenie misji.

- Widz?c znaczek imprezy typu „Red” trzeba sobie zada? jedno pytanie – czy dam rad?? Zdecydowanie nie jest to impreza dla wi?kszo?ci graczy ASG. Dlatego zanim si? zg?osisz, dobrze si? zastanów.

- Przyk?adowe imprezy: "Survival Fighter".

 

Mamy nadziej? ?e w ten sposób u?atwimy ?ycie i wybór przysz?ym uczestnikom Naszych imprez.

 

 


?ród?o: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia December 09 2011 14:32:27
Mamy nadziej? ?e si? przyda U?miech
Gdyby KP chcia?o skorzysta? z systemu to jak najbardziej wyra?amy zgod? z tym ?e zastrzegamy sobie nazw?. Co do samego oznaczenia wystarczy ?e zostanie przerobione logo KP na odpowiedni kolor U?miech
A co - trzeba sobie pomaga? OK OK
#2 | Dantee dnia December 09 2011 15:38:49
Kolejny dobry pomys? ze stajni Techno. Trzeba tak?e dopi?? do tego ASGPegi.
#3 | Martin ranger dnia December 09 2011 16:01:59
My?l? ?e lepiej aby kolorowe oznaczenia funkcjonowa?y osobno.
Z ASG Pegi zaczyna sprawa przybiera? identyczny obrót jak ze s?owem pisanym w scenariuszach...
Uczestnicy najnormalniej w ?wiecie nie czytaj? zasad i wcale si? nie zdziwi? jak mi kto? na jakiej? imprezie powie, ?e nawet plakatu nie obejrza?...Szok
S?usznym jest w moim mniemaniu aby usi??? i w ramach naszych ?rodowisk (na pocz?tek) i obmysle? taki sposób trafienia do odbiorcy, aby nieszcz?sny org nigdy po tysi?ckro? niczego nie musia? t?umaczy?/wyja?nia?...
Ani tym bardziej nie wys?uchiwa? od krn?brnych uczestników...U?miech
#4 | Mario75 dnia December 09 2011 16:37:59
Martin zarejestruj si? w cz??ci FORUM. Podaj mi potem na PW, ?eby doda? Ciebie do Tajnego Forum Master Orgów. Wiem, ?e masz sporo przemy?le? w tej kwestii. Przyda si? równie? Twoja opinia w?ród wielu organizatorów imprez z Polski.

Wracaj?c do tematu Systemu STI KZT jest idealny w swojej prostocie i skojarzeniach. Chyba pro?ciej ju? si? nie da.

Jest jeszcze jeden do?? ciekawy temat. Chodzi o mechanik? rozgrywek. Kiedy? uznali?my za kapitalny równie? poprzez prostot? i brak zagmatwania System MCS. Na jego podstawie powsta? System MCS LT aby móc wprowadza? ludzi w ?wiat Milsimu i pokazywa? jak fajnie mo?na strzela? taktycznie, u?ywaj?c topografii i wielu elementów, które podnosz? poziom ?rodowiska. Z systemu MCS LT korzysta?o bardzo wielu Master Orgów zw?aszcza COMBATów które s? Lightow? wersj? Milsimów.

Po bardzo wielu imprezach opartych na MCS LT narodzi?y si? wnioski i na bazie tych wniosków my?limy o opracowaniu jak najbardziej uproszczonego systemu COMBAT. Mam nadziej?, ?e uda si? w miar? szybko ten system opracowa? przy wsparciu wiedz? i do?wiadczeniem Master Orgów jednych z najwi?kszych imprez ASG z Polski, którzy na wspomnianym Forum wymieniaj? si? do?wiadczeniami.

Czemu w ogóle do pewnego rodzaju rozgrywek mia?yby s?u?y? konkretne systemy? Zauwa?y?em, ?e ludzie, którzy je?d?? na imprezy np. oparte o MCS czy MCS LT i znaj?c te systemy z wielokrotnego uczestnictwa w rozgrywkach w?a?nie opartych o nie, nie musz? czyta? mechaniki, a kierowa? si? jedynie rozkazami. Mechanika jest zawsze taka sama, wi?c wiedz? jak zachowa? si? w sytuacji odniesionej rany, przej?cia artefaktu, przeszukania, pojmania je?ca itp.

Powoduje to, ?e fabu?a si? zmienia, ale sprawdzona mechanika jest zawsze taka sama dla danego typu rozgrywki.

Kill Team Zone podzieli? bardzo przejrzy?cie ró?ny poziom rozgrywki. Dla np. poziomu Zielonego nie mamy pomys?u na System mechaniki rozgrywki. Dla poziomu ?ó?tego proponujemy wspólne opracowanie systemu COMBAT. Dla systemu czerwonego korzystanie ze sprawdzonego i cenionego przez wielu Airsoftowców systemu MCS.

Powinno to upro?ci? wszystko. Cz?owiek wybieraj?c si? na któr?kolwiek imprez? typu Yellow z Systemem COMBAT b?dzie bez czytania wiedzia? co spakowa? i jak si? przygotowa?. Tak te? jest np. z lud?mi korzystaj?cymi z Systemu MCS jad?cymi na Milsimy, które mo?na zaliczy? do typu RED.
#5 | Martin ranger dnia December 09 2011 17:24:00
Otó? to. Oklaski
#6 | Technofilia dnia December 09 2011 17:45:34
Masz racj? Mario ale z jednym ma?ym ale. Do konkretnego koloru nie da si? przypisa? systemu z jednego prostego powodu.
Przyk?ad imprezy RED czyli "Survival Fight". Tu nigdy nie by?o ?adnego systemu MCS czy te? innego bo po prostu nie pasuje.
Z drugiej strony za?ó?my ?e organizujemy bieg na orientacj? w trudnych warunkach na dystansie np. 50km. ?adne zasady tu nie pasuj? ale z pewno?ci? pasuje tu oznaczenie systemu RED.

Za?o?enie by?o takie - podzieli? imprezy, bez wzgl?du na ich charakter wed?ug wysi?ku fizycznego i psychicznego.

Co do budowy w?asnego, wspólnego system, jestem za Z przymru?eniem oka
#7 | Mario75 dnia December 09 2011 22:19:59
Fakt w przypadku samego biegu na orientacj? zastosowanie MCS zapewne nie ma sensu. W przypadku po??czenia poruszania si? na punkty, przenoszenie artefaktów w zagro?eniu przed przej?ciem przez przeciwnika i sta?ym zagro?eniem kontaktem ogniowym, ostrza?em itp. militarnymi zabawami przyda si? na pewno. Zatem mo?na przypisa? jako domy?lny i po??dany, ale nie jako wymagany na ka?dego typu imprezie. Tak jak piszesz na niektórych eventach mo?e si? okaza? zbyt rozbudowany i niepotrzebny.

Co do systemu COMBAT my?l?, ?e niebawem zaczn? temat na Tajnym Forum Master Orgów. Kto wie mo?e wcze?niej si? zd??y przerobi? i zastosowa? na wspólnych manewrach Koalicja Pó?noc vs Kill Zone Teams? Jak wspólnie ustalimy tak te? b?dzie.
#8 | Technofilia dnia December 10 2011 13:28:53
Za?ó? temat i b?dziemy my?le? U?miech
#9 | Mario75 dnia December 10 2011 14:55:16
Temat rozpocz?ty: http://www.koalic...amp;t=2107 Jest du?o do przeanalizowania, dodania lub ew. modyfikacji czy wykre?lenia. Czytaj
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Zbrojownia Radio ASG MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Podcast ASG Act od Valor Mndur Gorka E SPOS KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,875
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:7,875
W tym miesiącu:265,219
W tym roku:2,222,001
Wszystkich:39,414,760
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: