Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

STI KZT

STI KZT

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Widzisz zaproszenie na zlot ASG. Zastanawiasz si? czy to jest dla Ciebie? Ju? nigdy wi?cej nie b?dziesz mia? takiego dylematu.

„System Typu Imprez KZT”, opracowali?my z my?l? o komforcie przysz?ych uczestników. Niejednokrotnie bywa ?e uczestnik nie daje rady ze wzgl?dy na przygotowanie kondycyjne. Nie jest oczywi?cie to jego wina, lecz raczej brak informacji na ten temat. Kto? mo?e powiedzie? ?e od tego jest scenariusz i zasady walki. Nic bardziej mylnego. Scenariusz zazwyczaj wyst?puje w ka?dej imprezie i s?u?y dla zbudowania klimatu, a nie s?u?y on do tego by opisywa? w nim jaki b?dzie teren i ile kilometrów trzeba przej??.

W?a?nie dlatego stworzyli?my „System Typu Imprez KZT”. Zapraszamy do zapoznania si? z nim, gdy? wszelakie imprezy „KZT” jak i teamów wchodz?cych w jego sk?ad b?d? tak oznaczane. Robimy to, nie dla w?asnego widzimisie, tylko z my?l? o Was.

 

„Green”

- Wszelkie imprezy nie wymagaj?ce szczególnych umiej?tno?ci i przygotowa? kondycyjnych.

- Nie wymagaj?ce zabierania dodatkowego sprz?tu survivalowego.

- Gry tocz? si? na niewielkim obszarze, o niezbyt wymagaj?cym ukszta?towaniu i niewielkim przedziale czasowym, do 12h. Mog? zdarzy? si? d?u?sze imprezy ale ich atmosfera mo?e okaza? si? typowo biwakow?.

- Impreza dla ka?dego, kto chce w bezstresowych warunkach postrzela? i dobrze si? bawi?.

- Przyk?adowe imprezy: "?nie?ne Wzgórza", "Grinch: Zamach na ?wi?ta", "Ostatnia misja" itp.

„Yellow”

- Gry wi??? si? z konieczno?ci? zrobienia ma?ego rachunku sumienia i samooceny kondycyjnej.

- Wskazane jest zabranie sprz?tu biwakowego, który b?dzie jednak musia? by? noszony przy sobie, przez ca?y czas trwania gry.

- Gry s? toczone na znacznej powierzchni. Trasa do przej?cia jakiej mo?na si? spodziewa?, mo?e oscylowa? nawet do 25 kilometrów. Topografia terenu jest dobierana tak, by zintensyfikowa? wysi?ek fizyczny.

- Przedzia? czasowy takich imprez zamyka si? w 24h. Mog? zdarzy? si? wyj?tki, gdzie za?o?enia czasowe s? krótsze lub d?u?sze z odpowiedni? intensyfikacj? dzia?a?.

- Uczestnictwo w grze wymaga cho?by w podstawowym stopniu, znajomo?ci topografii i umiej?tno?ci korzystania z map, jak i kompasu.

- Gra typu „Yellow” jest przyjazna dla wi?kszo?ci graczy ASG. Zdecydowanie nie jest to gra dla typowych „niedzielnych wojowników”. Tu trzeba si? wykaza? wytrzyma?o?ci? i umiej?tno?ci? wspó?pracy w zespole. Nie ma mowy o indywidualizmie i beztroskim sianiu kompozytu.

- Przyk?adowe imprezy: "Pomeranian Eagle", "Zimowy Odwrót II", itp.

„Red”

- Tutaj nie ma miejsca na pó??rodki, trzeba mie? tak samo dobr? kondycj? jak i psychik?. Chwila s?abo?ci mo?e wykluczy? z gry pozosta?? cz??? grupy.

- Posiadanie sprz?tu survivalowego jest niejednokrotnie bardziej przydatne ni? biwakowego. Przespa? mo?na si? nawet w kupie li?ci, ale bez dobrego no?a czy te? ognia mo?na sko?czy? marnie. Wych?odzenie, zapalenie p?uc czy te? choroby stóp to nic ?miesznego.

- Bardzo du?y teren gry i skomplikowana topografia terenu oznacza bardzo du?y wysi?ek fizyczny. Kilometry do przebycia oscyluj? zdecydowanie powy?ej 25km.

- Ramy czasowe imprezy typu „Red” to zazwyczaj 24h lub te? 48h. Przy grach w ekstremalnych warunkach pogodowych czyli ?nieg, silny mróz mog? trwa? do 12h ale nie oznacza to ?e nale?? do systemu „Yellow”.

- Znajomo?? map, podstaw survivalu, umiej?tno?? daleko id?cej wspó?pracy w niewielkiej grupie jest kluczem do sukcesu i jedyn? szans? na powodzenie misji.

- Widz?c znaczek imprezy typu „Red” trzeba sobie zada? jedno pytanie – czy dam rad?? Zdecydowanie nie jest to impreza dla wi?kszo?ci graczy ASG. Dlatego zanim si? zg?osisz, dobrze si? zastanów.

- Przyk?adowe imprezy: "Survival Fighter".

 

Mamy nadziej? ?e w ten sposób u?atwimy ?ycie i wybór przysz?ym uczestnikom Naszych imprez.

 

 


?ród?o: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia December 09 2011 14:32:27
Mamy nadziej? ?e si? przyda U?miech
Gdyby KP chcia?o skorzysta? z systemu to jak najbardziej wyra?amy zgod? z tym ?e zastrzegamy sobie nazw?. Co do samego oznaczenia wystarczy ?e zostanie przerobione logo KP na odpowiedni kolor U?miech
A co - trzeba sobie pomaga? OK OK
#2 | Dantee dnia December 09 2011 15:38:49
Kolejny dobry pomys? ze stajni Techno. Trzeba tak?e dopi?? do tego ASGPegi.
#3 | Martin ranger dnia December 09 2011 16:01:59
My?l? ?e lepiej aby kolorowe oznaczenia funkcjonowa?y osobno.
Z ASG Pegi zaczyna sprawa przybiera? identyczny obrót jak ze s?owem pisanym w scenariuszach...
Uczestnicy najnormalniej w ?wiecie nie czytaj? zasad i wcale si? nie zdziwi? jak mi kto? na jakiej? imprezie powie, ?e nawet plakatu nie obejrza?...Szok
S?usznym jest w moim mniemaniu aby usi??? i w ramach naszych ?rodowisk (na pocz?tek) i obmysle? taki sposób trafienia do odbiorcy, aby nieszcz?sny org nigdy po tysi?ckro? niczego nie musia? t?umaczy?/wyja?nia?...
Ani tym bardziej nie wys?uchiwa? od krn?brnych uczestników...U?miech
#4 | Mario75 dnia December 09 2011 16:37:59
Martin zarejestruj si? w cz??ci FORUM. Podaj mi potem na PW, ?eby doda? Ciebie do Tajnego Forum Master Orgów. Wiem, ?e masz sporo przemy?le? w tej kwestii. Przyda si? równie? Twoja opinia w?ród wielu organizatorów imprez z Polski.

Wracaj?c do tematu Systemu STI KZT jest idealny w swojej prostocie i skojarzeniach. Chyba pro?ciej ju? si? nie da.

Jest jeszcze jeden do?? ciekawy temat. Chodzi o mechanik? rozgrywek. Kiedy? uznali?my za kapitalny równie? poprzez prostot? i brak zagmatwania System MCS. Na jego podstawie powsta? System MCS LT aby móc wprowadza? ludzi w ?wiat Milsimu i pokazywa? jak fajnie mo?na strzela? taktycznie, u?ywaj?c topografii i wielu elementów, które podnosz? poziom ?rodowiska. Z systemu MCS LT korzysta?o bardzo wielu Master Orgów zw?aszcza COMBATów które s? Lightow? wersj? Milsimów.

Po bardzo wielu imprezach opartych na MCS LT narodzi?y si? wnioski i na bazie tych wniosków my?limy o opracowaniu jak najbardziej uproszczonego systemu COMBAT. Mam nadziej?, ?e uda si? w miar? szybko ten system opracowa? przy wsparciu wiedz? i do?wiadczeniem Master Orgów jednych z najwi?kszych imprez ASG z Polski, którzy na wspomnianym Forum wymieniaj? si? do?wiadczeniami.

Czemu w ogóle do pewnego rodzaju rozgrywek mia?yby s?u?y? konkretne systemy? Zauwa?y?em, ?e ludzie, którzy je?d?? na imprezy np. oparte o MCS czy MCS LT i znaj?c te systemy z wielokrotnego uczestnictwa w rozgrywkach w?a?nie opartych o nie, nie musz? czyta? mechaniki, a kierowa? si? jedynie rozkazami. Mechanika jest zawsze taka sama, wi?c wiedz? jak zachowa? si? w sytuacji odniesionej rany, przej?cia artefaktu, przeszukania, pojmania je?ca itp.

Powoduje to, ?e fabu?a si? zmienia, ale sprawdzona mechanika jest zawsze taka sama dla danego typu rozgrywki.

Kill Team Zone podzieli? bardzo przejrzy?cie ró?ny poziom rozgrywki. Dla np. poziomu Zielonego nie mamy pomys?u na System mechaniki rozgrywki. Dla poziomu ?ó?tego proponujemy wspólne opracowanie systemu COMBAT. Dla systemu czerwonego korzystanie ze sprawdzonego i cenionego przez wielu Airsoftowców systemu MCS.

Powinno to upro?ci? wszystko. Cz?owiek wybieraj?c si? na któr?kolwiek imprez? typu Yellow z Systemem COMBAT b?dzie bez czytania wiedzia? co spakowa? i jak si? przygotowa?. Tak te? jest np. z lud?mi korzystaj?cymi z Systemu MCS jad?cymi na Milsimy, które mo?na zaliczy? do typu RED.
#5 | Martin ranger dnia December 09 2011 17:24:00
Otó? to. Oklaski
#6 | Technofilia dnia December 09 2011 17:45:34
Masz racj? Mario ale z jednym ma?ym ale. Do konkretnego koloru nie da si? przypisa? systemu z jednego prostego powodu.
Przyk?ad imprezy RED czyli "Survival Fight". Tu nigdy nie by?o ?adnego systemu MCS czy te? innego bo po prostu nie pasuje.
Z drugiej strony za?ó?my ?e organizujemy bieg na orientacj? w trudnych warunkach na dystansie np. 50km. ?adne zasady tu nie pasuj? ale z pewno?ci? pasuje tu oznaczenie systemu RED.

Za?o?enie by?o takie - podzieli? imprezy, bez wzgl?du na ich charakter wed?ug wysi?ku fizycznego i psychicznego.

Co do budowy w?asnego, wspólnego system, jestem za Z przymru?eniem oka
#7 | Mario75 dnia December 09 2011 22:19:59
Fakt w przypadku samego biegu na orientacj? zastosowanie MCS zapewne nie ma sensu. W przypadku po??czenia poruszania si? na punkty, przenoszenie artefaktów w zagro?eniu przed przej?ciem przez przeciwnika i sta?ym zagro?eniem kontaktem ogniowym, ostrza?em itp. militarnymi zabawami przyda si? na pewno. Zatem mo?na przypisa? jako domy?lny i po??dany, ale nie jako wymagany na ka?dego typu imprezie. Tak jak piszesz na niektórych eventach mo?e si? okaza? zbyt rozbudowany i niepotrzebny.

Co do systemu COMBAT my?l?, ?e niebawem zaczn? temat na Tajnym Forum Master Orgów. Kto wie mo?e wcze?niej si? zd??y przerobi? i zastosowa? na wspólnych manewrach Koalicja Pó?noc vs Kill Zone Teams? Jak wspólnie ustalimy tak te? b?dzie.
#8 | Technofilia dnia December 10 2011 13:28:53
Za?ó? temat i b?dziemy my?le? U?miech
#9 | Mario75 dnia December 10 2011 14:55:16
Temat rozpocz?ty: http://www.koalic...amp;t=2107 Jest du?o do przeanalizowania, dodania lub ew. modyfikacji czy wykre?lenia. Czytaj
#10 | muniekole dnia August 29 2017 18:28:32
usuwanie zmarszczek na twarzy kamienie ka?owe http://zapytaj-farmaceute.blogspot.com/2016/09/czy-wiecie-ze-clotrimazol.html w?troba dieta oczyszczaj?ca botoks na zmarszczki wokó? ust
#11 | shareways dnia September 18 2017 11:27:36
tabletki na cellulit najlepszy krem na tradzik antyoksydantem zminimalizowa? szybko efekty tabletki na hemoroidy oczyszczanie w?troby
#12 | Uwais dnia October 07 2017 06:28:51
@ymail.comSupplier sch 40
Supplier sch 40
Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Supplier besi Pipa sch 80 baja jual hp asus murah jual hp asus murah
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan ala jepang
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 40
Toko Besi Unp Baja
Supplier besi wf
jual laptop asus <a/> jual laptop asus <a/>
[url=https://goo.gl/QD6q3C]jual laptop asus murah<a/> [url=https://goo.gl/QD6q3C]jual laptop asus murah<a/>
[url=http://www.jualbesibajamurah.com ]www.jualbesibajamurah.com

Toko sch 40
Toko sch 40
Supplier besi siku
Toko besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi wf baja
undangan pernikahan islami
Pabrik Pipa Besi Hitam Medium
Jual Besi Unp Baja
Toko besi wf
Distributor besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen sch 40
Agen sch 40
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
Agen besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi unp
undangan pernikahan ada fotonya
Pabrik Besi Wf
Harga Besi Unp Baja
Agen besi wf
Distributor besi beton sii
Pabrik sch 40
Pabrik sch 40
Supplier Plat besi
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi siku
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan ala india
Pabrik Besi H beam
Pabrik Besi Unp Baja
Pabrik besi wf
Distributor besi beton psi Ulir Polos
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi h beam
Distributor Plat Bordes
Supplier Plat besi plat kapal
undangan pernikahan
Pabrik Besi Beton
Distributor Besi Cnp Baja
Distributor Besi Beton
Distributor besi beton perwira
Harga besi Pipa sch 80 baja
Harga besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi wf
Harga Plat Bordes
Supplier besi h beam baja
undangan pernikahan simple
www.sentrabesibaja.com
Supplier Besi Cnp Baja
Harga Besi Beton
Distributor besi beton PAS
Jual besi Pipa sch 80 baja
Jual besi Pipa sch 80 baja
Supplier wiremesh
Jual Plat Bordes
Supplier besi cnp
undangan pernikahan bermanfaat
Distributor Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Agen Besi Cnp Baja
Jual Besi Beton
Distributor besi beton master steel ms
Supplier besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi unp
Supplier Plat Bordes
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan islami
Distributor Bondek Cor
Toko Besi Cnp Baja
Supplier Besi Beton
Distributor besi beton ksty
Toko besi Pipa sch 80 baja
Toko besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi cnp
Toko Plat Bordes
Pabrik besi Wf Baja
undangan pernikahan amplop surat
Distributor Atap Spandek Sni
Jual Besi Cnp Baja
Toko Besi Beton
Distributor besi beton krakatau steel
Agen besi Pipa sch 80 baja
Agen besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi hollow
Agen Plat Bordes
Pabrik bondek
undangan pernikahan bentuk dompet
Distributor Plat Bordes Kembang
Harga Besi Cnp Baja
Agen Besi Beton
Distributor besi beton jcac
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
Pabrik Plat Bordes
Pabrik wiremesh
undangan pernikahan chinese
Distributor Plat Besi Hitam
Pabrik Besi Cnp Baja
Pabrik Besi Beton
Distributor besi beton interworld steel is
Distributor Plat Bordes
Distributor Plat Bordes
ironsteelcenter.com
Distributor Wiremesh Besi
Pabrik pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan lucu
[url=http://www.sentrabesibaja.com/plat-kapal-maPada/]Distributor Plat Kapal Bki Krakatau Steel
Distributor Besi Hollow Baja
Distributor besi hollow
Distributor besi beton gunung garuda
Harga Plat Bordes
Harga Plat Bordes
Pabrik stainless steel
Harga Wiremesh Besi
Pabrik besi hollow
undangan pernikahan bagus
Distributor Jual Besi Siku Baja
Supplier Besi Hollow Baja
Harga besi hollow
Distributor besi beton delcoprima
Jual Plat Bordes
Jual Plat Bordes
Pabrik atap spandek
Jual Wiremesh Besi
Pabrik besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Distributor Besi Unp Baja Profil Kanal
Agen Besi Hollow Baja
Jual besi hollow
Distributor besi beton cakra steel cs
Supplier Plat Bordes
Supplier Plat Bordes
Pabrik baja ringan
Supplier Wiremesh Besi
Pabrik besi wf baja
undangan pernikahan contoh
Distributor Besi Cnp Profil Baja Gording
Toko Besi Hollow Baja

link6
#13 | clibin009 dnia April 10 2018 09:51:09
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Zbrojownia Combat Tajna bro? Skarby... Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:500
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:30,977
W tym miesiącu:138,556
W tym roku:1,324,982
Wszystkich:42,932,278
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: