Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

STI KZT

STI KZT

Technofilia Kill Team L?bork. Specjalizacja: Organizator wielu imprez ASG. Autor relacji z imprez oraz refleksji dotycz?cych ?rodowiska ASG.

Widzisz zaproszenie na zlot ASG. Zastanawiasz si? czy to jest dla Ciebie? Ju? nigdy wi?cej nie b?dziesz mia? takiego dylematu.

„System Typu Imprez KZT”, opracowali?my z my?l? o komforcie przysz?ych uczestników. Niejednokrotnie bywa ?e uczestnik nie daje rady ze wzgl?dy na przygotowanie kondycyjne. Nie jest oczywi?cie to jego wina, lecz raczej brak informacji na ten temat. Kto? mo?e powiedzie? ?e od tego jest scenariusz i zasady walki. Nic bardziej mylnego. Scenariusz zazwyczaj wyst?puje w ka?dej imprezie i s?u?y dla zbudowania klimatu, a nie s?u?y on do tego by opisywa? w nim jaki b?dzie teren i ile kilometrów trzeba przej??.

W?a?nie dlatego stworzyli?my „System Typu Imprez KZT”. Zapraszamy do zapoznania si? z nim, gdy? wszelakie imprezy „KZT” jak i teamów wchodz?cych w jego sk?ad b?d? tak oznaczane. Robimy to, nie dla w?asnego widzimisie, tylko z my?l? o Was.

 

„Green”

- Wszelkie imprezy nie wymagaj?ce szczególnych umiej?tno?ci i przygotowa? kondycyjnych.

- Nie wymagaj?ce zabierania dodatkowego sprz?tu survivalowego.

- Gry tocz? si? na niewielkim obszarze, o niezbyt wymagaj?cym ukszta?towaniu i niewielkim przedziale czasowym, do 12h. Mog? zdarzy? si? d?u?sze imprezy ale ich atmosfera mo?e okaza? si? typowo biwakow?.

- Impreza dla ka?dego, kto chce w bezstresowych warunkach postrzela? i dobrze si? bawi?.

- Przyk?adowe imprezy: "?nie?ne Wzgórza", "Grinch: Zamach na ?wi?ta", "Ostatnia misja" itp.

„Yellow”

- Gry wi??? si? z konieczno?ci? zrobienia ma?ego rachunku sumienia i samooceny kondycyjnej.

- Wskazane jest zabranie sprz?tu biwakowego, który b?dzie jednak musia? by? noszony przy sobie, przez ca?y czas trwania gry.

- Gry s? toczone na znacznej powierzchni. Trasa do przej?cia jakiej mo?na si? spodziewa?, mo?e oscylowa? nawet do 25 kilometrów. Topografia terenu jest dobierana tak, by zintensyfikowa? wysi?ek fizyczny.

- Przedzia? czasowy takich imprez zamyka si? w 24h. Mog? zdarzy? si? wyj?tki, gdzie za?o?enia czasowe s? krótsze lub d?u?sze z odpowiedni? intensyfikacj? dzia?a?.

- Uczestnictwo w grze wymaga cho?by w podstawowym stopniu, znajomo?ci topografii i umiej?tno?ci korzystania z map, jak i kompasu.

- Gra typu „Yellow” jest przyjazna dla wi?kszo?ci graczy ASG. Zdecydowanie nie jest to gra dla typowych „niedzielnych wojowników”. Tu trzeba si? wykaza? wytrzyma?o?ci? i umiej?tno?ci? wspó?pracy w zespole. Nie ma mowy o indywidualizmie i beztroskim sianiu kompozytu.

- Przyk?adowe imprezy: "Pomeranian Eagle", "Zimowy Odwrót II", itp.

„Red”

- Tutaj nie ma miejsca na pó??rodki, trzeba mie? tak samo dobr? kondycj? jak i psychik?. Chwila s?abo?ci mo?e wykluczy? z gry pozosta?? cz??? grupy.

- Posiadanie sprz?tu survivalowego jest niejednokrotnie bardziej przydatne ni? biwakowego. Przespa? mo?na si? nawet w kupie li?ci, ale bez dobrego no?a czy te? ognia mo?na sko?czy? marnie. Wych?odzenie, zapalenie p?uc czy te? choroby stóp to nic ?miesznego.

- Bardzo du?y teren gry i skomplikowana topografia terenu oznacza bardzo du?y wysi?ek fizyczny. Kilometry do przebycia oscyluj? zdecydowanie powy?ej 25km.

- Ramy czasowe imprezy typu „Red” to zazwyczaj 24h lub te? 48h. Przy grach w ekstremalnych warunkach pogodowych czyli ?nieg, silny mróz mog? trwa? do 12h ale nie oznacza to ?e nale?? do systemu „Yellow”.

- Znajomo?? map, podstaw survivalu, umiej?tno?? daleko id?cej wspó?pracy w niewielkiej grupie jest kluczem do sukcesu i jedyn? szans? na powodzenie misji.

- Widz?c znaczek imprezy typu „Red” trzeba sobie zada? jedno pytanie – czy dam rad?? Zdecydowanie nie jest to impreza dla wi?kszo?ci graczy ASG. Dlatego zanim si? zg?osisz, dobrze si? zastanów.

- Przyk?adowe imprezy: "Survival Fighter".

 

Mamy nadziej? ?e w ten sposób u?atwimy ?ycie i wybór przysz?ym uczestnikom Naszych imprez.

 

 


?ród?o: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia December 09 2011 14:32:27
Mamy nadziej? ?e si? przyda U?miech
Gdyby KP chcia?o skorzysta? z systemu to jak najbardziej wyra?amy zgod? z tym ?e zastrzegamy sobie nazw?. Co do samego oznaczenia wystarczy ?e zostanie przerobione logo KP na odpowiedni kolor U?miech
A co - trzeba sobie pomaga? OK OK
#2 | Dantee dnia December 09 2011 15:38:49
Kolejny dobry pomys? ze stajni Techno. Trzeba tak?e dopi?? do tego ASGPegi.
#3 | Martin ranger dnia December 09 2011 16:01:59
My?l? ?e lepiej aby kolorowe oznaczenia funkcjonowa?y osobno.
Z ASG Pegi zaczyna sprawa przybiera? identyczny obrót jak ze s?owem pisanym w scenariuszach...
Uczestnicy najnormalniej w ?wiecie nie czytaj? zasad i wcale si? nie zdziwi? jak mi kto? na jakiej? imprezie powie, ?e nawet plakatu nie obejrza?...Szok
S?usznym jest w moim mniemaniu aby usi??? i w ramach naszych ?rodowisk (na pocz?tek) i obmysle? taki sposób trafienia do odbiorcy, aby nieszcz?sny org nigdy po tysi?ckro? niczego nie musia? t?umaczy?/wyja?nia?...
Ani tym bardziej nie wys?uchiwa? od krn?brnych uczestników...U?miech
#4 | Mario75 dnia December 09 2011 16:37:59
Martin zarejestruj si? w cz??ci FORUM. Podaj mi potem na PW, ?eby doda? Ciebie do Tajnego Forum Master Orgów. Wiem, ?e masz sporo przemy?le? w tej kwestii. Przyda si? równie? Twoja opinia w?ród wielu organizatorów imprez z Polski.

Wracaj?c do tematu Systemu STI KZT jest idealny w swojej prostocie i skojarzeniach. Chyba pro?ciej ju? si? nie da.

Jest jeszcze jeden do?? ciekawy temat. Chodzi o mechanik? rozgrywek. Kiedy? uznali?my za kapitalny równie? poprzez prostot? i brak zagmatwania System MCS. Na jego podstawie powsta? System MCS LT aby móc wprowadza? ludzi w ?wiat Milsimu i pokazywa? jak fajnie mo?na strzela? taktycznie, u?ywaj?c topografii i wielu elementów, które podnosz? poziom ?rodowiska. Z systemu MCS LT korzysta?o bardzo wielu Master Orgów zw?aszcza COMBATów które s? Lightow? wersj? Milsimów.

Po bardzo wielu imprezach opartych na MCS LT narodzi?y si? wnioski i na bazie tych wniosków my?limy o opracowaniu jak najbardziej uproszczonego systemu COMBAT. Mam nadziej?, ?e uda si? w miar? szybko ten system opracowa? przy wsparciu wiedz? i do?wiadczeniem Master Orgów jednych z najwi?kszych imprez ASG z Polski, którzy na wspomnianym Forum wymieniaj? si? do?wiadczeniami.

Czemu w ogóle do pewnego rodzaju rozgrywek mia?yby s?u?y? konkretne systemy? Zauwa?y?em, ?e ludzie, którzy je?d?? na imprezy np. oparte o MCS czy MCS LT i znaj?c te systemy z wielokrotnego uczestnictwa w rozgrywkach w?a?nie opartych o nie, nie musz? czyta? mechaniki, a kierowa? si? jedynie rozkazami. Mechanika jest zawsze taka sama, wi?c wiedz? jak zachowa? si? w sytuacji odniesionej rany, przej?cia artefaktu, przeszukania, pojmania je?ca itp.

Powoduje to, ?e fabu?a si? zmienia, ale sprawdzona mechanika jest zawsze taka sama dla danego typu rozgrywki.

Kill Team Zone podzieli? bardzo przejrzy?cie ró?ny poziom rozgrywki. Dla np. poziomu Zielonego nie mamy pomys?u na System mechaniki rozgrywki. Dla poziomu ?ó?tego proponujemy wspólne opracowanie systemu COMBAT. Dla systemu czerwonego korzystanie ze sprawdzonego i cenionego przez wielu Airsoftowców systemu MCS.

Powinno to upro?ci? wszystko. Cz?owiek wybieraj?c si? na któr?kolwiek imprez? typu Yellow z Systemem COMBAT b?dzie bez czytania wiedzia? co spakowa? i jak si? przygotowa?. Tak te? jest np. z lud?mi korzystaj?cymi z Systemu MCS jad?cymi na Milsimy, które mo?na zaliczy? do typu RED.
#5 | Martin ranger dnia December 09 2011 17:24:00
Otó? to. Oklaski
#6 | Technofilia dnia December 09 2011 17:45:34
Masz racj? Mario ale z jednym ma?ym ale. Do konkretnego koloru nie da si? przypisa? systemu z jednego prostego powodu.
Przyk?ad imprezy RED czyli "Survival Fight". Tu nigdy nie by?o ?adnego systemu MCS czy te? innego bo po prostu nie pasuje.
Z drugiej strony za?ó?my ?e organizujemy bieg na orientacj? w trudnych warunkach na dystansie np. 50km. ?adne zasady tu nie pasuj? ale z pewno?ci? pasuje tu oznaczenie systemu RED.

Za?o?enie by?o takie - podzieli? imprezy, bez wzgl?du na ich charakter wed?ug wysi?ku fizycznego i psychicznego.

Co do budowy w?asnego, wspólnego system, jestem za Z przymru?eniem oka
#7 | Mario75 dnia December 09 2011 22:19:59
Fakt w przypadku samego biegu na orientacj? zastosowanie MCS zapewne nie ma sensu. W przypadku po??czenia poruszania si? na punkty, przenoszenie artefaktów w zagro?eniu przed przej?ciem przez przeciwnika i sta?ym zagro?eniem kontaktem ogniowym, ostrza?em itp. militarnymi zabawami przyda si? na pewno. Zatem mo?na przypisa? jako domy?lny i po??dany, ale nie jako wymagany na ka?dego typu imprezie. Tak jak piszesz na niektórych eventach mo?e si? okaza? zbyt rozbudowany i niepotrzebny.

Co do systemu COMBAT my?l?, ?e niebawem zaczn? temat na Tajnym Forum Master Orgów. Kto wie mo?e wcze?niej si? zd??y przerobi? i zastosowa? na wspólnych manewrach Koalicja Pó?noc vs Kill Zone Teams? Jak wspólnie ustalimy tak te? b?dzie.
#8 | Technofilia dnia December 10 2011 13:28:53
Za?ó? temat i b?dziemy my?le? U?miech
#9 | Mario75 dnia December 10 2011 14:55:16
Temat rozpocz?ty: http://www.koalic...amp;t=2107 Jest du?o do przeanalizowania, dodania lub ew. modyfikacji czy wykre?lenia. Czytaj
#10 | muniekole dnia August 29 2017 18:28:32
usuwanie zmarszczek na twarzy kamienie ka?owe http://zapytaj-farmaceute.blogspot.com/2016/09/czy-wiecie-ze-clotrimazol.html w?troba dieta oczyszczaj?ca botoks na zmarszczki wokó? ust
#11 | shareways dnia September 18 2017 11:27:36
tabletki na cellulit najlepszy krem na tradzik antyoksydantem zminimalizowa? szybko efekty tabletki na hemoroidy oczyszczanie w?troby
#12 | Uwais dnia October 07 2017 06:28:51
@ymail.comSupplier sch 40
Supplier sch 40
Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Supplier besi Pipa sch 80 baja jual hp asus murah jual hp asus murah
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan ala jepang
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 40
Toko Besi Unp Baja
Supplier besi wf
jual laptop asus <a/> jual laptop asus <a/>
[url=https://goo.gl/QD6q3C]jual laptop asus murah<a/> [url=https://goo.gl/QD6q3C]jual laptop asus murah<a/>
[url=http://www.jualbesibajamurah.com ]www.jualbesibajamurah.com

Toko sch 40
Toko sch 40
Supplier besi siku
Toko besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi wf baja
undangan pernikahan islami
Pabrik Pipa Besi Hitam Medium
Jual Besi Unp Baja
Toko besi wf
Distributor besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen sch 40
Agen sch 40
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
Agen besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi unp
undangan pernikahan ada fotonya
Pabrik Besi Wf
Harga Besi Unp Baja
Agen besi wf
Distributor besi beton sii
Pabrik sch 40
Pabrik sch 40
Supplier Plat besi
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi siku
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan ala india
Pabrik Besi H beam
Pabrik Besi Unp Baja
Pabrik besi wf
Distributor besi beton psi Ulir Polos
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi h beam
Distributor Plat Bordes
Supplier Plat besi plat kapal
undangan pernikahan
Pabrik Besi Beton
Distributor Besi Cnp Baja
Distributor Besi Beton
Distributor besi beton perwira
Harga besi Pipa sch 80 baja
Harga besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi wf
Harga Plat Bordes
Supplier besi h beam baja
undangan pernikahan simple
www.sentrabesibaja.com
Supplier Besi Cnp Baja
Harga Besi Beton
Distributor besi beton PAS
Jual besi Pipa sch 80 baja
Jual besi Pipa sch 80 baja
Supplier wiremesh
Jual Plat Bordes
Supplier besi cnp
undangan pernikahan bermanfaat
Distributor Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Agen Besi Cnp Baja
Jual Besi Beton
Distributor besi beton master steel ms
Supplier besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi unp
Supplier Plat Bordes
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan islami
Distributor Bondek Cor
Toko Besi Cnp Baja
Supplier Besi Beton
Distributor besi beton ksty
Toko besi Pipa sch 80 baja
Toko besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi cnp
Toko Plat Bordes
Pabrik besi Wf Baja
undangan pernikahan amplop surat
Distributor Atap Spandek Sni
Jual Besi Cnp Baja
Toko Besi Beton
Distributor besi beton krakatau steel
Agen besi Pipa sch 80 baja
Agen besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi hollow
Agen Plat Bordes
Pabrik bondek
undangan pernikahan bentuk dompet
Distributor Plat Bordes Kembang
Harga Besi Cnp Baja
Agen Besi Beton
Distributor besi beton jcac
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Pabrik besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
Pabrik Plat Bordes
Pabrik wiremesh
undangan pernikahan chinese
Distributor Plat Besi Hitam
Pabrik Besi Cnp Baja
Pabrik Besi Beton
Distributor besi beton interworld steel is
Distributor Plat Bordes
Distributor Plat Bordes
ironsteelcenter.com
Distributor Wiremesh Besi
Pabrik pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan lucu
[url=http://www.sentrabesibaja.com/plat-kapal-maPada/]Distributor Plat Kapal Bki Krakatau Steel
Distributor Besi Hollow Baja
Distributor besi hollow
Distributor besi beton gunung garuda
Harga Plat Bordes
Harga Plat Bordes
Pabrik stainless steel
Harga Wiremesh Besi
Pabrik besi hollow
undangan pernikahan bagus
Distributor Jual Besi Siku Baja
Supplier Besi Hollow Baja
Harga besi hollow
Distributor besi beton delcoprima
Jual Plat Bordes
Jual Plat Bordes
Pabrik atap spandek
Jual Wiremesh Besi
Pabrik besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Distributor Besi Unp Baja Profil Kanal
Agen Besi Hollow Baja
Jual besi hollow
Distributor besi beton cakra steel cs
Supplier Plat Bordes
Supplier Plat Bordes
Pabrik baja ringan
Supplier Wiremesh Besi
Pabrik besi wf baja
undangan pernikahan contoh
Distributor Besi Cnp Profil Baja Gording
Toko Besi Hollow Baja

link6
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Podcast ASG Taktyka zielona LIGA ASG Zmiana Elektryczny Blow Back Survival Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...