Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

7 tys. ?o?nierzy odesz?o. "To problem dla wojska" PAP

7 tys. ?o?nierzy odesz?o. "To problem dla wojska"

 
 
Zdj?cie: slavija.proboards.com

W tym roku z wojska odesz?o ok. 7 tys. ?o?nierzy. Ponad 5,7 tys. z nich zrobi?o to na w?asn? pro?b?. W ostatniej dekadzie nie zdarzy?o si?, by tak wielu zawodowych wojskowych z w?asnej woli po?egna?o si? z armi?. - To problem dla wojska - uwa?a szef MON Tomasz Siemoniak.

Bud?et MON na 2011 r. zak?ada?, ?e z wojskiem po?egna si? 3 tys. ?o?nierzy. Pod te szacunki zarezerwowano ?rodki na ?wiadczenia dla odchodz?cych - m.in. 12-miesi?czne uposa?enia i odprawy mieszkaniowe. Jak poinformowa? PAP resort obrony, ?o?nierze, którzy odeszli ze s?u?by tylko w ci?gu pierwszych 11 miesi?cy 2011 r., kosztowali MON ok. 773 mln z?. Przekroczenie szacunków dot. odej?? ze s?u?by, spowodowa?o, ?e trzeba by?o znale?? dodatkowo ok. 440 mln z?.

Wed?ug danych MON w latach 2001-2005 liczba ?o?nierzy zawodowych zwolnionych na skutek w?asnego wypowiedzenia waha?a si? mi?dzy 1 a 2 tys. Mi?dzy 2006 a 2008 r. wska?nik ten wzrós? do poziomu 3-4 tys. rocznie, a w 2009 r. spad? do 2,5 tys. Rok pó?niej z w?asnej woli z armii odesz?o ponad 4,7 tys. wojskowych. W mijaj?cym roku takich ?o?nierzy b?dzie 5731.

Liczba wszystkich ?o?nierzy zwolnionych ze s?u?by przez ca?y rok si?ga jednak 7 tys. Prócz odej?? na w?asne ?yczenie ?o?nierze ?egnaj? si? z mundurem z kilkunastu innych powodów, np. dlatego ?e sko?czyli 60 lat.

Zarówno szef MON Tomasz Siemoniak, jak i szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczys?aw Cieniuch uwa?aj?, ?e tak liczne odej?cia to problem dla armii. "Za du?o odchodzi osób z armii" - przyznawa? Siemoniak pod koniec listopada. Oceni?, ?e wojskowi rezygnuj? ze s?u?by z powodów socjalnych i ze wzgl?du na wysoko?? wynagrodze?. "Rozwi?zaniu tego problemu minister Tomasz Siemoniak nada? priorytet" - zapewni? w rozmowie z PAP rzecznik MON Jacek So?ta.

Zdj?cie: Wojsko-Polskie.pl

Jak powiedzia? gen. Cieniuch, "7 tysi?cy odej?? to za du?o". "Nawet gdybym mia? ?rodki na przyj?cie ludzi na ich miejsce, to nie dam rady w ci?gu jednego roku przygotowa? ich do pe?nienia s?u?by. Do tego potrzeba wi?cej instruktorów, wi?cej sprz?tu i pieni?dzy na szkolenie" - mówi? Cieniuch na pocz?tku grudnia w rozmowie z "Polityk?".

Gdyby pod uwag? wzi?? tylko odej?cia z wojska na w?asn? pro?b?, za?o?ony w bud?ecie MON limit 3 tys. ?o?nierzy armia osi?gn??a we wrze?niu. Tylko w styczniu 2011 r. s?u?b? przesta?o pe?ni? prawie 900 wojskowych. Przez dziewi?? kolejnych miesi?cy liczba odchodz?cych z w?asnej woli waha?a si? od 155 do 429. Ale w samym tylko listopadzie z mundurem po?egna?o si? 2100 wojskowych. To skutek wypowiedze? sk?adanych od maja.

Inaczej kszta?tuj? si? statystyki, kiedy wojskowi deklarowali ch?? odej?cia z armii. ?o?nierz zawodowy, który z?o?y wypowiedzenie stosunku s?u?bowego, odchodzi z wojska w ci?gu pó? roku, ale na jego wniosek okres ten mo?na skróci?. MON na pytanie PAP o liczb? wniosków o odej?cie ze s?u?by w poszczególnych miesi?cach odpowiedzia?, ?e zebranie dok?adnych danych zaj??oby zbyt wiele czasu, m.in. dlatego, ?e ?o?nierze cz?sto sk?adaj? wypowiedzenia a potem je wycofuj?.

Jednak je?li prze?ledzi? tylko te wypowiedzenia, w przypadku których ?o?nierze faktycznie po?egnali si? z armi?, w ci?gu ostatniego pó?tora roku wida? dwie fale. Najpierw od czerwca do sierpnia 2010 r. liczba sk?adanych co miesi?c wypowiedze? waha?a si? okolicach 800. Przez kolejne miesi?ce do ko?ca maja 2011 r. tylko raz przekroczy?a 400. Ponowny wzrost zacz?? si? w czerwcu br. - wtedy i w nast?pnym miesi?cu ch?? odej?cia zadeklarowa?o ponad 800 ?o?nierzy. Rekordowy by? sierpie?, kiedy to wypowiedzenia z?o?y?o 1048 wojskowych. Potem fala odej?? os?ab?a - we wrze?niu wypowiedze? z?o?ono nieco ponad 600, w pa?dzierniku i listopadzie - ponad 200.

Pytany, czy obecne kierownictwo MON nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii odej?? ?o?nierzy, skoro najwi?cej wypowiedze? ?o?nierze z?o?yli w pierwszym miesi?cu urz?dowania ministra Siemoniaka, rzecznik MON odpowiedzia?, ?e "wi?kszo?? wypowiedze? znajduje swoje ?ród?o znacznie wcze?niej ni? w sierpniu 2011 r.".

"Z przeprowadzonych analiz wynika, ?e powody zwi?kszonej liczby wypowiedze? ze s?u?by, s? bardzo zró?nicowane. Jednym z istotnych jest wska?nik finansowy, a nast?pnie przeprowadzona na szerok? skal? restrukturyzacja si? zbrojnych, która poci?ga za sob? m.in. zmiany etatów, konieczno?? przeprowadzek oraz brak etatów odpowiadaj?cych stopniom ?o?nierzy w tej samej jednostce lub garnizonie" - powiedzia? So?ta.

Doda?, ?e resort spodziewa si?, ?e fal? odej?? z armii zahamuje decyzja o podwy?kach o 300 z? od po?owy 2012 r. "Odej?cie ?o?nierzy spowoduje co prawda braki kadrowe, ale b?d? one stopniowo uzupe?niane. W planach s? tak?e inne dzia?ania motywuj?ce ich do pozostawania w s?u?bie" - zapewni? rzecznik MON.

Wed?ug stanu na koniec listopada w armii s?u?y?o 94 600 ?o?nierzy. To o ponad 3 tys. mniej ni? na pocz?tku roku - statystyki na koniec stycznia, wci?? podawane przez stron? internetow? MON, mówi? o 99 778 ?o?nierzach w s?u?bie.

1 czerwca ówczesne kierownictwo MON opublikowa?o komunikat, który mia? powstrzyma? ?o?nierzy chc?cych odej?? do cywila. Podkre?lono w nim, ?e planowane zmiany w emeryturach mundurowych obejm? tylko tych ?o?nierzy, którzy rozpoczn? s?u?b? po wej?ciu reformy w ?ycie. Zapewniano te?, ?e nie b?dzie zmian w zasadach przyznawania odpraw mieszkaniowych.

"Nie przypominam sobie, ile wypowiedze? wówczas sk?adali ?o?nierze, ale z meldunków o nastrojach pami?tam dwie fale zaniepokojenia reform? w systemie emerytalnym oraz obaw? przed zmianami w odprawach mieszkaniowych. By?o to najpierw w po?owie 2010 r., a potem w po?owie 2011 r., kiedy ko?czy?y si? prace zespo?u ministra Micha?a Boniego przygotowuj?cego reform? emerytur mundurowych" - wyja?nia? b. szef MON Bogdan Klich.

W po?owie wrze?nia MON poinformowa?, ?e powo?ano zespó? ds. odej?? pod kierownictwem doradcy ministra gen. Waldemara Skrzypczaka. Genera? mówi? wówczas, ?e w pierwszej kolejno?ci nale?y zwi?kszy? ?o?nierzom dodatki motywacyjne i za wys?ug? lat oraz podwy?szy? etaty.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Combat Makarov KWC Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie? Survival Alice Custom Arctic Combat Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,548
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:98,875
W tym miesiącu:682,453
W tym roku:682,453
Wszystkich:57,399,953
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: