Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20120128-29 Nuclear Winter Night - gra militarna

20120128-29 Nuclear Winter Night - gra militarna


Termin - 28-29 stycznia, noc z soboty na niedziel?
Miejsce - Poligon Zielonka

Zapraszamy na gr? militarn? Nuclear Winter Night. Gra osadzona jest w realiach postnuklearnej zimy i prowadzona w ekstremalnie ci??kich warunkach. Mamy nadziej? ?e pogoda dopisze i zafunduje nam takie. To doskona?a rozrywka i sprawdzian dla tych którzy chc? zobaczy? ile s? w stanie wytrzyma?. Na pewno nie zabraknie emocji i adrenaliny.

Czego mo?na nauczy? si? na Nuclear Winter Night

Przygotowanie do bytowania w warunkach zimowych.
Nale?y by? przygotowanym na ok 8h ci?g?ego dzia?ania w temperaturze od 0 do -30 stopni (dok?adn? prognoz? b?dziemy ?ledzi? tu? przed imprez? mam nadziej? ?e nie trafi nam si? pogoda wiosenna). Nale?y pami?ta? ?e b?d?c w ruchu nie odczuwa si? dotkliwie niskiej temperatury, ale po zatrzymaniu szybko mo?na si? wych?odzi?. Regulacja temperatury poprzez nak?adanie i zdejmowanie kolejnych warstw ubrania. Z drugiej strony wszystko co ze sob? zabieramy trzeba przez ca?y czas gry nosi? ze sob?.
Dobrze jest zabra? termos z piciem i co? do przegryzienia w trakcie dzia?a?. Je?li b?d? chmury i b?dzie le?a? ?nieg mo?na spodziewa? si? bardzo dobrej widoczno?ci w nocy. ?wiat?a miasta odbijaj?ce si? od chmur sprawiaj?, ?e widoczno?? w nocy mo?e si?ga? nawet 200m. Trzeba te? pami?ta?, ?e walka w warunkach zimowych to nie spacerek. Ogie? prowadzi si? z postawy kl?cz?c lub le??c. Mo?na si? spodziewa?, ?e ubranie przemoknie. Ci??kie warunki dotkn? z pewno?ci? równie? wasze repliki. W niskich temperaturach awaryjno?? jest znacznie wi?ksza. Warto zaopatrzy? si? w zapasow? bateri? a mo?e i replik?.


Udzielanie pierwszej pomocy (RED System)
System ran wymusza odpowiednie zachowanie po postrzale. Mo?e to wymaga? od gracza sp?dzenia chwili le??c na ?niegu. Zgodnie z zasadami, osoba która nie chce le?e? mo?e oznaczy? si? off-game, ale wyklucza j? to ca?kowicie z gry.
Opatrunki za?o?one rannemu s? weryfikowane przez medyków rozmieszczonych po dwóch stronach terenu gry. Je?li opatrunek zosta? sporz?dzony niedbale ranny umiera. System ran wymusza równie? skalkulowanie decyzji czy warto czy nie warto nawi?za? ogie? z napotkanym przeciwnikiem.


S?u?ba patrolowa i wartownicza (utrzymanie strefy demarkacyjnej)
Osoby które zdecyduj? si? "wst?pi? do armii" musz? by? przygotowane na to ?e przyjdzie im s?u?ba na odcinku który mo?e wydawa? si? wy??czony z akcji. Praktyka pokazuje, ?e je?li nie utrzymuje si? na posterunku sta?ego poziomu koncentracji mo?na mie? przykr? niespodziank?, kiedy po 3 h oczekiwania nieprzyjaciel zlikwiduje nasz posterunek w ci?gu 3 min. ?eby nie popa?? w monotoni? jest te? s?u?ba patrolowa. Dowódca musi przygotowa? grafik rotacji na posterunkach i patrolach a tak?e wyznaczy? odwód, który w razie otwartego ataku wesprze walcz?cy odcinek.
Normalna ?o?nierska robota, która jednocze?nie b?dzie utrudnieniem w realizacji zada? strony przeciwnej.

Maskowanie w warunkach zimowych.
Je?li nie chce si? zbyt wcze?nie zako?czy? gry warto zainwestowa? w odpowiednie maskowanie. Maskalat, bia?a farba maskuj?ca wydaj? si? by? elementem niezb?dnym mog?cym decydowa? czy misja zako?czy si? sukcesem.


Przemieszczanie si? w warunkach zimowych
Szybko?? przemieszczania si? w terenie mo?e mie? kluczowe znaczenie. Dopuszczone s? narty biegowe, rakiety ?nie?ne, skutery ?nie?ne - s?owem wszystko to co mo?e s?u?y? do przemieszczania si? w warunkach bojowych po terenie gry(trzeba zaznaczy?, ?e jazda na skuterze ?nie?nym nie czyni kuloodpornym).

Zasady:

Pocz?tek gry godzina 21:00.
Od godziny 21:00 do 22:00 trwa faza rozstawiania. Podczas fazy rozstawiania gracze wchodz? do zony otwartej, nie mo?na prowadzi? ognia, zbli?a? si? do strefy demarkacyjnej. Mo?na natomiast na w?asn? r?k? szuka? artefaktów.
O 22:00 dowódcy teamów otrzymuj? SMSem wspó?rz?dne GPS artefaktów ukrytych w rejonie gry zarówno po stronie wolnej jak i chronionej.
Koniec nast?puje automatycznie o godzinie 4:00 chyba ?e organizator og?osi wcze?niej koniec gry (rakieta sztucznego ognia).

Wpisowe
40 z? - W ca?o?ci przeznaczone na: artefakty, fanty, oznaczenie stref, opa? do ognisk.

Klasy graczy:
?o?nierz
Stalker
Bandyta
Medyk

Liczba graczy
50 ?o?nierzy
2 medyków
100 stalkerów (ok 10 z nich to bandyci)

Teren podzielony jest na dwie cz??ci, zon? otwart? (w której zaczynaj? gracze) i zamkni?t? znajduj?c? si? za stref? demarkacyjn?, której pilnuje wojsko.


Wojsko
Wojsko ma za zadnie nie pozwoli? na wnikni?cie do strefy zamkni?tej i na swobodne poruszanie si? po niej. Wojsko wchodzi w teren wcze?niej, ma za zadanie oznaczy? granic?, ufortyfikowa? j? poprzez zbudowanie stanowisk KMów, zapór minowych, sygnalizatorów d?wi?kowych.

Oprócz umocnie? wojsko wydziela w trakcie gry patrole które b?d? si? porusza? po zonie zamkni?tej.

Stalkerzy i Bandyci

Przed wej?ciem w teren gry Stalkerzy ci?gn? losy. 10% z nich otrzymuje los z napisem Bandyta. Tre?? losów nale?y zachowa? dla siebie.
Zadaniem Stalkerów jest znajdowanie artefaktów. O godzinie 22:00 ka?dy z nich otrzymuje SMSem wspó?rz?dne GPS artefaktów. Wtedy rozpoczyna si? szukanie.
Zadaniem bandytów jest zabi? jak najwi?cej Stalkerów, jednocze?nie nie daj?c si? zdemaskowa? i zabi?.
Mog? to robi? dzia?aj?c w pojedynk? lub udaj?c Stalkera je?li dzia?a on w grupie. Mo?e wtedy pozbawia? ich ?ycia korzystaj?c z zamieszania w czasie walki np z ?o?nierzami. Bandyci je?li rozpoznaj? si? nawzajem mog? zawrze? sojusz. Grupy stalkerów równie? mog? zawiera? sojusze. Bandyta mo?e oszcz?dza? swój zespó? cho? nie musi (mo?e prowadzi? dywersj?).

Medyk
Medyk siedzi przy ognisku na kraw?dzi terenu gry w strefie bezpiecznej. Je?li kto? dostarczy mu rannego mo?e on go uleczy? (je?li uda si? to wg RED Systemu), ale jako zap?at? mo?e za??da? artefaktu lub przys?ugi. Osoby które zgin??y lub przesz?y off-game równie? gromadz? si? przy ognisku medyka i czekaj? do ko?ca gry.

Artefakt to kostka oznaczona kodem 3 literowym. Osoba która znajdzie (podejmie) artefakt wk?ada go do swojego worka zrzutowego. Je?li dana osoba zostanie zabita ka?dy mo?e podej?? do niej i sprawdzi? jej worek zrzutowy. Je?li znajduje si? w nim artefakt mo?e go zabra?. Je?li nikt nie podejdzie osoba zastrzelona oznacza si? off-game, a artefakt zostawia w miejscu gdzie poleg?a. Niektóre artefakty maj? wypisane na sobie wspó?rz?dne kolejnego artefaktu, który nie zosta? podany w SMSie rozpoczynaj?cym. W takim wypadku tylko niektórzy maj? szans? go odnale??.
Artefakty mo?na zdobywa? równie? tropi?c po ?ladach na ?niegu, a tak?e poluj?c na inne osoby które szukaj? artefaktów.
Artefakty na zbiórce ko?cowej zostan? wymienione na drobne upominki.
Z worków zrzutowych nie mo?na zabiera? magazynków.

Fanty - wzi?tki (batoniki, redbulle itp) dostarczone przez organizatora losowo przydzielone ludziom. Gracz sam nie mo?e wykorzysta? tej wzi?tki, ale mo?e zatrzyma? tak? któr? pozyska z zabitego wroga. Je?li dotrzyma j? do ko?ca gry zostaje ona dla niego.

Ka?dy gracz zobowi?zany jest posiada?:
- worek zrzutowy do noszenia fantów i artefaktów.
- czerwon? chust? do oznaczania ran
- ?wiat?o pulsacyjne ?ó?te lub czerwone do oznaczania offgame.
- odzie? i wy?ywienie pozwalaj?ce na przebywanie w warunkach ekstremalnie zimnych od godziny 21:00 do rana

System ran
W grze obowi?zuje RED System z tak? zmian?, ?e ranny dostarczony do medyka w strefie neutralnej mo?e zosta? odratowany w zamian za artefakt lub przys?ug?. Martwi i osoby off-game w?druj? na w?asn? r?k? do stanowiska medyka i pozostaj? tam do ko?ca gry.
Karty RED Systemu zostan? dostarczone i rozdane przed gr?.

Uzbrojenie
Jednostka ognia - tyle co orygina? x1,5 (plus to co magazynek nie poda)
Granaty - tak
Dym - taki
?wiat?a strobo, race o?wietlaj?ce - tak
Miny pirotechniczne - tak
Sygnalizatory d?wi?kowe - dzia?aj? jak system ostrzegania, nie zabijaj?

Inne
Mile widziane wyposa?enie do walki zimowych: skutery ?nie?ne, narty, rakiety ?nie?ne, maskalaty.

Sztuczny ogie? (wybuchaj?ca kula) jest sygna?em zako?czenia imprezy, prosz? nie u?ywa? takich w trakcie gry.

Uwaga: ?aden gracz nie mo?e opu?ci? terenu gry bez zg?oszenia tego faktu u medyka. Na koniec gry przeprowadzone zostanie sprawdzenie obecno?ci. Je?li liczba nie b?dzie si? zgadza?a zarz?dzone zostan? poszukiwania. Przypominam ?e gra toczy si? w bardzo ci??kich warunkach. Istnieje ryzyko wypadku lub hipotermii dlatego obowi?zuj? nas szczególne ?rodki ostro?no?ci.

Zapisy kierowa? na adres agapow[at]tlen.pl do dnia 15.01.2011.
Gracze indywidualni i dcy grup startuj?cych po stronie stalkerów proszeni s? o wys?anie mi ze zg?oszeniem numeru telefonu.

Po potwierdzeniu przyj?cia zg?oszenia nale?y przes?a? wpisowe wysoko?ci 40 z? na konto:
Mariusz Sybilski
50 1020 5558 1111 1152 2240 0369
W tytule przelewu nale?y poda? NWN, nick i team.
Przelew powinien wp?yn?? do dnia 16.01.2012

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | ufoman dnia December 19 2011 23:36:42
Informujemy, ?e nie ma ju? wolnych miejsc po stronie ?o?nierzy. Zapraszamy do zg?osze? do pozosta?ych klas.
#2 | ufoman dnia December 28 2011 12:08:18
Po stronie Stalkerów pozosta?o ju? tylko 50% miejsc.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS Act od Valor Podcast ASG Zbrojownia Nowe pistolety WP Arctic Combat Odda? r?k? Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,408
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:225,644
W tym miesiącu:866,304
W tym roku:5,735,801
Wszystkich:54,224,205
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: