Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ASG z przymru?eniem oka ;)
Maniacy

Maniaków dzielimy na ró?ne kategorie w zale?no?ci od poczucia humoru, ilo?ci kasy i stopnia fanatyzmu:

* AnR r11; pó?automatyczny spambot forumowy. Wie?? gminna na WMASG niesie ?e do jego rejestracji potrzebny by? cz?owiek. Potem konto zacz??o ?y? w?asnym ?yciem dopisuj?c posty nawet kiedy serwer forum by? niedost?pny.

* Dzieciak - Maniak który posiada mniej ni? 16 lat. Kupi? sobie shotguna z bazaru i teraz szuka ekipy strzelaj?cej si? w jego miejscowo?ci. Maniaka takiego mo?na pozna? po b??dach ortograficznych pisanych na forum WMASG

* Lanser r11; Maniak który wyda? na replik?(lepsz? ni? Twoja), mundur i wyposa?enie swoj? roczn? wyp?at?, wyp?at? rodziców i kas? któr? uda?o mu si? po?yczy? od znajomych tudzie? w lombardzie pod zastaw telewizora i lodówki. A teraz na strzelankach stoi tylko z boku a w samej grze nie bierze udzia?u gdy? boi si?, ?e nowiutki mundur mu si? wybrudzi, za? z modu?owej kamizelki taktycznej odpadn? ?adownice;

* Szpaner r11; Maniak który kupi? porz?dn? replik? ?wietnej firmy, nast?pnie wymieni? wszystkie cz??ci z oryginalnych I klasy na chi?skie podróbki s?u??ce do tuningu. A teraz nikt si? z nim nie chce strzela?, gdy? jego replika osi?ga 700% dopuszczalnej normy;

* Lamer r11; Maniak który my?li, ?e jest Szpanerem, z tym ?e ?adna z chi?skich cz??ci które kupi? nie pasuje do jego repliki;

* Looser r11; Maniak który nie przyszed? na strzelank? gdy? akurat przegl?da? nowo?ci na WMASG a teraz gra w Counter Strike'a;

* Noob r11; Posiadacz badziewnej repliki (Gorszej ni? Twoja) za któr? zap?aci? 3 razy wi?cej ni? ty. Dokupi? do niej cz??ci do tuningu i teraz szuka kogo? kto mu je za?o?y, gdy? sam nie umie;

* Mega-Noob r11; Przychodzi z replik? za 2000z? kupion? przez rodziców. Gdy wszyscy si? przygotowuj?, gada/nie robi nic. Gdy gra ma si? zacz??, drze si? ?eby zaczeka?, zapina 3 kamizelki i 10 warstw okularów/masek ochronnych i ?aduje 5 magazynków. Zwykle ginie w pierwszych minutach gry, po czym p?acze i wyzywa wszystkich od idiotów.

* Szturmowiec r11; Maniak którego jedynym celem jest wpa?? do budynku, czy okopu i pozabija? wszystkich. Jego ulubiony okrzyk to huraaa, a film to Wróg u Bram. Uwielbia mie? za sob? CKM (ci??ki karabin maszynowy, ty zbere?niku!) wycelowany w plecy. Ulubiona bro? to Granatnik 40mm wk?adany przez byle jaki otwór do budynku w którym siedz? Kamperzy;

* Alkoholik r11; Pseudo maniak który kupi? replik? tylko po to ?eby si? napi? piwa / jabola z kolegami w lesie;

* Zomowiec r11; Maniak który nad dobr? zabaw? i klimat przedk?ada sztywne zasady strzelania do innych;

* Sztywniak r11; Maniak który oprócz repliki broni i munduru zaopatrzy? si? w regulamin ASG i teraz innym uczestnikom zabawy nie daje ?y?, truj?c bez przerwy, ?e ka?dy do?ek, w którym mo?na sobie skr?ci? kostk? powinien by? oznaczony. (Na stwierdzenie rto jest okopr1; wykazuje odporno??);

* Czerwony Krzy? r11; Za ka?dym razem gdy wyci?ga magazynek z repliki najpierw j? obraca, wyci?ga maga, wysypuje na r?k? 4 kulki, wk?ada je do magazynka, bo szkoda mu kulek;

* Terminator r11; Jeden z wy?ej wymienionych wersji maniaków, któremu w??czy? si? kod na nie?miertelno?? - god mode. Ma on zwyczaj k?ócenia si? o to, czy dosta? (przewa?nie robi to gdy dosta?). Jedynym sposobem na zfragowanie Terminatora jest 600 fps (nie, nie klatek na sekund? matole...) z 2 metrów w twarz;

* Gamer r11; Maniak, który podczas strzelanki opowiada o swoich akcjach z gier typu counter-strike lub battlefield, przez co dru?yna ma go do?? i zostaje ostrzelany przez w?asnych ludzi. Najcz??ciej zaczyna wyk?ad odno?nie teamkilla lub friendly-fire;

* Jeager - W sumie sam nic nie robi, wiecznie si? wym?drza. Raz na jaki? czas znajduj? sobie wroga i walczy z nim. Potem po cichu si? przeprasza i cykl si? powtarza. Nie lubi? go ju? na Dolnym ?l?sku, Mazowszu, Pomorzu i w szczególno?ci w mie?cie Lubliniec.

* Kamper r11; Maniak, który sprzeda? swój samochód, ?on? i pó? mieszkania na replik? z lunet? i tzw. "ghillie suit" (ubranie stworzone ze szmatek, ro?lin, szmatek oraz ro?lin, szmatek i ro?lin powi?zanych szmatkami). Pó? strzelanki przesiedz? w krzakach wypatruj?c swój cel, a gdy ju? b?dzie gotowy odda? strza?, wtedy kto? og?asza koniec lansowania si? (strzelanki) i wraca do domu bez fraga. W sytuacji kryzysowej kamper zamienia si? w biegaj?ce drzewo. Cz?sto jedynym sposobem na zmuszenie kampera na zmian? miejsca jest ?ci?cie trawy lub jej wypalenie. Istnieje odwieczny spór mi?dzy Szturmowcami a Kamperami o to, kto ma wi?kszego skilla (czytaj: dro?szy szpej);Kamperzy podczas odprawy przed misj?.


* Kolekcjoner r11; Maniak, który kupuje coraz to nowsze repliki. Sam airsoft zna tylko z WMASGu, gdy? w dniu strzelanki zawsze co? mu wypada (np. wizyta dziewczyny, obiad u babci, miernik ojca). Do replik dokupuje mnóstwo bajerów, których i tak nigdy nie u?yje. Uczestnictwo na imprezach jest wprost proporcjonalne do ilo?ci posiadanych replik (?rednio 1 strzelanka/1 replik?). A i jeszcze jedno, ci?gle gada o tuningu replik;

* Kolekcjoner Ekstremalny r11; Maniak, który nie pojawia si? na strzelankach ze wzgl?du na ilo?? posiadanego szpeju. Po prostu nigdy nie mo?e si? zdecydowa?, w którym mundurze i z jak? replik? pojedzie. Spotykany tylko na WMASG, pisz?cy na temat tuningu i chwal?cy si? ilo?ci? do?wiadczenia jakie posiada.

* VIP r11; Maniak który spó?nia si? na strzelank? bo czy?ci? swój najnowszy karabinek .Kiedy ,,normalni" zaczynaj? si? strzela? on najstaranniej zak?ada swoj? lunet? tudzie? Kolimator , wtedy testuje celno?? i porz?dnie zabija drzefka i nadu?ywa Frjendli-fajera strzelaj?c kolegom w ty?ek. Najcz??ciej wtedy ko?czy mu si? bateria b?d? kulki. Koledzy Lamerzy nie po?ycz? mu kulek, ani baterii.

* Restryktor r11; wi?kszo?? pasuje do VIPa ale ma jeszcze jedn? charakterystyczn? cech?. Kupuj? sobie replik?, np. M16 i gdy kto? potem chce sobie kupi? jak?kolwiek której nazwa zaczyna si? na liter? M, to go jedzie;

* Reperator r11; istota, dla której nadrz?dnym celem jest uszcz??liwianie na si?? wszystkich pozosta?ych Maniaków. Podchodzi do ka?dego i z politowaniem w g?osie wylicza co nieprawid?owo brzmi, wygl?da lub pachnie w replice kolegi. Nast?pnie delikatnie zauwa?a, ?e w jego replice ?aden z podobnych mankamentów nie ma prawa wyst?powa?;

:)

* Warrior r11; Warszawski gatunek. Przewa?nie wiek 30+ (wersja Young), 40+ (wersja standard), 50+ (weteran). Bur?ujski gatunek Maniaka spotykany w Warszawie, hermetyczne ?rodowisko, ka?dy z "du?ych" ch?opców wydaje co miesi?c minimum po 2.000 na sprz?t. Lubi u?ywa? sprz?tu Mejd in ju?esej (czyt. Made in China, but Made for U.S.A). Rozgrywka wygl?da tak: Zbiórka o 9 na LansParkingu, 2 godziny Lansu, o 11 zbiórka na placu, godzina ustalania zasad, kolejna godzina Lansu, godzina strzelania, godzina Lansu, godzina opowiada? o akcjach podczas strzelania, godzina Lansu i jeszcze godzina Lansu i dozo za tydzie?.* Qrdelek - Kolejna Warszawska odmiana, stoj?ca w opozycji do warriorowców. 97% z nich to takie airsoft wanna-be. Wi?kszo?? tej grupy plasuje si? jak w/w Mega-Noob'ów z t? ró?nic?, i? ich g?ówn? rol? w airsofcie jest robienie siary innym na zlotach. Kiedy nie wiesz, ?e nadchodz? a s?yszysz g?osy ma?olatów wymieniaj?cych si? coraz to bardziej ekspresyjnymi wi?zankami w stylu 'czyja stara ma pi*de w marpacie' to na pewno oni - nie, nie strzelaj nie warto, wi?kszo?? z nich odkrzyknie tylko jakim? niezrozumia?ym zdaniem w swoim 'watowskim' dialekcie zatrzymuj?c gr? na jaki? czas. Nazwa 'qrdelek' pochodzi od nazwy domeny na której stoi ich forum. S? sk?onni do Lansu, jednak?e w odró?nieniu do Warrior robi? to chi?skimi replikami replik.

* Poldeck - Podobno robi repliki. Robi te? wiecznie swoj? Calibr? i twierdzi, ?e to m?skie, dobre auto. Jest troche kryptogay, ale jak wyci?nie z repliki 500 fps na M100 to nie ma bata w mie?cie na niego. Ptaszki ?piewaj?, ?e robi je tak dobrze, bo TM wszczepi? mu w mózg chip i kontroluj? go zdalnie. Kosztowa?o go to tylko dusz? oraz penisa.

* Pomys?owy Dobromir - Zwany tak?e z?ot? r?czk?, osoba, która zna si? na replikach, potrafi j? roz?o?y?, a potem o dziwo z?o?y?, ale praktykuje "wiejski tunning".

* Lelek Kozodój - Kupi replik? za roczn? pensj?, oporz?dzi si? tak jakby wyrusza? do Iraku, Afganistanu i do Amazo?skiej d?ungli na rok, aby za osiedlowymi gara?ami strzela? do... puszek po piwie.

?ród?o: http://nonsensope...ki/Airsoft
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia April 23 2010 21:39:39
AnR, Jeager, Moron z Qrde - tutaj si? zgodz? na 100%
Morona pozna?em osobi?cie ju? par? razy, dobrze wie ?e ma ode nie w dziób wi?c wi?cej nie podejdzie z tym swoim krafaciarskim gadaniem.
Jeager - wieczny wojownik z Miwo.
Kto? kto to pisa?, musia? sp?dza? du?o czasu na wmasg ;-)
#2 | Mario75 dnia April 23 2010 22:03:35
Tak wycieczek tutaj du?o do wmasga U?miech Nie zdziwi?bym si? gdyby ten pastisz, który? z moderatorów napisa? Szeroki u?miech
#3 | Patol dnia April 24 2010 21:49:27
Na wycieczk?, to tylko z ORBIS'em. ;]
Swoj? drog? znam osobi?cie kilka podpunktów z Naszego ?rodowiska... ;P
#4 | Mario75 dnia April 25 2010 00:52:42
Tak, tak zauwa?y?o si? to czy tamto Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Combat Odda? r?k? ?o?nierz Specnazu Makarov KWC Zmiana Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Homemade Libia Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,426
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:19,426
W tym miesiącu:849,786
W tym roku:849,786
Wszystkich:57,567,286
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: