Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:24
Zachód słońca: 20:34
Dzień trwa:
16 Godzin 09 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:24
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Mi?e zako?czenie roku, czyli Operacja Czerwony Nos 2

Mi?e zako?czenie roku, czyli Operacja Czerwony Nos 2

 

Dojechali?my na miejsce jak zwykle ostatni, w miar? sprawnie oszpejowali?my si?. Pó?niej Radzio podzieli? nas na dwie ekipy, mnie wyznaczy? na dowódc? jednej z nich. W sk?ad oddzia?u X-RAY wesz?a mieszanka wybuchowa, czyli zbieranina ludzi z ró?nych ekip. U naszych przeciwników, w KILO, ludzie z grupy ICH albo zwi?zani z ni?.

Organizatorzy scenariusza, czyli SF&FREINDS wystroili si? w stylowe mundury w kamufla?u SantaCam. Du?y Igor robi? za ?w. Miko?aja. Zwykle Miko?aj jest radosny, gruby i mi?y, ten SFowy by? dok?adnym przeciwie?stwem, czyli aroganckim, wysokim chudzielcem z M249 przewieszonym przez rami?. Poni?sze zdj?cie mówi samo za siebie.

 

Po drodze na miejsce startu zrobili?my sobie krótki trening poruszania si? po lesie. Ustalili?my kilka podstawowych hand-signalsów. Prze?wiczyli?my obron? okr??n?, oraz dwa szyki jakimi b?dziemy si? przemieszcza?. Doszli?my na miejsce, sprawdzili?my ??czno?? z TOC i …kupa. Nasza pozycja znajdowa?a si? za sporym pagórkiem, który ogranicza? zasi?g radia. Trzeba by?o zmieni? pozycj?.

W celu z?apania lepszego zasi?gu, wdrapali?my si? na poblisk? górk?. Ustawili?my tam obron? okr??n?, wszyscy przykl?li?my na jednym kolanie. I wtedy… znowu kupa. Wielkie sarnie gó..no przyklejone do nakolannika Sainta. Obraz wycierania kupy z Bijansów zostanie mi w pami?ci jeszcze d?ugo.

W ka?dym razie na komend? z TOC wystartowali?my z punktu w pó?nocnej cz??ci mapy. Saint, wyj?tkowo ubrany tylko w jeden rodzaj kamufla?u, nawigowa?. Kuba szed? na szpicy. Z funkcyjnych, byli jeszcze tragarz worka na prezenty, RTO i medyk. Mieli?my te? w ekipie dwie osoby, które replik? w r?ku mia?y pierwszy raz. W tym momencie jedynym zadaniem by?o prowadzenie nas?uchu, jednak chc?c uzyska? przewag? ruszyli?my na po?udniowy wschód, w kierunku centrum pola walki. Po kilkuset metrach marszu, w ?rodku lasku, dostali?my namiary na obszar, w którym rozbi?y si? sanie ?w. Miko?aja. Rozci?ga? si? on od wschodu do zachodu, przez ?rodek pola gry. Postanowili?my zacz?? przeszukiwa? teren upadku sa? od zachodu.

Trasa naszego przemarszu bieg?a najpierw na po?udnie, wzd?u? linii wysokiego napi?cia. Wzd?u? linii ?atwo si? nawigowa?o, lecz nie prowadzi?a ona na zachodni kraniec obszaru, w którym mieli?my szuka? sa?. Dlatego te? gdy weszli?my w ten obszar, wi?ksza cz??? oddzia?u rozpocz??a marsz w kierunku wschodnim do centrum pola walki, gdzie spodziewali?my si? sa?, mniejsza za?, dwuosobowa, wyposa?ona w porz?dn? PMRk? wyruszy?a na zachód, na kraw?d? mapy.

Ma?y patrol (oznaczmy go dla porz?dku DELTA X-RAY) szybko doszed? do kra?ca mapy, g?ówny (GNIAZDO X-RAY), zaj?? wzgórze 100 metrów na wschód od Tartaku. Przez radiostacj? dru?yny zacz??y dobiega? coraz to nowe wskazówki dotycz?ce miejsca przyziemienia sa? z Miko?ajem. Wys?a?em 2 czujki na drog? i jednocze?nie czeka?em na powrót DELTY.

Zw?oka okaza?a si? brzemienna w skutkach. Gdy DELTA si? pojawi?a ruszyli?my na dó? zbocza w kierunku tartaku. DELTA ubezpiecza?a teren na pó?noc od tartaku, za? GNIAZDO zabra?o si? za przej?cie rzeczki. Gdy j? przekroczyli?my, Miko?aj wraz z elfami (TASK FORCE NORTH POLE) byli ju? martwi, a przeciwnik bohatersko ucieka? w kierunku pó?nocnym. Nie pozosta?o nam nic innego jak uda? si? w pogo? za przeciwnikiem, tak by odbi? z jego r?k interesuj?ce nas fanty.

Przewag? w po?cigu zapewni? mia?a nam DELTA X-RAY, w której kierunku zmierza? przeciwnik. Niestety w trakcie marszu wpadli?my na jakie? zab??kane niedobitki elfów z TFNP, które otworzy?y do nas ogie?. Na zniszczenie ich stracili?my troch? czasu, no i medyk musia? uleczy? rannych, a dzia?o si? to przez ?piewanie im ?wi?tecznych kol?d.

DELTA X-RAY zosta?a bez wsparcia. Przeciwnik uciek? na drug? stron? rzeczki po drodze niszcz?c DELT?. Gdy GNIAZDO próbowa?o do niej dotrze?, zosta?o zaatakowane przez zmartwychwsta?y TFNP. Atak nast?pi? w?a?nie wtedy gdy utkn?li?my mi?dzy p?otami, poszukuj?c dogodnej przeprawy przez rzek?. Z po?cigu wysz?y nici.

Wycofali?my si? i przegrupowali?my. Próbowali?my dotrze? do DELTY inn? drog?. Wtedy TOC nada?o wiadomo??, ?e na jednym ze wzgórz na wschód od Tartaku b?dzie cz?owiek z map? dla nas, tam znajdziemy te? je?ców z dru?yny DELTA. Jak je?ców – to trza odbi?. Cz?owiekiem z map? i je?cami okaza? si? jeden z elfów z TFNP, który wcze?niej ostrzela? nas podczas po?cigu za przeciwnikiem. Nie omieszkali?my zem?ci? si? – ostatecznie map? wyci?gn?li?my z elfich zw?ok.

Na zdobytej mapie by?y oznaczone punkty, w których znale?? mo?na by?o prezenty. Jednak przeciwnik mia? ponad 30 minut przewagi. Wystarczaj?co du?o, ?eby zgarn?? kilka prezentów przed nami. Dlatego powsta? plan, by przemie?ci? si? do najbli?szego punktu, który znajdowa? si? na wschodzie, gdy? przeciwnik ucieka? bardziej na pó?noc. Tam mieli?my postawi? zasadzk? lub wymy?li? co? innego.

Gdy doszli?my na miejsce, okaza?o si?, ?e prezentu nie ma. Jednak po chwili zauwa?y?em, ?e na ziemi le?y jaki? worek, a w worku ceg?a. Jako, ?e wcze?niej nie widzieli?my ?adnych prezentów, bardzo si? ucieszyli?my, ?e jednak na co? trafili?my. Pó?niej okaza?o si?, ?e ceg?a to pozosta?o?? po innym scenariuszu, ale i tak znacz?co podnios?a nasze morale. Co prawda nosiciel worka z prezentami niespecjalnie by? z niej ucieszony…

Wyruszyli?my GNIAZDEM na po?udnie, celem przeszukania kolejnych punktów. DELTA równie? mia?a to zadanie, jednak dzia?a?a w innym obszarze, z naciskiem na odnalezienie przeciwnika. Poza tym na ca?y oddzia? przypada? tylko jeden tragarz prezentów z taktycznym czerwonym workiem, tote? DELTA zajmowa?a si? g?ównie rozpoznawaniem terenu. Na ?yczenie zwi?kszony zosta? jej stan osobowy – z dwóch do trzech operatorów.

Znale?li?my jeszcze trzy prezenty. Gdzie? przy drugim prezencie wys?a?em przez PMR rozkaz, by DELTA przemie?ci?a si? w kierunku po?udniowo-wschodnim, celem zabezpieczenia po?udniowej przeprawy przez strumie?. Po pierwsze planowa?em pó?niej z niej skorzysta?, po drugie przeciwnik równie? móg? mie? taki zamiar. Informacje o kierunku jego przemieszczania by?y dla nas wówczas bardzo cenne. Gdy dotarli?my do ostatniego z punktów, który chcieli?my przeszuka?, prezentu ju? nie by?o. Szybko wi?c wycofali?my si? w kierunku umówionego miejsca spotkania z DELT?. Przeciwnik musia? by? gdzie? w pobli?u.

Na pocz?tku DELTA mia?a siedzie? po zachodniej stronie rzeczki. Jednak gdy nie mieli?my ze sob? ??czno?ci, dru?yna przesz?a przez strumie? celem sprawdzenia najbli?szego punktu z prezentem. Ze wschodniej strony, z ukrycia w g?stych krzakach, rozpocz??a obserwacj? przeprawy i najbli?szego dla niej punktu z prezentem.

Gdy zmierzali?my w umówione wcze?niej miejsce uda?o si? nawi?za? ??czno??. DELTA nada?a przez radio, ?e przeciwnik przekracza przepraw? ze wschodu na zachód i zmierza w stron? pobliskiego punktu z prezentem. Pewni, ?e przeciwnik zaj?ty jest czym innym ni? szukanie nas, narzucili?my sobie wi?ksze tempo i zbli?yli?my si? GNIAZDEM do przeprawy, celem wykonania improwizowanej zasadzki.

DELTA wda?a si? ju? w wymian? ognia z KILO, o czym poinformowa?a nas przez radio, w chwili gdy szli?my otwart? przestrzeni? nad strumieniem. Gdy go pokonali?my rozstawili?my si? w tyralier? i ruszyli?my w stron? DELTY, oczekuj?c przeciwnika gdzie? po drodze. W g?stwinie przed nami by?o ju? s?ycha? strzelanin?.

Niestety nasza tyraliera musia?a przemieszcza? si? w g?stych krzakach. Nie jest to formacja do tego stworzona, ci??ko utrzyma? szyk przy ograniczonej widoczno?ci. Na szcz??cie wi?kszo?? GNIAZDA zdo?a?a przebi? si? przez krzaki i zaatakowa?a przeciwnika, który nie spodziewa? si? naszej wizyty na swych plecach. Tym ostatnim manewrem przeciwnik zosta? ostatecznie wyeliminowany, a nast?pnie pozbawiony prezentów.

Po?piewali?my kol?dy naszym WIA w liczbie dwóch, a ?e nie wiadomo co dalej, postanowili?my heroicznie wycofa? si? ca?ym X-RAY na pó?noc. Tam, na jednym ze wzgórz, zorganizowali?my obron? okr??n? i zaplanowali?my co dalej. Nie wiedzieli?my, ?e zbli?a si? koniec scenariusza, wi?c zacz?li?my szuka? prezentów. O 14:30 przez radio TOC poda? informacj? o ko?cu scenariusza. Z workiem z prezentami (i ceg??) skierowali?my si? w stron? parkingu.

I to tyle odno?nie star? z mojej perspektywy. Pó?niej by?o jeszcze ognisko, rozpalane w stylowy sposób przez Carmage’a. Nigdy tak nie wymarz?em przez ognisku, wy?l? Ci rachunek za leki! :D

Co do wniosków z dzia?alno?ci X-RAY.

1) Warto robi? nawet to miniszkolenie, cho?by w trakcie marszu na punkt startu. Dla tych co nic nie wiedz? to zawsze jaka? nowo??, dla wyszkolonych – ustalenie procedur.

2) Bardzo ?adnie uda?o nam si? zgra?, pó?niej wszyscy wiedzieli ju? jakie jest ich zadanie i wykonywali je bez ?adnych zach?t.

3) Forma w jakiej ze sob? dyskutowali?my równie? mi si? podoba?a. Z jednej strony jak pope?nia?em b??d to sz?a jaka? sugestia, ?e mo?na co? zrobi? inaczej. Z drugiej nie by?o zb?dnego dywagowania i podwa?ania decyzji dowódcy. W warunkach ASG nie jest to ?atwe.

4) Dystanse w kolumnie marszowej – to by?o trudno utrzyma?, szczególnie przy tak rzadkim kontakcie z przeciwnikiem. Trzeba tego pilnowa?. Pó?niej okaza?o si?, ?e przeciwnik by? bardzo blisko nas, nawet nas widzia?, my go nie.

5) Okr??na – w sumie na pocz?tku rozmawiali?my o dwóch wariantach. Ciasnym i bardziej rozrzuconym. Pierwszy u?atwia komunikacje, drugi zapewnia ?atwiejsze manewrowanie oddzia?em, szczególnie przy tak niskim poziomie maskowania dzia?alno?ci. Który lepszy w naszych warunkach – do zastanowienia.

6) Gdy wymordowali?my przeciwnika w zasadzce trza by?o go policzy? i porówna? ze stanem osobowym z odprawy. U?atwi?oby nam to zadanie. Nawet teraz nie jestem pewny czy jaki? maruder nie zosta? w krzakach.

7) Stracili?my z 20 minut, gdy czekali?my na DELT? przed naj?ciem na pozycje z Miko?ajem. Mimo, ?e czujki GNIAZDA z radiem w r?kach siedzia?y w krzakach i obserwowa?y sytuacj?, to zabrak?o tutaj odpowiedniej komunikacji. Plan by? taki, ?eby przeciwnik wystrzela? si? z obstaw? Miko?aja, a X-RAY mia? wej?? na gotowe. A tu klops, przeciwnik zabi? Miko?aja i zd??y? uciec, gdy my sterczeli?my na górce. Mój b??d.

Je?li kto? ma jeszcze jakie? wnioski odno?nie dowodzenia albo te? ca?okszta?tu dzia?alno?ci X-RAY, czekam na komentarze. Co do b??dów w organizacji – troch? by si? przyda?o uszczegó?owi? ROE wzgl?dem TFNP (bo nie wiadomo do kogo strzela?, do kogo nie, szczególnie, ?e wszyscy na czerwono). No i wa?ne, ?eby ustali? zasady post?powania z je?cami, gdy? na ko?cu w naszych szeregach zapanowa?a niema?a konsternacja.

Dzi?kuje wszystkim cz?onkom X-RAY – nikt nie j?cza?, nikt nie marudzi?, ka?dy wykonywa? polecenia. Mimo pocz?tkowych problemów uda?o nam si? odzyska? morale, sformu?owa? jaki? plan i go wykona?. ?a?uje, ?e nie uda?o si? ?wie?akom wi?cej pokaza?, niestety tempo dzia?a? nie sprzyja dzia?alno?ci szkoleniowej.

Poni?ej wykonany przez Sainta zapis trasy oddzia?u X-RAY, dla dru?yny GNIAZDO. Dru?yna DELTA X-RAY mia?a nieco inn? tras? z racji wykonywania innych zada?.

Dzi?kuj? tak?e organizatorom. Stroje fantastyczne. Scenariusz jaki lubi?, sporo ?a?enia, ma?o strzelania. Najbardziej mi si? jednak podoba?y okrzyki towarzysz?ce upadkowi sa?, które s?yszeli?my w s?uchawce radia. Dzi?kuje równie? przeciwnikom z KILO, wcale nie u?atwili?cie nam zadania, mina nam troch? zrzed?a, jak wyko?czyli?cie Miko?aja z obstaw? na pocz?tku.

 


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Bones dnia December 21 2011 14:16:32
?wietny pomys? Z przymru?eniem oka
#2 | Radzio dnia December 21 2011 16:34:50
Dzi?kuje, ma si? p?odny umys? ;P
#3 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:34:57
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj? Survival Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? LIGA ASG Nowe pistolety WP Radio ASG Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,614
Wczoraj:15,025
W tym tygodniu:2,614
W tym miesiącu:178,002
W tym roku:2,911,298
Wszystkich:51,399,702
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: