Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??
Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??
Piotr "Wroobel" Wróblewski


Trening, strzelanie, strzelanie, patrol, trening. I tak wko?o. Po kilku takich cyklach w szeregi nawet najbardziej profesjonalnej ekipy wkrada si? nudna , a zaanga?owanie spada na bardzo niski poziom. Oczywi?cie zaraz odezwie si? cz??? prawdziwych twardzieli, którzy stwierdz?, ?e treningi nie musz? by? przyjemne i ciekawe, wa?ne, ?eby przynosi?y korzy?ci. Kolejny raz podam ten sam argument, sensem strzelanek i treningów jest w?a?nie czerpanie z nich przyjemno?ci.

Pocz?tkowo, co dla wi?kszo?ci osób niezwi?zanych ze ?rodowiskiem wydaje si? dziwne, nawet ci??ki i monotonny trening, czy d?ugi i wyczerpuj?cy patrol przynosi rado?? i ch?tnie przyci?ga zainteresowanie cz?onków ekipy. Po kilku miesi?cach wype?nionych takim harmonogramem dzia?a? w wi?kszo?ci przypadków zaanga?owanie maniaków ze?re monotonia. Co robi? w takiej sytuacji? Ci?gn?? dalej nudne techniki treningowe okraszaj?c je jeszcze wi?ksz? ilo?ci? wyczerpuj?cych ?wicze?, ho?duj?c jednocze?nie zasadzie r100 pompek jest lekiem na wszystkor1;? A mo?e jednak troch? unowocze?ni? weekendowe wyj?cia w teren?

Zaznaczmy na pocz?tku, ?e wiele osób nudzi si? nazbyt szybko co zdecydowanie nale?y leczy? starymi, wojskowymi sposobami. Nie podoba si?? Rób, a? si? zacznie podoba?. I na tym chyba ko?cz? si? przemy?lenia dotycz?ce problemów zwi?zanych z ów rnudz?cymi si? zbyt szybkor1; .

Skupmy si? jednak na ludziach, którzy sumiennie trenowali i zwyczajnie zas?u?yli na odpoczynek i jak?? przyjemn? odmian?.
Wydaje si? to jasne, tylko jak ma wygl?da? w praktyce? To bardzo proste. Trzeba wprowadzi? w plan treningowy jaki? element powoduj?cy ?miech czy ?arty. Cz?sto b?dzie to kosztem efektywno?ci ?wicze?. Dla przyk?adu, ?wicz?c PMC, mo?na zaaran?owa? szkolenie z zakresu ochrony osobistej. Co w tym innowacyjnego i ciekawego? Otó?, to, ?e mo?na zrobi? to wzoruj?c si? strojem np. na pracownikach BORu. Chodzi o image typowego rborowikar1;, ubranego w garnitur, z czarnymi okularami na oczach. Gwarantuje, ?e grupa elegancko ubranych znajomych, którzy zazwyczaj widuj? si? w stroju rpolowymr1; wzbudzi ogóln? rado?? i na pewno b?dzie ciekawym urozmaiceniem. To tylko przyk?ad, ale tego typu unowocze?nie? mo?e by? mnóstwo, ograniczeniem jest tylko wyobra?nia i zdrowy rozs?dek.Kolejnym rozwi?zaniem jest zmiana dotychczasowego profilu dzia?ania.
Ekipy cz?sto skupiaj? si? na szkoleniu tylko w jednym kierunku. Warto czasem od niego odej??, na rzecz kilku, czasem równie? mniej efektywnych treningów.
Kolejny raz wespr? si? przyk?adem, bardzo prostym przyk?adem. Skupiaj?c si? od d?u?szego czasu na taktyce zielonej, dla odmiany rli?nijmyr1; czego? z CQB.
Forma odmiany mo?e by? najró?niejsza, obok dosy? powszechnego CQB mog? by? to zaj?cia z zwi?zane z alpinistyka miejsk?, dzia?aniami wodnymi, walk? wr?cz czy nawet strzelaniem z broni ostrej. Tak jak napisa?em wcze?niej, wszystko zale?y od naszej kreatywno?ci.

Kiedy brakuje nam ?rodków finansowych na realizacj? powy?szych pomys?ów, mo?na urozmaici? sobie treningi w jeszcze inny, moim zdaniem najprostszy sposób. Okre?laj?c go jednym s?owem: afterparty.
Imprezy przy ognisku, mocno zakrapiane alkoholem bardzo skutecznie odpr??aj?, s? jednak kierowane tylko do grona pe?noletnich maniaków, a to jest pewne ograniczenie. Niemniej jednak sposób sam w sobie jest skuteczny i pozwala na odpoczynek od monotonnych szkole?. Jego dzia?anie motywacyjne nie jest skomplikowane, je?eli kto? chce zrezygnowa? z jednego z treningu ze wzgl?du na monotonie jego przebiegu, to przyjdzie ze wzgl?du na ów afterparty.
Dla unikni?cia nieporozumie? nie mówi? tu o sytuacji, kiedy kto? regularnie pojawia si? na treningach z powodu wieczornej rpopijawyr1; . Chodzi tu o jednorazowe wahanie.

Skuteczno?? moich pomys?ów mo?e by? ró?na. Wszystko, zale?y od charakteru cz?onków grupy. By?y to bowiem tylko przyk?ady maj?ce na celu uzmys?owienie problemu. A problem jest. Cz?sto zapominamy, ze obok ci??kiego treningu i zbli?ania si? do skrajnego profesjonalizmu wa?ny jest równie? fun, który powinni?my z tego wszystkiego czerpa?.


wyszuka?: Jacek
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia April 24 2010 22:10:47
Czy mi si? wydaje ?e znaczna doza tych informacji pochodzi z blogu gunfire? Po co to kopiowa?? Nie lepiej stworzy? co? w?asnego ni? tylko bazowa? na wpisach Wroobla sprzed ponad dwóch miesi?cy?
Troszk? wi?cej inwencji!
#2 | Mario75 dnia April 24 2010 22:22:02
Projekt portalu lokalnego dla maniaków ASG dopiero startuje S?awku. Wszystko w swoim czasie. B?dzie niebawem test mapników nar?cznych MiWo Lubliniec, które do Nas id?. Mi?dzy innymi b?dzie tam te? Twoja opinia, z czego si? niezmiernie ciesz?, bo jest znacz?ca. B?dzie test spinek magazynków. Postaramy si? na pisanie w?asnych artyku?ów. Przy tym zapraszam innych maniaków ASG do wrzucania w?asnych ciekawych Newsów, oraz w?asnej twórczo?ci, co ju? mo?na zaobserwowa? w dziale Artyku?y. Chwilowo przed Borneo ma?o czasu. Postaramy si? bardziej. Obiecujemy. Wsparcie natomiast zawsze si? przydaU?miech
#3 | Jacek1246 dnia April 24 2010 22:30:59
Na portal Koalicji Pó?noc wrzucamy newsy ze wszystkich stron, a ?e artyku?y z Blogu Gunfire s? ciekawe to te? cz?sto je wykorzystujemy. Z tego co zauwa?y?em ciesz? si? one du?ym zainteresowaniem po?ród cz?onków KP jak i tych, którzy do Koalicji nie nale??. Niektórym np. si? nie chce wchodzi? specjalnie na Blog GF, a jedynie z przyzwyczajenia otwieraj? strony takie jak forum KP i portal KP, które zapewne u wi?kszo?ci s? w pasku "ulubionych". Mo?e akurat jaki? artyku?/news kogo? zaciekawi i do poduchy sobie wieczorkiem przeczyta, czasem nawet taki artyku? sk?oni do refleksji. Napewno wraz z rozwojem Koalicji b?dziemy wstawia? artyku?y w?asnego autorstwa, lecz wymaga to d?u?szej pracy przy kopmuterze, na co nie ka?dy ma w danej chwili czas. Wszystko co tu si? znajduje jest przeznaczone dla nas wszystkich. Zapewne niektórzy ju? to czytali, lecz jest wielu takich co jeszcze nie. Kiedy raz np. u?ytkownik przeczyta ciekawy tekst, b?dzie wchodzi? cz??ciej itd. tak si? buduje nasze airsoftowe ?rodowisko. U?miech

Zapraszamy do wstawiania w?asnych ciekawych wpisów / artyku?ów / newsów. Ka?da pomoc przy tworzeniu projektu na pewno si? przyda. U?miech
#4 | Mario75 dnia April 25 2010 00:49:07
Na pocz?tku ten artyku? jako? mi nie podchodzi?. Kombinuj? sobie co go?? wymy?la. Mo?e nie w sposób przemy?lany i zaplanowany na ca?y rok, ale wyczuwaj?c co i jak my?l?, ?e akurat SPZ i Rangers stosuj? powy?sze kombinacje /mo?e bez go?ci w garniakach Z przymru?eniem oka /. By?a przecie? Czapka Miko?aja, Integracja w Rowach czy Rosnowie, Red Moose, ?wiczenia Dwudniowe, czy planowany sp?yw kajakowy. Oczywi?cie wiem, ?e mimo wszystko ludzie trenuj? sumiennie i nawet zim? daj? rad?, zamiast si? grza? przy kaloryferze i chwa?a im za to. Odpr??enie tak, ale nie zaniedbuj?c treningów. Celem treningów jest cz?sto przygotowanie si? do konkretnej wi?kszej imprezy ASG. To równie? dopinguje do dalszej pracy. Nie wiem jak jest w innych Teamach. Oceniam bardzo pozytywnie za t? prac? SPZ bo jestem blisko ich sposobu dzia?a?. Tak trzyma?!
#5 | miller44 dnia April 25 2010 17:21:49
Wiem, ?e Portal si? dopiero rozwija. Ale czy ten portal ma by? miejscem gdzie s? kopiowane wiadomo?ci sprzed dwóch miesi?cy?
Nie lepiej samemu co? opisa?? Zrobi? w?asn? recenzj? lub napisa? w?asne przemy?lenia ni? u?ywa? trzech klawiszy: ctrl, v, c?
Skoro pisanie zajmuje du?o czasu to czy nie lepszy b?dzie jeden ciekawy artyku? na tydzie? ni? siedem nudnych dziennie?
Cho?by artyku? o terenoznawstwie - bardzo ciekawe interesuj?ce, kopiowanie z gunfire - marne.
Skoro s? tam takie ciekawe artyku?y to mo?e wystarczy link na g?ównej stronie?
#6 | Mario75 dnia April 25 2010 18:35:00
U?miech Postaramy si? wrzuca? ciekawostki znalezione i napisane przez innych maniaków ASG jak te? w?asne teksty. Tak jak pisa?em wy?ej. My?l?, ?e jedne i drugie s? ciekaw? propozycj?. Tak aby zaspokoi? wszystkich oczekiwania. Dzi?kujemy za s?owa konstruktywnej krytyki i zapraszamy do pomocy. W ko?cu ASG to nasze wspólne hobby, cz?sto pasja.
#7 | wroobel dnia May 24 2010 20:28:01
Wszystko fajnie, ale o prawach autorskich nikt nie pomy?la?.
#8 | Mario75 dnia September 23 2011 23:21:13
Pomy?la?. Pomy?la?. Dopisuj? z bardzo du?ym opó?nieniem, ale widz?c ten News teraz i komentarze, zdaj? sobie spraw? jak to wygl?da.

Zatem od pocz?tku.

Wspó?pracuj?c z Gunfire.pl od niemal pocz?tku istnienia Portalu mamy prawo wykorzystywa? teksty z bloga na konkretnych warunkach. Wszelkie artyku?y zamieszczane u nas, albo podrzucaj? do nas sami autorzy, albo s? w wi?kszo?ci konsultowane z autorami. Po publikacji na Portalu KOALICJI PÓ?NOC najcz??ciej odsy?any jest Autorowi link z zapytaniem czy co? ew. poprawi?.

Jednocze?nie nie zmienia to faktu, ?e cieszymy si? z rosn?cej ilo?ci zg?aszanych artyku?ów, oraz rosn?cej ilo?ci kolegów Redaktorów. Z wielk? uwag? czytam zarówno te nowe jak i z przesz?o?ci teksty. Jedne i drugie zdaj? si? nie traci? z czasem na warto?ci.

Gratuluj? wielu z wam dobrego pióra, dobrego refleksu, trafnych przemy?le? i wytrwa?o?ci!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Skarby... Makarov KWC Radio ASG Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Act od Valor Elektryczny Blow Back LIGA ASG MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,913
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:99,240
W tym miesiącu:682,818
W tym roku:682,818
Wszystkich:57,400,318
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: