Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

M?odzie? w Airsofcie
M?odzie? w AirSofcie
Jacek rJacek1246r1; Szyntar


M?odzi ludzie w dzisiejszych czasach ci?gle szukaj? rozrywek. Wszystko zaczyna si? niewinnie. Kiedy jednak pomys?y si? wyczerpuj?, do g?owy zaczynaj? nap?ywa? coraz to gorsze, wszystko po to, aby wykorzysta? wolny czas. Co mo?emy zrobi?, aby polepszy? sytuacj?, z któr? spotykamy si? na co dzie??Tak jak wy?ej ju? wspomina?em, kiedy m?odzi, mam tu na my?li nastolatków, nie maj? co robi?, a wszystkie wcze?niejsze rozrywki sprawiaj?ce frajd? zosta?y kilkakrotnie wykorzystywane, do g?owy zaczynaj? przychodzi? naprawd? g?upie pomys?y.

Ilekro? razy spotykamy si? z m?odzie?? siedz?c? pod sklepem i pij?c? alkohol?
Ile razy byli?my ?wiadkami bezmy?lno?ci m?odych ludzi?
Jaka mo?e by? przysz?o?? tak post?puj?cych nastolatków?
S? to pytania, które zapewne ju? wiele razy sobie zadawali?my.
Czy mogliby?my temu jako? zapobiec?

Jedn? z najlepszych alternatyw dla wy?ej opisanych sytuacji mo?e by? Airsoft.
Im szybciej m?oda osoba zainteresuje si? tym hobby tym lepiej. Powstaje tu jednak ma?y problem, poniewa? ASG nie jest jeszcze na tyle rozpowszechnione w Polsce, aby przeci?tny nastolatek móg? wiedzie? na czym to wszystko polega. Kiedy jednak tak? osob? airsoft zainteresuje np. ze zdj??, filmów itp. naszym zadaniem jako znaj?cych temat ludzi by?aby próba zag??bienia danej osoby w szczegó?y naszego hobby, obja?nienia zasad i pokazania na czym to wszystko polega w praktyce.Z w?asnego do?wiadczenia wiem, ?e airsoft wiele mnie nauczy? i uczy nadal. M?oda osoba mo?e wy?adowa? tutaj swoje z?e emocje w sposób jak najbardziej sportowy, oprócz tego airsoft mo?e by? sprawdzianem dla samego siebie. Uczymy si? tu nie poddawa? w?asnym s?abo?ciom, a przezwyci??a? je ci??k? prac?, treningiem, zaanga?owaniem. Nie mo?na zapomnie? o tym, ?e ASG bardzo kszta?tuje nasz? osobowo?? i charakter. Uczymy si? tu dyscypliny, a przede wszystkim logicznego my?lenia. Dbamy o bezpiecze?stwo swoje jak i innych. Musimy przewidywa? ruchy przeciwnika i pami?ta? o ustalonej wcze?niej taktyce, aby nie pope?ni? niew?a?ciwego ruchu, przez który pora?k? mo?e ponie?? ca?a dru?yna, a wi?c uczysz si? wspó?pracy i odpowiadasz równie? za kolegów, którzy Ci? os?aniaj? lub id? pierwsi.
Kiedy zaczyna si? rozgrywka nie my?lisz o tym, ?e to tylko zabawa. Wczuwasz si? w klimat, a Twoja replika zmienia si? w narz?dzie drugorz?dne, poniewa? twoj? broni? jest g?owa.Airsoft niesie za sob? nauk? co to honor i uczciwo?? oraz pozostawia te cechy w naszej g?owie praktycznie na ca?e ?ycie. Po w??czeniu si? w ?rodowisko airsoftu spotykasz wielu ludzi, którzy tymi cechami si? kieruj? i powoli zaczynasz bra? z nich przyk?ad, a? sam staniesz si? przyk?adem dla innych. Dzi?ki ASG mo?esz ukszta?towa? sobie drog? do przysz?o?ci i nakierowywa? na ni? innych. Znajdziesz tu miejsce, gdzie mo?esz si? rozwija? zarówno fizycznie jak i umys?owo. Spojrzysz na otaczaj?c? Ci? rzeczywisto?? z drugiej strony i by? mo?e to wszystko nak?oni Ci? do pewnych refleksji.Coraz cz??ciej spotykamy si? z sytuacj?, w której ojciec wraz z synem razem uczestnicz? w rozgrywce. Kiedy syn wie, ?e ma wsparcie u bliskiej mu osoby, która do tego dzieli z nim to samo hobby i pasj? stara,si? nawi?za? kontakt z t? osob? od drugiej strony. Buduj? si? wtedy silne wi?zi i tworzy si? wzajemna ni? zrozumienia. Mo?na powiedzie?, ?e poznaj? si? na nowo i w?a?nie w takich sytuacjach i dzi?ki temu hobby zapewne jak ju? wcze?niej powiedzia?em tworz? si? wi?zi tak silne, ?e a? nie do przerwania, a wszystko dzi?ki wspó?pracy, zrozumieniu i przezwyci??aniu w?asnych s?abo?ci wraz z blisk? osob?, na któr? mo?emy zawsze liczy? i wiemy, ?e nas nie zawiedzie nawet w najgorszej sytuacji.

W czasach, gdzie brak prawdziwych autorytetów, a idolami staj? si? ludzie zza krat, airsoft pokazuje nam inn? drog?. Drog?, na której spotkamy wiele fantastycznych osób, które dziel? z tob? te same zainteresowania. B?dziesz zdobywa? tu nowe do?wiadczenia i rozwija? si? pe?n? par? patrz?c i ?miej?c si? z kolegów siedz?cych pod sklepem i niszcz?cych ?awki. Jednocze?nie podzi?kujesz za to, ?e wybra?e? w?a?nie t? drug? stron? medalu, na której znalaz?e? to wszystko co Ci jest potrzebne.Nikogo do niczego nie zmuszamy, a jedynie staramy si? zmienia? otaczaj?c? nas rzeczywisto??, aby eliminowa? panuj?ce dotychczas zachowania wspó?czesnej m?odzie?y i pokazywa? im lepsz? drog?.


Artyku? napisa?: Jacek Szyntar
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Wattie dnia April 26 2010 21:57:12
Moim zdaniem zdemoralizowany nastolatek, który pozna airsoft wykorzysta to do innych celów ni? to, co robimy My, a ju? na pewno nie b?dzie trzyma? si? ogólnie przyj?tych zasad. Dlatego te? jestem przeciwny propagowaniu airsoftu.
#2 | Jacek1246 dnia April 26 2010 22:03:43
Takie osoby si? eliminuje. Artyku? jest o ludziach, którzy jeszcze nie zd??yli ca?kiem wej?? do tego niew?a?ciwego ?rodowiska. U?miech
#3 | Mario75 dnia April 26 2010 22:09:11
Wattie moim zdaniem nie chodzi w Artykule o resocjalizacj? przez ASG. Chodzi o wybranie odpowiedniej drogi zanim wsi?knie si? w ciemne towarzystwo. Ka?dy z Nas ma inny powód dla którego ASG sta?o si? hobby czy nawet pasj?. Jacek pokaza?, ?e ASG mo?e by? dobr? alternatyw? dla m?odego cz?owieka. Na pewno idea i stosowane zasady w ASG mog? tylko pomóc pozytywnie ukszta?towa? charakter m?odego ASG Maniaka.

Jacek gratulacje za artyku?!
#4 | suomek dnia April 26 2010 22:23:57
...czuj? si? komfortowo po przeczytaniu takiego artyku?u. Szkoda, ?e jeszcze niewielu nastolatków z takim my?leniem mo?na zauwa?y? na forach ersoftowych, cho? na szcz??cie jest ich coraz wi?cej.
#5 | miller44 dnia April 26 2010 22:54:40
Jacku, cho? mam odmienne zdanie od Twojego w kilku kwestiach zawartych w tym artykule jednak przemilcz? to.
Dobrze, ?e zrobi?e? to sam. Dlatego nie b?d? si? sprzecza? ;-)
Dobra robota, o niebo lepsza od kopiuj-wklej.
#6 | Jacek1246 dnia April 27 2010 09:19:42
Dzi?kuj? za pozytywne opinie. Dla takich komentarzy i opinii mog? i napisa? 10 artyku?ów dziennie. Jeszcze raz dzi?kuj? i ju? nied?ugo zapewne uka?e si? kolejny mój artyku? U?miech
#7 | suomek dnia April 27 2010 09:23:04
Pami?taj jednak, ?e nie liczy si? ilo?? a jako??.
#8 | Jacek1246 dnia April 27 2010 10:14:47
Wiem, wiem. Nie ma po co pisa? bezsensownych artyku?ów. Aby tekst si? podoba? i robi? jakie? wra?enie, trzeba troch? posiedzie? w Word'zie. W komentarzu mia?em na my?li, to ?e jak takie artyku?y podobaj? si?, robi? pozytywne wra?enie i ciesz? si? du?? czytalno?ci?, to zaczn? pisa? ich wi?cej co nie znaczy, ?e gorzej. Wr?cz przeciwnie, b?d? si? stara? nie porusza? znów tych samych kwestii oraz polepsza? swój styl pisania artyku?ów. B?d? zwraca? uwag? na ka?d? krytyk? i dla udogodnie? zmienia? dany tekst. Wiadomo, ?e jeszcze wszystkiego si? ucz? i st?d mog? si? pojawi? ewentualne pomy?ki, ale i tak my?l?, ?e kolejne artyku?y b?d? jeszcze lepsze. U?miech
#9 | edie dnia June 16 2011 07:03:03
nie wiem co to za dziwad?o na ko?cu ale przypadkowo rozwali?o mnie z rana U?miech
Co do artyku?u to sorki Jacu? ?e dopiero teraz si? na niego natkn??em ale jako? tak wysz?o, jak Miller napisa? ja te? w paru kwestiach mam odmienne zdanie ale jakby ju? za pó?na na dysputy Z przymru?eniem oka
A kolega Wattie musi chyba jeszcze troch? po?y? a ?eby tak si? wypowiada? nale?a?o by pozna? ?rodowiska resocjalizacji, które pokaza?aby koledze o co chodzi.
#10 | Mario75 dnia June 16 2011 10:07:45
Mam nadziej?, ?e Wattie zmieni? pogl?dy, bo powiadaj?, ?e tylko krowa ich nie zmienia U?miech

Rozmawia?em z opiekunem jednego z Orlików. Mówi?, ?e ?a?uje i? Orliki nie s? otwarte ca?odobowo U?miech M?odzie? z osiedli je?li ma co robi? i nie koniecznie przed komputerem przy inspiruj?cych grach typu GTA /jak to pój?? na miasto i si? zabawi? Z przymru?eniem oka / to spada przest?pczo?? drobna w okolicy. Ch?opaki rywalizuj? w rozgrywkach sportowych i potrafi? stosowa? swój kodeks honorowy.

W ASG mimo, ?e wydawa?oby si?, ?e jest to kultywowanie agresywnych zachowa?, bo tylko wojny im w g?owach, to jest odwrotnie. Przy kontakcie bezpo?rednim agresja wyeliminowana jest niemal do zera, a zasady fair play kultywuj? honorowe i uczciwe podej?cie do siebie wzajemnie.

Moim zdaniem zarówno jedne jak i drugie formy sp?dzania czasu s? tylko na plus jako alternatywa sp?dzenia wolnego czasu zw?aszcza dla m?odego cz?owieka.

Szkoda, ?e Jacek praktycznie od dawna nie pisze Artyku?ów B?eee
#11 | terenowy dnia June 17 2011 16:30:19
A ja od siebie dodam ?e S?upski Airsoft tak?e zaczyna? od 15/16 latków wi?c jako? to w du?ej mierze wyewoluowa?o. Ci co mieli zosta? zostali i si? dalej bawi?, a sezonowcy si? wykruszyli.
#12 | MarasKG dnia June 20 2011 11:12:07
Airsoft jest sposobem na zabaw?. U?miech
Poza tym jak by nie by?o to wiele osób "doros?ych" zachowuje si? gorzej od "m?odych".
#13 | Michu dnia June 22 2011 14:14:25
Widzicie, tak pozytywnie oceniacie ten sport jak i Ja. A moja mama natomiast twierdzi, ?e jest to niebezpieczne... Uwa?am, ?e wszystkie sporty s? bezpieczne, gdy wszyscy uczestnicy uczestnicz? w rozgrywce z rozwag?, rozs?dkiem i trzymaj? si? zasad. A jako? mamusi nie moge przekona? do repliki...
#14 | Mario75 dnia June 22 2011 15:14:59
Bior?c pod uwag? ilo?? urazów jakie si? zdarzaj? na polach Airsoftowych walk, to mo?na pokusi? si? nawet o stwierdzenie, ?e to bardzo bezpieczne hobby, o ile tak jak pisze przedmówca stosuje si? zasady bezpiecze?stwa. W ASG chyba na t? cz??? najbardziej zwraca si? uwag?.

Je?li mama si? martwi to najlepiej po pierwsze szuka? supportu od Teamu do którego móg?by? do??czy?. Czasem np. D-ca Teamu umawia si? na spotkanie z rodzicami i t?umaczy dok?adnie zasady bezpiecze?stwa oraz odpowie rzetelnie na pytania niepokoj?cych si? rodziców.
#15 | yaro dnia July 02 2011 01:34:45
Podobnie jak miller nie ze wszystkim si? zgadzam... Ogólnie nie jestem przeciwnikiem m?odzie?y w asg i ograniczenia wiekowe które mamy s? dla mnie sztuczne, ale je szanuj? i rozumiem powody ich stosowania cho? niekoniecznie si? z nimi zgadzam, ale ma to prze?o?enie, ?e zdarzy?o mi si? pracowa? przez d?ugi czas z m?odzie?? i zaufa?bym kilku smykom bardziej ni? co niektórym dziadkom ersoftowym :-)

Jednak?e, dorabianie jakiej? ideologi ju? mnie chwyta za serce. Oczywi?cie aspekty wychowawcze jak najbardziej ale tylko do pewnego stopnia.

I najbardziej mnie wkurza jak kto? ersoft przyrównuje do sportu. ASG nie jest i mam nadziej? nie b?dzie sportem, bo poza jednym aspektem a mianowicie fair play (a ró?nie z tym bywa przez T1000) nie za bardzo spe?nia definicje sportu i ju? :-P Rekreacja, hobby jak najbardziej, sport niestety nie :-)

To rzek?em se ja yaro i niech mnie kto? nawróci a stawiam flaszk?, ale to raczej nie ma szans Z przymru?eniem oka
#16 | Mario75 dnia July 02 2011 14:07:31
Je?li chodzi o nasze najbli?sze ?rodowisko, podczas naszych spotka? gdzie organizatorem jest Koalicja Pó?noc najcz??ciej preferujemy, ?eby na strzelania przychodzili ci najm?odsi z rodzicem. Jak si? okazuje jak kto? chce to mo?e cho?by na przyk?adzie Jacka, który jest autorem Artyku?u. Rodzi? wówczas ma mie? przez ca?y event m?odzie?ca na oku i odpowiada za jego czyny.

O ile cieszymy si? bardzo z aktywno?ci naszych m?odszych Kolegów to nawet zgoda rodziców nie gwarantuje wiele w przypadku jakiego? wypadku z udzia?em nieletniego.

Wielu m?odych ludzi bywa cz?sto bardziej rozwa?nych ni? ich starsi koledzy jednak prawo w Polsce jest takie, a nie inne, co obrazuje poni?szy cytat.

Cytuj? za forum prawnym:
W Polsce nie ma jednego konkretnego wieku, w którym cz?owiek "odpowiada sam za siebie" bo generalnie trudno stwierdzi? co to w ogóle znaczy. W?adza rodzicielska wygasa wraz z uzyskaniem dziecka pe?noletno?ci a pe?noletno?? to albo ?lub albo uko?czenie 18 roku ?ycia. Karnie za przest?pstwa i wykroczenia odpowiada si? obligatoryjnie od 18 roku ?ycia. Od 17 roku ?ycia mo?na odpowiada? karnie ale nie trzeba (cho? nie s?ysza?em nigdy aby spraw? 17 latka który pope?ni? przest?pstwo zajmowa? si? s?d rodzinny). Od 15 roku ?ycia mo?na odpowiada? karnie za tylko niektóre przest?pstwa co w po??czeniu z tym, ?e za demoralizacj? mo?na odpowiada? do 18 roku ?ycia daje mo?liwo?? pojawienia si? historii, w których 15 latek co wyszed? po 2 latach z wi?zienia za udzia? w gwa?cie zbiorowym musi stawi? si? z mamusi? i tatusiem na rozpraw? w s?dzie rodzinnym z powodu spo?ywania alkoholu. W tych wszystkich przyk?adach nie zawsze musi chodzi? o rodziców - mog? to by? jacykolwiek inni prawni opiekunowie. Bior?c pod uwag? to co powy?ej oraz to, i? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych uzyskuje si? wraz z pe?noletno?ci? a bez wzgl?du na pe?noletno?? obowi?zek nauki trwa do 18 roku ?ycia stwierdzam, ?e cz?owiek w Polsce mo?e odpowiada? sam za siebie od 18 roku ?ycia.
?ród?o: http://forumprawn...dzice.html

Jestem za aktywno?ci? m?odych ludzi i to jak najbardziej, ale w sposób kontrolowany, aby m?odzi wynosili tylko z tego dobre do?wiadczenia, zamiast powodowa? szkody i ulega? wypadkom, które w ostateczno?ci mog? na nas starszych w ASG spa?? jako na ponosz?cych za ten stan rzeczy odpowiedzialno??.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Act od Valor Zbrojownia Alice Custom Taktyka zielona Podcast ASG Nowe pistolety WP Zmiana Homemade Libia Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,000
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:8,000
W tym miesiącu:591,578
W tym roku:591,578
Wszystkich:57,309,078
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: