Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Spieszanie piechoty z pojazdu

Jedn? z najwa?niejszych cech dzisiejszego pola walki jest mobilno??. Utrzymanie jej na wysokim poziomie ma znacz?cy wp?yw na osi?gni?cie wyznaczonych celów. Zadania charakteryzuj?ce si? takim dynamizmem s? cz?sto przydzielane piechocie zmotoryzowanej i zmechanizowanej.

W tym artykule przedstawimy jedno z g?ównych zagadnie? dotycz?ce takich struktur, czyli jak nale?y spiesza? piechot? z pojazdu w wariancie wymuszonym.

            

 

1.0 Informacje ogólne

1.1. Istniej? dwa rodzaje spieszania z pojazdu:

 • wymuszone
          - w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem
     
 • planowane
          - bez kontaktu ogniowego

1.2. Je?eli nie zosta?y podane instrukcje dotycz?ce sposobu raportowania (np. o kontaktach), standardem jest, ?e droga i kierunek w którym porusza? si? pojazd wyznacza godzin? "12".
Meldunki nale?y sk?ada? g?o?no, ze wzgl?du na warkot silników czy prowadzony ogie?, w formie:

 • wróg / przyjaciel
 • godzina
 • dystans
 • ilo??

1.3. Kluczowe jest sta?e utrzymywanie kontaktu radiowego przez oddzia? znajduj?cy si?
w przedziale desantowym oraz spieszaj?c? si? piechot? z dowódc? pojazdu.

1.4. Normalnym zjawiskiem jest chwila dezorientacji po spieszeniu si? z pojazdu opancerzonego, przede wszystkim z powodu braku mo?liwo?ci pe?nej obserwacji otoczenia w czasie jazdy. Dlatego wa?ne jest opanowanie i przestrzeganie procedury desantu z elementami ubezpieczenia.

1.5. Dowódca dru?yny przed rozpocz?ciem dzia?a? nadaje ka?demu ?o?nierzowi mu podleg?emu numer,
w oparciu o który b?dzie dzia?a? w trakcie wy?adunku i za?adunku. W przypadku strat, na najbli?szym postoju, dowódca ma obowi?zek zreorganizowa? sekcje i nada? numery od nowa.

2.0 Zasady post?powania przy za?adunku desantu

2.1. Dowódca Konwoju wybiera punkt w którym na nast?pi? za?adunek piechoty do pojazdu, tzw. Punkt Za?adunkowy (PZ), podaje koordynaty PZ obs?udze pojazdów oraz desantowi i wyznacza czas spotkania.

2.2. W PZ piechota dokonuje za?adunku zgodnie z odpowiedni? procedur?.

2.3. Dowódca konwoju sprawdza stan za?adunku, po jego zako?czeniu ustala kierunek i kolejno?? poruszania si? konwoju.

2.4. Dowódcy sekcji / plutonu sk?adaj? raport do sztabu któremu podlegaj?.

3.0 Zasady bezpiecze?stwa podczas transportu

3.1. Piechota zajmuj?c miejsca powinna mie? zabezpieczon? bro?, co powinno by? sprawdzone przez dowódc?.

3.2. Siadaj?c w poje?dzie ?o?nierz ustawia zabezpieczony karabin mi?dzy nogami, opieraj?c kolb? o pod?og?, luf? maj?c skierowan? ku górze.

3.3. Je?eli istnieje taka mo?liwo?? nale?y zapi?? pasy bezpiecze?stwa.

3.4. Je?eli znajdujemy si? w poje?dzie opancerzonym, powinni?my mie? za?o?ony he?m, zabezpieczaj?c si? w ten sposób przed przypadkowymi urazami g?owy.

4.0 Procedura za?adunku na pojazd

4.1. Podej?cie do pojazdu (obrona okr??na w pobli?u w?azu).

4.2. Komenda do za?adunku powinna brzmie?: "ZA?ADUNEK, 1 i 2 na pozycje
ubezpieczeniowe". Zaj?cie pozycji ubezpieczenia musi zosta? potwierdzone.

4.3. Dowódca wydaje komend? podaj?c ostatnie numery o rozpocz?ciu za?adunku, np:
"6 i 5 do za?adunku". Wyznaczeni podbiegaj? do pojazdu i otwieraj? drzwi, wsiadaj? do ?rodka w kolejno?ci swoich numerów g?o?no je podaj?c. Nale?y zaznaczy?, ?e d??y si? do tego, ?e po spieszeniu dowódca ma znale?? si? w ?rodku formacji. Oznacza to, ?e do pojazdu wchodzi jako drugi, z przedostatnim numerem (w przypadku desantu na poziomie sekcji/dru?yny).

4.4. Pozosta?a cz??? sekcji / dru?yny przyst?puje do za?adunku w odpowiedniej kolejno?ci, te? to zg?aszaj?c poprzez g?o?ne podanie swojego numeru. Ostatni wsiadaj?cy krzyczy: "Ostatni!" - na ten sygna? 1 i 2 wzajemnie si? os?aniaj?c wsiadaj? do pojazdu i zamykaj? drzwi.

4.5. Dowódca desantu daje kierowcy sygna?: "Za?adowani, mo?na rusza?!" (reszta dru?yny powinna do ko?ca za?adunku zachowa? cisz? dla ?atwiejszego przep?ywu komend). Pojazd dopiero wtedy mo?e ruszy? i dzia?a? dalej zgodnie z komendami swojego dowódcy (czy te? dowódcy konwoju).

5.0 Procedura spieszenia piechoty

5.1. Dowódca Konwoju wybiera punkt w którym na nast?pi? wy?adunek z pojazdu, tzw. Punkt
Wy?adunkowy (PW).

5.2. Dowódca Konwoju wydaje rozkaz do spieszenia piechoty w PW. W przypadku ?mierci dowódcy konwoju, komenda przechodzi na nast?pnego po linii dowodzenia:

 • Daje ostrze?enie o czasie w jakim odb?dzie si? wy?adunek w postaci np:
      "Przygotowanie do desantu czas 1 minuta!".
 • Wskazuje jak? bro? ma zabra? oddzia? np: "Bez wyrzutni ziemia-powietrze, wszystkie KM'y" itp.
 • Wydaje rozkazy dla ka?dego podleg?ego mu pojazdowi dzia?aj?c w oparciu o kryptonimy lub numery pojazdów, wskazuje miejsce wy?adunku np: "CHARLIE2, desant godzina 2, 100 metrów, po zacienionej stronie wzgórza."

5.3. Dowódcy dru?yn i sekcji przekazuj? ostrze?enie o wy?adunku i ich czasie oraz przekazuj? ostatnie rozkazy podleg?ym sobie ?o?nierzom, instruuj?c ich w jaki sposób b?dzie przeprowadzany desant: na LEWO / PRAWO czy w TY? ( je?eli dowódca nie wyda? innego polecenia przyjmujemy, ?e wykonuje si? desant w TY?).

5.4. Kierowca podje?d?a pojazdem do wskazanego punktu wy?adunkowego i ustawia pojazd w taki sposób (pod k?tem lub ca?kowicie bokiem w stron? przeciwnika), który zapewnia elementowi spieszanemu jak najwi?ksz? zas?on?.

5.5. Strzelec pok?adowy b?d?cy cz??ci? za?ogi pojazdu lub wyznaczeni ludzie z transportowanej sekcji w mi?dzyczasie prowadz? obserwacj? przedpola i w razie konieczno?ci otwieraj? ogie? wspieraj?cy.

5.6. Kierowca zatrzymuje pojazd.

5.7. Dowódca dru?yny daje rozkaz do spieszenia piechoty poprzez komend?:
"Uwaga: Desant w TY? - DESANT, DESANT , DESANT!" Wysiadamy dopiero na trzecie s?owo DESANT.

5.8. Zespo?y ogniowe wysiadaj? z transportera dzia?aj?c wed?ug procedury desantu. Nast?pnie sekcje ??cz? si? w dru?yny i przyst?puj? do wykonywania powierzonego im zadania.

5.9. Pojazdy po spieszeniu piechoty utrzymuj? os?oni?ta pozycj? i prowadz? obserwacj? przedpola, wspieraj?c piechot? ogniem z broni pok?adowej.

5.10. Dowódcy sekcji / plutonu sk?adaj? raport do sztabu któremu podlegaj?.

5.11. Wszyscy ?o?nierze oddzia?u obserwuj? przedpole w celu wykrycia nieprzyjaciela i czekaj? na rozkazy.

5.12. Dowódcy dru?yn i sekcji koryguj? pozycje zajmowane przez swoich ?o?nierzy (je?eli zachodzi taka konieczno??).

6.0 Desant w TY?

6.1. Procedura desantowania, któr? realizuje si? w przypadku braku mo?liwo?ci ustawienia si? pojazdu burt? w kierunku przeciwnika lub w przypadku jego uszkodzenia.

6.2. 1 i 2 zajmuj? stanowiska do ubezpieczenia. Wa?ne, ?eby pierwsza dwójka zaj??a pozycj? w taki sposób, ?eby nie eksponowa? swoj? sylwetk? poza obrys pojazdu.

6.3. Kolejni ?o?nierze wyskakuj?c z pojazdu uzupe?niaj? obron? okr??n?. Ostatnia osoba jest odpowiedzialna za zamkni?cie w?azu desantowego.

7.0 Desant na LEWO/PRAWO

7.1. Procedura desantowania, realizowana po odpowiednim usytuowaniu pojazdu bokiem w stron? przeciwnika. Desant ma wtedy du?o miejsca na schowanie si? za pancerzem.

7.2. 1 otwiera w?az i zajmuje pozycj? ubezpieczeniow? w kierunku przeciwnika.

7.3. 2 wyskakuje z pojazdu i przyjmuje pozycj? ubezpieczeniow? w kierunku odwrotnym do przeciwnika, ustawiaj?c si? tak, ?eby by?o miejsce mi?dzy nim a pojazdem.

7.4. Pozosta?a cz??? desantu zajmuje pozycje wzd?u? burty pojazdu, 3 zajmuje pozycj? strzeleck? na samym przodzie.

7.5. Ostatnia osoba z desantu zamyka w?az krzycz?c: "Ostatni!" i do??cza do pozosta?ych.

7.6. Na komend? dowódcy 1 do??cza.

8.0 Desant FRONT

8.1. Procedura desantowania przy kontakcie z ty?u.

8.2. Pierwsza dwójka wyskakuje i zajmuje pozycje strzeleckie.

8.3. Druga dwójka przebiega wzd?u? burt pojazdu i zajmuje pozycje ubezpieczeniowe tak, ?eby mi?dzy nimi a burt? by?a przestrze? umo?liwiaj?ca przebiegni?cie pozosta?ym cz?onkom sekcji/dru?yny.

8.4. Ostatni zamyka w?az i do??cza na przód pojazdu.

8.5. Pierwsza dwójka do??cza i uzupe?nia obron? okr??n?.

9.0 Desant z pojazdu nieopancerzonego(bez tylnego w?azu)

9.1. Procedura desantowania co do której trzeba zastosowa? odpowiednie rozmieszczenie ekwipunku w poje?dzie, umo?liwiaj?ce przej?cie przez wn?trze pojazdu z jednej na drug? stron?, aby wykorzysta? burt? pojazdu jako os?on?.

9.2. Pierwsza dwójka zajmuje pozycje skrajnie z przodu i z ty?u pojazdu.

9.3. Druga dwójka przechodzi przez wn?trze pojazdu i uzupe?nia obron? okr??n?.

9.4. Strzelec broni pok?adowej ewakuuje si? z pojazdu tylko w przypadku ostrza?u z granatników ppanc.

Opracowali:

FIA Agapow
FIA Skoczek
FIA ufoman
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Ramirez dnia January 10 2012 10:19:24
Poziom wiedzy, profesjonalnego podej?cia do tematu i zaanga?owania z jakim FIA realizuje swoje projekty jest niebywa?y.
Wi?c wyra?? si? kolokwialnie "SZACUN"U?miech
To nie mój zakres zainteresowa? ale z tak dok?adnym opracowaniem grzech nie zapozna? si? z nim.

Pozdrowienia od ca?ego zespo?u SGO i do zobaczenia pod koniec styczniaU?miech
#2 | Agapow dnia January 15 2012 15:18:04
Dzi?ki Ramirez.
My zaineresowali?my sie tematem kiedy na Ramsarze dostali?my do dyspozycji SKOTa. Materia? Opracowa? najpierw Skoczek, nast?pnie przerobi? i uszczegó?owi? Ufoman, ja przygotowa?em rysunki.
Widzimy sie nied?ugo na NWN, tym razem po innej stronie kolimatora. FIA oprócz osób zaanga?owanych w organizacj? wchodzi w sk?ad armii. My napewno si? spotkamy :-)
Do zobaczenia w polu
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Taktyka zielona LIGA ASG Makarov KWC Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,691
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:177,433
W tym miesiącu:519,916
W tym roku:519,916
Wszystkich:57,237,416
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: