Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Eotech - kopia i orygina?

HWS – kopia a orygina?

Piotr "Procent" ?opaci?ski - Blog Gunfire

Tytu? zapewne wielu osobom nic nie mówi, a to g?ównie dlatego, ?e w odniesieniu do urz?dzenia, o którym mowa u?ywa si? nazwy potocznej, natomiast ma?o kto korzysta z tej poprawnej. A w przypadku bohatera dzisiejszego wpisu brzmi ona – HWS EOTech 552. Có? oznacza tajemniczy akronim?  To Holographic Weapon Sight, czyli po polsku celownik holograficzny, którego praktycznie jedyn? odmian? na rynku airsoftowych kopii s? ró?ne repliki produktów firmy EOTech.


Czym jest celownik holograficzy i czym ro?ni si? od kolimatorowego? W kolimatorze wi?zka ?wiat?a (pochodz?ca z diody lub lasera) w wyniku kolimacji zamienia si? w wi?zk? z?o?on? z promieni równoleg?ych i rzutowana jest na przednia soczewk? urz?dzenia, gdzie widzi j? strzelec. Od ?ród?a ?wiat?a do „ekranu” wi?zka pod??a wi?c w linii prostej. W celowniku holograficznym droga jest d?u?sza, bo prowadzi ?wiat?o lasera przez par? zwierciade?, by finalny obraz powsta? nie na p?aszczy?nie, ale w przestrzeni, w?a?nie jako hologram, czyli de facto obraz 3D. Dlatego te?, po uszkodzeniu obu zewn?trznych szkie? HWSa  jest on w stanie dalej dzia?a? i wy?wietla? w przestrzeni znak celowniczy, co w kolimatorach jest niemo?liwe.

Schemat oryginalnego HWS’a EOTech 552:

?rod?o: Wikipedia.org (Tech4good)

Jak ?atwo si? jest domy?le? celownik holograficzny jest precyzyjnym uk?adem optycznym, wspieranym przez elektronik?. Dlatego te? ?adna airsoftowa kopia  EOTecha (nawet markowa, bo chi?skie repliki tworzono na podstawie produktu Hurricane) nie jest HWSem  – wszystkie, to zwyk?e kolimatory, wiec orygina? mog? przypomina? tylko wygl?dem, a nie w dzia?aniu.

Porównajmy wi?c wygl?d. Egzemplarze wybrane do komparacji, to oryginalny EoTech 552 oraz chi?ska kopia bli?ej nieokre?lonej firmy. Wi?kszo?? osób nie zauwa?y wi?kszej ró?nicy, jednak ja ju? na pierwszy rzut oka widz?, ?e produkt ACM ma inny kszta?t, wydaje si? jakby bardziej kwadratowy (takie wra?enie). Rzeczywi?cie, czo?owa cz??? celownika ma inny kszta?t i to w?a?ciwie najwi?ksza ró?nica wizualna. Drug? widoczn? jest inny monta?, natomiast mój HWS po prostu posiada ?rub? z ma?ym ?bem imbusowym, a nie dro?sz? wersje z du?? nakr?tk?, która jest o wiele wygodniejsza i  w któr? wyposa?ane s? wszystkie airsoftowe wersje.

Widoczne s? tak?e ró?nice w jako?ci spasowaniu elementów, które oczywi?cie w chi?skim produkcie jest gorsze, ale w airsofcie nie powinno mie? wi?kszego znaczenia.  Nie ma te? powa?niejszych niedoróbek i ogólnie kopia HWSa ACM prezentuje si? dobrze. Inaczej wygl?daj? tak?e oznaczenia na os?onach obu produktów, to w oryginale (poza lekko inn? czcionk?) jest w o wiele lepszym, szarym kolorze, który nie rzuca si? w oczy i nie wyró?nia, czego nie mo?na powiedzie? o airsoftowej wersji.

Takie detalu wizualne s? jednak dla wi?kszo?ci spraw? drugorz?dna, b?d? zupe?nie nieistotn?. Dlatego skupmy si? teraz na kwestiach technicznych, zaczynaj?c od uk?adu optycznego, gdzie chc? wspomnie? o dwóch aspektach – przepuszczalno?ci ?wiat?a, b?d? jego odbijaniu oraz o widoczno?ci znaku ?wietlnego dla zewn?trznego obserwatora – w obu niestety chi?ski celownik wypada mocno nawet poni?ej airsoftowej normy. Odno?nie pierwszego aspektu, to chodzi tutaj o rodzaj zastosowanego szk?a. Wiadomo, ?e w s?oneczne dni odblaski ?wiat?a mog? bardzo ?atwo zdradzi? nasza pozycje. O ile w oryginalnym HWSie szk?o przejawia najzwyklejsze w?a?ciwo?ci, jest po prostu prze?roczyste, to w tym ACMa jest tragiczne, posiada pow?ok?, która znakomicie odbija ?wiat?o, jest prawie niczym lustro i nie do??, ze zdradzi nasza pozycje, to jeszcze przy odrobinie „szcz??cia” o?lepi i nas. Zdecydowany minus, technologia zastosowana w niewiadomym celu, dyskwalifikuj?ca jak dla mnie ten produkt do efektywnego u?ytku na polu walki.

Porównanie odbijania ?wiat?a przez kopi? (po prawej) i orygina? (po lewej). Ta pierwsza nie wypada na tym uj?ciu jeszcze tak ?le…

…na tym za to mo?na si? przegl?da?…

…funkcji podr?cznego lustra nie ma ju? natomiast oryginalny HWS:

Drugi element, to projekcja znaku celowniczego, a raczej po?wiata ?wietlna jak? emituje i która jest widoczna dla osób innych ni? strzelec. I w tym przypadku airsoftowy HWS wypada blado. Przede wszystkim powiedzie? trzeba, ?e w EOTechu 552 punkt celowniczy nie jest tylko czerwon? kropk?. Prócz niego wyst?puje tak?e okr?g z zarysem krzy?a. Jakie to ma znaczenie? Dioda/laser emituje wi?cej ?wiat?a, bo wzór jest wi?kszy. Poza tym najni?szy stopie? jasno?ci w chi?skim produkcie jest do?? jasny i intensywny, zbyt mocny jak na np. dzia?ania nocne. Dodatkowo sam znak celowniczy odbija si? od tylnej szyby urz?dzenia, na której jest wy?wietlany  na przedni? szyb?, przez co gdy stoimy dok?adnie przodem do celownika (czyli od strony lufy), to widzimy ?wietnie ?wiec?cy symbol. Wszystko to sprawia, ?e odpalony w nocy chi?ski EOTech otacza najbli?sz? okolice subtelnym i stonowanym ?wiat?em czerwonym, wprowadzaj?c romantyczn? atmosfer?… albo tez po prostu zdradzaj?c nasza pozycje. W oryginale nie wyst?puje taki efekt, gdy? promie? przechodzi przez pryzmaty (przynajmniej tak mi si? wydaje z obserwacji zewn?trznych, które nie rozpraszaj? ?wiat?a wokó?, a tylko w swym wn?trzu, strukturze. Poza tym najni?szy poziom jasno?ci nawet w nocy jest s?abo widoczny, tak wi?c nie ma ryzyka wykrycia przez przeciwnika.

?ród?o ?wiat?a czerwonej lampki nocnej zwanej te? chi?skim EOTechem:

Znak celowniczy na tle „lustra”:

Uk?ad optyczny orygina?u:

Znak celowniczy orygina?u. Wida? wyra?nie inn? charakterystyk? ?wiat?a/promienia:

Poza tym istnieje jeszcze par? drobnych ró?nic technicznych. Na przyk?ad w oryginale by zmienia? nat??enie ?wiat?a wystarczy trzyma? wci?ni?ty przycisk, a b?dzie to nast?powa? stopniowo. W kopii pojedyncze naci?niecie przycisku zmieni jasno?? tylko o jeden stopie?.  HWS wy??cza si? równie? samoczynnie po paru godzinach bez naci?ni?cia przycisku oraz informuje o niskim stanie baterii. Nie wiem czy tak? opcje posiada airsoftowy odpowiednik. Nie posiada za to na pewno trybu „NV”.

W kwestii zasilania oba produkty s? rozwi?zane w?a?ciwie identycznie. ?ród?em pr?du s? dwie baterie R6 umieszczone równolegle do osi lufy. Ma to znaczenie, gdy? takie rozwi?zanie okaza?o si? chybione – podczas strzelania (z broni palnej oczywi?cie) odrzut sprawia?, ?e baterie potrafi?y pod wp?ywem si?y bezw?adno?ci przerywa? obwód i celownik si? wy??cza?. Takie zjawisko wyst?puje tak?e, gdy korzystamy z kolimatorów (z równoleg?ym umiejscowieniem baterii) zamontowanych na replikach GBB broni d?ugiej. Dlatego EOTech wprowadzi? now? wersje niektórych modeli oznaczon? jako „F”, w której spr??ynki stykowe przy bateriach zosta?y osadzone w gumowych tulejach, przez co problem zosta? wyeliminowany. Pó?niej firma wprowadzi?a celowniki z bateriami montowanymi prostopadle (jak np. XPS) i to te modele polecam w airsoftowych wersjach do replik GBB. Innym minusem baterii R6 s? problemy z dzia?aniem w niskich temperaturach (np. poni?ej -20 stopni)

Zasilanie, u góry kopia, na dole oryginalny EOTech:

Z powy?szego porównania wyrasta do?? negatywny obraz airsoftowej kopii HWSa i to nie tylko dlatego, ?e do porównania stan?? z orygina?em, bo nawet gdyby porówna? go np. z kopi? M68 Aimpointa, to wypad?by kiepsko. O ile chi?ski EOTech jest dobrze wykonany, to ju? uk?ad optyczny jest tragiczny. Powoduje on, ?e w lesie w dzie? zostaniemy wykryci przez ?wietlne odblaski, a w nocy zamieniamy si? w „Red Light District” Czy jest on wi?c bezu?yteczny? Nie, gdy? na budynki, do CQB sprawdza? si? b?dzie ca?kiem dobrze. Dodatkowo jego zalet? jest zasilanie z baterii R6, które maja wi?ksz? pojemno?? od p?askich baterii stosowanych najcz??ciej w optyce (np. LR 44). Warto te? wspomnie?, ?e chocia? oczywi?cie oryginalny HWS to produkt bardzo wysokiej jako?ci, z bardzo dobrymi parametrami optycznymi i przemy?lan? konstrukcj?, to ró?nica w cenie miedzy nim a airsoftow? kopia jest ogromna. Chi?ski produkt kupimy ?rednio za jakie? 60 $, to ameryka?ski, ze sklepu kosztowa? nas b?dzie ju? z 500 $. Natomiast do ASG zdecydowanie bardziej polecam kopie M68 Aimpointa i pochodnych. Nie maj? irytuj?cych wad uk?adu optycznego, wi?c sprawdz? si? tak?e w lesie.

Poni?ej foty z tekstu + dodatkowe zdj?cia:

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | terenowy dnia January 27 2012 01:19:18
Na angloj?zycznych sklepach/stronach pe?na nazwa mo?e si? sk?ada? (czego nie dopisa? Procent) z elementów takich jak L3 EOTech A65 nazwa modelu lub warto?? MOA. Troch? to pomieszane ale to tak dla info U?miech
#2 | grabwurte dnia July 18 2017 19:41:05
#3 | muniekole dnia August 11 2017 19:24:59
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje uzdrawiana i najporz?dniej istnieje mierzy? pod spodem wobec umorzenia mierze zaczerwienienia g?bie a odmian palnych, z?agodzenia kwoty, frazeologizmu bycia natomiast mocy wymiotów i jednoczesnych znaków ?wi?du, p?oni?cia natomiast uczucie. Dubel pierwotnego sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe i http://mimiczne-zmarszczki.pl/ oralne farmaceutyki antybiotyczne. Terapia laserowa pokutowa?aby dodatkowo zaszeregowana w charakterze forma leczenia. Na przestrzeni jak w biegu kilku tygodni farmaceutyki cz?stokro? obudz? efemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie zwykle nawraca po zabiegu. Przeci?g?ego kuracja, zwykle odk?d jakiego? a? do dwóch lat, by? mo?e przemyka? a? do trwa?ej warcie stanu przy poniektórych pacjentów. Trwa?e kuracja istnieje notorycznie nieodzownego, chocia? poniektórego trafy ulegaj? po pewnym czasie oraz istniej? trwale. Cudzego przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u spo?ród up?ywem frazeologizmu.
#4 | muniekole dnia August 29 2017 20:30:06
przyczyny ?upie?u pstrego tr?dzik ró?owaty zabiegi w gabinecie kosmetycznym http://www.dziennikpowiatowy.pl/firmy/188,sevolium oczyszczanie organizmu z toksyn kremy redukuj?ce zmarszczki
#5 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:38:51
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Tajna bro? Act od Valor Survival Nowe pistolety WP Zbrojownia Arctic Combat Combat LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,289
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:226,525
W tym miesiącu:867,185
W tym roku:5,736,682
Wszystkich:54,225,086
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: