Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SPECIAL FORCES film zrealizowany przy wspó?pracy Francuskich Specialsów

SPECIAL FORCES - film zrealizowany przy wspó?pracy Francuskich Specialsów

Polski tytu?: Terytorium Wroga

W pe?nym News Trailer oraz par? s?ów o filmie od Redaktora Naczelnego Portalu KoalicjaPolnoc.PL

FILMWEB: "Terytorium wroga, to pierwszy film wojenny, w którym na tak wielk? skal? francuskie si?y zbrojne zaanga?owa?y zarówno swoich zawodowych ?o?nierzy, jak i najnowocze?niejsz? wojskow? technologi?. Rozmach produkcji jest osza?amiaj?cy i przywodzi na my?l najwi?ksze hollywoodzkie produkcje -  "Szeregowca Ryana" czy "Helikopter w ogniu". Zdj?cia kr?cono na trzech kontynentach, co pozwoli?o stworzy? widowiskowe, zapieraj?ce dech w piersiach, realistyczne kino akcji. Powsta? film niezwyk?y. Mocny, ale jednocze?nie ?ciskaj?cy za gard?o."

 

 

Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

Obraz o ile pocz?tkiem nakr?ci? ostro tempo to potem przekszta?ci? si? w film drogi. Gdyby zrobili z tego serial te skoki formu?y by?yby do przyj?cia. Je?li zawrze? w jednym dziele to ju? jako? si? rozje?d?a pomi?dzy kinem akcji, a filmem przygodowym /przy czym ?wietne obrazy i zderzenie dwóch ?wiatów w jednym miejscu - od upa?u na pustkowiach po o?nie?one góry/. Patos mniej nachalny ni? w produkcjach U.S. bardziej skupia si? na cz?owieku ni? na zaj..bisto?ci Francuskich jednostek. Na wieczór warty obejrzenia.

Do paru kwestii odno?nie dzia?ania operatorów mo?na si? przyczepi? i troch? mnie to w?a?nie zawiod?o. Czemu? Poniewa? film reklamowany jest jako obraz o b. du?ym zaanga?owaniu prawdziwych jednostek specjalnych, które mia?y urealni? dzia?ania zarówno widzianych zawodowców na ekranie jak i aktorów przez nich przygotowywanych do odwzorowania ich rzemios?a.
W niektórych momentach chodzi o to jak s? wykonywane procedury. Chyba, ?e ich tak po prostu "inaczej" ucz? ;-)

Je?li jest zas?ona to si? za ni? kryj?, a nie stoj? na ?rodku pó?otwartego terenu jak w pojedynku na dzikim zachodzie. Zamiast zasadzki, okr??nej, czy czegokolwiek wykorzystuj?cego naturalne os?ony, wa?kuj? strzelanie w stylu "wild wild west" rozstawiaj?c si? jak tarcze na strzelnicy dla talibów, przy czym utrzymuj? przy tej postawie zaj..biste statystyki braku rannych. Nie?cis?o?ci nie jest na szcz??cie na tyle du?o, ?eby popsu?y nam ogl?danie tego filmu :-) Nie zmienia to faktu, ?e denerwuj?. Ci??ko znale?? wyt?umaczenie je?li w filmie mieli postawi? na realno?? odgrywanych dzia?a?.

Generalnie w wielu obrazach wojennych odnosi si? wra?enie, ?e nie do ko?ca s?ucha si? rad wspó?pracuj?cych mundurowych doradców, odno?nie odwzorowania szczegó?ów, które wyst?puj? w realnym teatrze dzia?a? pola walki.

B??dów drobniejszych mo?na zauwa?y? wi?cej, ale inne nie s? tak napastliwe jak te kiedy panowie specjalsi zamieniaj? si? w paru akcjach w kowboi. Mo?e profesjonalizm by?by zbyt nudny dla przeci?tnego widza?
Powy?szy tekst pochodzi z rozmowy na FB z Yaro, który zainicjowa? niejako ch?? mojej oceny filmu w poruszonym przez Yaro w?tku zwi?zanym z Trailerem omawianego fimlu

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Yava dnia January 28 2012 01:25:52
kino ! emo Patol Pokazuje j?zyk
#2 | Stefek dnia January 28 2012 02:33:56
To co grupowo do kina? ;]
#3 | Patol dnia January 28 2012 17:01:14
Jaki "emo Patol"?! WTF STFU GTFO L0L <3 :-* Z przymru?eniem oka
#4 | edie dnia January 29 2012 13:10:22
Obejrzawszy film powiem tak, nie jest to na pewno "kino" z górnej pó?ki, niestety daleko mu od takich produkcji jakie wymienia si? w cytacie z FilmWeb, sorki ale do Helikoptera.. i Rayana to mu bardzo daleko, nie ten poziom i by? mo?e nie ta kasa.
Same zdj?cia s? fajne i pokazywany w nich plan zaskakuje ró?norodno?ci? i chocia? niewiele tam szczegó?ów to mo?na sobie cho? troch? wyobrazi? jak wygl?daj? te kraje, w których toczy si? akcja, Pakistan, Afganistan. To co MY jako spo?ecze?stwo, jednego z krajów zaanga?owanych w wojn? w Afganistanie dostajemy w przekazach i reporta?ach bardzo cz?sto daje mglisty i nierzadko wypaczony obraz tych jak?e malowniczych i pi?knych krajów.

Scenariusz filmu jest raczej mocno "oklepany" i fina? raczej tez przewidywalny, co nie znaczy ?e film jest z?y.
Jest dobry, dobry w swojej klasie i tak trzeba go odbiera?, jako dobre kino akcji, dobra sensacja z lekk? domieszk? dramatu. Czy jest "mocny", có? to okre?lenie ostatnimi czasy troch? "wyparowa?o", no bo có? nazwa? mocnym w sensacji gdy z boku "poleci" jaka? Pila, go?ciu z toporem czy inny shit ? W tym francuskim filmie "mocne" jest by? mo?e to jak oddzia? Talibów traktuje swoich wspó?bratymców, cho? ja bym by? daleki od u?ywania s?owa "mocne".

Co do dzia?ania ?o?nierzy, bohaterów filmu, to generalnie powiem tylko tyle ?e... nic nie powiem, bo nie mam o tym poj?cia, i przestrzegam przed takim opisywaniem tych, którym si? wydaje ?e co? wiedz?.

ps.
Tak zupe?nie offtopic to ubawi? mnie fakt ?e premiera filmu w Polsce jest 9.03.2012, a film mo?na ju? obejrze? na serwisach "movie online" z przepi?knymi napisami w j.p. U?miech
#5 | Maras dnia January 29 2012 13:56:32
Dok?adnie tak jak Edie mówi. Film mam ?ci?gniety w dobrej jako?ci i polskimi napisami Pokazuje j?zyk
#6 | Technofilia dnia January 29 2012 14:23:20
Wiem tylko jedno. Gdy recenzujemy film (zw?aszcza taki) nie przystoi czepia? si? tego co robi? aktorzy czy te? ?o?nierze. W ko?cu:
1. nie jeste?my specjalistami
2. mo?e takie by?y za?o?enia re?ysera i scenarzysty
3. realne pole walki nie ma nic wspólnego z tym co dzieje si? na ekranie w gorszej czy te? lepszej produkcji
4. TO TYLKO FILM i ma zapewnia? rozrywk? a nie edukowa?.

AVE
#7 | Mario75 dnia January 31 2012 00:27:10
Dla laika film b?dzie rozrywk? w której zwróci uwag? na dialogi, muzyk?, obraz itp. Pasjonat militariów zauwa?y jakie nosz? oporz?dzenie, jakich u?ywaj? ?rodków ??czno?ci, jakie pojazdy i inny sprz?t jest wykorzystywany. Jakich u?ywaj? karabinków w??cznie z nazw? kolimatora, rokiem produkcji co niektórego stuffu, jakiej firmy nosili okulary balistyczne itp itd U?miech

Je?li obejrz? film o balecie np. "Czarny ?ab?d?" to nie zauwa??, kiedy pope?nia aktor b??dy, które mo?e s? zamierzone, a mo?e nie. Widz, który jest pasjonatem baletu b?dzie mi co chwil? co? mówi? dla mnie niezrozumia?ego i t?umaczy?, mimo ?e sam nigdy nie wyst?powa? na scenie w balecie.

Wró?my jednak do naszej pasji.

Nam Pu?kownik t?umaczy? na ?wiczeniach ?e jak strzelaj? najpierw szukaj os?ony. Jak ciebie zastrzel? nie przydasz si? do niczego. Mo?e si? myli?? Pu?kownik, który pracowa? w Lubli?cu, a potem z Formoz?, wcze?niej pracowa? w "dalekim zwiadzie". Go?? który odda? niesamowicie du?o bojowych skoków i odby? mnóstwo bojowych nurkowa?. Facet o bardzo du?ej wiedzy i do?wiadczeniu. Warto s?ucha? takich ludzi i od nich si? uczy?. Nawet je?li to dotyczy naszej pasji, a nie pracy komandosa w mundurze.

Je?li zauwa?am, ?e opon? przebi?em i powietrze zesz?o, nie musz? by? wulkanizatorem, ?eby wiedzie?, ?e trzeba ko?o zmieni? Z przymru?eniem oka
#8 | edie dnia January 31 2012 14:56:30
Mylisz si? Mario i to bardzo, ja jestem laikiem i TY tak?e i zdecydowana wi?kszo?? z ludzi bawi?cych si? w asg to tak?e laicy, cho?by nie wiem kto i co Tobie opowiada?, mo?e to by? pu?kownik, genera? , marsza?ek, pokazywa? czy pu?ci? slajd lub prezentacj? to i tak nie b?dziesz mia? o tym temacie poj?cia, a tym samym nie da ci ?adnego prawa do wytykania b??dów innym a ju? na pewno do specjalistycznego opisywania zachowania aktorów w filmie akcji.
Przypuszczam ?e dopiero praktyka przez du?e "P" da?aby Tobie poczucie wiedzy. Czyli ? jed? na wojn?, prze?yj to co oni, zachowaj si? tak ja Ciebie wyszkolono i wtedy pogadamy o ile b?dziesz mia? ochot? do gadki.
Przytaczasz ju? nie pierwszy raz porównania wyrwane z rzeczywisto?ci i nie maj?ce prze?o?enia do tematu jaki opisujesz.
Moim Zawstydzonym zdaniem PASJONAT militariów niech zwraca sobie uwag? na to co przytoczy?e?, jakiego sprz?tu u?yli, jak si? ubierali ogólnie taki go?ciu niech zwraca uwag? na scenografi? z szeroko tego poj?tym znaczeniu, a nie na zachowawczo?? aktorów lub scenariusz.
Nawet krytycy filmowi znani w opisywaniu czy recenzowaniu filmów z tego gatunku, dalecy s? od takich spostrze?e? jakich Ty u?ywasz.
Redaktor nawet naczelny i jednocze?nie pasjonat militariów powinien przedstawia? materia? jak najbardziej obiektywnie, opisywa? a nie ocenia?.
#9 | Technofilia dnia January 31 2012 15:34:41
Chyba obejrz? ten film i napisz? reck? ;D
#10 | edie dnia January 31 2012 16:44:39
A to jeszcze go nie ogl?da?e? ?? rotfl
#11 | Dantee dnia January 31 2012 21:23:59
No i te wasze dyskusje sprowokowa?y mnie do obejrzenia tego filmu.
Zacz??em , a w trakcie przy??czy?a si? moja ?ona.?ona jest kompletnym lakiem, a mo?e laiczk? w kwestiach militarnych.
Lecimy.
Pocz?tek fajny, w kwestii CQB nie wypowiadam si? bo si? nie znam.Podoba?o mi si?.Zawi?zanie akcji z dziennikark? ok. Przygotowania, krajobrazy na plus. Fajnie ,?e mieli bro? do odbicia zak?adników a potem szturmow?. Seria M strzela?a chyba wi?ksz? amunicj? s?dz?c po ?uskach.
To ?e gin?li, zmieniali magi, byli lud?mi z krwi i ko?ci na du?y plus.
Troch? mnie zdziwi?o odparcie ataku z pozycji stoj?cej (?on? tak?e-komentarz dlaczego si? nie schowali), ale mo?e o to chodzi?o ?eby przeciwnika zdeprymowa? co by?o s?ycha? w komentarzu o odwrocie.
Troch? na minus rozpr??enie w wiosce, ale to chyba kwestia ci?g?ego napi?cia i st?d ten ma?y luz.
To,?e szli i szli to normalne skoro nie mieli przej?? kilka km tylko kilkadziesi?t.Wtedy zawia?o nud? , ale lepsze to ni? W?adca Pier?cieni i kilometry Frodo .
Uj??o mnie g?ównie to ,?e ranni byli lud?mi, a nie bohaterami z Hollywood z super produkcji.
Jak dla mnie film fajny, na jeden raz, mo?e dwa.
Porównywanie do Szeregowca Ryana czy Helikoptera w ogniu troch? na wyrost, ale klimat braterstwa ?o?nierzy, zdj?cia ok.
Jestem fanem Ryana (scena l?dowania bajka ,któr? mog? ogl?da? w kó?ko, Helikopter to inna klasa w sobie (w DTS kona domowego).
Reasumuj?c na mojej pó?ce ten film by nie stan?? bo tam króluj? g?ownie ksi??ki i filmy z IIW?.
Na pewno za jaki? czas obejrz? ponownie i dzi?kuj? francuzom za inne kino.
#12 | Mario75 dnia February 01 2012 04:53:15
Dzi?kuj? za zwrócenie uwagi co powinienem, a co nie jako Redaktor Naczelny Portalu KP Z przymru?eniem oka Mo?e jaki? spis zasad kiedy? Edi dla mnie skrobnie, regulamin czy co? Fajne

My?l?, ?e element o którym wspomnia?em prawie ka?dy, zw?aszcza pasjonat zauwa?y. Nie lubi? cytowa? wikipedii bo cz?sto jest niedok?adna. W tym przypadku jednak uwa?am, ?e autor okre?lenia Recenzja uj?? do?? wyczerpuj?co opisywane zjawisko:

"Recenzja (z ?ac. recensio oznaczaj?cego spis ludno?ci, przegl?d w j?z. pol. za po?rednictwem niem. Recension) analiza i ocena dzie?a artystycznego, publikacji naukowej, projektu, przewodnika, poradnika, publikacji multimedialnej, filmu, przemówienia, meczu, mszy itp. Pe?ni funkcj? informacyjn?, warto?ciuj?c? i postulatywn?, nak?aniaj?c? lub zniech?caj?c?.

Recenzja odnosi si? do aktualnych zjawisk artystycznych i naukowych. Jest gatunkiem o schematycznej strukturze: zawiera elementy informacyjne, analityczno-krytyczne i oceniaj?ce. Kompozycja recenzji jest dostosowana do wymogów tematycznych dzie?a, okre?lonego odbiorcy, specyfiki medium, w którym recenzja jest publikowana. Krytyczne lub pozytywne omówienie utworu artystycznego lub naukowego, którego celem jest poddanie ocenie warto?ci tego dzie?a w oparciu o powszechnie przyj?te kryteria lub w sposób czysto subiektywny."

Prosi
#13 | Technofilia dnia February 01 2012 07:50:00
Ok Mario ale teraz zrobi? si? burdel. Ustalmy jedno. Twój opis filmu ma by? reck? czy zbiorem obserwacji ?
Je?eli to pierwsze no to lipton Smutny
Je?eli to drugie to mo?emy tak si? przegadywa? do usranej ?mierci a i tak do porozumienia nie dojdziemy.

W mojej ocenie nie przystoi nam si? przywala? do niuansów tego typu jak tu poruszone. Nie jeste?my najzwyczajniej w ?wiecie kompetentni.

Na os?od? powiem tylko tak: nasz rodzimy GROM fa filmikach wygl?da petarda Szeroki u?miech Niestety podczas akcji gwarantuj? ?e ju? tak ró?owo nie jest - dlaczego? Bo wyst?puje stres, adrenalina, czynnik ludzki i tysi?c innych czynników które powoduj? ?e nie robi si? czego? co wydaje si? by? nieodzownym elementem tej roboty.

Czy jeszcze kto? chce si? jeszcze dalej przywala? do mankamentów tego filmu?
#14 | Mario75 dnia February 01 2012 11:44:07
Techno jest to jak Ty to nazywasz "recka" U?miech
Id?c tropem Twojej merytoryki nie jeste? kompetentny do wyra?ania swoje opinii na ten temat Manga u?miech :

Technofilia:
Na os?od? powiem tylko tak: nasz rodzimy GROM fa filmikach wygl?da petarda Szeroki u?miech Niestety podczas akcji gwarantuj? ?e ju? tak ró?owo nie jest ...

Widz? z "subiektywnej recenzji" zrobi? si? kontrowersyjny temat i zaraz zrobi si? "mas?o ma?lane" w przepychaniu na s?owa /uwierzcie mi mo?na tak d?ugo polemizowa?/ Fajne To co cieszy to fakt, ?e tak bardzo du?o ludzi z zaciekawieniem si?gn??o lub si?gnie po ten film, aby samemu oceni? czy jest to dobre dzie?o, czy te? nie. OK OK
#15 | Technofilia dnia February 01 2012 12:13:19
Nie nie nie! Ja rozumiem przysra? si? do tego ?e aktorzy maj? ty? na przód pozak?adane koli ale nie jak np. chodz?.

Niestety, je?eli to recka no to musz? j? oceni? na 2. Dlaczego tak wysoko? Bo pocz?tek by? dobry a reszta to z jakiej? innej bajki Beczy

Ju? troch? w ?yciu recenzji napisa?em. Zdarza?o si? nawet ?e czasem pisa?em dobre recki filmom które totalnie mi si? nie podoba?y ale patrz?c na nie obiektywnie by?y dobre

My?liiek id?c twoim tokiem rozumowania to nie chcia?bym wiedzie? nigdy recki np. Jurassic Park. Pewnie by? si? przyczepi? ?e T-rex macha? ogonem z lewej na praw? a nie na odwrót. A Helikopter w ogniu? Milionom si? podoba, mi si? podoba ale nie ma co ukrywa? ?e jest to nic innego jak kolejna pro ameryka?ska szmira.

Tak?e sorki Mario ale jest jedna rzecz której na 100% nie umiesz robi? - pisa? recenzji.
#16 | Mario75 dnia February 01 2012 13:01:33
Przepraszam, ?e nie umiem Bezradny
Z drugiej strony cieszy mnie, ?e chocia? Techno, masz dobry warsztat w tym zakresie Z przymru?eniem oka
Wiecie, ?e tak mo?na d?ugo? To ju? zaczyna si? zamienia? w Trollowanie termatu? Na pewno zach?ca ludzi, ?eby obejrzeli film OK OK i sami si? przekonali o czym my "pierdzielimy" Lol ju? w raczej w coraz bardziej nudny sposób rotfl
#17 | Technofilia dnia February 01 2012 13:07:15
Nie przepraszaj - ludzk? rzeczom jest b??dzi? Szeroki u?miech I tak Ci? lubi? Szeroki u?miech
#18 | edie dnia February 01 2012 13:45:15
No i teraz ju? nie wiem, czy pisa? czy nie, tu czy gdzie indziej, zaraz dostan? pewnie pw od ojca prowadz?cego z czym? w rodzaju zwrócenia mi uwagi bo jak?e to tak ?e oboje jeste?my w kp a ja si? tu ?miem czepia?, reszta ludków, którzy to czytaj?, pewnie maja beke bo fajnie si? wg. nich k?ócimy, za?arci wrogowie kp zacieraj? r?ce z uciechy widz?c nadchodz?ce roz?amy a pesymi?ci i wró?bici ju? wyci?gn?li karty z kostuch? i ze swej szklanej kuli odczytali koniec koalicji Szeroki u?miech to tak dla rozlu?nienia Z przymru?eniem oka

Teraz gwoli wyja?nienia, nie czepiam si? tylko zwracam uwag? na co? lub na rzeczy, na które wg. mnie tak? uwag? nale?a?oby zwróci? niezale?nie od tego kim jestem i z kim jestem i pod jak? flag? wyst?puje.
Przynale?no?? do KP czy innego tworu nie zwalnia nikogo od my?lenia, nie zakazuje mie? swojego zdania i punktu widzenia, niezale?nie od za?o?e? KP - no chyba ?e co? mi umkn??o.

Ja jako Ja i moja grupa nie czerpiemy ?adnych zysków z powodu przynale?no?ci i nie chcemy takowych czerpa? w ?adnej formie i by to robi? nie musimy podpisywa? si? non-profit w nazwie. Nie jeste?my pasjonatami tylko hobbystami, traktujemy to jako zabaw? anie jako styl ?ycia, zabawa nie jest dla nas najwa?niejsza i nie jest dla nas przede wszystkim. Uwagi jakie zawieram w wypowiedziach s? moimi osobistymi wywodami. - to dla wyja?nienia publicznego, kilku bzdurnych pyta? jakie dosta?em.

Pomimo ?e niektórzy z cz?onków s.a.s., s?u?yli ojczy?nie w WP, to ?ADNE z nas nie ma na tyle wiedzy i umiej?tno?ci by poucza?, naucza? czy tez krytykowa? jakiekolwiek sposoby wykorzystywane przez jakiekolwiek grupy specjalne, ma?o tego, osobi?cie znam tylko jedn? tak? osob? i w ?aden sposób nie jest ona zwi?zana z asg. I mimo ?e widujemy si? rzadko to nawet wtedy ani jednym s?owem nie kr??ymy wokó? jego profesji.

do rzeczy...
Mój komentarz skierowany by? po to, by lekko zasygnalizowa? co?, co zaczyna coraz cz??ciej pojawia? si? na takich portalach jak ten. "Wszechwiedza i profesjonalizm" wynikaj?cy z tzw. pasji. Przypomina mi si? takie stwierdzenie, które pad?o w którym? z filmów ?e "napisz bzdur? w lokalnej ulotce to wie? b?dzie mia?a Ci? co najwy?ej za oszo?oma, zrób to samo w ogólnokrajowym pi?mie a trafisz do s?du" Nie wiem czemu nie chcesz tego Mario zrozumie?, gdyby? napisa? ?e wg. Ciebie ci go?cie pope?niali b??dy i wg. Ciebie scenariusz powinien by? bardziej nazwijmy to dopracowany, to mo?na by by?o Ci odpisa? w stylu ?e guzik prawda gdy? scenariusz zawiera? w?a?nie w taki sposób przeprowadzone akcje gdy? w?a?nie takie si? rozegra?y kiedy? tam i zosta?y tu odwzorowane bo pasowa?y do ca?o?ci filmu, taki przyk?adzik. Ale Twoja wypowied?- recka i pozosta?e komentarze, mówi? do mnie ?e absolutnie musisz mie? racj? gdy? si? na tym znasz, gdy? jeste? pasjonatem; opisujesz rzeczy jako nie?cis?o?ci, poddajesz w w?tpliwo?? umiej?tno?ci i wyszkolenie prawdziwych francuskich oddzia?ów spec.; wyci?gasz uj?cia z filmu i krytykujesz w nich brak realizmu ? Ty no bez jaj...
Na domiar dochodzenia swego podajesz przyk?ad z ko?em w samochodzie.. tylko ?e Ty opisa?e? jak to zrobi? gdy w samochodzie walnie ci kicha na ?rodku pustyni w ?rodku nocy a z auta kto? podiwani? zapas. Jakby nie by?o do tego trzeba mie? wiedz? Fajne
Pozostawiam temat do przemy?le? i przestrzegam co niektórych przed tym, by ich pasja nie przerodzi?a si? w fanatyzm.

ech .. wieczorem trzeba jakie? piwko strzeli? bo na trze?wo to .... Chytry Mniam
#19 | Patol dnia February 01 2012 13:49:16
BHD jest "szmir?"?!
Zacznijmy od tego, ?e jest FILMEM WOJENNYM, a nie dokumentem czy paradokumentem. Po drugie powsta? w oparciu o ksi??k? Marka Bowdena o tym samym tytule, która nie jest naukow? analiz? dzia?a?, ani nie stara si? by? publikacj? historyczn?. Dlatego jak dla mnie momenty przesi?kni?te patosem wcale nie s? na minus dla tego filmu s? po prostu jego eementem. Równie dobrze móg?by? tak napisa? o "Band of Brothers". Seria równie? oparta na ksi??ce i w dodatku napisanej przez faceta, który w owym czasie by? dzieckiem... Przeczyta?em wiele publikacji o kompanii "Easy", ksi??ki Ambrose'a, kilka angloj?zycznych tytu?ów z pami?tnikami ?o?nierzy w??cznie. W serialu jest wiele momentów wznios?ych, które ?atwo okre?li? mianem propagandy ale problem w tym, ?e tak w?a?nie by?o. Ci ?o?nierze byli tacy, a nie inni, kierowali si? wpojonym systemem warto?ci. Twoja wypowied? przejawia krótkowzroczno?? i brak szacunku. Weterani z Somalii mo?e nie klaskali ale te? nie mieli z?ego zdania o filmie, który b?d? co b?d? utrwala? pami?? o ich poleg?ych kolegach.

Ogl?daj?c film lubi? widzie? wzgl?dnie ogarni?tych aktorów, którzy nie ra?? irracjonalnym zachowaniem. Mo?e nie jeste?my uber pro komandziochami ale jak?? wiedz? posiadamy... W jednym zdaniu piszesz, ?e "nie jeste?my kompetentni", a w nast?pnym "gwarantujesz, ?e nie jest tak ró?owo". Sk?d, to wiesz? Jeste? lepszy, m?drzejszy, do?wiadczony, kompetentny?!

Recenzje s? subiektywn? ocen? autora, do której ma pe?ne prawo takie samo jakie Ty masz do bycia w b??dzie. Zawsze tak by?o, jest i b?dzie. Za?o?? si?, ?e gdyby ta lu?na recenzja by by?a napisana w innym tonie, to równie? pojawi?yby si? s?owa krytyki wobec autora. Ot taka ludzka przypad?o??. Wszystkim nie dogodzisz.

Na moje oko recenzja jest na tyle dobra, ?e mog?em podj?? decyzj? o tym czy obejrz? film czy nie. Stwierdzi?em, ?e nie mam ochoty si? denerwowa? obrazem i odpuszczam ten tytu?.

Tak?e sorki Techno nie potrafisz by? obiektywny i na 100% nie my?lisz logicznie.

BTW
Co to za nagonka?!? Na choler? ta "polityka"?

BTW2
Ostatnio "dobre ?ród?o" poleci?o mi film pt.: "Pó?mg?a". Czy koledzy od WW2 ogl?dali? Jakie wra?enia?
#20 | edie dnia February 01 2012 14:00:37
ostatnio u?wiadomiony przez Patola i wikipedi? uwa?am ?e teraz to Patol trolluje Fajne
#21 | edie dnia February 01 2012 14:01:45
o rzesz ty .. a ja pisz?c to chyba te? ... no i zdech? pies..
#22 | Patol dnia February 01 2012 14:06:24
Edie chyba jednak nie doczyta?e? do ko?ca definicji. Pokazuje j?zyk

Ja tu jestem ofiar? trolla. ;]

EDIT
Cho? tym ostatnim zdaniem jednak troch? jestem. hehe ;]

EDIT2
A teraz ciach temat bo zaraz b?d? wszystko wywala?.
#23 | Technofilia dnia February 01 2012 14:19:55
Patol chyba zb??dzi?e?. Wed?ug Ciebie ogl?daj?c któr?? z cze?ci Rambo mia?bym si? przychrzani? do tego ?e wali z karabiny pok?adowego jak z ka?acha lub te? ?e strzela z dwóch ka?achów na raz i przez to film jak i ca?a seria w mojej subiektywnej opinii jest do du... ? Oj oj oj pope?niasz grzech nad interpretacji.
#24 | Patol dnia February 01 2012 14:35:15
I vice versa...
Rambo jest w takiej konwencji w jakiej jest. Jak dla mnie mo?e wystrzeliwa? Tomahawk'i z biodra. Mówi Ci co? poj?cie gatunku/kategorii filmu? Je?eli si? chwal? wspó?prac? z SF'ami, to niech b?dzie konkretnie...

KONIEC przepychanek nast?pne wpisy niedotycz?ce filmu b?d? usuwane.
#25 | Mario75 dnia February 01 2012 14:49:35
Edie dzi?kujemy za deklaracj? przedstawion? wy?ej. By?a ona zapewne potrzebna je?li tak wielu ludzi niepokoi?o Ciebie wieloma pytaniami.

Tak przy okazji. Czy wy nie macie jeszcze dosy?? rotfl

Ka?dy wyrazi? z nas swoj? opini? i do tego zach?cam. Wiemy ju? jak brzmi? te opinie. Dalsze rozmowy b?d? prób? przekonania oponenta do swojej racji. Ka?dy z nas uwa?a, ?e jego punk widzenia jest tym w?a?ciwym. Nie ma w tym przypadku nic w tym z?ego, poniewa? odno?nie recenzji ka?dy mo?e mie? swoj? subiektywn? ocen? i chwa?a za to, ?e ilu ludzi tyle mo?e by? ocen. Poprzesta?my zatem do oceny filmu, a nie ocenianiem oceniaj?cych Boi si?

Wiemy ju?, ?e moja recenzja nie jest napisana technicznie na wysokim poziomie. Nie jeste?my w wi?kszo?ci zawodowcami i w tej kwestii, wi?c przyjmuj? krytyk? z pokor? Pocieszacz

Je?li chodzi o opini? któregokolwiek z nas, my?l?, ?e wystarczy, ?e j? wyrazimy, a nie b?dziemy próbowali przekonywa? ca?ego ?wiata, ?e ta jedyna jest prawdziwa, moja jest mojsza i tylko taka mo?e by? przyj?ta Huraa!!

Ilu ludzi tyle opinii i niech tak zostanie U?miech Dajmy sobie zatem spokój z przekonywaniem ?wiata Luzik

Koledzy tak jak pisze Edie - na piwo, bo si? widz? ba?agany w g?owach tworz? Radocha
#26 | Dantee dnia February 01 2012 15:22:41
Gada? dziad do obrazu a obraz ani razu.Takie powiedzenie i wygl?da ?e tak powoli jest.Moje jest mojsze itd.
A ja powiem tak,?e pomimo wszystko w tym filmie ten czaroskóry kojarzy? mi si? z Gladiatorem (kolega Maximusa) i nie mog?em si? oprze? wra?eniu ,?e zaraz wyci?gnie gladiusa rotfl . A kolo z brod? to chyba gra? w komedii francuskiej Jeszcze dalej ni? pó?noc, albo innej.
A teraz mo?ecie sobie ze mn? dyskutowa? i przekonywa? ?e co? tam co? tam J?zyk oko
#27 | mg schutze dnia February 01 2012 15:55:21
Obejrza?em, niedoci?gni?cia by?y, holi?ud s?a? si? g?sto, ale taka ju? rola filmów kina akcji re?ysera kina akcji.
Jak komu? potrzeba real'u to s? seriale dokumentalne z filmami z he?mów Z przymru?eniem oka Film si? podoba?.
A tak przy okazji, nie macie innych zmartwie??
#28 | Technofilia dnia February 01 2012 18:18:16
No! MG na Ciebie zawsze mo?na liczy?. Twe s?owa s? ?wi?te i s? ukojeniem dla mych zszarganych nerwów Szeroki u?miech

Ps. Patol - Rambo i omawiana pozycja to ten sam gatunek Szeroki u?miech No có? "fo pa" Z przymru?eniem oka
#29 | Patol dnia February 01 2012 19:52:48
Nie wiem nie ogl?da?em "Terytorium Wroga". Je?eli s? podobne to tym bardziej nie mam ochoty.

Sugerowa?em si? rozmachem produkcji. Mea culpa ;]
#30 | Technofilia dnia February 01 2012 20:14:09
A bro? bo?e ?eby podobne. Po prostu jeden i drugi umiejscowiony jest w kategorii: wojenne, sensacja Szeroki u?miech
#31 | Powazny dnia February 08 2012 16:32:18
Wracaj?c do filmu, sceny na pocz?tku zrobi?y na mnie takie wra?enie, ?e narobi?em sobie apetytu na podobn? akcj?. No i troch? si? przeliczy?em. Odnios?em wra?enie, ?e ogl?dam francusk? wersj? Demonów Wojny, nieco bardziej profesjonalnie zrealizowan?. Chocia? wydaje mi si?, ?e by? to celowy zabieg realizatorów obrazu, jak zreszt? ka?dego filmu wojennego. Niestety, filmy ukazuj?ce prawdziwe procedury i za?o?enia taktyczne, przedstawiaj?ce wspó?czesno?? (Irak, Afganistan), uka?? si? mo?e za 15-20 lat, kiedy po prostu te za?o?enia przestan? by? aktualne. Zapewne wywiad 'wroga' ma lepsze ?ród?a informacji odno?nie taktyki dzia?ania sf'ów ni? komercyjny film, ale po co im u?atwia? prac?? U?miech
Natomiast co do powy?szej dyskusji, uwa?am, ?e mam prawo wyra?a? swoje obawy i zastrze?enia do tego, co zaprezentowane jest w filmie, mimo, ?e profesjonalist? nie jestem U?miech. Na tym polega dyskusja, a je?li kto? wie lepiej (czyt. p?ac? mu za to), to zawsze mo?e wyprowadzi? mnie z b?edu (chyba, ?e ma jedynie do powiedzenia "wiem, ale nie powiem"Z przymru?eniem oka. Po prostu nie popieram pogl?du, ?e o muzyce mog? dyskutowa? jedynie kompozytorzy.
#32 | muniekole dnia August 11 2017 23:02:10
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje kurowana za? najpoprawniej jest wymierza? pod spodem w stosunku do ujarzmienia kwoty zaczerwienienia mordzie za? odmiany zapalaj?cych, powstrzymania liczebno?ci, wieku uzyskania a intensywno?ci wymiotów za? równoleg?ych wyk?adników ?wi?du, pykania natomiast afekt. Dwaj kluczowego sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe natomiast http://sposoby-na-tlusta-cere.org.pl/ oralnego ?rodki antybiotyczne. Kuracja laserowa chwyci?aby oraz przyporz?dkowana jako gatunek leczenia. W czasie kiedy w rytmu kilku tygodni wyci?gi nagminnie rodz? Nie powiemfemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie zawraca po zabiegu. D?ugookresowe terapia, przewa?nie od pewnego a? do dwóch lat, mo?e przemyka? a? do ondulacji warcie poziomu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja istnieje cyklicznie niepotrzebnego, tymczasem poniektóre przypadki ?agodniej? po jakiemu? frazeologizmie natomiast wytrwaj? niezachwianie. Odr?bne kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem okresu.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Homemade Libia Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back Act od Valor LIGA ASG Arctic Combat Survival Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,152
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:154,872
W tym miesiącu:795,532
W tym roku:5,665,029
Wszystkich:54,153,433
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: