Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Rosyjska Sajga-12 dla ameryka?skiej policji
Rosyjska Sajga-12 dla ameryka?skiej policji

Koncern I?masz ujawni?, ?e podczas tegorocznych targów SHOT Show podpisa? umow? na dostaw? samopowtarzalnych strzelb g?adkolufowych Sajga-12 dla ameryka?skich formacji policyjnych.


Strzelba samopowtarzalna kalibru 12 Sajga-12 jest – w ró?nych odmianach – wykorzystywana w rosyjskich formacjach mundurowych, od 2012 ju? oficjalnie, pod nazw? producenta ma trafi? do ameryka?skich s?u?b policyjnych / Zdj?cie: I?masz

Na stronie internetowej rosyjskiego producenta broni strzeleckiej, znanego z wytwarzania milionów karabinków AK i ich odmian, przy okazji informacji o obecno?ci na targach SHOT Show w Las Vegas, pojawi?a si? enigmatyczna informacja o uzyskaniu kontraktu na dostaw? strzelb samopowtarzalnych Sajga-12 kalibru 12 do bli?ej niesprecyzowanych si? policyjnych w Stanach Zjednoczonych. I?masz poinformowa? równie? o wyborze nowego importera swoich produktów na rynek ameryka?ski – Russian Weapon Company. B?dzie ono odpowiada?o za wymagane lokalnym prawem modyfikacje i przeróbki rosyjskiej broni zgodnie z wymogami prawodawstwa w Stanach. 

 
Na ameryka?ski rynek do tej pory Sajga-12 by?a dostarczana w najprostszej postaci, ze sta?? kolb? i 5-nabojowym magazynkiem. Dopiero na miejscu lokalny importer dostosowywa? j? do wymogów ameryka?skiego prawa, odpowiednio modyfikuj?c / Zdj?cie: I?masz

Sajga-12 to powsta?a na pocz?tku lat 1990. rosyjska g?adkolufowa strzelba samopowtarzalna (istniej? równie? odmiany samoczynno-samopowtarzalne, zdolne do prowadzenia ognia ci?g?ego) konstrukcyjne oparta na karabinku AK. Zasada dzia?ania jest identyczna, mechanizmy bardzo zbli?one, a g?ówna ró?nica wyst?puje w budowie zamka z nieruchomym t?okiem zaporowym. To co szczególnie istotne, to zasilanie broni z wymiennych magazynków pude?kowych lub b?bnowych. Wi?kszo?? dost?pnych na rynku strzelb samopowtarzalnych wykorzystuje sta?e, podlufowe magazynki rurowe, co za tym idzie szybkie do?adowanie broni jest cz?sto problematyczne. Bro? jest celna na dystansie do oko?o 100 metrów i niezawodnie dzia?a z amunicj? ró?nej d?ugo?ci: 12/70, 12/73 i 12/76.


Sajga-12K Isp. 30 to odmiana zbli?ona najbardziej do konstrukcji, któr? ameryka?scy policjanci mogliby u?ywa? w roli broni patrolowej, w miejscu samopowtarzalnego karabinka automatycznego lub powtarzalnej strzelby g?adkolufowej kalibru 12 / Zdj?cie: I?masz

Rosyjska bro? wyst?puje w trzech kalibrach: 12 (Sajga-12), 20 (Sajga-20) i .410 (Sajga-410). Fabrycznie oferowana jest w ró?nych konfiguracjach z kolbami: sta?ymi bez chwytu pistoletowego, szkieletowymi i pe?nymi sk?adanymi na bok z wydzielonym chwytem i sk?adanymi blokuj?cymi mo?liwo?? oddania strza?u (zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, je?eli d?ugo?? broni ze z?o?on? kolb? jest krótsza, ni? 800 mm). Cz??? modeli zosta?a wyposa?ona w odcinki uniwersalnej szyny monta?owej ulokowane na pokrywie komory zamkowej, ?o?u lub na podstawie bloku gazowego.


Zalet? rosyjskiej Sajgi-12 nad popularnymi w Stanach Zjednoczonych powtarzalnymi strzelbami z podlufowymi, sta?ymi magazynkami rurowymi produkowanymi przez Mossberga czy Remingtona jest mo?liwo?? wykorzystania wymiennych magazynków pude?kowych (na zdj?ciu 2-, 5- i  8-nabojowych) / Zdj?cie: Sergiej S. Dukaczew

D?ugo?? luf strzelb Sajga-12 z I?maszu wynosi 580 (odmiany Sajga-12 i Sajga-12S) lub 430 mm (Sajga-12K). Strzelba mo?e by? zasilana z 2-, 5-, 7-, 8-, 10 i 12-nabojowych magazynków pude?kowych (cho? do strzela? sportowych wyst?puj? równie? gigantyczne magazynki o znacznie wi?kszej pojemno?ci), jak równie? z licznych, komercyjnych magazynków b?bnowych o pojemno?ci 12, 20 a nawet 30 sztuk amunicji.


Sajga-12 jest, obok AR-15 i AK, jedn? z najcz??ciej modyfikowanych konstrukcji na rynku w Stanach Zjednoczonych. Na zdj?ciu maksymalnie skrócona odmiana, z odmiennym typem kolby, przerabiana przez przedsi?biorstwo Tromix / Zdj?cie: Tromix

Informacja o podpisaniu umowy z ameryka?sk? policj? mo?e by? nieco myl?ca, bowiem w Stanach Zjednoczonych formacje tego typu nie s?, jak to ma miejsce w Polsce czy Rosji, utrzymywane przez pa?stwo, ale przez jednostki samorz?du terytorialnego, jak poszczególne stany, hrabstwa (3141 w 48 stanach), cywilne parafie w Luizjanie, okr?gi na Alasce czy miasta. Oprócz nich istniej? ogólnokrajowe - federalne s?u?by policyjne, jak FBI, DEA, USMS, ATF czy BOP. Prawdopodobnie na SHOT Show I?masz podpisa? umow? z jak?? komórk? (komisariatem, komend? czy wydzia?em) policji na poziomie hrabstwa czy te? miasta.


Amerykanie zamieniaj? rosyjsk? strzelb? samopowtarzaln? równie? w bro? w uk?adzie bez kolby w?a?ciwej. W takich uk?adach do konwersji specjalizuje si? Kushnapup z siedzib? w stanie Utah. Za niespe?na 200 dolarów, mo?na my?liwsk? bro? przekszta?ci? w model rodem z filmu science-fiction / Zdj?cie: Kushnapup

Wiadomo?? o wykorzystywaniu rosyjskiej broni w ameryka?skich si?ach policyjnych nie jest tak zaskakuj?ca, jak mo?e si? wydawa?. W wielu przypadkach policjant – stanowy czy dzia?aj?cy w obszarze hrabstwa (miasta, parafii lub okr?gu) otrzymuje po przyj?ciu do pracy jedynie pistolet lub pewn? sum? pieni?dzy na zakup broni krótkiej, która znajduje si? w akceptowalnym wykazie. Dodatkowe uzbrojenie, tak zwan? bro? patrolow?, w postaci karabinu lub karabinka samopowtarzalnego czy strzelby g?adkolufowej kupuje cz?sto za w?asne pieni?dze. Arsena?y ameryka?skich policji kryj? w sobie najró?niejsze modele – samopowtarzalne ale i automatyczne, od nowoczesnych konstrukcji, jak karabinki FN FS2000, Steyr AUG, SIG550 lub starszych IWI/IMI Galil, czy liczne i popularne odmiany AR-15, pistolety maszynowe H&K UMP-9/45, MP5/MP10, IMI UZI, MAC M10, przez karabiny M14, FN FAL, G3, do szokuj?co wygl?daj?cych w XXI wieku, pistoletów maszynowych pami?taj?cych czasy II wojny ?wiatowej, jak Sterling czy Thompson.


Sajga-12 jest jednym z najcz??ciej u?ywanych modeli podczas konkurencji strzela? dynamicznych. Na zdj?ciach bro? specjalnie zmodyfikowana do tego celu (kategoria Open), z powi?kszonymi magazynkami, zaopatrzona a? w dwa urz?dzenia (hamulce) wylotowe

W przypadku karabinków czy karabinów samopowtarzalnych, ze wzgl?du na cen?, niezawodno??, koszt utrzymania i koszt amunicji, wybierano cz?sto rosyjskie karabinki Sajga lub inne klony AK zasilane ró?nymi nabojami, od 5,56 mm x 45, przez tanie na ameryka?skim rynku 5,45 mm x 39 czy 7,62 mm x 39 (patrz: SHOT Show: 4-rz?dowe magazynki do AK, 2012-01-18). Tania bro? o wschodniej proweniencji jest cz?sto wybierana przez cz?onków india?skich policji plemiennych (BIA Police) w Stanach.

Co wi?cej, klony AK – najcz??ciej budowane pod specjalne zamówienie odpowiednich formacji przez wyspecjalizowane przedsi?biorstwa – u?ywane s? równie? w oddzia?ach antyterrorystycznych SWAT (odpowiednik polskich Samodzielnych Pododdzia?ów Antyterrorystycznych Policji), na przyk?ad przez cz??? funkcjonariuszy New York Police Department (NYPD).


Jedna z najbardziej kuriozalnych przeróbek rosyjskiej konstrukcji. W tym przypadku przedsi?biorstwo Red Jacket Firearms stworzy?o… powieszan? pod karabinek automatyczny strzelb? samopowtarzaln? RTS-SBS-MKY na bazie Sajgi-12. Cena blisko 2 tys. dolarów / Zdj?cie: Red Jacket Firearms

Do tej pory niewiele jest doniesie? o tym, aby jaka? formacja policyjna korzysta?a wcze?niej z samopowtarzalnych strzelb Sajga-12, cho? pojawia?y si? informacje, ?e bywaj? one wykorzystywane w niewielkiej liczbie przez Federalne Biuro ?ledcze (FBI), jak równie? sporadycznie w pojedynczych liczbach przez inne s?u?by. Cho? ta rosyjska konstrukcja jest bardzo popularna na cywilnym rynku w Stanach, ze wzgl?du na tak? sam? zasad? dzia?ania, jak karabinek AK, jak równie? bardzo podobn? konstrukcj? wewn?trzn?. St?d te? wiele prostych, my?liwskich odmian ze sta?ymi kolbami importowanych do Ameryki jest na miejscu przerabiana do ró?nych celów przez lokalne przedsi?biorstwa, tworz?ce z nich bro? patrolow?, do ochrony posesji, czy te? wyspecjalizowane odmiany sportowe z przed?u?anymi lufami, kompensatorami oraz innym dodatkowym wyposa?eniem.

Przedstawiciele I?maszu twierdz?, ?e pierwsze formacje policyjne ju? odebra?y zamówione strzelby Sajga-12. Jednocze?nie podkre?laj?, ?e targi SHOT Show sta?y si? dla innych odbiorców, szczególnie z Ameryki Po?udniowej, szans? na zapoznanie si? z ofert? producenta, jak równie? szans? na podpisanie umów bezpo?rednio z wytwórc?, bez udzia?u po?redników. W 2012 rosyjski koncern spodziewa si? wzrostu sprzeda?y na ameryka?skim rynku o 20%.

?ród?o: altair.com.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia February 03 2012 17:04:36
Ka?ach wiecznie ?ywy
#2 | chenjinbei dnia July 24 2018 08:17:27
20187.24chenjinbei
ray ban sunglasses
omega watches
nike running shoes
maui jim sunglasses
nike free run
swarovski jewelry
barcelona jersey
suicoke sandals
pelikan pens
juicy couture outlet
christian louboutin outlet
wholesale nfl jerseys
ray ban sunglasses
adidas yeezy
air max 97
snapback hats
true religion
montblanc pen
jordan xx9
nike sb
cheap mlb jerseys
hermes belt
designer belts
coach outlet sale
tory burch outlet
mcm handbags
louboutin
tiffany rings
nike air huarache
jordan
nike kd 10
coach outlet
marcelo burlon
bvlgari rings
mizuno running shoes
cheap soccer jerseys
cheap nba jerseys
nike kd 8
moose knuckles jackets
nike outlet store
ugg boots
nike hyperdunk
air jordan
kyrie 3
ray ban
ralph lauren uk
lebron 14
burberry canada
cheap mlb jerseys
nike air force
adidas outlet store
kate spade
tory burch
air max 95
valentino shoes
nike blazer
off-white clothing
michael kors outlet
air max
russell westbrook jersey
michael kors outlet
nike outlet
russell westbrook shoes
nike free run
converse shoes
nike kyrie 2
nike outlet
kate spade
air jordan 4
hermes birkin bag
christian louboutin shoes
nike shoes
ray ban
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren polo
bcbg dresses
new balance shoes
givenchy handbags
kate spade outlet
oakley vault
jordan shoes
stussy hoodie
harden vol 1
lebron 15
ralph lauren outlet
cheap michael kors bags
levi's jeans
michael kors bags
jordans
shoe carnival
maillot de foot
air jordan shoes
nike free
lebron soldier 11
wholesale hats
longchamp handbags
cartier jewelry
michael kors outlet
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
Fußballtrikots günstig
oakley sunglasses outlet
adidas nmd
michael kors bags
north face jackets
lululemon
ralph lauren
lululemon outlet
wedding shoes
hollister outlet
pandora charms
nike air max
versace handbags
fitflop sandals
timberland boots
balenciaga shoes
onitsuka tiger shoes
burberry outlet
timberland boots
pandora jewelry canada
under armour shoes
pandora jewelry canada
flip-flops
nike basketball shoes
red bottom shoes
cheap nfl jerseys
coach outlet online
nike cortez
nike air max
converse shoes
birkenstock sandals
supra shoes
ralph lauren polo shirts
coach factory online
coach outlet online
louboutin
giuseppe zanotti shoes
true religion
x-large clothing
adidas uk
oakley sunglasses cheap
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
nike sb
air max 270
manolo blahnik
fila
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol baratas[/url]
malone souliers shoes
air max 90
nike tennis
supreme
mlb jerseys
prada sunglasses
stan smith
air jordan 3
hermes uk
polo outlet
basketball shoes
scarpe mbt
adidas superstar
pandora charms
the north face
christian louboutin shoes
tommy hilfiger
fingerlings
breguet watches
lebron ambassador 10
hundreds clothing
audemars piguet watches
undefeated shoes
supreme paris
ronaldo jersey
nike shox
nfl jerseys
hermes belt
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
herve leger dresses
nine west
adidas wings
adidas outlet
victoria's secret outlet
versace clothing
adidas nmd
prada
columbia sportswear
ray ban
nfl jerseys wholesale
nike flight bonafide
christian louboutin shoes
breitling watches
red bottom shoes
air jordan
coach handbags
pandora charms
prada outlet online
pandora uk
kobe 11
puma slides
nike dunks
nike roshe run
nfl jerseys
cristiano ronaldo jersey
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
kobe shoes
nike flip-flops
the north face jackets
longchamp outlet
coach outlet online
air max 2018
nike roshe
cheap oakley sunglasses
ysl makeup
ray ban sunglasses
puma fenty sandals
pandora outlet
nike revolution
ferragamo belt
michael kors outlet online
ralph lauren
longchamp handbags
pasotti ombrelli
coach outlet store online clearance
coach outlet online
oakley canada
stuart weitzman shoes
ralph lauren
vans sneakers
nike mercurial vapor
soccer jersey
nike tn
yoga pants
teva sandals
nike running shoes
polo ralph lauren
louboutin outlet
nike free
adidas slides
philipp plein
montblanc fountain pens
air jordan 5
vans shoes
puma shoes
air jordan
michael kors handbags sale
nfl jerseys
michael kors outlet
harden vol 2
new balance shoes
ralph lauren jeans
spalding basketball
soccer shirts
cheap ray ban sunglasses
jordan
swarovski rings
air max 2017
flip-flops
jordan pas cher
kate spade handbags
linda farrow sunglasses
timberland boots
maglie calcio a poco prezzo
michael kors outlet
adidas ultra boost
birkenstock sale
tiffany jewelry
fitflops
fitflops outlet
air jordan 1
maglie calcio
ray ban
ナイキ スニーカー
yeezy 500 blush
michael kors taschen
burberry handbags
hermes bags
nike factory store
nike outlet
michael kors
nike lunarglide
air jordan
new balance shoes
skechers shoes
sophia webster
pandora charms
michael kors purse
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
true religion jeans
lebron soldier 10
manolo blahnik shoes
mont blanc
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
cheap supra shoes
baseball bats
mac cosmetics
tag heuer watches
timberland outlet
alexander mcqueen shoes
coach outlet
pandora charms
tom brady jersey
ferragamo shoes
tom ford sunglasses
true religion jeans
tory burch handbags
light up shoes
air jordan 14
fussball trikots
ray ban sunglasses cheap
nhl jerseys
off-white clothing
ralph lauren
coach factory outlet
reebok shoes
coach factory outlet online
michael kors outlet store
coach handbags
mulberry handbags
miu miu sunglasses
vibram shoes
air jordan 11
lebron 15
cheap nhl jerseys
mikimoto jewelry
jordan shoes
ugg boots on sale
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
nike factory store
parajumpers jackets
supreme uk
kate spade
mac cosmetics
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de fútbol[/url]
bottega veneta handbags
cheap replica watches
jimmy choo shoes
soccer jersey
salvatore ferragamo shoes
tiffany & co
north face backpacks
lee jeans
coach outlet
new balance shoes
mcm bags
superdry clothing
omega watches
ralph lauren uk
tiffany jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet online
nike huarache
lebron james jersey
belstaff jackets
ralph lauren outlet
supreme uk
adidas outlet store
persol sunglasses
converse shoes
asics running shoes
vans shoes
polo outlet
visconti pens
links of london
hermes outlet
longchamp outlet
canada goose sale
oakley sunglasses
nike air max
ralph lauren polo
coach outlet online
vans store
coach handbags
philipp plein outlet
ysl bags
tods shoes
monster headphones
yeezy shoes
canada goose outlet
beats headphones
kate spade handbags
birkenstock
russell wilson jersey
adidas football boots
nike uk
mbt shoes
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike shoes for men
air max
nike uk
prada handbags
nike epic react
curry shoes
lebron soldier 9
air max 1
fitflop sandals
cheap soccer jerseys
oakley sunglasses
michael kors handbags
coach handbags
prada bags
nike outlet store
police sunglasses
columbia sportswear
nicholas kirkwood
rolex watches
adidas stan smith
woolrich jackets
cheap michael kors bags
oakley sunglasses wholesale
jordan retro
adidas yeezy 350
saint laurent sunglasses
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban outlet
adidas jeremy scott
christian louboutin
tiffany jewelry
mac makeup
paul george shoes
nike trainers
adidas outlet
maillot de foot pas cher
nike presto
longchamp
mk purse
ralph lauren outlet
air jordan 12
canada goose sale
dolce and gabbana
coach outlet store
celine outlet
coach outlet online
nike outlet store
uggs outlet
under armour outlet
north face jackets
miu miu shoes
kate spade
true religion jeans
marc jacobs bags
air force 1
coach outlet online
coach outlet online
air jordan
dansko shoes
michael kors outlet
balenciaga shoes
air max
cheap oakley sunglasses
air max plus
jordan shoes
adidas flip flops
air jordan 8
north face outlet
beats wireless
stephen curry jersey
ray ban sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
longchamp handbags
nike outlet store online
y-3 shoes
nobis jackets
air max
coach factory outlet
kd shoes
cheap rolex watches
coach factory outlet
canada goose jackets
swarovski crystal
cheap jordan shoes
van cleef & arpels jewelry
mlb jerseys
timberland outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
converse
tory burch shoes
marc jacobs handbags
saucony running shoes
ray ban sunglasses
nike blazer
michael kors uk
birkenstock
longchamp handbags
chaussures christian louboutin
christian dior handbags
manchester united jersey
balenciaga shoes
jordan 6
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
burberry outlet store
pandora jewelry canada
vetements clothing
flops
20187.24chenjinbei
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Combat Zmiana Arctic Combat LIGA ASG Homemade Libia Skarby... MG 42 by MG Schutze Zbrojownia Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,456
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:224,692
W tym miesiącu:865,352
W tym roku:5,734,849
Wszystkich:54,223,253
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: