Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Woda - 70% sukcesu

Logo dzia?u woda survival

Twoje prze?ycie, zale?y od dost?pno?ci wody, oraz Twojej umiej?tno?ci do unikania wystawiania si? na dzia?anie promieni s?onecznych. W tym artykule, skupi? si? nie na tym jak znale?? wod?, ale na tym, jak minimalizowa? jej straty. Na pocz?tku troch? statystyki. Bez wody mo?esz prze?y? ok. 3 dni, w temperaturze 48 stopni – pod warunkiem, ?e ca?y czas przebywasz w cieniu. Gdy temperatura nie przekracza 21 stopni, mo?esz prze?y? ju? 12 dni, bez wody. Je?eli musisz i??, dystans który pokonasz jest zale?ny od wody. Je?eli nie masz wody, to przy temperaturze 48 stopni w dzie?, maszeruj?c tylko w nocy, jeste? w stanie pokona? ok. 40 km. Je?eli b?dziesz chcia? i?? w dzie? – nie przejdziesz nawet 6 km. W tej samej temperaturze, maj?c oko?o 1,5 litra wody, jeste? ju? wstanie przej?? 56 km i prze?y? 3 dni. Pami?taj, szanse prze?ycia zwi?kszaj? si? wtedy, gdy ilo?? wody wzro?nie do ok. 4 litrów na dob?. Gdy cierpisz na brak wody, Twój organizm radzi sobie z pewnym deficytem. Gdy Twój organizm potrzebuje 2 litrów/dzie?, a Ty dostarczasz mu tylko 1,5 litra – pogarsza si? Twoja sprawno?? fizyczna, ale nie dochodzi do uszczerbku na zdrowiu. Pami?taj! Trening i determinacja mo?e zaprzeczy? tym informacjom – to tylko statystyka!

Twoim priorytetowym zadaniem jest, uzupe?nianie wody, ale co zrobi? by jej utrata nie by?a zbyt drastyczna. Pami?taj, wod? tracisz zawsze (tak jak zawsze, musisz je??, spa? czy oddycha?), ale za chwile dowiesz si? jak skutecznie minimalizowa? utrat? wody, oraz jak si? zachowywa?, by pomóc swojemu cia?u, przetrwa? stan deficytu wody.

ciekawostka Ciekawostka

Tubu jest to plemie koczowników ?yj?ce na Saharze, ich cia?a s? idealnie dostosowane do ?ycia na pustyni. Ju? nawet ich dzieci, potrafi? prze?y? siedem dni, wypijaj?c tylko litr wody - tak litr wody na 7 dni, w miejscu gdzie temperatura zawsze przekracza 45°C!

 


 


 

?apka survival Unikaj s?o?ca.

Zachód s?o?ca?wiat?o s?onecznie daje ?ycie, ale mo?e równie? przynie?? ?mier?...

Najprostsz? metod? jest unikanie podró?owania w pe?nym s?o?cu. Musisz pami?ta?, ?e id?c w s?o?cu nara?asz si? na

 

Najprostsze sposoby kontrolowania poziomu wody w organizmie to:

  1. Kontrola koloru moczu (im ja?niejszy tym lepiej, kolor ciemno ?ó?ty czy br?zowy, ?wiadczy o tym, ?e w organizmie zaczyna brakowa? wody).
  2. Kontrola napi?cia skóry (chwycona w dwa palce skóra - tak jakby? chcia? si? uszczypn??, powoli wraca do swojego pierwotnego kszta?tu).
  3. Sucho?? w ustach, sp?kane wargi, zanik pocenia si? (te objawy ?wiadcz? o pocz?tkowym odwodnieniu). Pami?taj, w zim? mo?esz zacz?? si? odwadnia?, nawet wtedy, gdy nie czujesz pragnienia, dlatego musisz pi?, zanim poczujesz pragnienie! Nigdy nie jedz ?niegu! Roztop go na ogniu, lub w?ó? do butelki i no? pod kurtk?, a? si? roztopi od ciep?a Twojego cia?a.

Co wywo?uje odwodnienie:

  1. Wzmo?ony wysi?ek fizyczny.
  2. Wysoka temperatura.
  3. Biegunka, wymioty (np. na skutek otrucia).
  4. Oraz oczywiste: brak spo?ywania wody.

Jak leczy? odwodnienie?

Aby leczy? odwodnienie, musisz uzupe?ni? zasoby wody w ciele, czyli mówi?c pro?ciej pi?. Je?eli masz tak? mo?liwo?? musisz po?o?y? si? w cieniu, oraz zrobi? sobie ch?odny (mokry, wilgotny) opatrunek na g?ow?, lub inn? cz??? cia?a - tam gdzie czujesz, ?e jest potrzebny. Pami?taj! Piciem alkoholu nie leczy si? odwodnienia!

Dlaczego odwodnienie zabija?

Gdy nie dostarczasz swojemu organizmowi wody, zaczyna j? pobiera? z krwi. Krew staje si? coraz g?stsza, p?ynie wolniej i gorzej transportuje krew do narz?dów.

Pojawiaj? si? na skutek zbyt d?ugiego dzia?ania promieni s?onecznych na Twoj? skór?. Pierwszymi objawami jest zaczerwienienie skóry, oraz pieczenie. Ekstremalnym stanem jest bardzo czerwona sp?kana skóra, na której pojawiaj? si? b?ble - nie mówi?c ju? o ogromnym bólu.

Co zatem zrobi?? Godziny w których s?o?ce najbardziej grzeje (11.00 - 16.00 w lato), musisz przeczeka? w cieniu, je?eli podró?ujesz przez du??, rozleg?? przestrze?. ?eby unikn?? wysokiej temperatury, mo?esz zdecydowa? si? na maszerowanie noc?, oczywi?cie je?eli pokonasz psychiczne bariery (w nocy maszeruje si? o wiele trudniej, poniewa? nie widzisz co jest wokó? Ciebie, oraz wyobra?nia zaczyna p?ata? Ci figle), oraz masz pewno?? ?e pod?o?e jest odpowiednie. Nocne marsze po kamiennych zboczach, nie s? dobrym pomys?em dla nowicjusza.?apka survival Jak pi?, ?eby prze?y?.

Druga metoda polega na odpowiednim, spo?ywaniu wody. W tej kwestii wiele armii, posiada w?asne metody i tak np. ?o?nierze jednych wojsk, w upale pij? 2-3 litry wody, inni maj? zalecenie spo?ywa? jedynie 0,5l wody dziennie. O co chodzi? Je?eli jest Ci ciep?o, i pijesz zimn? wod?, organizm si? sch?adza, ale ta woda momentalnie wychodzi z cia?a w postaci potu i znów chce Ci si? pi?. Z moich do?wiadcze?, powiem ?e ?atwiej mi jest wypi? w dzie? 1 litr, a reszt? braków uzupe?ni? w nocy, kiedy s?o?ce ju? nie pra?y, a organizm mo?e spokojnie, zregenerowa? si?y. To jest mój sposób, Ty masz inny metabolizm, inne cia?o i w Twoim przypadku, mo?e korzystniejsze by? picie 3l w dzie?. Musisz sam eksperymentowa? i pozna? swoje cia?o. Pami?taj! Nigdy nie pij ?apczywie! Taka woda, od razu trafia do nerek i nie ma z niej ?adnych korzy?ci. Nawet je?eli, jeste? bardzo spragniony. Pij spokojnie, bardzo ma?ymi ?yczkami! Zaufaj mi, woda nie ucieknie, a efekt b?dzie o wiele lepszy. Je?eli masz sta?y dost?p do wody, pij tyle ile uwa?asz za stosowne, pami?taj jednak o tym ?eby zawsze oczy?ci? wod? przed spo?yciem!


 


 

?apka survival Sekretna metoda Beduinów

Kolejny sposób jest zaczerpni?ty od Beduinów, którzy wi?kszo?? swojego ?ycia, sp?dzali na spalonej s?o?cem pustyni. Prowadz?c, koczowniczy styl ?ycia, przemierzaj?c, setki kilometrów w pe?nym s?o?cu, w ogromnym upale Beduini odkryli sekret, który u?atwi? ich ?ycie. Za chwil?, poznasz sekretn? metod?, maksymalnego wykorzystania wody, mam nadziej? ?e jeste? gotów. Beduini, mieszkaj?c na pustyni doszli do wniosku, ?e s?o?ce b?dzie zawsze grza?o i nigdy si? nie sch?odz?. Dlatego zacz?li pi? ciep?e napoje w upa?! Dziwnie? Na pierwszy rzut oka. Otó? pij?c ciep?y napój, dostarczasz organizmowi wody, która nie jest zamieniana w pot bo... Jest ciep?a! Dlatego zostaje d?u?ej w ciele! Proste i skuteczne, ale wymaga prze?amania pewnych barier psychicznych,. Jak to? Ciep?? wod? w upa??

 


 

?apka survival S?ona woda, zdrowia dod... ?

Ostatnim i najbardziej ciekawym sposobem, jest dodawanie soli do wody. Wstajesz rano, do szklanki wody, dodajesz oko?o pó? ma?ej ?y?eczki soli i wypijasz. Sól wi??? wod? w organizmie, co sprawia, ?e si? nie pocimy. Genialne prawda? Ale w ka?dej genialnej metodzie, zazwyczaj jest jaki? haczyk i tak jest w tym wypadku. Je?eli dodasz za du?o soli, lub b?dziesz pi? taka wod? zbyt cz?sto, Twoje nerki raczej odmówi? pos?usze?stwa - dlatego musisz wykorzystywa? ten sposób m?drz?. Dlatego w teren powiniene? bra? sól w woreczku, lub specjalne tabletki - pami?taj! Nigdy nie jedz samej soli, to mo?e uszkodzi? nerki. Sól rozpuszczaj w wodzie (tak by woda by?a tylko troch? s?ona).

 


 


 

?apka survivalUbiór

W?a?ciwy ubiór mo?e sprawi? ?e Twoje cia?o b?dzie zu?ywa?o mniej wody, lub odwodnisz si? ca?kowicie - dlatego nie mo?esz, bagatelizowa? tej kwestii. Je?eli przebywasz w bardzo wysokich temperaturach, musisz ubiera? si? na wzór arabów, znanych Ci na pewno z filmów, czyli musisz mie? na sobie kilka lu?nych warstw z cienkiego materia?u, dzi?ki czemu proces pocenia przebiega jak nale?y, a pomi?dzy warstwami ubra?, powstaj? "komory" powietrzne, które izoluj? od otoczenia.

Bardzo wa?ne jest równie? zakrywanie g?owy i karku, mo?esz samemu ?atwo zrobi? takie nakrycie, u?ywaj?c zwyk?ej koszulki. Robi si? to w nast?puj?cy sposób - chwytasz zwyk?y t-shirt za r?kawy, obwi?zujesz je na oko?o czo?a, tak by d?u?szy kawa?ek koszulki opada? Ci na kark.

Ponadto utracie wody sprzyja:

  • Picie alkoholu i palenie papierosów
  • Jedzenie obfitych posi?ków. Je?eli nie masz dost?pu do wody pitnej, lepiej nie jedz, lub jedz o wiele mniej. Jedzenie (w szczególno?ci potraw zawieraj?cych du?o bia?ka i t?uszczu), wymaga sporych ilo?ci wody. Je?eli Twojemu organizmowi brakuje wody, proces trawienia, zu?yje jej resztki!

?ród?o: www.abc-survival.pl

Zdj?cia: www.zafganistanu.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Alice Custom Tajna bro? Radio ASG Taktyka zielona Act od Valor Niemcy zamykaj? Zbrojownia Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,674
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:87,213
W tym miesiącu:997,498
W tym roku:5,866,995
Wszystkich:54,355,399
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: