Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:16
Zachód słońca: 15:58
Dzień trwa:
9 Godzin 42 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Darwinizm airsoftowy cz.1

Darwinizm airsoftowy – cz. I

Piotr "Procent" ?opaci?ski - autor bloga www.blog.gunfire.pl

Dawno nie wysnu?em ?adnej kontrowersyjnej teorii na blogu. Dawno nie napisa?em, ze airsoft jest stracony i nie ma ju? dla niego ratunku. Dawno nie wspomina?em starych czasów, które dla mnie, s? niczym sielankowe wspomnienie dzieci?stwa i domu rodzinnego na wsi w Polsce z ko?ca XIX w. Dzisiaj wysnuwam wi?c tez? o korelacji pomi?dzy doborem sprz?tu na strzelanki, a stopniem przyswojenia regu? i zasad airsoftowych. Dzisiaj powracam do swojego fatalistycznego nurtu, próbuj?c nakre?li? pewne stadia ewolucji ka?dego airsoftowca; stadia, które swojej formie s? niezmienne od lat, jednak zmienia si? ich tre??, bo zmienia si? i airsoftowiec, ?rodowisko, ?wiat. Nie martwcie si? jednak, gdy? mimo wszystko jest iskierka nadziei! Ale o tym pó?niej…

 

Chcia?bym jednak?e poczyni? pewn? wst?pna uwag? – za?o?enie. Pewien model zachowa? opisany poni?ej nie jest w?a?ciwy osobom, które traktuj? airsoft jako mi?y weekendowy dodatek do ?ycia po ci??kim tygodniu pracy. Jest on w?a?ciwy osobom, które niejako uto?samiaj? si? z airsoftem, które znalaz?y w tym hobby realizacje swoich pewnych marze? z zakresu militariów. Krótko mówi?c poni?szy tekst traktuje o osobach, które w airsoft anga?uj? si? bardziej, ni? na par? godzin na weekend. Pisz? to, by potem unikn?? komentarzy typu „ale tak nie jest, przecie? jest spora grupa osób, która…”. A teraz do rzeczy:

Mi?o?? jest ?lepa…

Pierwsze stadium ewolucji to zwykle ?lepa fascynacja. Opiera si? zwykle na przekonaniu, ?e airsoft to najlepsze co mog?o nam si? przydarzy? i w?a?ciwie od dziecka czuli?my, ?e takie co? jest spe?nieniem naszych marze?. Statystycznie im ni?szy wiek, tym entuzjazm uzewn?trznia si? bardziej. Jak si? objawia? Bardzo cz?sto m?ody cz?owiek ma niepohamowan? ochot? by wyartyku?owa? zami?owanie do airsoftu w paru prostych s?owach za po?rednictwem portali spo?eczno?ciowych b?d? te? komunikatorów internetowych. Generalnie m?odzie?, maj?c jeszcze ograniczony zasób s?ów i zdolno?? klecenia zda?, najcz??ciej stosuje has?a, którymi wcze?niej uwielbia?a swoje ulubione zespo?y muzyczne, wstawiaj?c w miejsce nazwy bandu, skrót ASG (taaaak – ASG, bowiem wyraz Airsoft jest im obcy…). Typowe ?rodki wyrazu, to: „Kocham ASG”, „ASG jest zaje*iste”, „ASG izzzz my life”. Has?a te s? wzbogacane cz?stokro? zdj?ciami prezentuj?cymi „fana ASG”. Logicznym by?oby zrobi? sobie takie zdj?cie na pierwszej strzelance, w pi?knych okoliczno?ciach przyrody – w praktyce z pi?knych okoliczno?ci przyrody zostaj? tuje, draceny czy kaktusy, gdy? zdj?cie wykonywane w domu „maniaka”. Nieod??cznym elementem takiego zdj?cia jest brak obuwia b?d? klapki tudzie? kapcie, a sama jako?? zdj?cia najcz??ciej wywo?uje w ogl?daj?cym namys? nad tym, czy zosta?o ono wykonane kalkulatorem czy suszark?.

 

Lans w autobusie bez sprz?tu…

Na tym etapie kluczowe dla airsoftowca mo?e si? okaza? to, sk?d czerpie wzorce. Mo?e albo sam pyta? o rad? bardziej do?wiadczonych kolegów, mo?e si? te? stosowa? do rad, które sami mu daj?, mo?e te? (otwarcie lub nie) negowa? to, co us?yszy, naginaj?c lub ?ami?c zasady formalne czy nieformalne konwencje danego ?rodowiska. W najbardziej ekstremalnych przypadkach mo?e si? to objawia? np. paradowaniem z replik? na wierzchu po mie?cie. W akcie szczytnej g?upoty mo?na sobie zrobi? w takiej sytuacji zdj?cie i wrzuci? do sieci…

Tak samo u wszystkich w tym stadium wygl?da te? zwykle podej?cie do sprz?tu. Ile? to razy od „nowych” s?ysza?o si? „Jeeezu, ile to wszystko kosztuje pieni?dzy, ja nigdy sobie tyle nie kupi?”. Wtedy pojawia si? na mej twarzy u?miech, bo w wi?kszo?ci przypadków po roku cz?owiek taki i tak obrasta sprz?tem. Fakt faktem cz?sto taki stan rzeczy u niektórych jest okupiony konieczno?ci? oszcz?dno?ci?, niejedzeniem, sprzedawaniem w?asnego cia?a czy cz?onków rodziny, ale nikt nie powiedzia?, ?e b?dzie ?atwo :) . Zanim si? to jednak stanie, to typowym „pakietem startowym” s? okulary lub gogle, replika oraz mundur.

Potrzeba lansu…

Po pierwszej fali euforii przychodzi czas na chwilow? stabilizacje. Nie artyku?ujemy ju? ka?dej napotkanej osobie, w losowej sytuacji i miejscu tego, jak to Airsoft… wró?! ASG, zmieni?o nasze ?ycie. Ca?e spektrum tej przypadkowo?ci jest przerzucane na kwestie naszego sprz?tu – tego co na siebie zak?adamy i co zak?adamy na replik?. Generalnie wygl?da to tak, jakby ka?dy z nas w tym stadium, wyci?gn?? z domowych zakamarków wszystko, co jakkolwiek wi??e si? z militariami – czy to stalowy he?m, czy torba z mask? P-gaz czy plecak kostka z jednej strony i wszystko co jest cywiln? wariacj? na temat wojskowo?ci czyli g?ównie ciuchy z Croppa czy H&M, do wyboru, do koloru. Wszystko, co ma w sobie cho? delikatny akcent militarny nadaje si? do tego, by wzi?? to na strzelank?, problem w tym, ?e przed strzelank? chyba ma?o kto zak?ada to na siebie, co prowadzi do nieuchronnej katastrofy na poligonie…

 

…lans w autobusie ze sprz?tem

Gdy ju? wszystkie pami?tki po dziadku spod Lenino i wszystkie pozosta?o?ci po bohaterskim pochodzie taty na Hradec Kralove znajd? si? na naszym biednym airsoftowcu, to jest najcz??ciej za pó?no. Upo?ledza si? on zarówno wizualnie, bo wygl?da jak b?azen bez stylu, ale tak?e funkcjonalnie, bo cz?sto u?yteczno?? i praktyczno?? zastosowanych rozwi?za? jest zerowa. Najgorsze jest jednak na tym etapie upo?ledzenie umys?owe airsoftowca, gdy? wydaje mu si?, ?e jest fajny.

Analogicznie przedstawia si? sytuacja u osób, które postanawiaj? kupi? sprz?t, ale kompletnie si? na tym nie znaj?, nie chc? s?ucha? dobrych rad bardziej do?wiadczonych kolegów i brn? w to, co im si? podoba (bo widzieli to na jakim? filmie, w jakiej? grze albo na jakim? manekinie w jakim? sklepie). Kiedy? cz?onek mojego teamu, Filo, w ramach dyskusji na WMASG skonstruowa? bardzo ciekaw? i, wydaje si?, realn? teori? armaty ze szpejem. Pozwol? sobie ja zacytowa? ze ?ród?a:

Teoria armaty ze szpejem:

Patrz?c na szerokie rzesze ma?o do?wiadczonych graczy którzy przez nag?y przyp?yw gotówki czy to z komunii czy wyp?aty a zaoszcz?dziwszy na replice chc? si? pokaza? za reszt? wydan? z cymki czy boya kieruj? si? do armaty szpejowej. W specjalnym pomieszczeniu smarowani sa klejem i w ich kierunku odpalany jest ?adunek z tanim, cz?sto bardzo marnym jako?ciowo oporz?dzeniem. To co si? przyklei, zostaje.

Taki rozwój sytuacji dyktowany jest brakiem okresu buforowego pomi?dzy wydaniem fortuny na replik? a etapem kumulowania kapita?u obcego na szpej do tej?e zabawy. Zanika zjawisko zwane „?linieniem si?” ogl?daj?c coraz to nowe strony z produktami na które b?dzie nas sta? za T-2lata a samym hedonistycznym rytua?em zakupu. Tak?e upo?ledzone zosta?y relacje interludzkie skutkuj?ce zjawiskiem wymiany informacji o danym dobrze i/lub jego akceptowalno?? przez ?rodowisko.
Dlatego wracaj?c do roli prze?miewcy uwa?am iz wykpienie sprz?tu karygodnego u delikwenta i tym?e zmuszenie go do rozwa?enia zakupu innego modelu/czegokolwiek powoduje powrót procesu kupowania na tor w?a?ciwy posiadaj?cy wi?kszo?? z elementów interakcji z otoczeniem i skutkuj?cy wi?ksz? akceptacja ?rodowiska.

Lecz uczulam ze sam proces wy?miewania nie mo?e istnie? bez zaplecza logistycznego w postaci dobrych wzorców i ludzi o cierpliwo?ci Syzyfa. Poniewa? wy?miany mo?e opacznie zrozumie? role paszkwilu i zainwestowa? swoja energie nie w tworzenie wizerunku odpowiedniego a tak zwanego FOCHA. Foch jest niebezpieczny i powoduje zamkniecie si? ma?o ambitnych jednostek w swoich kr?gach a tam jak to np. bywa w radiu Maryja procesy s? nieodwracalne i powoduj? separacje od spo?eczno?ci. Niestety spo?eczno?? jest to grupa wi?ksza wp?ywaj?c? na jednostki specjalne a jak to bywa z wi?kszo?ciami mo?e ona zosta? poch?oni?t? przez (n=wi?kszo??) + 1 jednostk? specjalna i sta? si? grupa renegatów nie akceptowana przez spo?ecze?stwo….

?ród?o: http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/56021-sprzet-i-nasmiewanie-sie-z-innych/

Czapka z orze?kiem, dobra na ka?d? okazje!

Powy?sza teoria jest z jednej strony zabawna, ale z drugiej strony ma w sobie sporo prawdy, a co wi?cej nie ogranicza si? jedynie do sprz?tu. Kluczowy dla niej jest fragment:

Taki rozwój sytuacji dyktowany jest brakiem okresu buforowego pomi?dzy wydaniem fortuny na replik? a etapem kumulowania kapita?u obcego na szpej do tej?e zabawy. Zanika zjawisko zwane „?linieniem si?” ogl?daj?c coraz to nowe strony z produktami na które b?dzie nas sta? za T-2lata a samym hedonistycznym rytua?em zakupu. Tak?e upo?ledzone zosta?y relacje interludzkie skutkuj?ce zjawiskiem wymiany informacji o danym dobrze i/lub jego akceptowalno?? przez ?rodowisko.

Jest to jedna z najwa?niejszych zmian w ?rodowisku airsoftowym na przestrzeni lat, przy czym ci??ko powiedzie?, ?e jest to zmiana na lepsze. Co wi?cej powy?ej opisany proces oddzia?uje na ca?okszta?t znanego nam airsoftowca, tzn. ma wp?yw na integracje danej osoby ze ?rodowiskiem oraz internalizacje regu? panuj?cych w ?rodowisku. Przyk?ad? Wszelkie regulacje normatywne (oczywi?cie o charakterze nieformalnym) jak Prawo ASG, regulaminy lokalnych for, zasady strzelanek/zlotów/MilSimów. Wszystkie one, zebrane do kupy, z jednej strony stanowi? do?? spor? ilo?? tekstu i informacji, których zrozumienie i przyswojenie jest pewnym wysi?kiem, z drugiej strony zapoznanie si? z tymi regulacjami jest konieczne, by móc bezproblemowo uczestniczy? w danej imprezie.

Lans z giwer? na mie?cie

Kiedy?, z uwagi na to, ?e sprz?t by? drogi, oferta mniejsza, trudniej dost?pna i przez to wszystko proces kompletowania potrzebnego wyposa?enia by? d?u?szy, cz?owiek bardziej cieszy? si? ka?dym, nawet najdrobniejszym zakupem. Jednak w stanie takiego ci?g?ego niedosytu i oczekiwania, wszystko co zwi?zane z airsoftem i ?rodowiskiem, niekoniecznie materialne sprawia?o przyjemno?? i pozwala?o zaspokoi? swoisty „g?ód airsoftu”. W sumie mo?na stwierdzi?, ?e mia?o to znamiona pewnego na?ogu, airsoft najzwyczajniej w ?wiecie uzale?nia?. Dlatego te? ludzie z pasj? poch?aniali wszystkie teksty, zdj?cia, filmy – wszystko co zwi?zane z ich nowym i ukochanym hobby.  Podpi?? pod to mo?na te? w?a?nie d?ugie i cz?ste rozmowy z bardziej do?wiadczonymi maniakami, w których osoby takie potrafi?y wypyta? o wszystko, o najmniejszy szczegó?, bo powodowa?o to u nich zaspokojenie g?odu :) .

Obecnie natomiast wszystko przychodzi ?atwo i z uwagi na to, ?e g?ód jest zaspokajany na bie??co g?ównie przez zakupy taniego i przypadkowego sprz?tu, to do zaspokojenia g?odu dochodzi poprzez zaspokojenie li tylko potrzeb materialnych. Nie ma ju? miejsca na potrzeby zwi?zane z poznawaniem wewn?trz?rodowiskowych regulacji itp.

Druga strona medalu

Jak zwykle opisa?em powy?ej zjawisko, które jawi nam obecny airsoft w z?ych barwach, móg?bym tutaj zako?czy? pisz?c, i? nie ma ju? nadziei i ?e wszystko jest stracone. Tak natomiast nie jest, gdy? istniej? i dzisiaj naprawd? spore rzesze pocz?tkuj?cych, ambitnych airsoftowców w których znajduje odzwierciedlenie siebie i kolegów, z czasów, gdy to my zaczynali?my zabaw? na plastikowe kulki. Jak udaje si? im oszuka? system? Jak omijaj? armat? ze szpejem? Jak to mo?liwe, ?e chce im si? czyta?, anga?owa?, pyta? i nie i?? po najmniejszej linii oporu, chocia? jest ona dla nich w pe?ni dost?pna?

Mo?na i tak :)

Wynika to z ich ?wiadomo?ci, dojrza?o?ci, z tego ?e potrafi? sobie za?o?y? jaki? cel i do niego d??y?, ?e maj? jakie? wzorce, autorytety, mo?e kogo? z kogo czerpi? inspiracje, b?d? kogo? kto jest ich airsoftowym mentorem – bez wzgl?du na to, czy znaj? t? osob? osobi?cie, czy te? jedynie poprzez jej aktywno?? sieciow?, np. posty na forum. Ci ambitni tak?e czasami przechodz? przez pierwsze stadium ?lepej fascynacji, ale o wiele szybciej z niej wychodz? i drugie stadium ich ewolucji wygl?da ju? zgo?a inaczej od opisanego powy?ej.

Jako, ?e zak?adaj? sobie one ambitne cele, zarówno je?li chodzi o zakupy sprz?tu, ale te? je?li chodzi o samorealizacje (udzia? w szkoleniu, udzia? w MilSimie), to w?a?nie swój g?ód airsoftowy zaspokajaj? poch?aniaj?c wiedz?, rozmawiaj?c z do?wiadczonymi airsoftowcami itp. Cz?sto zdarza si?, ze ju? po paru miesi?cach osoby takie stwierdzaj?, ze strzelanki w ?aden sposób im nie wystarczaj? i nie wyczerpuj? ogromnego potencja?u jaki drzemie w mo?liwo?ci wykorzystania replik – s? g?odni treningów, szkole?, MilSimów, zaczynaj? interesowa? si? survivalem, nawigacj?, radiokomunikacj? b?d? te? rekonstrukcj?. Ale to ju? kolejne stadium ewolucji, o którym w kolejnym wpisie…

…c.d.n.

?ród?o zdj??: forum WMASG

?ród?o artyku?u: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:59:47
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? ?o?nierz Specnazu KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Mndur Gorka E SPOS Act od Valor Taktyka zielona Arctic Combat Combat Homemade Libia Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:24,665
Wczoraj:42,387
W tym tygodniu:229,518
W tym miesiącu:1,139,803
W tym roku:6,009,300
Wszystkich:54,497,704
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: